Luận văn: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi

20 558 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 23:08

Luận văn với đề tài Tìm hiểu hoạt động kinh doanh ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi có nội dung gồm 3 chương: chương 1 tổng quan về khách sạn Thắng Lợi, chương 2 thực trạn kinh doanh ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi, chương 3 những nhận xét bước đầu và hướng phát triển kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi trong tương lai. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 M Đ UỞ Ầ Theo đà phát tri n c a tình hình kinh t th gi i hi n nay, khi mà conể ủ ế ế ớ ệ ng i ngày càng có đi u ki n s ng t t h n, th i gian r i nhi u h n, thìườ ề ệ ố ố ơ ờ ỗ ề ơ ngh ng i, gi i trí, th giãn tr thành m t trong nh ng nhu c u không thỉ ơ ả ư ở ộ ữ ầ ể thi u. Vì th , du l ch đang đ c coi là m t thành ph n kinh t phát tri nế ế ị ượ ộ ầ ế ể nh t trong toàn b n n kinh t qu c dân, b i nó đáp ng đ c nh ng nhuấ ộ ề ế ố ở ứ ượ ữ c u đó c a con ng i. Du l ch là c u n i, là đ ng l c thúc đ y s tìm tòiầ ủ ườ ị ầ ố ộ ự ẩ ự hi u bi t văn hóa, chính tr c a m i qu c gia, dân t c. Đây là m t ngànhể ế ị ủ ỗ ố ộ ộ kinh t đ c bi t, s n ph m c a nó là nh ng d ch v ph c v l i ích c aế ặ ệ ả ẩ ủ ữ ị ụ ụ ụ ợ ủ con ng i, là nh ng giá tr tinh th n mà con ng i có đ c sau khi h ngườ ữ ị ầ ườ ượ ưở th các d ch v du l ch. Vi t Nam, ngành du l ch đang là m i quan tâmụ ị ụ ị Ở ệ ị ố chính c a toàn xã h i. Nh ng l i ích mà ngành du l ch mang l i là khôngủ ộ ữ ợ ị ạ th ph nh n. Nh n th c đ c đi u đó, th i gian g n đây, chính ph Vi tể ủ ậ ậ ứ ượ ề ờ ầ ủ ệ Nam đã tăng c ng đ u t vào phát tri n du l ch, h ng du l ch tr thànhườ ầ ư ể ị ướ ị ở ngành kinh t mũi nh n c a đ t n c. Ch trong m t th i gian ng n, ngànhế ọ ủ ấ ướ ỉ ộ ờ ắ du l ch đã kh ng đ nh đ c v trí quan tr ng c a mình trong n n kinh tị ẳ ị ượ ị ọ ủ ề ế qu c dân, tr thành đi m nóng c a toàn xã h i. S phát tri n c a ngành duố ở ể ủ ộ ự ể ủ l ch là m t minh ch ng cho quy t đ nh đúng đ n c a Đ ng và Nhà n c ta.ị ộ ứ ế ị ắ ủ ả ướ Cùng v i s phát tri n c a ngành du l ch thì kinh doanh d ch v l u trúớ ự ể ủ ị ị ụ ư cũng đang phát tri n m nh m . Trong các lo i hình c s l u trú, khách s nể ạ ẽ ạ ơ ở ư ạ là lo i hình ph bi n nh t ph c v nhu c u c a du khách. Đây là ho tạ ổ ế ấ ụ ụ ầ ủ ạ đ ng kinh doanh có hi u qu , hàng năm doanh thu và n p ngân sách t ho tộ ệ ả ộ ừ ạ đ ng kinh doanh khách s n chi m m t t tr ng l n x p x 2/3 trong t ngộ ạ ế ộ ỷ ọ ớ ấ ỉ ổ doanh thu c a toàn ngành du l ch. S thành công đó có đ c là do s n l củ ị ự ượ ự ỗ ự ph n đ u c a ngành khách s n trong đó có đóng góp c a ho t đ ng kinhấ ấ ủ ạ ủ ạ ộ doanh ăn u ng.ố 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Ho t đ ng kinh doanh d ch v ăn u ng trong các khách s n có vai tròạ ộ ị ụ ố ạ quan tr ng góp ph n quy t đ nh s thành b i trong kinh doanh c a kháchọ ầ ế ị ự ạ ủ s n. Đây là m t v n đ r t đáng đ c quan tâm. Nh ng năm g n đây đã cóạ ộ ấ ề ấ ượ ữ ầ m t s công trình nghiên c u v v n đ này nh ng đó ch là nh ng đánhộ ố ứ ề ấ ề ư ỉ ữ giá, nh n xét chung. Vì v y em ch n đ tài “ậ ậ ọ ề Tìm hi u ho t đ ng kinhể ạ ộ doanh ăn u ng t i Khách s n Th ng L iố ạ ạ ắ ợ ” cho khóa lu n t t nghi p Đ iậ ố ệ ạ h c ngành Du l ch c a mình. Trong gi i h n bài khóa lu n này, em s điọ ị ủ ớ ạ ậ ẽ sâu tìm hi u v th c tr ng ho t đ ng kinh doanh ăn u ng t i Khách s nể ề ự ạ ạ ộ ố ạ ạ Th ng L i. T đó, đ a ra nh ng nh n xét, đánh giá đ có cái nhìn đúng h nắ ợ ừ ư ữ ậ ể ơ v ho t đ ng kinh doanh ăn u ng t i các khách s n nói chung và Khách s nề ạ ộ ố ạ ạ ạ Th ng L i nói riêng, đ ng th i đ a ra ph ng h ng phát tri n c a bắ ợ ồ ờ ư ươ ướ ể ủ ộ ph n kinh doanh ăn u ng c a khách s n trong t ng lai.ậ ố ủ ạ ươ Bài khóa lu n này c a em đ c hoàn thành d a trên m t s ph ngậ ủ ượ ự ộ ố ươ pháp nghiên c u khoa h c sau:ứ ọ 1. Ph ng pháp thu th p, t ng h p s li uươ ậ ổ ợ ố ệ : Ph ng pháp này đóng vai trò khá quan tr ng trong vi c nghiên c u đươ ọ ệ ứ ề tài. Cùng v i nh ng ki n th c đã đ c h c t p trong nhà tr ng, em đãớ ữ ế ứ ượ ọ ậ ườ tham kh o các sách, báo, t p chí vi t v ho t đ ng kinh doanh ăn u ngả ạ ế ề ạ ộ ố trong các khách s n, do các c quan du l ch so n th o, sách giáo khoa c aạ ơ ị ạ ả ủ các tr ng, khoa du l ch, các văn b n, tài li u c a T ng c c du l ch và c aườ ị ả ệ ủ ổ ụ ị ủ Khách s n Th ng L i.ạ ắ ợ 2. Ph ng pháp phân tích h th ngươ ệ ố : Nh có ph ng pháp này mà em khái quát đ c m t cách t ng đ i vờ ươ ượ ộ ươ ố ề hi u qu kinh doanh c a các khách s n nói chung và c a Khách s n Th ngệ ả ủ ạ ủ ạ ắ L i nói riêng.ợ 3. Ph ng pháp th ng kêươ ố : 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Em đã s d ng ph ng pháp này đ thu th p và x lý các s li u liênử ụ ươ ể ậ ử ố ệ quan đ n vi c đánh giá hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a khách s n: sế ệ ệ ả ạ ộ ủ ạ ố khách, doanh thu, chi phí, l i nhu n…, h th ng và rút ra nh ng quy lu tợ ậ ệ ố ữ ậ ph c v cho đ tài.ụ ụ ề 4. Ph ng pháp quan sát th c tươ ự ế: Ph ng pháp này đóng vai trò r t quan tr ng trong vi c nghiên c u đươ ấ ọ ệ ứ ề tài c a em. Nh ph ng pháp này mà em có th đánh giá tình hình ho tủ ờ ươ ể ạ đ ng kinh doanh c a khách s n đ c chính xác và khách quan h n.ộ ủ ạ ượ ơ 5. Ph ng pháp đi u tra, ph ng v nươ ề ỏ ấ : Ph ng pháp này giúp em thu th p đ c nhi u thông tin h u ích, trongươ ậ ượ ề ữ đó có c nh ng thông tin ph n h i t phía nh ng khách hàng c a kháchả ữ ả ồ ừ ữ ủ s n, t đó giúp em có nh ng nh n xét và đánh giá chính xác, sát v i th c tạ ừ ữ ậ ớ ự ế h n.ơ Bài khóa lu n c a em đ c chia làm 3 ch ng:ậ ủ ượ ươ Ch ng 1: T ng quan v Khách s n Th ng L i ươ ổ ề ạ ắ ợ Ch ng 2: Th c tr ng kinh doanh ăn u ng t i Khách s n Th ngươ ự ạ ố ạ ạ ắ L i ợ Ch ng 3: Nh ng nh n xét b c đ u và h ng phát tri n kinhươ ữ ậ ướ ầ ướ ể doanh d ch v ăn u ng t i Khách s n Th ng L i trong t ng lai.ị ụ ố ạ ạ ắ ợ ươ Là m t sinh viên năm th t , ch a có kinh nghi m th c t , th i gianộ ứ ư ư ệ ự ế ờ nghiên c u h n h p cùng v i nh ng khó khăn g p ph i trong quá trình thuứ ạ ẹ ớ ữ ặ ả th p tài li u v khách s n, nên m c dù đã h t s c c g ng nh ng b n khóaậ ệ ề ạ ặ ế ứ ố ắ ư ả lu n ch c ch n còn nhi u thi u sót. Em r t mong nh n đ c s giúp đ vàậ ắ ắ ề ế ấ ậ ượ ự ỡ góp ý ch b o c a các th y cô giáo và nh ng ng i quan tâm.ỉ ả ủ ầ ữ ườ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Nh có s giúp đ nhi t tình c a các th y cô giáo trong khoa Du l chờ ự ỡ ệ ủ ầ ị h c tr ng Đ i h c Khoa h c xã h i và nhân văn – Đ i h c Qu c gia Hàọ ườ ạ ọ ọ ộ ạ ọ ố N i, cùng Ban giám đ c và các nhân viên làm vi c t i khách s n Th ng L iộ ố ệ ạ ạ ắ ợ cũng nh các b n bè cùng l p, mà em đã có th hoàn thành b n khóa lu nư ạ ớ ể ả ậ này. Nhân đây, em xin bày t lòng bi t n sâu s c và g i l i c m n chânỏ ế ơ ắ ử ờ ả ơ thành đ i v i s ch b o t n tình c a cô giáo h ng d n em hoàn thành b nố ớ ự ỉ ả ậ ủ ướ ẫ ả khóa lu n này.ậ Đ ng th i, em cũng xin g i l i c m n t i Ban giám đ c Khách s nồ ờ ử ờ ả ơ ớ ố ạ Th ng L i, các th y cô giáo và toàn th các b n sinh viên l p K49 khoa Duắ ợ ầ ể ạ ớ l ch h c, đã giúp đ em r t nhi u trong th i gian làm khóa lu n.ị ọ ỡ ấ ề ờ ậ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 CH NG 1.ƯƠ T NG QUAN V KHÁCH S N TH NG L IỔ Ề Ạ Ắ Ợ 1.1 S hình thành và ho t đ ng c a Khách s n Th ng L i ự ạ ộ ủ ạ ắ ợ 1.1.1 Đ a thị ế Công ty Khách s n Du l ch Th ng L i ạ ị ắ ợ Đ a ch : S 200 Đ ng Yên Ph - Qu n Tây H - Hà N iị ỉ ố ườ ụ ậ ồ ộ Đi n tho i: ( 84 - 4 ) 8238161ệ ạ Fax: ( 84 - 4 ) 8293800 Email: thangloihtl@hn.vnn.vn Website: http://www.thangloihotel.vn N m ngay sát đ ng Yên Ph thu c qu n Tây H , thành ph Hà N i,ằ ườ ụ ộ ậ ồ ố ộ cách trung tâm th đô không xa, kho ng 5km hay 10 đ n 15 phút xe bus vủ ả ế ề phía Tây b c, khách s n Th ng L i có m t v trí vô cùng lí t ng. H nắ ạ ắ ợ ộ ị ưở ơ n a, khách s n l i n m trên tuy n đ ng Hà N i – Thăng Long – N i Bài,ữ ạ ạ ằ ế ườ ộ ộ là m t trong nh ng tr c đ ng giao thông chính c a th đô, đ ng hai lànộ ữ ụ ườ ủ ủ ườ xe r ng và r t thu n ti n cho vi c đi l i c a du khách.ộ ấ ậ ệ ệ ạ ủ Th ng L i là m t khách s n 4 sao, t a l c ven h Tây, đây là m t vắ ợ ộ ạ ọ ạ ở ồ ộ ị trí thu n l i mà không ph i khách s n nào cũng có đ c. Khách s n đ cậ ợ ả ạ ượ ạ ượ xây d ng trên m t khuôn viên r ng v i t ng di n tích g n 46.760mự ộ ộ ớ ổ ệ ầ 2 , không gian thoáng đãng, mát m , khung c nh lãng m n, nên th . Đây là m t trongẻ ả ạ ơ ộ nh ng lí do chính khi n du khách l a ch n khách s n Th ng L i làm n iữ ế ự ọ ạ ắ ợ ơ ngh ng i th giãn.ỉ ơ ư Khách s n Th ng L i đ c thi t k m t cách h p lý và khoa h c, n mạ ắ ợ ượ ế ế ộ ợ ọ ằ trên m t khuôn viên r ng nên khách s n không xây nhi u t ng. T đ iộ ộ ạ ề ầ ừ ạ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 s nh, khách có th đi đ n các đ a đi m khác nh phòng ăn, qu y bar…ả ể ế ị ể ư ầ trong khách s n m t cách d dàng. Nét đ c đáo và h p d n c a khách s nạ ộ ễ ộ ấ ẫ ủ ạ là có m t thác n c nhân t o cùng v i v n trúc r t đ p n m đ i di n v iộ ướ ạ ớ ườ ấ ẹ ằ ố ệ ớ bar s nh, đi m tô cho s duyên dáng c a khách s n, khách khi b c vào sả ể ự ủ ạ ướ ẽ th y r t n t ng v i khung c nh này.ấ ấ ấ ượ ớ ả Khách s n Th ng L i là m t khách s n l n và hi n đ i, g m 178ạ ắ ợ ộ ạ ớ ệ ạ ồ phòng chia thành 4 khu: khu A, khu B, khu Sale và khu nhà lu ng. Trong đóồ có 1 phòng Suite presidental, 3 phòng Suite deluxe, 5 phòng Suite, 104 phòng Premium, 49 phòng Superior, 16 phòng Standard. T t c các phòng đ uấ ả ề đ c trang trí đ p m t, thi t b ti n nghi hi n đ i.ượ ẹ ắ ế ị ệ ệ ạ 1.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n c a khách s n ể ủ ạ Khách s n Th ng L i do Đ ng, chính ph Cuba giúp nhân dân ta xâyạ ắ ợ ả ủ d ng vào nh ng năm kháng chi n ch ng M , khánh thành vào ngàyự ữ ế ố ỹ 26/7/1975 đúng vào ngày k ni m cu c t n công vào pháo đài Moncada c aỷ ệ ộ ấ ủ nhân dân Cuba. Đây là món quà mà nhân dân Cuba trao t ng nhân dân ta, làặ hòn ng c c a tình h u ngh Vi t nam – Cuba. Khách s n Th ng L i là ti nọ ủ ữ ị ệ ạ ắ ợ ề thân c a Công ty khách s n du l ch Th ng L i ngày nay. Công ty khách s nủ ạ ị ắ ợ ạ du l ch Th ng L i đ c thành l p theo quy t đ nh s 304/QĐ – TCDL ngàyị ắ ợ ượ ậ ế ị ố 21/10/1995 c a T ng c c du l ch Vi t Nam.ủ ổ ụ ị ệ Ngay t đ u, khách s n đã đ c Đ ng và Nhà n c giao tr ng trách vàừ ầ ạ ượ ả ướ ọ nhi m v vinh d , là n i chính th c ti p đón các đoàn khách qu c t cũngệ ụ ự ơ ứ ế ố ế nh các nguyên th qu c gia, các chuyên gia, k s , nhà báo đ n t nhi uư ủ ố ỹ ư ế ừ ề qu c gia trên th gi i. Tr i qua nhi u th i kỳ, Khách s n Th ng L i là m tố ế ớ ả ề ờ ạ ắ ợ ộ trong nh ng khách s n đ u đàn trong ngành khách s n th đô, là n i ti pữ ạ ầ ạ ủ ơ ế đón, ngh ng i c a b n bè kh p năm châu, là khuôn m t tiêu bi u, đ i di nỉ ơ ủ ạ ắ ặ ể ạ ệ cho th đô Hà N i nói riêng và đ t n c nói chung.ủ ộ ấ ướ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Cùng v i s tăng lên c a nhu c u du l ch, năm 1986 khách s n đ u tớ ự ủ ầ ị ạ ầ ư xây d ng thêm khu bi t th bên h , khu Sale g m 15 phòng. Đ n 1989 xâyự ệ ự ồ ồ ế d ng thêm 4 nhà lu ng (bungalow), đ a t ng s phòng c a khách s n lênự ồ ư ổ ố ủ ạ 175 phòng. Đ u năm 1997, đ chu n b đón khách c a h i ngh th ngầ ể ẩ ị ủ ộ ị ượ đ nh các n c nói ti ng Pháp, khách s n đã c i t o khu B và khu C, khuỉ ướ ế ạ ả ạ Sale, phòng Marketing, xây m i khu Beauty Salon và Sauna Massage đớ ể đ m b o tiêu chu n qu c t 3 sao. Năm 1998 khách s n ti n hành xâyả ả ẩ ố ế ạ ế d ng phòng karaoke, sàn nh y làm tăng tính h p d n c a d ch v b sung.ự ả ấ ẫ ủ ị ụ ổ Hi n nay, khách s n Th ng L i đã đ t tiêu chu n qu c t 4 sao v i 178ệ ạ ắ ợ ạ ẩ ố ế ớ phòng trong đó có 8 phòng chuyên đón khách VIP. Ban đ u khách s n ho t đ ng d i s qu n lý c a B N i th ng, sauầ ạ ạ ộ ướ ự ả ủ ộ ộ ươ đó chuy n sang B Công an. T năm 1987 đ n tháng 10-1995, khách s nể ộ ừ ế ạ tr c thu c Công ty Du l ch Hà N i. T 10-1995 đ n nay khách s n thu cự ộ ị ộ ừ ế ạ ộ Công ty Khách s n Du l ch Th ng L i, tr c thu c T ng c c du l ch Vi tạ ị ắ ợ ự ộ ổ ụ ị ệ Nam. Ho t đ ng kinh doanh c a Khách s n Th ng L i tr i qua ba giai đo nạ ộ ủ ạ ắ ợ ả ạ chính: - Th i kỳ đ u (t 1975-1998): th i kỳ này khách s n ch ho t đ ngờ ầ ừ ờ ạ ỉ ạ ộ mang tính h ch toán theo ph ng th c bao c p, ho t đ ng ch y u theo sạ ươ ứ ấ ạ ộ ủ ế ự đi u ph i c a c p trên.ề ố ủ ấ - Th i kỳ h ch toán không đ y đ (t 10-1988 đ n năm 1995): tờ ạ ầ ủ ừ ế ừ n n kinh t t p trung quan liêu bao c p chuy n sang n n kinh t th tr ng,ề ế ậ ấ ể ề ế ị ườ khách s n đã có nh ng chuy n h ng tích c c và đã b t đ u b c vào kinhạ ữ ể ướ ự ắ ầ ướ doanh theo c ch th tr ng, th i kỳ h ch toán kinh doanh đ c l p tuyơ ế ị ườ ờ ạ ộ ậ nhiên v n ch a đ y đ . Trong th i gian này khách s n đã có con d u riêng,ẫ ư ầ ủ ờ ạ ấ có tài kho n riêng t i ngân hàng, khách s n đã có quy n phân chia l iả ạ ạ ề ợ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 nhu n theo các quý và phân chia l ng c a cán b công nhân viên, t tuy nậ ươ ủ ộ ự ể lao đ ng và đi u hành m i ho t đ ng kinh doanh.ộ ề ọ ạ ộ - Th i kỳ h ch toán đ c l p đ y đ (t 10-1995 đ n nay): ngày 21-ờ ạ ộ ậ ầ ủ ừ ế 10-1995, T ng c c du l ch Vi t Nam đã ra quy t đ nh 304 thành l p Côngổ ụ ị ệ ế ị ậ ty Khách s n Du l ch Th ng L i, m t đ n v h ch toán đ c l p đ y đ .ạ ị ắ ợ ộ ơ ị ạ ộ ậ ầ ủ Trong th i gian này, khách s n đã t p trung c i t o nâng c p bu ng gi ngờ ạ ậ ả ạ ấ ồ ườ và xây d ng m i khu Sale, khu Bungalow đ c 19 bu ng nâng t ng s lênự ớ ượ ồ ổ ố 178 phòng và ho t đ ng n đ nh cho đ n nay. Song song v i vi c c i t oạ ộ ổ ị ế ớ ệ ả ạ bu ng phòng, khách s n cũng đã ti n hành c i t o, hoàn thi n h th ngồ ạ ế ả ạ ệ ệ ố d ch v b sung c v s l ng và ch t l ng. ị ụ ổ ả ề ố ượ ấ ượ Đ u năm 1997, đ chu n b đón khách c a h i ngh th ng đ nh cácầ ể ẩ ị ủ ộ ị ượ ỉ n c nói ti ng Pháp, Công ty Khách s n Du l ch Th ng L i đã đ u t nângướ ế ạ ị ắ ợ ầ ư c p, s a ch a l i khu s nh tr c, khu v c nhà ăn, khu B, khu Sale và xâyấ ử ữ ạ ả ướ ự m i khu Beauty Salon và Sauna Message. Năm 1998, khách s n xây thêmớ ạ phòng karaoke, sàn nh y. Ngoài ra, khách s n còn có b b i, 2 sân qu n v tả ạ ể ơ ầ ợ đ m b o nhu c u văn hóa, th thao c a khách.ả ả ầ ể ủ Có th nói, Khách s n Th ng L i là m t trong nh ng khách s n ra đ iể ạ ắ ợ ộ ữ ạ ờ s m nh t Hà N i, khi mà s l ng khách s n trên đ a bàn Hà N i còn r t ítớ ấ ộ ố ượ ạ ị ộ ấ và ngành kinh doanh khách s n còn non tr . Chính vì v y, th i gian đ uạ ẻ ậ ờ ầ khách s n kinh doanh r t hi u qu và ngu n khách ch y u là khách c aạ ấ ệ ả ồ ủ ế ủ Chính ph , nhà n c. Song nh ng năm g n đây, v i s ra đ i c a hàngủ ướ ữ ầ ớ ự ờ ủ lo t các khách s n cao c p nh : Melia, Hilton, Metropole khi n choạ ạ ấ ư ế Khách s n Th ng L i g p ph i r t nhi u khó khăn trong vi c tìm ki mạ ắ ợ ặ ả ấ ề ệ ế ngu n khách. Bên c nh đó, nh ng tác đ ng c a th tr ng và tình hìnhồ ạ ữ ộ ủ ị ườ chính tr xã h i qu c t đã đ t khách s n tr c vô vàn thách th c. S thayị ộ ố ế ặ ạ ướ ứ ự đ i th ch chính tr Đông Âu, kh ng ho ng kinh t ti n t Châu Á,ổ ể ế ị ở ủ ả ế ề ệ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 chi n tranh khu v c Trung Đông, các đ i d ch trên th gi i T t c nh ngế ự ạ ị ế ớ ấ ả ữ y u t đó dù gián ti p hay tr c ti p đ u nh h ng đ n ngành du l ch Vi tế ố ế ự ế ề ả ưở ế ị ệ Nam nói chung và Khách s n Th ng L i nói riêng.ạ ắ ợ M t vài năm g n đây, Khách s n Th ng L i ch y u đón các đoànộ ầ ạ ắ ợ ủ ế khách trong n c, khách Trung Qu c là nh ng đ i t ng khách có khướ ố ữ ố ượ ả năng chi tr th p và có s ngày l u trú ng n. Khách châu Âu và B c M làả ấ ố ư ắ ắ ỹ nh ng khách có kh năng chi tr cao và s ngày l u trú dài là đ i t ng màữ ả ả ố ư ố ượ khách s n đang h ng đ n. ạ ướ ế Khách s n Th ng L i đ c công nh n 3 sao đ t đ u c a ngành du l chạ ắ ợ ượ ậ ợ ầ ủ ị Vi t Nam năm 1995 và đ c công nh n 4 sao tháng 12 – 2004.ệ ượ ậ Trong giai đo n hi n nay khi Vi t Nam ra nh p WTO thì c h i vàạ ệ ệ ậ ơ ộ thách th c v i khách s n Th ng L i càng l n. Vì v y vi c tìm ra gi i phápứ ớ ạ ắ ợ ớ ậ ệ ả đ giúp khách s n v t qua khó khăn đ ng v ng trên th tr ng là đi u c pể ạ ượ ứ ữ ị ườ ề ấ thi t và quan tr ng.ế ọ 1.1.3 C c u t ch c qu n lýơ ấ ổ ứ ả 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 S đ 1. S đ c c u t ch c c a khách s n Th ng L iơ ồ ơ ồ ơ ấ ổ ứ ủ ạ ắ ợ N m trong Công ty khách s n du l ch Th ng L i, khách s n Th ng L iằ ạ ị ắ ợ ạ ắ ợ có c c u t ch c l n và ph c t p nh t.ơ ấ ổ ứ ớ ứ ạ ấ Mô hình b máy t ch c khách s n Th ng L i là mô hình tr c tuy nộ ổ ứ ạ ắ ợ ự ế ch c năng:ứ - Ban giám đ c ch huy đ n t n t , ch u trách nhi m tr c pháp lu tố ỉ ế ậ ổ ị ệ ướ ậ nhà n c, B Văn hóa th thao và du l ch v m i ho t đ ng c a Công tyướ ộ ể ị ề ọ ạ ộ ủ Khách s n Du l ch Th ng L i.ạ ị ắ ợ - Các phòng ch c năng (4 phòng): tham m u, ch đ o v ch c năng:ứ ư ỉ ạ ề ứ + Phòng th tr ng: tham m u công tác qu ng bá tuyên truy n,ị ườ ư ả ề qu ng cáo thu hút khách, giá c th tr ng ả ả ị ườ 10 BAN GIÁM Đ C Ố CÔNG TY PHÒNG TH TR NGỊ ƯỜ PHÒNG K Ỹ THU T Ậ NGHI P VỆ Ụ PHÒNG K HO CH Ế Ạ TÀI CHÍNH PHÒNG T CH C Ổ Ứ HÀNH CHÍNH BAN B O Ả VỆ T Ổ L Ễ TÂN T B O Ổ Ả D NƯỠ G T Ổ MT CÂY C NHẢ T Ổ B PẾ T Ổ BÀN T Ổ BAR T Ổ BU NGỒ T Ổ VUI CH I Ơ GI I Ả TRÍ [...]... khách tìm hiểu, mở rộng kiến thức, vui chơi giải trí, tăng cường mối quan hệ giao tiếp cho khách trong quá trình lưu trú tại khách sạn 1.2.2 Hiệu quả kinh doanh của khách sạn Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Khách sạn Thắng Lợi đang từng bước phát triển, tổng doanh thu hàng năm của khách sạn ở mức khá cao Đây là một khách sạn lớn và nổi tiếng, có tiềm lực kinh doanh cao Khách sạn luôn xác định chức năng... gửi fax, máy in, máy vi tính… cùng những dụng cụ văn phòng khác Từ đó, ta có thể nhận định rằng Khách sạn Thắng Lợi là một khách sạn 4 sao có cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, đáp ứng được những nhu cầu đa dạng của khách 1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh của Khách sạn Thắng Lợi 1.2.1 Những hoạt động kinh doanh chủ yếu của khách sạn - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng - Các dịch vụ bổ sung: điện thoại,... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 + Phòng Thắng Lợi 3: được cải tạo từ quầy bar, nằm đ ối di ện với phòng Thắng Lợi 2 phục vụ tiệc ngồi khoảng 30 khách đã làm tăng lên khả năng phục vụ các dịch vụ ăn uống của Khách sạn Thắng Lợi + Phòng Thắng Lợi 4: có thể phục vụ tiệc ngồi cho 50 khách, trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng + Phòng Suối Trúc: quay ra dòng suối nhân tạo trong khách s ạn , có sức chứa khoảng 100 khách với hệ... định chức năng chủ yếu là kinh doanh lưu trú, vì đây là lĩnh vực kinh doanh đặc trưng của ngành khách sạn, đã là khách sạn thì ph ải có dịch vụ lưu trú, nhưng bên cạnh đó khách sạn cũng rất quan tâm đến việc làm phong phú và đa dạng hơn các sản ph ẩm của mình Kinh doanh l ưu trú là kinh doanh các loại buồng ngủ, đây là lĩnh vực kinh doanh mang lại nguồn thu chủ yếu cho khách sạn 20 ... việc trong khách sạn, lại là những khách sạn lớn, là những người đã trải qua quá trình đào tạo chuyên môn, có kinh nghiệm trong phục vụ khách Khách sạn Thắng Lợi là một khách sạn lớn, có uy tín, nên có những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn nhiều Đội ngũ nhân viên của khách sạn hạn chế trong khi họ phải hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, vì thế đây chắc chắn là những người rất năng động, linh hoạt, tháo... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 Với mô hình quản lý này giám đốc sẽ nắm rõ tình hình kinh doanh c ủa khách sạn thông qua thông tin từ các bộ ph ận để đề ra ph ương h ướng hoạt động phù hợp nhằm đạt được doanh thu cao nhất 1.1.4 Đội ngũ lao động của khách sạn Bảng số 1 Bảng phân phối chức năng lao động của khách sạn Đơn vị: người STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bộ phận Ban giám đốc Tổ chức... kỹ thuật của khách sạn Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi đi lên trong hoàn cảnh đầy biến động của thị trường, nhưng cho đến nay, cơ sở vật chất của Khách s ạn Thắng Lợi không chỉ được bảo toàn mà còn được nâng lên trở thành h ệ thống phòng nghỉ sang trọng Hiện Công ty Khách sạn Du lịch Th ắng Lợi đang khai thác 178 phòng tiêu chuẩn, trong đó có 8 phòng đặc biệt chuyên dùng đón tiếp khách VIP: - Khu... 236 40 33 09 257 31 31 14 222 Nguồn: Kế toán khách sạn Thắng Lợi Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy với 178 phòng của khách sạn thì tỷ lệ giữa tổng số phòng và tổng số nhân viên của khách sạn đ ạt 1,32 ng ười/ phòng (năm 2005), 1,44 người/ phòng (năm 2006) và 1,24 người/ phòng (năm 2007) Khách sạn Thắng Lợi đã được Tổng cục du lịch Việt Nam xếp hạng là khách sạn 4 sao, điều này chứng tỏ rằng đội ngũ nhân... sân tập golf cùng với khối phục vụ ăn uống hoàn chỉnh, nằm cạnh bể bơi Các dịch vụ bổ trợ của Khách sạn Thắng Lợi cũng đều đạt tiêu chu ẩn quốc tế, đáp ứng tối đa những nhu cầu của du khách Khu hành chính và sự nghiệp của khách sạn được thiết kế riêng biệt, tạo ra sự thuận lợi cho phục vụ khách Tất cả các phòng ban đ ược trang b ị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ văn phòng hiện đại nh ư máy photo,... ủa khách sạn Bảng số 3 Bảng thu nhập bình quân của nhân viên trong khách sạn Đơn vị: triệu đồng Các chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Tổng quỹ lương 9.510 13.360 Lương bình quân người/ năm 33,6 46,8 Lương bình quân người/ tháng 2,8 3,9 Tỷ suất lương (%) 19,6 19,8 Nguồn: kế toán khách sạn Th ắng Lợi Khách sạn Thắng Lợi cũng đã đạt được thành công trong lựa chọn cách tiết kiệm nhân lực để giảm chi phí, làm tăng . ngành du l ch đang là m i quan tâmụ ị ụ ị Ở ệ ị ố chính c a toàn xã h i. Nh ng l i ích mà ngành du l ch mang l i là khôngủ ộ ữ ợ ị ạ th ph nh n. Nh n th c đ c đi u đó, th i gian g n đây, chính. ạ đ ng kinh doanh có hi u qu , hàng năm doanh thu và n p ngân sách t ho tộ ệ ả ộ ừ ạ đ ng kinh doanh khách s n chi m m t t tr ng l n x p x 2/3 trong t ngộ ạ ế ộ ỷ ọ ớ ấ ỉ ổ doanh thu c a toàn. phong phú và đa d ng h n các s n ph m c a mình. Kinh doanh l u trúạ ơ ả ẩ ủ ư là kinh doanh các lo i bu ng ng , đây là lĩnh v c kinh doanh mang l iạ ồ ủ ự ạ ngu n thu ch y u cho khách s n.ồ ủ

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan