0

Tuyển tập các đề thi olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)

104 14,128 120

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 16:45

Một vài tính chất của một hợp chất vô cơ chưa biết A được liệt kê dưới đây:A là một chất rắn màu trắng hơi vàng, dễ chảy rữa và thăng hoa khi đun nóng. A có khối lượng phân tử là 266.A phản ứng mãnh liệt với nước để cho dung dịch B.Khi một dung dịch hỗn hợp gồm NH4OH và NH4Cl được thêm vào dung dịch B thì nhận được kết tủa keo màu trắng.Một mẫu dung dịch B phản ứng với dung dịch hỗn hợp nitric axit và bạc nitrat cho kết tủa vón cục màu trắng C. Kết tủa trắng này nhanh chóng tan đi khi thêm vào dung dịch NH4OH mặc dù khi ta cho dư NH4OH thì lại xuất hiện kết tủa trắng D.Kết tủa D được lọc và hoà tan trong NaOH thu được dung dịch trong suốt E.Khi cho khí CO2 lội qua dung dịch E thì lại sinh ra kết tủa D.Chất A hoà tan không điện ly trong ete không lẫn nước. Khi dung dịch này phản ứng với LiH thì sẽ tạo thành sản phẩm F. Nếu dùng dư LiH thì F sẽ chuyển thành G.I.1. Xác định chất A.I.2. Xác định các chất từ B đến G và viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra. Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Tỉnh Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai Câu I (4điểm) I.1. Ở 27 o C, 1atm, 20% N 2 O 4 chuyển thành NO 2 . Hỏi ở 27 o C, 0,1 atm, có bao nhiêu % N 2 O 4 chuyển thành NO 2 ? Nhận xét ? I.2. Tính α khi cho 69 gam N 2 O 4 vào 1 bình 20 lít ở 27 o C. I.3. Tính α khi cho 69 gam N 2 O 4 và 30 gam Ar vào 1 bình 20 lít ở 27 o C. I.4. Tính α khi cho 69 gam N 2 O 4 và 30 gam Ar vào 1 bình 40 lít ở 27 o C. Cho nhận xét và giải thích. I.5. Người ta đo tỉ khối đối với không khí của một hỗn hợp khí N 2 O 4 , NO 2 ở áp suất 1 atm và tại các nhiệt độ khác nhau. Kết quả thu được là: t o (C) 45 60 80 100 140 180 d 2,34 2,08 1,80 1,68 1,59 1,59 Tính α ở các nhiệt độ trên. Cho biết chiều thuận là chiều thu nhiệt hay toả nhiệt? Câu II (4 điểm) Cho pin: H 2 (Pt), 2 H p = 1 atm Pt 1MH 1M,Mn 1M,MnO 1MH 2 4 ++ − + Biết rằng sđđ của pin ở 25 o C là 1,5V. I.1. Hãy cho biết phản ứng quy ước, phản ứng thực tế xảy ra trong pin và xác định o MnMnO 2 4 E + − / . I.2. Sức điện động của pin thay đổi ra sao (xét ảnh hưởng định tính), nếu: -Thêm ít NaHCO 3 vào nửa trái của pin? -Thêm ít FeSO 4 vào nửa phải của pin? -Thêm ít CH 3 COONa vào nửa phải của pin? Câu III (4 điểm) Một vài tính chất của một hợp chất vô cơ chưa biết A được liệt kê dưới đây: -A là một chất rắn màu trắng hơi vàng, dễ chảy rữa và thăng hoa khi đun nóng. A có khối lượng phân tử là 266. -A phản ứng mãnh liệt với nước để cho dung dịch B. -Khi một dung dịch hỗn hợp gồm NH 4 OH và NH 4 Cl được thêm vào dung dịch B thì nhận được kết tủa keo màu trắng. -Một mẫu dung dịch B phản ứng với dung dịch hỗn hợp nitric axit và bạc nitrat cho kết tủa vón cục màu trắng C. Kết tủa trắng này nhanh chóng tan đi khi thêm vào dung dịch NH 4 OH mặc dù khi ta cho dư NH 4 OH thì lại xuất hiện kết tủa trắng D. -Kết tủa D được lọc và hoà tan trong NaOH thu được dung dịch trong suốt E. -Khi cho khí CO 2 lội qua dung dịch E thì lại sinh ra kết tủa D. -Chất A hoà tan không điện ly trong ete không lẫn nước. Khi dung dịch này phản ứng với LiH thì sẽ tạo thành sản phẩm F. Nếu dùng dư LiH thì F sẽ chuyển thành G. I.1. Xác định chất A. I.2. Xác định các chất từ B đến G và viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra. Câu IV (4 điểm) Từ dầu mỏ, người ta tách được các hyđrocacbon A, B, C. Dưới tác dụng của ánh sáng, brom hóa A (1:1) ta thu được sản phẩm A 1 . Phân tích định lượng A 1 : 55,81%C ; 6,98%H; 1 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) 37,21%Br. Bằng phương pháp vật lý cho biết A 1 gồm hai loại phân tử với số lượng tương đương nhưng có khối lượng hơn kém nhau 2 đvC. B, C có nhiều hơn A hai nguyên tử H. I.1. Xác định công thức phân tử của A, B, C. I.2. Cả A, B, C đều không làm mất màu dung dịch brom và chỉ chứa C bậc hai và ba. Tỉ lệ giữa số nguyên tử C III : số nguyên tử C II ở A là 2 : 3; còn ở B và C là 1 : 4. Cả ba đều chỉ chứa vòng 6 cạnh ở dạng ghế. Hãy xác định công thức cấu tạo và viết công thức lập thể của A, B, C. I.3. So sánh nhiệt độ nóng chảy của A, B, C. Giải thích? Câu V (4 điểm) Xitral A C 10 H 16 O là một terpenoit thành phần chính của tinh dầu chanh. Nó phản ứng với NH 2 OH tạo thành chất có công thức phân tử: C 10 H 17 N, với thuốc thử Tolens cho phản ứng tráng gương và một chất có công thức phân tử: C 10 H 16 O 2 . Khi oxi hóa mãnh liệt xitral tạo thành axeton, axit oxalic và axit levuric (CH 3 COCH 2 CH 2 COOH) I.1. Dựa vào dữ kiện trên và dựa vào qui tắc isopren của terpen, hãy viết công thức cấu tạo của xitral. I.2. Trong thực tế xitral gồm hai đồng phân: xitral-a (tức geranial) và xitral-b (tức neral). Cả hai chất này đều cho sản phẩm oxi hóa như nhau. Vậy có thể có đặc điểm gì khác trong cấu hình của hai đồng phân đó? I.3. Xitral-a được tạo thành khi oxi hóa nhẹ geraniol, còn xitral-b được tạo thành khi oxi hóa nhẹ nerol. Dựa trên cơ sở này, hãy viết công thức cấu hình của xitral-a và xitral-b. ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN Câu I I.1. N 2 O 4 (k)  2NO 2 (k) Tổng số mol khí P hệ Ban đầu n n P o Biến đổi nα 2nα Cân bằng n(1-α) 2nα n(1+α) P cb ( ) ( ) cbON P . 1n -1n P 42 α α + = ; ( ) cbNO P . 1n n2 P 2 α α + = ⇒ K P = cb 2 2 ON 2 NO P . 1 4 P P 42 2 α α − = -Khi P cb = 1 atm, α = 0,2 ⇒ K P = 0,167 -Khi P cb = 0,1 atm ⇒ α = 0,543 = 54,3% ♣ Nhận xét: Khi P cb của hệ giảm, α tăng tức là cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, phù hợp với nguyên lí Lechatelier. I.2. 0,0375 20 0,75 V n C 42 ON === (M) P o = CRT = 0,0375.0.082.300 = 0,9225 (atm) N 2 O 4 (k)  2NO 2 (k) Ban đầu P o Biến đổi P o α 2P o α Cân bằng P o (1-α) 2P o α ⇒ K P = o 2 2 ON 2 NO P . 1 4 P P 42 2 α α − = ⇒ α = 0,191 = 19,1% 2 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) I.3. Mặc dù thêm 1 lượng khí Ar làm áp suất tổng quát tăng gấp đôi tuy nhiên do thể tích bình không đổi nên 42 ON C không đổi ⇒ P o (N 2 O 4 ) không đổi, mà K p cũng không đổi (vì nhiệt độ không đổi). ⇒ α = 0,191 = 19,1% I.4. Tính tương tự câu I.2 ta được α = 0,259 = 25,9% ♣ Nhận xét: α tăng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Vì: áp suất tổng quát của hệ không đổi nhưng áp suất cân bằng gây ra bởi N 2 O 4 , NO 2 lại giảm ⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. I.5. 29 M d hh hh/kk = ⇒ ( ) α + == 1n n.M 29d M 42 ON hh (áp dụng định luật bảo toàn khối lượng). ⇒ 1 - 29d M 42 ON = α ⇒ t o 45 60 80 100 140 180 d 2,34 2,08 1,80 1,68 1,59 1,59 α 0,356 0,525 0,762 0,888 0,995 0,995 ♣ Nhận xét: nhiệt độ tăng, α tăng ⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Theo nguyên lý Lechatelier, chiều thuận là chiều thu nhiệt. Câu II I.1. Vì Sđđ = pin E = +1,51V > 0, cực Pt (bên phải) là cactot, cực hiđro (bên trái) là anot, do đó phản ứng thực tế xảy ra trong pin sẽ trùng với phản ứng quy ước. Ở Catot xảy ra quá trình khử: MnO 4 - + 8H + + 5e  Mn 2+ + 4H 2 O Ở Anot xảy ra quá trình oxi hóa: H 2  2H + + 2e Phản ứng thực tế xảy ra: 2MnO 4 - + 5H 2 + 6H +  2Mn 2+ + 8H 2 O Vì đây là pin tiêu chuẩn, nên theo quy ước: o MnMnO o H2H o MnMnO o - oo pin 2 4 2 2 - 4 E E -E E - E E + −+ + === + / / / Vậy 1,51 E E o pin o MnMnO 2 4 == + − / (V) I.2. Khi thêm các chất vào nửa phải hoặc nửa trái của pin thì lúc đó pin không còn là pin tiêu chuẩn nữa. -Nếu thêm ít NaHCO 3 vào nửa trái của pin sẽ xảy ra phản ứng: HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O Làm [H + ] giảm ⇒ [ ] 2 2 H H2H p H lg 2 0,0592 E 2 / + = + giảm. Do đó : 2 2 4 H2H MnMnO pin E - E E / / + + − = sẽ tăng. -Tương tự, thêm ít FeSO 4 vào nửa phải của pin sẽ xảy ra phản ứng: MnO 4 - + 5Fe 2+ + 8H + → Mn 2+ + 5Fe 3+ + 4H 2 O SO 4 2- + H + → HSO 4 - Làm cho [MnO 4 - ] và [H + ] giảm ; [Mn 2+ ] tăng. ⇒ [ ] [ ] [ ] + + − += + − + − 2 4 o MnMnO MnMnO Mn HMnO lg 5 0,0592 E E 2 4 2 4 8 / / giảm, do đó Sđđ của pin giảm. -Nếu thêm ít CH 3 COONa vào nửa phải của pin sẽ xảy ra phản ứng: CH 3 COO - + H + → CH 3 COOH Do đó [H + ] giảm, + − 2 4 MnMnO E / giảm, do đó Sđđ của pin sẽ giảm. Câu III 3 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) I.1. Trong bước thứ ba của phép phân tích ta thu được kết tủa trắng keo, điều này chứng tỏ rằng dung dịch B có chứa Al 3+ và dung dịch B cũng tạo kết tủa trắng với AgNO 3 , kết tủa này tan đi khi ta thêm NH 4 OH vào chứng tỏ rằng dung dịch B có chứa Cl - . Vậy chất A sẽ là Al 2 Cl 6 (M A = 266). I.2. Các phản ứng xảy ra: - Al 2 Cl 6 + 12H 2 O → 2[Al(H 2 O) 6 ] 3+ + 6Cl - - Al 3+ + 3NH 4 OH → Al(OH) 3 + 3NH 4 + - 6AgNO 3 + 6Cl - → 6AgCl + 6NO 3 - (C) AgCl + 2NH 4 OH → [Ag(NH 3 ) 2 ] + Cl - + H 2 O Al 3+ + 3NH 4 OH → Al(OH) 3 + 3NH 4 + (D) - Al(OH) 3 + NaOH → Na + [Al(OH) 4 - ] (E) - [Al(OH) 4 ] - + CO 2 → Al(OH) 3 + HCO 3 - - Al 2 Cl 6 + 6LiH → (AlH 3 ) 2 + 6LiCl (F) (AlH 3 ) 2 + 2LiHdư → 2LiAlH 4 (G) Câu IV I.1. Đặt công thức tổng quát của A 1 là : C x H y Br z Ta có: x : y : z = 80 % 1 % 12 % BrHC == = 80 21,37 1 98,6 12 81,55 == = 10 : 15 : 1 Công thức nguyên của A 1 : (C 10 H 15 Br) n Ta biết trong tự nhiên Brom tồn tại dưới hai dạng đồng vị Br 79 và Br 81 . Mà khối lượng nguyên tử trung bình của Br là 80 ⇒ Br 79 và Br 81 trong tự nhiên có số lượng tương đương nhau. ⇒ A 1 chỉ có 1 nguyên tử Br hơn kém nhau 2 đvC là Br 79 và Br 81 ⇒ CTPT của A 1 : C 10 H 15 Br ⇒ CTPT của A : C 10 H 16 ⇒ CTPT của B, C : C 10 H 18 I.2. A, B, C không làm mất màu dung dịch brom ⇒ Không chứa liên kết bội mà chứa vòng no. A có 4 C III , 6 C II ; B và C có 2C III và 8C II . ⇒ Công thức cấu tạo của chúng: A B,C Công thức lập thể: A B C I.3. T nc : A > B > C 4 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Vì tính gọn gàng giảm theo chiều đó. A có cấu trúc đặc biệt gồm 4 mặt ghế xếp rất khít vào nhau (gần giống mạng tinh thể) nên rất gọn ⇒ T nc cao đặc biệt. Câu V I.1. Xitral có CTPT : C 10 H 16 O Ta có: C 10 H 16 O + NH 2 OH + Tolens + KMnO 4 ñ/t o C 10 H 17 NO C 10 H 16 O 2 CH 3 - C - CH 3 + HOOC - COOH + CH 3 - C - CH 2 - CH 2 - COOH O O (1) (2) (3) Từ (1) và (2) ⇒ Xitral là một anđehit đơn chức. Từ (3) ⇒ Xitral có thể có những công thức cấu tạo sau: CH 3 - C = CH - CH = C - CH 2 - CH 2 - CH = O CH 3 CH 3 CH 3 - C = CH - CH 2 - CH 2 - C = CH - CH = O CH 3 CH 3 CH 3 - C = C - CH 2 - CH 2 - CH = CH - CH = O CH 3 CH 3 Tuy nhiên, dựa vào qui tắc isopren của terpen, CTCT đúng của Xitral là : CH 3 - C = CH - CH 2 - CH 2 - C = CH - CH = O CH 3 CH 3 hay CH 3 CH 3 CH 3 CH = O I.2. Trong thực tế, Xitral gồm 2 đồng phân, khi oxi hóa đều cho 2 sản phẩm như nhau, như vậy chúng có đặc điểm khác nhau trong cấu hình của 2 đồng phân này là: chúng là đồng phân hình học của nhau. CH = O CH 3 CH 3 CH 3 (trans) CH 3 CH 3 CH 3 CH = O (cis) I.3. ♣Geraniol có cấu tạo là: 5 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) CH = O CH 3 CH 3 CH 3 (trans) CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 OH caáu hình cuûa Xitral-a laø: ♣Còn Nerol có cấu tạo là: CH = O CH 3 CH 3 CH 3 (cis) CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 OH caáu hình cuûa Xitral-b laø: ĐỀ SỐ 2: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT – MÔ N HÓA – KHỐI 11 Câu I : Xét sự thủy phân của este metyl axetat ở 25 0 C trong các môi trường sau: Trường hợp 1: Trong môi trường kiềm, khi tăng nồng độ kiềm lên gấp đôi thì tốc độ phản ứng tăng lên hai lần. Nhận xét này cũng được thấy khi tăng nồng độ của este lên hai lần. Trường hợp 2: Phản ứng thuỷ phân được thực hiện trong môi trường đệm Trường hợp 3: Người ta tiến hành phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit HCl 0,05M dư. Động học của phản ứng được nghiên cứu bằng cách chuẩn độ 25ml hỗn hợp phản ứng bằng dung dịch NaOH ở từng thời điểm t với kết quả như sau : t [phút] 0 21 75 119 ∞ V NaOH [cm 3 ] 24,4 25,8 29,3 31,7 47,2 I.1. Hãy viết phương trình động học của phản ứng. Cho biết bậc của phản ứng trong từng trường hợp. I.2. Trong TH1: Nếu cho 0,01 mol xút và 0,01 mol este vào 1lit nước (xem như thể tích thay đổi không đáng kể). Sau 200 phút thì 3/5 lượng este chưa bị phân huỷ. Tính hằng số tốc độ phản ứng k 1 I.3. Trong TH 3: Hãy tính hằng số tốc độ phản ứng k 3 và thời gian để este phân huỷ hết 50%. Từ đó hãy so sánh giá trị k 1 và k 3 Đáp án I.1. Nhận xét: TH1: v = k 1 [este] a .[OH - ] b → khi tăng nồng độ của este hoặc bazơ lên gấp hai lần thì v cũng tăng lên gấp đôi → a = b = 1 → v = k 1 [este][OH - ] Vậy trong TH1 bậc của phản ứng là bậc 2 1 điểm TH2: Ta có v = k[este][OH - ] . Nhưng trong môi trường đệm nên [OH - ] = const → v = k 2 [este] với k 2 = k[OH - ] TH3: v = k[este][axit] Do axit lấy dư nên k[axit] = const =k 3 → v = k 3 [este] Vậy trong TH2, 3 bậc phản ứng là bậc 1 1 điểm I.2. Vì nồng este và axit bằng nhau và [A 0 ] = 0,01M nên ta có kt AxA =− − ][ 1 ][ 1 00 với [A 0 ] là nồng độ của este; [A 0 ] – x là nồng độ của 1 điểm 6 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) este tại thời điểm t Lượng este chưa bị thuỷ phân là 2/5[A 0 ] → kt A A =− ][ 1 ][ 5 2 1 0 0 → k= 0,75 mol -1 .L.phút -1 = k 1 I.3. Ta có xA A t k − = ][ ][ lg 303,2 0 0 Nếu V ∞ ở thời điểm t = ∞ là thể tích ứng với sự kết thúc thuỷ phân este trong môi trường axit, V 0 là thể tích ứng với thời điểm t= 0 thì hiệu V ∞ - V 0 sẽ tỉ lệ với nồng độ đầu của este. Còn hiệu V ∞ - V t sẽ tỉ lệ với nồng độ este tại thời điểm t ( V t là thể tích ứng với thời điểm t ). Do đó: t [phút] 21 75 119 V NaOH [cm 3 ] 25,8 29,3 31,7 k 3 phút -1 0,003016 0,003224 0,003244 1 3 003161,0 − = phutk Vậy k 1 gấp 3 k khoảng 237,27 lần. t 3 k = ln2 → t = 219 phút 1 điểm Câu II : Tính pH của dung dịch CH 3 COOH 0,1M. II.1.Phải thêm vào 1 Lít dung dịch trên bao nhiêu gam NaOH để được dung dịch có pH =3. II.2.Xác định độ tan của AgCN trong dung dịch đệm có pH =3. II.3.Ion phức Ag(NH 3 ) 2 + bị phân huỷ trong môi trường axit theo phản ứng: Ag(NH 3 ) 2 + + 2H + Ag + + 2NH 4 + Để 90% ion phức có trong dung dịch Ag(NH 3 ) 2 + 0,1M bị phân huỷ thì nồng độ H + tại trạng thái cân bằng là bao nhiêu. Biết :hằng số axit của CH 3 COOH là K 1 = 10 -4,76 ; HCN là K 2 = 10 -9,35 ; NH 4 + là K 3 = 10 -9,24 AgCN Ag + + CN - T = 2,2. 10 -16 Ag + + NH 3 Ag(NH 3 ) + β 1 = 10 3,32 Ag(NH 3 ) + + NH 3 Ag(NH 3 ) 2 + β 2 = 10 3,92 Đáp án: II.1. CH 3 COOH CH 3 COO - + H + C (M) 0,1 [ ] (M) 0,1 – x x x = 10 -4,76 Giả sử, x << 0,1 nên suy ra x = 10 -2,88 => pH = 2,88 1 điểm II.2. CH 3 COOH + NaOH = CH 3 COONa + H 2 O (M) C C CH 3 COONa CH 3 COO - + Na + (M) C C CH 3 COOH CH 3 COO - + H + K a = 10 -4,76 C 0 (M) 0,1- C C [ ] (M) 0,1- C – 10 -3 C + 10 -3 10 -3 pH = 3 => [H + ] = 10 -3 (M) 1 điểm 7 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) 76,4 3 33 10 101,0 10)10( − − −− = −− + C C  C = 7,08. 10 -4 (M) => n NaOH = 7,08. 10 -4 (mol) => m NaOH = 40x 7,08. 10 -4 = 0,028 (g) II.3. AgCN Ag + + CN - T = 10 -15,66 H + + CN - HCN K 2 -1 = 10 9,35 AgCN + H + Ag + + HCN K = TK 2 -1 = 10 -6,31 C (M) 10 -3 [ ] (M) 10 -3 + S S S = 10 -6,31 ⇒ S 2 - 10 -6,31 S - 10 -9,31 = 0 ⇒ S = 2,2.10 -5 1 điểm II.4. Ag + + NH 3 Ag(NH 3 ) + β 1 = 10 3,32 Ag(NH 3 ) + + NH 3 Ag(NH 3 ) 2 + β 2 = 10 3,92 Ag + + 2NH 3 Ag(NH 3 ) 2 + β = 10 7,24 Ag(NH 3 ) 2 + Ag + + 2NH 3 β -1 = 10 -7,24 NH 3 + H + NH 4 + x 2 K 3 -1 = 10 9,24 Ag(NH 3 ) 2 + + 2H + Ag + + 2NH 4 + K = β -1 (K 3 -1 ) 2 = 10 11,24 Khi phức bị phân huỷ 90% thì : [Ag(NH 3 ) 2 + ] = 0,1 – 0,1 x 0,9 = 0,01 (M) [Ag + ] = 0,09 (M) [NH 4 + ] = 0,09 x 2 = 0,18 (M) Ag(NH 3 ) 2 + + 2H + Ag + + 2NH 4 + K = 10 11,24 [ ] (M) 0,01 y 0,09 0,18 = 10 11,24 ⇒ y = [H + ] = 1,3 .10 -6 (M) 1 điểm Câu III : 6 điểm III.1. Hòa tan 8,00g 1 hidroxit kim loại chưa biết có công thức M(OH) 2 vào 1,00dm 3 nước thì thu được 6,52 g chất rắn không tan còn lại. Thêm tiếp 51,66 M(NO 3 ) 2 vào dung dịch thì thấy khối lượng pha rắn tăng đến 7,63g. Hãy xác định tên kim loại này. Giả thiết rằng thể tích dung dịch không thay đổi và các chất tan đều tan hoàn toàn. III. 2. Cho phản ứng : Cu(r) + CuCl 2 (dd) 2 CuCl(r) III.2.1. Ở 25 0 C phản ứng xảy ra theo chiều nào, nếu người ta trộn một dung dịch chứa CuSO 4 0,2M; NaCl 0,4M với bột Cu lấy dư ? Cho T CuCl = 10 -7 , VEVE CuCuCuCu 335,0;15,0 / 0 / 0 22 == +++ III.2.2. Tính hằng số cân bằng K của phản ứng trên ở 25 0 C. Đáp án : 8 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) III. 1. Chất rắn không tan còn lại là M(OH) 2 Khối lượng hidroxit tan vào nước : 8,00 – 6,52 = 1,48 g  mol 34M 1,48 n 2 M(OH) + = Nồng độ các ion trong dung dịch : (M) 34M 1,48 ][ 2 + = + M (M) 34M 2,96 34M 1,48 x 2 ][ + = + = − OH 0,5 điểm Tích số tan của M(OH) 2 trong nước : 2 3 2 2 M(OH) 3 4 x 1,48 T [M ][OH ] (M 34) + − = = + Lượng M 2+ thêm vào : (M) 124M 51.66 2 + = + M C 0,5 điểm Do M(NO 3 ) 2 hòa tan hết vào dd nên xảy ra sự dời mức cân bằng : M(OH) 2  M 2+ + 2OH - Ban đầu 124M 51.66 + 10 -7 Điện ly x x 2x Cân bằng (x + 124M 51.66 + ) (10 -7 + 2x) Mặt khác : x = (M) 34M 0,37 34M 7,63 - 8 + = + 1 điểm Tại cân bằng mới : (M) 34M 0,74 2x) 10(][ 7- + ≈+= − OH (M) 124M 51,66 34M 0,37 ][ 2       + + + = + M 0,5 điểm )(M 34M 0,74 124M 51,66 34M 0,37 ]][OH[MT 3 2 2 M(OH) 2       +       + + + == −+  124M 51,66 34M 0,37 34M 23,68 + + + = +  M = 40 Vậy kim loại là Canxi . Hidroxit là Ca(OH) 2 0,5 điểm III. 2. Ta có : Cu 2+ + 2e = Cu , 1 G∆ Cu 2+ + 1e = Cu + , 2 G∆ Cu + + 1e = Cu , 3 G∆ ⇒ ++++ +−=− ∆−∆=∆ CuCuCuCuCuCu EFEFEF GGG / 0 / 0 / 0 213 22 1 2 1 ⇒ ++++ −= CuCuCuCuCuCu EEE / 0 / 0 / 0 22 2 = 2.0,335 - 0,15 = 0,52 V. 1 điểm 9 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Ta có : ][ ][ lg059,0 2 / 0 / 2 2 + + += ++ ++ Cu Cu EE CuCu CuCu V498,0 4,0/10 2,0 lg059,015,0 7 =+= − ( với [Cu + ] = T CuCl /[Cl - ] ) E Cu+/Cu = E 0 Cu+/Cu + 0,059 lg [Cu + ] = 0,52 + 0,059 lg 10 -7 / 0,4 = 0,13V. 1 điểm 2/ Khi cân bằng : K 1 = 059,0/. 0 10 En ∆ = 5,35.10 -7 K 2 = ( 10 -7 ) -2 = 10 14 Vậy : K = K 1 . K 2 = 5,35.10 7 . 1 điểm Câu IV : 2 điểm Hoàn chỉnh sơ đồ biến hóa sau: (CH 3 ) 2 CH – CH 2 – CH 3 Br 2 , ás A NaOH, rượu B Br 2 , CCl 4 C 2KOH, rượu D E Đáp án: (CH 3 ) 2 CH – CH 2 – CH 3 Br 2 , ás (CH 3 ) 2 CBr – CH 2 – CH 3 NaOH, rượu (CH 3 ) 2 C=CH – CH 3 1 điểm Br 2 , CCl 4 (CH 3 ) 2 CBr – CHBr – CH 3 2KOH, rượu CH CO O CH CO CH 2 CH 2 CH CH CH 3 1 điểm Câu V : 4điểm V.1.Chất hữu cơ (X) là một rượu no, nhò chức, mạch hở. Dung dòch X 62% trong nước có nhiệt độ đông đặc là 930 19 - o C V.2.Xác đònh công thức cấu tạo của (X). Biết hằng số nghiệm lạnh của nước là 1,86. V.3.Trình bày 3 cách khác nhau để điều chế (X) từ etylen. V.4.Khi có mặt chất xúc tác thích hợp thì chất (X) khử nước tạo ra chất (A). Trong môi trường kiềm, hai phân tử (A) kết hợp với nhau tạo ra chất (B) không bền. Khi đun nóng thì (B) tách nước tạo ra chất (D). Từ (D) cho tác dụng với HCl tạo chất (E). – Thực hiện sự chuyển hóa trên để xác đònh công thức cấu tạo của A, B, D E. 10 CH 2 C CH 3 CH CH 2 CH CO O CH CO [...]... 2OH | CH 2OH CH 2 Br | + 4NaBr + H2SO4 đặc  Br − CH 2 − C − CH 2 Br | CH 2 Br + 4NaHSO4 + 4H2O (Z) ĐỀ SỐ 4: SỞ GD – ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 30/4 NĂM HỌC 2005 – 2006 19 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA HỌC KHỐI 11 THỜI GIAN 180 PHÚT Câu 1 (4,0 điểm)... trong hỗn hợp SỞ GD – ĐT TIỀN GIANG KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 30/4 20 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) TRƯỜNG THPT CHUN NĂM HỌC 2005 - 2006 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MƠN HĨA HỌC KHỐI 11 THỜI GIAN 180 PHÚT -Câu 4 (4,0 điểm) Hai hợp chất hữu cơ A, B có cùng cơng thức phân tử và đều chứa C, H, Br Khi đun nóng với dung... (mol) Khối lượng NaHCO3 : mNaHCO = 0,6.84 = 50,4g 2 2 3 29 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 6: Kỳ thi olympic truyền thống 30/4 Mã số : Lần XII - Năm 2006 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - TPHCM ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ Mã số : MƠN HĨA KHỐI 11 Ngày thi : 17 - 4 - 2006 Thời gian làm bài : 180 phút CÂU I :... M Tồn bộ SO2 bị oxi hóa thành sunfat VI Brom dư được tách ra bằng cách sục với khí Nitơ Viết 1 phương trình phản ứng của q trình và tính nồng độ H+ trong dung dịch thu được Giả sử tất cả các q trình hóa học cũng như các thao tác thí nghiệm khơng làm 31 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) thay đổi thể tích dung dịch Trị số pKa của HSO4 = 1,99 Kỳ thi Olympic truyền thống... CH2 → CH2Cl – CH = CH2 + Cl• 23 (a) (b) Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) (a), (b) lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tắt mạch 2Cl• → Cl2 • CH2 – CH = CH2 + Cl• → CH2Cl – CH = CH2 2•CH2 – CH = CH2 → CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH = CH2 -SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜ NG THPT CHUN ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ TRẦN HƯNG ĐẠO MƠN : HĨA HỌC KHỐI: 11 Giáo viên :Trần Thị Hiệp ... & ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ TRƯỜ NG THPT 2 3 3 CHUN TRẦN HƯNG ĐẠO MƠN : HĨA HỌC KHỐI: 11 Giáo viên :Trần Thị Hiệp Câu 6: Một hỗn hợp khí X, gồm hai ankan A, B kề nhau trong dãy đồng đẳng và một anken C có thể tích bằng 5,04 lít ( đo ở đktc ) sục qua bình đựng nước brom thì phản ứng vừa đủ với 12,0g brom 28 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) 1 Xác định... dụng vừa đủ và được một dung dịch gồm một muối có nồng độ 2,47% Viết cơng thức phân tử của muối A nếu khi nung số oxi hóa của kim loại khơng biến đổi Đáp án : ( 5 điểm ) Cơng thức phân tử của muối A : - Khối lượng NaOH : 25 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) - 200 × 1,2 2,4 = 2,4 g ( hay = 0,06mol ) 100 40 Khối lượng sản phẩm khí : mkhí = mA - mchất rắn = 8,08 – 1,6 =... phương trình phản ứng xảy ra 2 Tính khối lượng m1, m2 và số mol HNO3 đã phản ứng Đáp án : ( 5 điểm ) 1 Các phương trình phản ứng : o 3Fe2O3 + CO t → 2Fe3O4 + CO2↑ o Fe3O4 + CO t → 3FeO + CO2 ↑ o FeO + CO t → Fe + CO2↑ Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O 27 (1) (2) (3) (4) Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Chất rắn còn lại tác dụng với HNO3 : 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO... có khối lượng phân tử nhỏ nhất chi m 40% số mol của A ĐÁP ÁN Câu IV : (4 điểm) 0 t + H+  → II.1) Sau đó xảy ra sự chuyển vò hidrua  cation bậc 2 bền hơn + → → + CH2 Tách H+ tạo trans-buten-2 → 0,5đ 0,5đ II.2) _ Gọi n là nguyên tử C trung bình 3 ankin CmH2m – 2 : a mol CnH2n – 2 : b mol CpH2p – 2 : c mol 16 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) _ _ _ 3 n− 1 t0 C_ H _ +... : HĨA HỌC KHỐI: 11 Giáo viên :Trần Thị Hiệp Câu 1: Xác định bậc, biểu thức tốc độ và hằng số tốc độ của phản ứng 2NO (k) + O2 (k) = 2NO2 (k) theo những dữ kiện thực nghiệm sau : [NO] (mol/l) 1,0.10-4 1,0.10-4 2,0.10-4 [O2] (mol/l) 1,0.10-4 3,0.10-4 3,0.10-4 21 v (mol/l s) 2,8.10-6 8,4.10-6 3,4.10-5 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Đáp án : Biểu thức tốc . Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11 Trường THPT chuyên Lương. O – CH 2 –COO – + CHI 3 + 3I – + 3H 2 O Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA HỌC KHỐI 11 THỜI GIAN 180 PHÚT Câu 1 (4,0 điểm) 1.1. H 2 O Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) (E): có đồng phân lập thể: đồng phân quang học do có C * CH 2 - CHO H Cl CH 3 R CH 2 - CHO Cl H CH 3 S 0,5điểm ĐỀ SỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết), Tuyển tập các đề thi olympic hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết), , PHẦN NÀY LÀ PHÁCH

Từ khóa liên quan