0

Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại ngân hàng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

20 489 1
  • Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại ngân hàng  Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2014, 08:43

Chuyên đề thực tập với đề tài Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại ngân hàng sẽ giúp bạn tìm hiểu về cơ sở lý luận chung của công tác kế toán tài sản cố định ở Ngân hàng và thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại ngân hàng ngoại thương Hải phòng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác ………… o0o………… CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI NGÂN HÀNG Chuyên đề tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang từng bước hoà nhập, phát triển kinh tế gắn liền với nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Hệ thống Kế toán Việt Nam với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính đã không ngừng được đổi mới, hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của Nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Trong nền kinh tế thị trường, kế toán có vị trí quan trọng trong việc phản ánh và cung cấp các thông tin kinh tế phục vụ cho nhu cầu quản lý kinh tế tài chính và quản trị kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh phải có ba yếu tố cơ bản đó là tư liệu lao động, đối tượng lao động, sức lao động. Hơn thế nữa, khi nền kinh tế càng phát triển, khoa học công nghệ kỹ thuật không ngừng được nâng cao thì tư liệu lao động ngày càng chiếm một vị trí quan trọng. Dường như tư liệu lao động là một trong những tiêu trí để đánh giá doanh nghiệp đó lớn mạnh ra sao. Mà ta đã biết doanh nghiệp nào cũng có TSCĐ và đặc điểm của TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh quá trình sử dụng và quản lý TSCĐ sao cho có hiệu quả cao nhất là một điều không phải đơn giản đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp nói chung và công tác kế toán TSCĐ nói riêng. Trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu về mặt lý luận và tiếp cận thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng. Em chọn đề tài: Công tác kế toán Tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý Tài sản cố định tại Ngân hàng. Chuyên đề gồm 3 phần chính: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán Tài sản cố định ở Ngân hàng. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán Tài sản cố định tại Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng. Chuyên đề tốt nghiệp 2 Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định tại Ngân hàng Ngoại Thương Hải Phòng CHƯƠNG I CÁC CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÁC NGÂN HÀNG I- Tài sản cố định 1- Khái niệm và đặc điểm của Tài sản cố định: 1.1: Khái niệm: Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có các nguồn lực kinh tế như: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Xét về thời gian hữu dụng và giá trị ban đầu, nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp được chia làm 2 loại, đó là TSCĐ và TSLĐ. TSCĐ là các nguồn lực kinh tế có giá trị ban đầu lớn và thời gian hữu dụng dài. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam(Chuẩn mực 03,04- Quyết định của Bộ trởng Bộ Tài chính số 149/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2001), một nguồn lực của doanh nghiệp được coi là TSCĐ phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau: - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. -Nguyên giá tài sản phải đợc xác định một cách đáng tin cậy -Thời gian sử dụng ước tính trên một năm. -Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành. Đây là tiêu chuẩn để phân biệt công cụ lao động và TSCĐ, đây là một điều rất quan trọng công tác quản lý và sử dụng TSCĐ và công cụ lao động. Chúng ta cần chú ý trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau trong mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện đợc chức năng Chuyên đề tốt nghiệp 3 hoạt động chính của nó là do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mới đợc coi là một TSCĐ hữu hình độc lập. Đối với con súc vật làm việc và cho sản phẩm thì từng con súc vật đợc coi là TSCĐ. Đối với vờn cây lâu năm thì từng vườn cây được coi là TSCĐ. Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thoả mãn cả hai điều kiện trên mà không hình thành TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình. Để tìm hiểu sâu hơn về TSCĐ ta đi nghiên cứu đặc điểm của TSCĐ. 1.2: Đặc điểm của tài sản cố định: Tài sản Cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, nó thể hiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp là điều kiện quan trọng để tăng năng suất lao động, xã hội và phát triển kinh tế quốc dân. Do tiêu chuẩn về thời gian sử dụng TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau vẫn giữ nguyên được hình thái ban đầu đến khi hư hỏng. Trong quá trình sản xuất và sử dụng TSCĐ bị hao mòn dần, giá trị của TSCĐ chuyển dịch dần dần vào giá thành của sản phẩm làm ra thông qua khấu hao. Ngoài ra TSCĐ là sản phẩm của lao động tức là vừa có giá trị và vừa giá trị sử dụng. Hay nói cách khác nó là hàng hoá. Như vậy TSCĐ được mua bán chuyển nhượng, trao đổi trên thị trường tư liệu sản xuất. Do đó việc sử dụng quản lý TSCĐ phải có biện pháp riêng. Mà điều đầu tiên là TSCĐ phải được phân loại và tính giá một cách hợp lý và chính xác. 2.Phân loại và tính giá TSCĐ: 2.1: Phân loại Tài sản cố định: a.Ý nghĩa, sự cần thiết phải phân loại Tài sản Cố định: Tài sản cố định có nhiều loại nhiều thứ, có đặc điểm và yêu cầu quản lý khác nhau. Do để tiện cho công tác quản lý và hạch toán TSCĐ là rất cần thiết. Chuyên đề tốt nghiệp 4 Nhờ vào việc phân loại chúng ta sẽ biết được chất lượng cơ cấu của từng loại TSCĐ hiện có trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp nói riêng. Tài liệu của phân loại TSCĐ đợc dùng để lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sửa chữa lớn, hiện đại hoá TSCĐ, nếu phân loại chính xác TSCĐ trong quá trình sản xuất đồng thời phục vụ tốt cho công tác thống kê, kế toán TSCĐ thành từng loại từng nhóm theo những đặc trưng. b-Phân loại: Phân loại TSCĐ lạ sắp xếp TSCĐ thành từng loại từng nhóm theo những đặc trưng khác nhau. Cụ thể có những cách phân loại sau: 2.1.1- Phân loại theo hình thái Tài sản cố định: * Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Tài sản CĐ hữu hình rất có nhiều loại, do vậy cần thiết phải phân loại để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán. Có rất nhiều cách để phân loại TSCĐ hữu hình nh phân loại theo quyền sở hữu(tự có và thuê ngoài), theo nguồn hình thành(nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn nhận liên doanh, nguồn vốn tự bổ sung khác). Theo công dụng và tình hình sử dụng (tài sản cố định sản xuất - kinh doanh, TSCĐ phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng, TSCĐ giữ hộ nhà nớc, TSCĐ chờ sử lý ). Theo kết cấu trong đó phân loại TSCĐ hữu hình theo kết cấu được sử dụng phổ biến. Theo cách này toàn bộ TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp được chia ra làm các loại sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc: Bao gồm những TSCĐ được hình thành sau quá trình thi công, xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng dào, cấp nước, bến cảng, đường xá cầu cống phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Chuyên đề tốt nghiệp 5 - Máy móc thiết bị: Gồm toàn bộ máy móc thiết bị dùng cho sản xuất kinh doanh như máy móc, thiết bị chuyên dùng, máy móc thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ, thiết bị động lực - Phương tiện, thiết bị vận tải, truyền dẫn: Gồm các loại phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường hàng không, đường ống. Và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống điện nước, băng tải. - Thiết bị, dụng cụ quản lý: Gồm các thiết bị dụng cụ phục vụ quản lý như thiết bị điện tử, máy vi tính, máy fác - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm: Gồm các loại cây lâu năm như chè, cao su, caphe, cam. Súc vật làm việc như trâu, bò, ngựa, voi dùng để cầy kéo và súc vật cho sản phẩm trâu, bò sữa sinh sản. - Tài sản cố định phúc lợi gồm tất cả tài sản cố định, sử dụng cho nhu cầu phúc lợi công cộng như: Nhà ăn, nhà nghỉ, nhà văn hoá, sân bóng, thiết bị thể thao. - Tài sản cố định khác: Bao gồm những TSCĐ chưa phản ánh vào các loại trên như: TSCĐ chưa cần dùng, TSCĐ chờ thanh lý, nhợng bán, các tác phẩm nghệ thuật, sách chuyên môn, tranh ảnh. * Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản cố định không có hình thái vật chất nhưng xác định đựợc giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam(Chuẩn mực 04), các tài sản vô hình đợc nghi nhận là TSCĐ vô hình phải thoả mãn đồng thời tất cả 4 tiêu chuẩn giống như TSCĐ hữu hình ở trên theo chế độ hiện hành thì những TSCĐ không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp như: Quyền sử dụng đất, chi phí thành lập công ty, bằng phát minh sáng chế, lợi thế thương mại theo chế độ hiện hành, TSCĐ vô hình được chia làm các loại sau: Chuyên đề tốt nghiệp 6 - Quyền sử dụng đất: Bao gồm các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc giành quyền sử dụng đất như chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp, mặt bằng, chi mua quyền sử dụng đất, lệ phí trớc bạ(nếu có) - Quyền phát hành: Gồm toàn bộ chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra để có quyền phát hành. - Bản quyền tác giả: Là quyền đựơc Chính phủ cấp để độc quyền sản xuất và tái bản các sách, băng nhạc, phim ảnh hay các công việc nghệ thuật khác trong thời gian nhất định. Tuy nhiên một nhà xuất bản nào đó có thể bỏ ra mua bản quyền đó và khấu hao bản quyền theo thời gian hữu ích ước tính của nó. - Bằng phát minh sáng chế được Chính phủ cấp cho ngời sở hữu bằng phát minh sáng chế được độc quyền sản xuất và bán ra các sản phẩm có được từ bằng phát minh sáng chế trong một thời gian nhất định giống như các loại tài sản khác bằng phát minh sáng chế cũng phải chi phí để mua nó hay bỏ ra các chi phí để tạo ra nó. - Nhãn hiệu hàng hoá: Gồm toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp thực tế bỏ ra để mua nhãn hiệu hàng hoá của một công ty khác cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Các chi phí nhãn hiệu thương mại cũng được khấu hao theo thời gian hữu ích của nó nhưng không quá bốn năm. - Uy tín lợi thế thương mại: Uy tín trong kế toán là phần vợt trội của giá mua một công ty vợt lên trên giá thị trường ròng của tài sản của công ty đó. - Phần mềm máy tính: Gồm toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra để có phần mềm máy vi tính. - Giấy phép và giấy phép nhượng quyền: Gồm toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để có được giấy phép và giấy phép nhượng quyền (Giấy phép khai thác, giấy phép sản xuất). Chuyên đề tốt nghiệp 7 - Giấy phép khai thác: Là đặc quyền được cấp bởi một doanh nghiệp hoặc một chính phủ cho phép. Việc bán sản phẩm hoặc một dịch vụ phù hợp với những điều kiện cụ thể. - Tài sản cố định vô hình khác: Phản ánh giá trị(Gồm toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra) của TSCĐ vô hình khác chưa kể ở trên như quyền sử dụng hợp đồng, bí quyết công nghệ, công thức pha chế, kiểu dáng công nghệ. - Chi phí thành lập doanh nghiệp: Là các chi phí thực tế, hợp lý hợp lệ và cần thiết đã được những người tham gia thành lập doanh nghiệp chi ra có liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho sự ra đời của doanh nghiệp. - Chi phí về lợi thế kinh doanh. * Ý nghĩa: Việc phân loại TSCĐ ra 2 loại riêng biệt có ý nghĩa rất lớn điều đầu tiên là tạo cơ sở vật chất cho việc tính khấu hao TSCĐ, thứ hai là có ý nghĩa trong việc quản lý và sử dụng TSCĐ. Đặc biệt đối với kế toán cách phân loại này giúp chúng ta biết được cơ cấu TSCĐ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài khoản cấp 1 và cấp 2 phù hợp. 2.1.2: Phân loại Tài sản cố định theo quyền sở hữu: Theo cách phân loại này ta có thể có những TSCĐ sau: * Tài sản cố định hiện có: Là những TSCĐ mua bằng nguồn vốn Nhà nước cấp hoặc nguồn vốn bổ sung, hoặc cá nhân cổ đông góp vốn bằng TSCĐ. * Tài sản cố định thuê tài chính: Là TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê dài hạn và được bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản. Tiền thu về cho thuê đủ cho người cho thuê trang trải được chi phí của tài sản cộng với khoản lơị nhuận từ đầu tư đó. - Tài sản cố định thuê tài chính: Theo chuẩn mực 06 “ thuê tài sản”, một giao dịch về thuê tài sản được coi là thuê tài chính nếu nội dung hợp đồng thuê tài sản thể hiện việc chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền quyền sở hữu tài sản. Thông thường, các trường hợp sau đây thường dẫn đến hợp đồng thuê tài chính là: Chuyên đề tốt nghiệp 8 + Bên thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê. + Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá cước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê. + Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao sở hữu. + Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tôí thiểu chiếm phần lớn giá trị hợp lý của tài sản thuê. + Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào ngoài ra trong trường hợp, hợp đồng thuê tài sản thoả mãn ít nhất một trong ba điều kiện sau cũng được coi là thuê tài chính. + Nếu bên huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê. + Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý có giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê. + Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường. Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả bên bảng cân đối kế toán cùng một giá trị với giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản (Giá trị hợp lý là giá trị tài sản có thể được trao đổi hoặc giá trị một khoản nợ được thanh toán một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ sự hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá). Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản thì ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Tỷ lệ triết khấu để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản là lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài sản hoặc lãi suất ghi trong hợp đồng. Trường hợp Chuyên đề tốt nghiệp 9 không thể xác định đợc lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê thì sử dụng lãi suất biên đi vay của bên thuê tài sản để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. * Ý nghĩa: Cách phân loại này cho ta biết đựơc cơ cấu TSCĐ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài khoản cấp 1 và cấp 2 một cách hợp lý. Dù cho TSCĐ tự có hay thuê ngoài thì đều phải trích khấu hao. Do vậy việc phân loại TSCĐ theo quyền tự chủ về vốn giúp cho công tác quản lý TSCĐ có hiệu quả và giúp cho công tác ghi sổ kế toán rõ ràng. 2.1.3: Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành: Theo cách phân loại này ta có thể chia ra: - TSCĐ được mua sắm đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước cấp. - TSCĐ được mua sắm đầu tư bằng nguồn vốn tự bổ sung. - TSCĐ được mua sắm đầu tư bằng nguồn vốn liên doanh. - TSCĐ được mua sắm đầu tư bằng nguồn vốn vay. * Ý nghĩa: Cách phân loại này có ý nghĩa rất quan trọng giúp chúng ta quyết định sử dụng nguồn vốn khấu hao hợp lý. Như ta đã biết để quản lý tốt TSCĐ. Chúng ta phải xác định đối tợng ghi TSCĐ, có thể là TSCĐ độc lập hoặc tổng thể các bộ phận cấu thành cùng tham gia thực hiện một chức năng nhất định. Từ đó giúp chúng ta ghi số liệu TSCĐ trên cơ sở đó lập sổ và chi tiết TSCĐ. 2.1.4: Phân loại theo mục đích sử dụng: -TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh: Là những tài sản do doanh nghiệp sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, dụng cụ quản lý. Và những TSCĐ khác như tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật. [...]... doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn 12 Chuyên đề tốt nghiệp cứ thay đổi và xác định lại chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số khấu hao luỹ kế của TSCĐ và phản ánh kịp thời vào sổ sách * Tài sản cố định vô hình: - Chi phí về đất sử dụng: Là toàn bộ chi phí thực tế chi ra liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, sử dụng bao gồm tiền chi ra để có quyền sử dụng đất Nếu doanh nghiệp trả tiền sử dụng. . .Chuyên đề tốt nghiệp -TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng là những TSCĐ do doanh nghiệp quản lý sử dụng do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự nghiệp an ninh quốc phòng trong doanh nghiệp -TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ cất hộ nhà nước là những TSCĐ doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ nhà nước, theo quyết định của cơ... quản lý tài chính đối với doanh nghiệp và yêu cầu quản lý 15 Chuyên đề tốt nghiệp của doanh nghiệp Phương pháp khấu hao được lựa chọn phải đảm bảo thu hồi vốn nhanh, đầy đủ và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp Trên thực tế, hiện nay phương pháp khấu hao đều theo thời gian được áp dụng phổ biến Phương pháp này cố định mức khấu hao theo thời gian nên có tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp. .. nhiều bộ phận liên kết với bộ phận chính gọi là chính thể để thực hiện một chức năng tổng hợp Trong sổ kế toán mỗi một đối tợng ghi TSCĐ đợc đánh một số hiệu nhất định để tiện lợi cho việc ghi chép và quản lý gọi là số hiệu hay danh điểm TSCĐ Do vậy ta có thể phân tích kết cấu của TSCĐ để có thể được thông tin cần thiết cho quản lý 2.2: Đánh giá Tài sản Cố định: Đánh giá TSCĐ là việc xác định giá trị ghi... TSCĐ đã hao mòn và nguồn hình thành nên TSCĐ đó Nguồn vốn đợc đánh giá lại theo hệ số trợt giá bình quân của TSCĐ đợc xác định phù hợp với cơ cấu TSCĐ từng ngành, từng doanh nghiệp Hệ số trượt giá bình quân, vốn cố định do cơ quan tài chính và cơ quan chủ quản xác định vào dịp quyết toán cuối năm 2.4 Xác định mức khấu hao và giá trị hao mòn luỹ kế: Trong quá trình đầu tư và sử dụng dới tác động của môi... loại TSCĐ Từ đó xác định rõ loại nào phải trích khấu hao từ đó có kế hoạch sử dụng và bảo quản hợp lý Mặc dù TSCĐ được chia thành từng nhóm với đặc trưng khác nhau nhưng trong công tác quản lý TSCĐ còn được theo dõi chi tiết theo từng TSCĐ cụ thể và riêng biệt gọi là đối tượng ghi TSCĐ Đối tượng ghi TSCĐ là từng TSCĐ riêng biệt với kết cấu độc lập và thực hiện một chức năng nhất định hoặc có thể là... kế hoạch, phân phối sử dụng và tái sản xuất TSCĐ Trong kế toán và quản lý tổng hợp TSCĐ theo các chỉ tiêu tổng hợp của một đơn vị kinh tế cơ sở phải sử dụng chỉ tiêu giá trị của TSCĐ phải tiến hành đánh giá chính xác từng loại TSCĐ thông qua hình thái tiền tệ Đánh giá TSCĐ thực chất là việc xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ, TSCĐ được đánh giá lần đầu và có thể được đánh giá lại trong quá trình sử dụng. .. Sẽ do cơ quan tài chính chủ quản xác định mỗi năm Từ đó có thể xác định được giá trị còn lại của TSCĐ MKH GTCL = NG1 x (1 - _ ) NGo GTCL: Giá trị còn lại của TSCĐ ứng với nguyên giá NG1 MKH: Tổng mức khấu hao của TSCĐ cho đến thời điểm đánh giá lại 14 Chuyên đề tốt nghiệp Đồng thời với việc đánh giá lại TSCĐ kế toán có nhiệm vụ điều chỉnh giá trị tài sản, hao mòn và nguồn vốn cố định trên sổ sách... của tài sản cố định vào giá trị sản phẩm làm ra Như vậy, hao mòn là một hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ Còn khấu hao là một biện pháp chủ quan trong quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã bị hao mòn của TSCĐ Việc tính khấu hao có thể tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau Việc lựa chọn phương pháp tính khấu hao nào là tuỳ thuộc vào qui định của Nhà nước về chế độ quản. .. mòn và giá trị còn lại 2.2.1: Xác định nguyên giá TSCĐ: * Tài sản cố định hữu hình : - Tài sản cố định mua sắm :(Bao gồm cả mua mới và cũ): Nguyên giá TSCĐ mua sắm gồm giá mua thực tế phải trả (đã trừ các khoản chi tiêt triết khấu thương mại và giảm giá được hưởng) Và cộng các khoản thuế không được hoàn lại (nếu có) cùng các khoản phí tổn mới chi ra liên quan đến việc đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại ngân hàng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại ngân hàng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp,

Từ khóa liên quan