Luận văn tốt nghiệp: Thử nghiệm ươm nuôi cá xiêm (baetta splendes) và cá bống tượng (oxyeleotris marmorata) bằng trùn giấm (tubatrix aceti) ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh

59 791 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 15:11

Luận văn tốt nghiệp Thử nghiệm ươm nuôi cá xiêm (baetta splendes) và cá bống tượng (oxyeleotris marmorata) bằng trùn giấm (tubatrix aceti) nhằm đánh giá tỷ lệ sống của cá bột cá xiêm và cá bột bống tượng khi cho ăn trùn giấm và so sánh kết quả tỷ lệ sống của cá khi cho ăn trùn giấm và khi cho ăn các loại thức ăn khác. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỬ NGHIỆM ƯƠNG NUÔI CÁ XIÊM (BETTA SPLENDES) và CÁ BỐNGTƯỢNG (OXYELEOTRIS MARMORATA) BẰNG TRÙN GIẤM (TUBATRIX ACETI) NGÀNH: THUỶ SẢN KHOÁ: 2001 – 2005 SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐÀO NGỌC QUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 9/2005 2 THỬ NGHIỆM ƯƠNG NUÔI CÁ XIÊM ( BETTA SPLENDES) và CÁ BỐNG TƯỢNG (OXUELEOTRIS MARMORATA) BẰNG TRÙN GIẤM (TUBATRIX ACETI) Thực hiện bởi: Đào Ngọc Quyên Luận văn được đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp bằng Kỹ Sư Thủy Sản. Giáo viên hướng dẫn: Phạm Văn Nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh 9/2005 3 CẢM TẠ Chúng tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm – Tp.HCM Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm – Tp.HCM. Cùng toàn thể quý thầy cô trong trường đã truyền đạt kiến thức cho chúng tôi trong suốt những năm học tại trường. Đặc biệt gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phạm Văn Nhỏ đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp. Đồng thời chúng tôi gởi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị, các bạn trong và ngoài lớp đã động viên, giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Do thời gian thực hiện đề tài còn có hạn, trang thiết bị còn thiếu thốn và lần đầu tiên làm quen với công việc nghiên cứu nên luận văn của chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý của thầy cô và các bạn. 4 TÓM TẮT Đề tài được thực hiện tại Trại Thực Nghiệm Khoa Thuỷ Sản Trường Đại Họcï Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 29/3/2005 đến ngày 31/7/2005, nhằm đánh giá ảnh hưởng của các khẩu phần thức ăn khác nhau lên tỷ lệ sống của cá xiêm, cá bống tượng. Nghiên cứu bao gồm 2 phần.  Phần A: Kết quả trên cá xiêm  Phần B: Kết quả trên trùn giấm Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lập lại cho mỗi nghiệm thức. Các nghiệm thức ứng với các khẩu phần thức ăn A, B, C, D.  Nghiệm thức 1 (A): 1òng đỏ trứng gà  Nghiệm thức 2 (B): tảo khô Spirulina  Nghiệm thức 3 (C): thức ăn tổng hợp  Nghiệm thức 4 (D): trùn giấm Ở cả 2 phần A và B, kết quả tỷ lệ sống của cá bột ở 4 khẩu phần thức ăn khác nhau thì giống nhau và không sai khác về mặt thống kê (P>0,05). 5 ABSTRACT The study was conducted at Fisheries Experimental Farm Of Fisheries Faculty Nong Lam University in HCM city to assess impacts of various diets on survival rate of fry. From 29 th March to 31 st July in 2005. The study comprised two part with 4 diets:  Part A: Result of experiments on Fightting Fish Treatment 1 (A): egg yolk Treatment 2 (B): dried algae Spirulina Treatment 3 (C): synthesis food Treatment 4 (D): Vinegar eel  Part B: Result of experiments on Marble Gobby Treatment 1 (A): egg yolk Treatment 2 (B): algae Spirulina Treatment 3 (C): synthesis food Treatment 4 (D): Vinegar eel In part A and B, survival rate of fry fishes in A, B, C, D are similar and not significantly different (P>0,05). 6 MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA i CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH ĐỒ THỊ viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH HÌNH ẢNH x I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Cá Xiêm 2 2.1.1 Đặc điểm phân loại 2 2.1.2 Đặc điểm hình thái và phân bố 3 2.1.3 Đặc điểm sinh thái 3 2.1.4 Tập tính sống 4 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 4 2.1.6 Đặc điểm sinh sản 5 2.1.7 Mùa vụ sinh sản 7 2.2 Đặc Điểm Sinh Học Của Bống Tượng 7 2.2.1 Đặc điểm phân loại 7 2.2.2 Đặc điểm hình thái 7 2.2.3 Phân bố 8 2.2.4 Đặc điểm sinh thái 8 2.2.5 Đặc điểm dinh dưỡng 9 2.2.6 Tăng trưởng và kích thước tối đa 9 2.2.7 Đặc điểm sinh sản 10 2.3 Tình Hình Sản Xuất Giống Cá Bống Tượng 11 2.3.1 Trong nước 11 2.3.2 Trên thế giới 12 2.4 Thức Aên Sử Dụng Trong Quá Trình Ương Cá Bột Lân Cá Hương 13 2.4.1 Thức ăn chế biến 13 2.4.2 Thức ăn sống 16 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 19 7 3.1.1 Vật Liệu 19 3.1.2 Nguồn cá bột 19 3.1.3 Thức ăn và dụng cụ cho ăn 19 3.1.4 Hệ thống ương nuôi cá bột 20 3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 20 3.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 20 3.2.2 Quản lý và chăm sóc 22 3.2.3 Các chỉ tiêu theo dõi 22 3.3 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 23 3.4 Phương Pháp Phân Tích Số Liệu 23 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 Phần A: Kết Quả Thử Nghiệm Trên Cá Xiêm 24 4.1 Đánh Giá Tỷ Lệ Sống Của Cá Xiêm Ơû Các Lần Thử Nghiệm 24 4.1.1 Lần thử nghiệm thứ I (từ 24/4/2005 đến 4/5/2005) 24 4.1.2 Lần thử nghiệm thứ II (từ 11/5/2005 đến 27/5/2005) 25 4.1.3 Lần thử nghiệm thứ III (từ 14/6/2005 đến 20/6/2005) 26 4.1.4 Lần thử nghiệm thứ IV (từ 1/7/2005 đến10/7/2005) 28 Phần B: Kết Quả Thử Nghiệm Trên Cá Bống Tượng 31 4.1 Đánh Giá Tỷ Lệ Sống Của Cá Bống Tượng Ơû Các Lần Thử Nghiệm 31 4.1.1 Lần thử nghiệm thứ I (từ 14/4/2005 đến 20/4/2005) 31 4.1.2 Lần thử nghiệm thứ II (từ 8/6/2005 đến 12/6/2005) 32 4.1.3 Lần thử nghiệm thứ III (từ 22/7/2005 đến 31/7/2005) 33 4.2 So Sánh Tỷ Lệ Sống Trung Bình Giữa Các Nghiệm Thức 34 4.3 Các Yếu Tố Chất Lượng Nước Trong Quá Trình Nuôi 35 4.3.1 Chỉ tiêu pH trong suốt quá trình thí nghiệm 35 4.3.2 Chỉ tiêu nhiệt độ trong quá trình thí nghiệm 36 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết Luận 38 5.2 Đề Nghị 38 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 40 Phụ Lục 1: Một Số Hình Aûnh Minh Họa 40 Phụ Lục 2: Cách Bố Trí Thí Nghiệm 43 Phụ Lục 3: Kết Quả Phân Tích Thống Kê 46 Phụ Lục 4: Kết Quả Tỷ Lệ Sống 49 Phụ Lục 5: Các Chỉ Tiêu Môi Trường Nước 51 9 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ NỘI DUNG TRANG 4.1 Tỷ Lệ Sống Trung Bình Của Cá Xiêm Ơû Giai Đoạn I 24 4.2 Tỷ Lệ Sống Trung Bình Của Cá Xiêm Ơû Giai Đoạn II 26 4.3 Tỷ Lệ Sống Trung Bình Của Cá Xiêm Ơû Giai Đoạn III 27 4.4 Tỷ Lệ Sống Trung Bình Của Cá Xiêm Ơû Giai Đoạn IV 28 4.5 Tỷ Lệ Sống Trung Bình Của Cá Bống Tượng Ơû Giai Đoạn III 33 4.6 Chỉ Tiêu pH Các Buổi Sáng Trong Quá Trình Thí Nghiệm 35 4.7 Chỉ Tiêu pH Các Buổi Chiều Trong Quá Trình Thí Nghiệm 36 4.8 Nhiệt Độ Trong Quá Trình Thí Nghiệm 36 10 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG 4.1 Tỷ Lệ Sống Trung Bình Của Cá Xiêm Có Mật Độ 20con/Lít (Lần IV) 29 4.2 Tỷ Lệ Sống Trung Bình Của Cá Xiêm Có Mật Độ 50con/Lít (Lần IV) 30 4.3 Kết Quả Ương Nuôi Cá Bống Tượng Trong Bình Nhựa (Lần Thứ I) 31 4.4 Kết Quả Ương Nuôi Cá Bống Tượng Trong Bình Nhựa (Lần Thứ I) 32 4.5 Tỷ Lệ Sống Trung Bình Của Cá Bống Tượng (Lần III) 34 4.6 Yếu Tố Nhiệt Độ Trong Quá Trình Thí Nghiệm 37 [...]... như cá xiêm, cá bống tượng Tuy nhiên, trên thế giới, từ lâu, có một loại thức ăn sống rất phổ biến cho các lồi cá đặc biệt là cá có kích cỡ nhỏ, đó là trùn giấm Được sự phân cơng của Khoa Thuỷ Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tơi đã tiến hành thực hiện đề tài Thử Nghiệm Ương Ni Cá Xiêm (Betta splendes) và Cá Bống Tượng (Oxyeleotris marmorata) Bằng Trùn Giấm (Tubatrix aceti). .. của cá bột cá xiêm và cá bột bống tượng khi cho ăn trùn giấm So sánh kết quả tỷ lệ sống của cá khi cho ăn trùn giấm và khi cho ăn các loại thức ăn khác II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học của cá xiêm 2.1.1 Đặc điểm phân loại 12 Bộ: Perciformes Bộ phụ: Anabantoidei Họ: Anabantidae Giống: Betta Lồi: Betta splendes Tên tiếng Anh: Fighting fish Tên tiếng Việt: Cá lia thia, cá đá, cá xiêm, cá chọi... lệ sống Sự khác nhau giữa các nghiệm thức được so sánh theo trắc nghiệm Turkey với P < 0.05 31 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN PHẦN A: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRÊN CÁ XIÊM 4.1 Đánh giá tỷ lệ sống của cá xiêm ở các lần thử nghiệm 4.1.1 Lần thử nghiệm thứ I (24/4/2005 đến 4/5/2005) Cá thí nghiệm được bố trí hồn tồn ngẫu nhiên vào 8 đơn vị thí nghiệm có thể tích như nhau (V= 3 lít nước), và được ký hiệu lần lượt là... Thực Nghiệm Khoa Thuỷ Sản Trường Đại Học Nơng Lâm bằng phương pháp vận chuyển khơ 3.2.1.2 Cá bột cá xiêm Cá xiêm được cho sinh sản nhân tạo tại Trại Thực Nghiệm Khoa Thuỷ Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Nên nguồn cá bột có sẵn tại chỗ 3.2.2 Thức ăn và dụng cụ cho ăn 3.2.2.1 Thức ăn Đối với cá xiêm, chúng tơi sử dụng 4 loại thức ăn: lòng đỏ trứng gà, thức ăn tổng hợp, Spirulina và trùn. .. cho thấy cá bống tượng là lồi cá có phổ thức ăn hẹp, đặc biệt cá chỉ ăn mồi động vật Điều này phù hợp với kết quả của Nguyễn Văn Thạnh (1985) Theo Nguyễn Văn Thạnh (1985) thì tỷ lệ Li/Ls của cá bống tượng rất thấp (Li/Ls = 0.04 - 0.06), cho thấy đây là lồi cá ăn động vật điển hình 2.2.6 Tăng trưởng và kích thước tối đa Cá bống tượng là lồi cá có tốc độ tăng trưởng chậm ở giai đoạn cá dưới 100g Cá từ 100g... hơn cá lia thia đồng Đặc biệt là vây đi của cá tròn xoe giống như hình rẽ quạt Tồn thân đậm, ánh lên các màu xanh, đỏ pha vàng nhạt và có viền đỏ Từ lồi này có thể chia ra làm 4 lồi như sau:     Cá xiêm đỏ Cá xiêm xanh Cá xiêm đen Cá xiêm xám Cá phướn Cá có hình dáng khá hấp dẫn, vi dài với dáng vẻ tha thướt Cá có vây lưng, vây hậu mơn và vây đi kéo dài rũ xuống như là lá cờ phướn nên mới gọi là cá. .. Li/Ls < 1 Cá bống tượng thì rình bắt mồi Cá bống tượng ăn mạnh về đêm hơn ban ngày, nước rong ăn mạnh hơn nước kém, nước lớn ăn mạnh hơn nước ròng Thức ăn của chúng chủ yếu là: tơm, tép, cá nhỏ, cua, ốc, ấu trùng của cơn trùng thuỷ sinh… Cá bống tượng khơng thích ăn những động vật đã ươn thối Theo Lê Như Xn và Phạm Minh Thành (1994), cũng như những lồi cá khác sau khi tiêu hết nỗn hồn, bống tượng bắt... sắc và hình dáng - Cá lia thia đồng Gồm 2 lồi: cá mang đỏ và cá mang xanh, thường thấy ở các đồng ruộng miền đơng và miền tây Nam Bộ Cá mang đỏ: tồn thân màu xanh da trời, đi màu tím nhạt, mang cá màu đỏ Cá mang xanh: cũng có hình dáng giống cá mang đỏ nhưng màu sắc ở thân xanh đậm và nhanh nhẹn hơn Cá xiêm (đi rẽ quạt) Hiện nay, lồi này được coi là điển hình của lồi cá đá Màu sắc của cá đậm, sặc sỡ và. .. khoảng 30 ngày 2.3 Tình hình sản xuất giống cá bống tượng 2.3.1 Trong nước Qua nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước thì mùa vụ sinh sản của cá bống tượng từ tháng 3 - 11 Tác giả Ngơ Bá Thành và ctv (1988) đã kết luận cá đẻ tập trung vào tháng 5 - 6 Tan và Lam, 1973 (trích bởi Nguyễn Tuần, 1993), lần đầu tiên đã cho sinh sản nhân tạo cá bống tượng thành cơng bằng cách tiêm chế phẩm HCG với phương pháp... cho vật ni thuỷ sản Ví dụ như: ln trùng, Moina, ấu trùng muỗi lắc… Và loại thức ăn sống được chúng tơi sử dụng trong thử nghiệm là trùn giấm a Nguồn gốc Borellus đã phát hiện ra trùn giấm năm 1656 Đây là một loại trùn sống tự do, khơng ký sinh và thích nghi trong mơi trường có pH thấp Trùn giấm được đánh giá là một loại thức ăn tuyệt vời cho cá hồi trong giai đoạn cá bột (Feeding, Septemper 2002) Chúng . ĐỀ TÀI: THỬ NGHIỆM ƯƠNG NUÔI CÁ XIÊM (BETTA SPLENDES) và CÁ BỐNGTƯỢNG (OXYELEOTRIS MARMORATA) BẰNG TRÙN GIẤM (TUBATRIX ACETI) NGÀNH: THU SẢN KHOÁ: 2001 – 2005 SINH VIÊN THỰC. Được sự phân công của Khoa Thu Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài “Thử Nghiệm Ương Nuôi Cá Xiêm (Betta splendes) và Cá Bống Tượng (Oxyeleotris. phân loại 13 Bộ: Perciformes Bộ phụ: Anabantoidei Họ: Anabantidae Giống: Betta Loài: Betta splendes Tên tiếng Anh: Fighting fish. Tên tiếng Việt: Cá lia thia, cá đá, cá xiêm,

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan