Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam 32 câu hỏi và trả lời về lịch sử đảng

94 10.8K 36
Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam  32 câu hỏi và trả lời về lịch sử đảng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các thầy cô giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp cụ giảng dạy bộ môn, phục vụ tốt việc giảng dạy. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các thầy cô trong công tác giảng dạy. [...]... sẫn Viïåt Nam http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 13 Cêu 4: Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2-1930 Phên tđch nưåi dung cú bẫn ca Chđnh cûúng vùỉn tùỉt vâ Sấch lûúåc vùỉn tùỉt ca Àẫng nghơa ca viïåc thânh lêåp Àẫng? 1 Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2-1930 Trong nhûäng nùm 1924-1929, phong trâo cưng nhên Viïåt Nam phất triïín... trâo u nûúác Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20 ca thïë k nây Hưì Chđ Minh àậ viïët: "Viïåc thânh lêåp Àẫng lâ bûúác ngóåt vư cng quan trổng trong lõch sûã cấch mẩng Viïåt Nam Nố chûáng tỗ rùçng giai cêëp vư sẫn ta àậ trûúãng thânh vâ à sûác lậnh àẩo cấch mẩng" http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 17 Cêu 5: Hậy chûáng minh Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam ra àúâi vâ nùỉm... chđn mìi cho sûå phên hoấ tđch cûåc trong "Viïåt Nam thanh niïn cấch mẩng àưìng chđ hưåi" vâ trong Àẫng Tên Viïåt dêỵn àïën viïåc hònh thânh nhûäng tưí chûác cưång sẫn úã Viïåt Nam Àố lâ: Àưng Dûúng cưång sẫn àẫng, An Nam cưång sẫn àẫng, Àưng Dûúng cưång sẫn liïn àoân Cấc tưí chûác nây hoẩt àưång riïng rệ, tranh giânh qìn chng Thûåc tiïỵn àố àôi hỗi cêëp thi ët phẫi cố sûå lậnh àẩo thưëng nhêët, chùåt... sẫn Nguỵn Ấi Qëc tđch cûåc truìn bấ ch nghơa Mấc - Lïnin vâo Viïåt Nam, chín bõ vïì chđnh trõ, tû tûúãng vâ tưí chûác cho viïåc thânh lêåp Àẫng tiïn phong cấch mẩng úã Viïåt Nam Viïåt Nam thanh niïn cấch mẩng àưìng chđ hưåi ra àúâi, trûåc tiïëp truìn bấ l lån Mấc - Lïnin, l lån vïì cấch mẩng giẫi phống dên tưåc ca Nguỵn Ấi Qëc vâo Viïåt Nam, lâm dêëy lïn trong cẫ nûúác mưåt phong trâo dên tưåc dên ch... Viïåt Nam Ngây 3 thấng 2 nùm 1930, Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam ra àúâi Cûúng lơnh àêìu tiïn ca Àẫng vẩch rộ àûúâng lưëi chiïën lûúåc thûåc hiïån cấch mẩng tû sẫn dên quìn vâ thưí àõa cấch mẩng àïí tiïën lïn xậ hưåi cưång sẫn Nhû vêåy, sau mưåt thúâi k dâi, kïí tûâ àêìu thïë k XX, lõch sûã dên tưåc ta àậ lêìn lûúåt khẫo nghiïåm à cấc cûúng lơnh cûáu nûúác khấc nhau vâ cëi cng chó côn Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam. .. truìn thưëng lêu àúâi ca dên tưåc ta; sấch lûúåc vâ phûúng phấp cấch mẩng chûâng nâo àậ côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo Nhûäng hẩn chïë nối trïn, sau àố đt lêu, àậ àûúåc cấc hưåi nghõ Ban Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng tiïëp theo khùỉc phc http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 21 Cêu 7: Hoân cẫnh lõch sûã, thânh quẫ vâ bâi hổc kinh nghiïåm ca cao trâo 1930 - 1931?... àấng àïën vêën àïì dên tưåc nïn trong cao trâo 1930 - 1931, vêën àïì sấch lûúåc vâ phûúng phấp cấch mẩng chûâng nâo àố côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo do àố mùåt trêån phẫn àïë chûa àûúåc phất triïín rưång rậi http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 23 Cêu 8: Hoân cẫnh lõch sûã, thânh quẫ vâ bâi hổc kinh nghiïåm ca cao trâo dên ch 1936 — 1939? 1 Hoân cẫnh lõch... song nhiïåm v chưëng àïë qëc lâ ch ëu nhêët, lâ nhiïåm v hâng àêìu côn nhiïåm http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 33 v chưëng phong kiïën phẫi phc tng nhiïåm v chưëng àïë qëc vâ àûúåc thûåc hiïån dẫi ra tûâng bûúác Nhúâ vêåy, Àẫng ta àậ tưí chûác àûúåc lûåc lûúång chđnh trõ rưång lúán mâ nông cưët lâ khưëi liïn minh cưng nưng àïí thûåc hiïån u cêìu cêëp... mẩng Viïåt Nam thïë vâ lûåc múái Àẫng ta tûâ mưåt àẫng hoẩt àưång bêët húåp phấp trúã thânh àẫng cêìm quìn, nhên dên ta àûúåc giẫi phống khỗi cåc àúâi nư lïå, trúã thânh ngûúâi lâm ch àêët nûúác Cấch mẩng nûúác ta thúâi k nây àûáng trûúác nhûäng khố khùn, thûã thấch nghiïm trổng: + Nûúác ta côn nùçm trong vông vêy ca ch nghơa àïë qëc vâ cấc chđnh quìn phẫn àưång trong khu vûåc Nûúác ta côn chûa nhêån... bêìu Qëc hưåi, bêìu hưåi àưìng nhên dên cấc cêëp; xêy dûång Hiïën phấp nûúác Viïåt Nam dên ch cưång hoâ Mùåt trêån dên tưåc thưëng nhêët àậ àûúåc tiïëp tc múã rưång Cấc tưí chûác qìn chng àûúåc cng cưë vâ múã rưång Tưíng Liïn àoân lao àưång Viïåt Nam, Hưåi liïn hiïåp Ph nûä Viïåt Nam lêìn lûúåt ra àúâi Àẫng xậ hưåi Viïåt Nam àûúåc thânh lêåp nhùçm àoân kïët nhûäng trđ thûác u nûúác phc v chđnh quìn múái . Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam. HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 13 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 4: Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2 -1 930. Phên tđch nưåi. ra àúâi cấc tưí chûác cưång sẫn úã Viïåt Nam: Àưng Dûúng cưång sẫn àẫng ( 6-1 929), An Nam cưång sẫn àẫng ( 7-1 929) va â Àưng Dûúng cưång sẫn liïn àoân ( 9-1 929). Tûâ ngây 3 àïën ngây 7 thấng 2. CÊU 32: CHÛÁNG MINH ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM LÂ NHÊN TƯË CÚ BẪN LẬNH ÀẨO VÂ TƯÍ CHÛÁC MỔI THÙỈNG LÚÅI CA CẤCH MẨNG VIÏÅT NAM? 90 HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 5

Ngày đăng: 25/09/2014, 20:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan