0

Xây dựng chiến lược Xuất khẩu thuỷ sản cho công ty Thuận An giai đoạn 2010 2015 _ Khóa luận tốt nghiệp

20 627 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 05:21

Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng chiến lược Xuất khẩu thuỷ sản cho công ty Thuận An giai đoạn 2010 2015 nhằm vận dụng các lý thuyết về kinh tế để phân tích môi trường bên ngoài và thực trạng hoạt động của công ty Thuận An để từ đó đưa ra chiến lược xuất khẩu cho công ty đến năm 2015. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ VĂN PHƯỞNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU THỦY SẢN CHO CÔNG TY THUẬN AN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Chuyên ngành: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 05 năm 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU THỦY SẢN CHO CÔNG TY THUẬN AN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Chuyên ngành: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ NGUYỄN THANH XUÂN Sinh viên thực hiện: LÊ VĂN PHƯỞNG Lớp: DH6KD2 – Mã số sinh viên: DKD052051 Long Xuyên, tháng 05 năm 2009 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: Giảng Viên: ThS. Nguyễn Thanh Xuân Người chấm, nhận xét 1: (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 2: (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn được bảo vệ tại hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa kinh tế- Quản trị kinh doanh ngày… tháng… năm 2009 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Khoa Kinh tế- QTKD cùng toàn thể giáo viên trường Đại học An Giang đã tận tình truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu, đặc biệt là thầy Nguyễn Thanh Xuân, giáo viên đã trực tiếp hướng dẫn để tôi hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Tổng giám đốc cùng các cô, chú, anh, chị trong công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại-Dịch Vụ Thuận An đã tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn cho tôi trong thời gian thực tập, đặc biệt là các cô, chú, anh, chị trong Phòng Kế hoạch – Kinh doanh đã hướng dẫn và tận tình chỉ bảo giúp tôi hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp của mình. Tôi xin kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý thầy Cô khoa Kinh Tế-QTKD trường Đại Học An Giang, dồi dào sức khỏe và công tác tốt. Kính chúc sức khỏe đến Ban lãnh đạo công ty TNHH Thuận An. Xin chân thành Cảm ơn! i MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1 U 1.1. Lý do chọn đề tài: 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1 1.3. Phạm vi nghiên cứu: 1 1.4. Phương pháp nghiên cứu: 2 1.5. Ý nghĩa đề tài: 2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3 2.1. Các khái niệm 3 2.2. Quy trình quản trị chiến lược 3 2.2.1. Giai đoạn hình thành chiến lược: 4 2.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược: 8 2.2.3. Đánh giá chiến lược 8 2.3. Kinh doanh quốc tế 8 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 U 3.1. Thiết kế nghiên cứu: 10 3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu: 10 3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu: 12 3.4. Mô hình nghiên cứu: 13 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THUẬN AN 14 4.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Thuận An: 14 4.1.1. giới thiệu về công ty TNHH Thuận An: 14 4.1.2. Giới thiệu ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Thuận An 15 4.1.3. Cơ cấu tổ chức 15 4.2. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thuận An 2006 - 2008: 19 4.3. Tình hình xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH Thuận An: 19 4.4. Phân tích môi trường nội bộ công ty TNHH Thuận An 20 4.4.1. Các hoạt động chủ yếu 20 4.4.1.1. Các hoạt động đầu vào 20 4.4.1.2. Vận hành 21 4.4.1.3. Các hoạt động đầu ra 23 4.4.1.4. Hoạt động Marketing và bán hàng 23 4.4.2. Các hoạt động hỗ trợ 25 4.4.2.1. Quản trị nguồn nhân lực 25 ii 4.4.2.2. Phát triển công nghệ 25 4.4.2.3. Tài chính – kế toán 26 4.4.2.4. Luật pháp và quan hệ với các đối tượng hữu quan 29 4.4.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của công ty Thuận An (IFE) 31 4.5. Phân tích môi trường tác nghiệp tác động đến công ty 31 4.5.1. Đối thủ cạnh tranh 31 4.5.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty TNHH Thuận An 37 4.5.3. Đối thủ tiềm ẩn 39 4.5.4. Khách hàng 40 4.5.5. Nhà cung cấp 41 4.5.6. Sản phẩm thay thế 42 4.6. Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến công ty 43 4.6.1. Thực trạng xuất khẩu cá tra, ba sa của Việt Nam 43 4.6.2. Môi trường kinh tế 46 4.6.3. Môi trường chính trị và pháp luật 47 4.6.4. Môi trường văn hóa – xã hội – dân số 49 4.6.5. Môi trường tự nhiên 51 4.6.6. Môi trường công nghệ 52 4.6.7. Ma trận các yếu tố vĩ mô ảnh hưỡng đến công ty TNHH Thuận An (EFE) 52 CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THUẬN AN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 54 5.1. Mục tiêu của công ty TNHH Thuận An từ 2010 – 2015 54 5.1.1. Mục tiêu chung của công ty TNHH Thuận An 54 5.1.2. Mục tiêu phát triển xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU giai đoạn 2010 – 2015 55 5.2. Xây dựng các phương án chiến lược 56 5.2.1. Ma trận SWOT của công ty TNHH Thuận An 56 5.2.2. Các chiến lược đề xuất 58 5.2.2.1. Các chiến lược S-O 58 5.2.2.2. Các chiến lược S-T 58 5.2.2.3. Các chiến lược W-O 58 5.2.2.4. Các chiến lược W-T 59 5.3. Lựa chọn chiến lược ma trận QSPM 60 5.4. Giải pháp thực hiện chiến lược 64 5.4.1. Giải pháp mở rộng và phát triển thị trường EU 64 iii 5.4.2. Giải pháp về marketing 65 5.4.3. Giải pháp về nguồn nhân lực 67 5.4.4. Giải pháp về quản lý sản xuất kinh doanh 68 5.4.5. Giải pháp về vốn 69 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 71 6.1. Kết luận 71 6.2. Hạn chế 71 6.3. Kiến nghị 71 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Mô hình ma trận SWOT 7 Bảng 3.1: Cách thu thập dữ liệu 10 Bảng 3.2: phương pháp phân tích và mục đích phân tích dữ liệu 12 Bảng 4.1: Kết quả hoạt động 2006-2008 của Công ty TNHH Thuận An 19 Bảng 4.2: Tình hình nhân sự công ty Thuận An 25 Bảng 4.3: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty Thuận An 26 Bảng 4.4: Các chỉ số tài chính công ty Thuận An 27 Bảng 4.5: Các chỉ tiêu đánh giá tính hợp pháp và danh tiếng của công ty Thuận An 30 Bảng 4.6: Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) của công ty Thuận An 31 Bảng 4.7: Một số đối thủ cạnh tranh trong và ngoài tỉnh của công ty Thuận An 32 Bảng 4.8: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty TNHH Thuận An 38 Bảng 4.9: Đánh giá mức độ khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU 46 Bảng 4.10: Ma trận các yếu tố vĩ mô ảnh hưỡng đến công ty TNHH Thuận An (EFE) 53 Bảng 5.1: Dự báo sản lượng thủy sản thế giới 54 Bảng 5.2: Dự báo tiêu thụ thủy sản theo nhóm nước 54 Bảng 5.3: Kế hoạch phát triển xuất khẩu sang thị trường EU đến năm 2015 55 Bảng 5.4: Ma trận SWOT của Thuận An 57 Bảng 5.5: Ma trận QSPM của công ty Thuận An – nhóm chiến lược S-O 60 Bảng 5.6: Ma trận QSPM của công ty Thuận An – nhóm chiến lược S-T 61 Bảng 5.7: Ma trận QSPM của công ty Thuận An – nhóm chiến lược W-O 62 Bảng 5.8: Ma trận QSPM của công ty Thuận An – nhóm chiến lược W-T 63 v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Xuất khẩu thủy sản của Thuận An năm 2008 20 Biểu đồ 4.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2008 của Thuận An 40 Biểu đồ 4.3: Giá trị xuất khẩu cá tra, ba sa, 2003-2008 43 Biểu đồ 4.4: Thị trường xuất khẩu cá tra, ba sa năm 2007-2008 44 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mô hình quản lý chiến lược toàn diện 4 Hình 2.2: Mối quan hệ giữa các loại môi trường 5 Hình 3.1: Qui trình nghiên cứu 10 Hình 3.2: Quy trình phân tích dữ liệu 12 Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu của đề tài 13 Hình 4.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH SX – TM – DV THuận An 16 Hình 4.2: Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm xuất khẩu của công ty Thuận An 24 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTS Chế biến thủy sản DT Doanh thu ĐBSCL Đồng bằng sông cửu long ISO International Organization for Standardization EU Europe HACCP Hazard Analysis Critical Control Point LN Lợi nhuận NC-PT Nghiên cứu và phát triển NVCSH Nguồn vốn chủ sở hữu QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh UBND Ủy ban nhân dân VN Việt Nam XN Xí nghiệp XK Xuất khẩu WFP World Food Programme WTO World Trade Organization vii [...]... trên và xây dựng chiến lược xuất khẩu cho công ty, tác giả đã sử dụng công cụ xây dựng chiến lược khả thi là ma trận SWOT Sau đó, sử dụng ma trận định lượng QSPM để lựa chọn chiến lược tốt nhất thông qua số điểm hấp dẫn của từng chiến lược Các chiến lược được chọn bao gồm: Chiến lược thâm nhập thị trường EU mới, chiến lược kết hợp xuôi về phía trước Để thực hiện thành công các chiến lược đề xuất và... nhập khẩu của các nhà nhập khẩu không chỉ có thị trường Mỹ, mà cả Nhật Bản, EU… Hàng thủy sản của Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu Để các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam phát triển một cách bền vững thì cần phải có những chiến lược xuất khẩu hợp lý Thuận An cũng là một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nên cũng cần có một chiến lược xuất khẩu hợp lý Vì vậy, tác giả chọn đề tài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU... tra, ba sa - Nghiên cứu cơ cấu thị trường xuất khẩu, tập trung chủ yếu là thị trường EU - Vì công ty Thuận An chỉ mới trực tiếp xuất khẩu được 1 năm nên tác giả chỉ phân tích tình hình và thị trường xuất khẩu của công ty ở năm 2008 GVHD: Ths Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Lê Văn Phưởng Trang 1 Xây dựng chiến lược XK thủy sản cho Cty TNHH Thuận An giai đoạn 2010 – 2015 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương... tài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU THỦY SẢN CHO CÔNG TY THUẬN AN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Vận dụng các lý thuyết về kinh tế để phân tích môi trường bên ngoài và thực trạng hoạt động của công ty Thuận An để đưa ra chiến lược xuất khẩu cho công ty đến năm 2015 1.3 Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài tập trung nghiên cứu ở lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, không đề cập đến các lĩnh vực dịch... doanh nghiệp của mình, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu Biết rõ hơn về biến động thị trường để đưa ra kế hoạch xuất khẩu cho từng giai đoạn cụ thể và ở từng thị trường cụ thể Ngoài ra đề tài còn là tài liệu tham khảo cho các công ty xuất khẩu thủy sản khác để năng cao hiệu quả xuất khẩu GVHD: Ths Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Lê Văn Phưởng Trang 2 Xây dựng chiến lược XK thủy sản cho Cty... Trang 7 Xây dựng chiến lược XK thủy sản cho Cty TNHH Thuận An giai đoạn 2010 – 2015 • Bước 8: kết hợp điểm yếu bên trong với nguy cơ bên ngoài và ghi kết quả chiến lược WT - Giai đoạn quyết định gồm các công cụ lựa chọn chiến lược: Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM) Ma trận QSPM (Quantitative strategic planning matrix) nhằm đánh giá và xếp hạng các phương án chiến lược, để từ đó ta... điểm mạnh và điểm yếu của công ty - Phân tích môi trường vĩ mô: tìm những cơ hội và đe dọa của doanh nghiệp - Môi trường tác nghiệp: áp dụng mô hình Năm tác lực của Michael E.Porter để phân tích 1 Nguồn: Fred R David Khái luận về quản trị chiến lược GVHD: Ths Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Lê Văn Phưởng Trang 4 Xây dựng chiến lược XK thủy sản cho Cty TNHH Thuận An giai đoạn 2010 – 2015 1 2 3 4 5 MÔI TRƯỜNG... hiện chiến lược của tổ chức 2 Nguồn: Garry D Smith (et al) 1989 Business strategy and policy H-M company GVHD: Ths Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Lê Văn Phưởng Trang 5 Xây dựng chiến lược XK thủy sản cho Cty TNHH Thuận An giai đoạn 2010 – 2015 Các bước xây dựng Ma trận IFE: 1 Liệt kê các yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện kiểm soát nội bộ bao gồm cả điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức 2 Ấn định tầm quan... Tổng số điểm quan trọng trung bình là 2,5; cao nhất là 4,0 và thấp nhất là 1,0 Tổng số điểm quan trọng cao nhất cho thấy tổ chức đang đang phản ứng rất tốt với các cơ hội và mối đe dọa bên ngoài và ngược lại GVHD: Ths Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Lê Văn Phưởng Trang 6 Xây dựng chiến lược XK thủy sản cho Cty TNHH Thuận An giai đoạn 2010 – 2015 Ma trận hình ảnh cạnh tranh: Ma trận hình ảnh cạnh tranh bao hàm... doanh ngày nay đang biến động nhanh chóng Điều đó đồng nghĩa với việc mang lại nhiều cơ hội cũng như nhiều rủi ro cho doanh nghiệp Vì vậy, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải đánh giá đúng khả năng của mình và nhận thức được môi trường tác động đến doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ linh hoạt trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Thuận An, . C c chiến lư c đề xuất 58 5.2.2.1. C c chiến lư c S-O 58 5.2.2.2. C c chiến lư c S-T 58 5.2.2.3. C c chiến lư c W-O 58 5.2.2.4. C c chiến lư c W-T 59 5.3. Lựa chọn chiến lư c ma trận QSPM. Alfred Chandler, chiến lư c là tiến trình x c định c c m c tiêu dài hạn c a doanh nghiệp, lựa chọn c ch th c ho c phương hướng hành động và phân bố c c tài nguyên thiết yếu để th c hiện c c m c. ngành và c c yếu tố bên trong tổ ch c, tạo ra c c c hội và nguy c với tổ ch c. Vi c kiểm soát hiệu quả c c yếu tố bên ngoài thông qua ma trận EFE sẽ giúp tổ ch c nhận định đư c c c cơ hội và
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược Xuất khẩu thuỷ sản cho công ty Thuận An giai đoạn 2010 2015 _ Khóa luận tốt nghiệp, Xây dựng chiến lược Xuất khẩu thuỷ sản cho công ty Thuận An giai đoạn 2010 2015 _ Khóa luận tốt nghiệp,

Từ khóa liên quan