SKKN một số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG CHUYÊN môn CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy ở TRƯỜNG TIỂU học GIA HƯNG

31 3K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2014, 19:17

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIA VIỄN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HƯNG ***************************** MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HƯNG Gia Viễn, tháng4 năm 2011 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: 1.1 Về mặt lý luận: Trường học tổ chức sư phạm - xã hội hình thành để thực mục đích định; tổ chức sở hệ thống giáo dục, nơi tập hợp người thực nhiệm vụ chung dạy học, giáo dục đào tạo nhân cách theo mục tiêu đề Công tác bồi dưỡng chuyên mơn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất định chất lượng giáo dục dạy học nhà trường, lẽ lao động sư phạm lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu tồn diện, ln bổ sung nhằm hồn thiện nghệ thuật sư phạm Tính đa dạng, phức tạp hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên Hiện tiến hành đổi giáo dục phổ thơng, có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế giới, hồ vào xu tồn cầu hố, vấn đề nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên trở nên cấp bách Một nhà trường mà giáo viên thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng giáo dục nâng cao theo kịp xu hướng giáo dục thời đại 1.2 Về mặt thực tiễn: Trong thực tế, nhận thức giáo viên tiểu học công tác bồi dưỡng chun mơn cịn hạn chế Trong nhà trường, việc tổ chức triển khai công tác thiếu tuân thủ nguyên tắc định, nội dung công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều thực chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, biện pháp đạo triển khai công tác chưa khoa học, không thường xuyên… Đó nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học hạn chế Thực tiễn thời gian qua, trường tiểu học địa bàn Gia Viễn nói chung trường trường Tiểu học Gia Hưng nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực việc dạy - học Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hố - đạo hố đất nước chất lượng đội ngũ giáo viên trường chưa đáp ứng Là cán quản lý nhà trường, xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mắt xích chủ yếu quan trọng hệ thống công tác quản lý Công tác cải tiến đẩy mạnh có tác dụng định tạo nên chuyển biến cao chất lượng dạy học giáo dục nhà trường Vấn đề đặt làm để giữ vững phát huy thành tích dạy học đạt thời gian qua, tiếp tục trì danh hiệu trường chuẩn Quốc gia Với suy nghĩ đó, tơi chọn đề tài "Một số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường Tiểu học Gia Hưng " Mục đích nghiên cứu: Đề tài có mục đích: - Xác định thực trạng cơng tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng - Xây dựng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng Nhiệm vụ nghiên cứu: 4.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng 4.2 Nghiên cứu thực trạng công tác đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng Phương pháp nghiên cứu: 5.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn để thu nhập tư liệu, thông tin cần thiết cho chương đề tài 5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Điều tra, kết hợp với quan sát, đàm thoại, vấn, trò chuyện để nghiên cứu thực trạng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng - Nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo viên học sinh (giáo án, sổ sách…) để xác định kết công tác dạy - học giáo viên học sinh Phạm vi, giới hạn nghiên cứu: Trong đề tài này, xin giới hạn phạm vi nghiên cứu khuôn khổ số biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng nhằm nâng cao chất lượng hiệu dạy học giáo dục NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HƯNG 1.1 Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên vấn đề sớm nhà quản lý lãnh đạo trường học ý quan tâm Họ sử dụng nhiều hình thức khác để bồi dưỡng trình độ lực mặt cho giáo viên, đặc biệt công tác chuyên môn nghiệp vụ dạy học Kết thi dạy giỏi giáo viên kết thi học sinh giỏi học sinh khẳng định việc làm Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng có ý thức ham học hỏi, có trách nhiệm với công tác chuyên môn Ban giám hiệu nhà trường nhận thức rõ vấn đề nên có nhiều biện pháp đạo cơng tác nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Song công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường chưa thực khoa học; lãnh đạo nhà trường khuyến khích việc tìm hiểu nghiên cứu để đưa giải pháp hữu hiệu, góp phần đẩy mạnh chất lượng hiệu dạy học nhà trường 1.2 Cơ sở lý luận đề tài: 1.2.1 Căn khoa học: * Yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin sinh học phát triển vũ bão, với xu tồn cầu hố cơng cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá, điều kiện phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải bồi dưỡng thường xuyên mặt để đáp ứng thực tiễn * Nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học Ngày 17/8/2010, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hướng dẫn số 4919//BGDDT-GDTH hướng dẫn nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2010 - 2011 xác định nhiệm vụ năm học trường tiểu học, đặc biệt quan tâm việc tăng cường đạo, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý phong trào thi đua “ Mỗi thầy giáo cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 1.2.2 Một số vấn đề lý luận đề tài: * Mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường: Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng vững chất lượng để có khả thực nội dung giáo dục toàn diện quy định rõ kế hoạch giảng dạy nhà trường * Vai trò vị trí đội ngũ giáo viên trường tiểu học: 10 trường thể đầy đủ nội dung hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa đề cập cách mức Hạn chế chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa rõ tiến thời gian, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế hoạch tổ chuyên môn chung chung Nguyên nhân thực trạng là: Do số giáo viên chưa thấy hết tầm quan trọng hoạt động giáo dục nhà trường; chưa thực thích thú hăng hái tham gia hoạt động thi đua chuyên môn nghiệp vụ; biện pháp tổ chức chưa phù hợp với người nên chưa kích thích tích tích cực cá nhân; việc xây dựng kế hoạch thường dựa vào kinh nghiệm, chép, thiếu tính thực tiễn; trình độ, lực giáo viên tổ khối chun mơn cịn hạn chế; hình thức động viên khen thưởng nhắc nhở phê bình thiếu phong phú, chưa thiết thực Nhận xét: Ưu điểm: Có đủ cấu số lượng, trình độ học vấn đào tạo chuyên môn theo cấp cao 17 Hạn chế: Kinh nghiệm, nghiệp vụ tổ chức hình thức, hoạt động để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chưa nhiều, số giáo viên chưa nhiệt tình hoạt động, việc cập nhật kiến thức thông tin chưa thường xuyên Nguyên nhân thực trạng người chưa ý thức hết tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn hoạt động chung trường Ban giám hiệu không bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ Cơng việc đơi cịn chồng chéo, kỷ luật lao động chưa nghiêm Ban giám hiệu xếp phân công công việc chưa khoa học Tinh thần cộng đồng trách nhiệm tổ chuyên môn trường chưa cao Công tác đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp đạo cụ thể - Kết khảo sát công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường: Do nhận thức chưa rõ ràng vai trị, nhiệm vụ cơng tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nên chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo giáo viên công tác chuyên môn 18 Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hồ vi q"; người né tránh việc nhận xét, phê bình việc làm chưa đúng; việc biểu dương, khen thưởng chuyên mơn chưa tạo phấn khích cho người làm tốt CHƯƠNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HƯNG 3.1 Mục đích yêu cầu 19 3.1.1 Mục đích: Cơng tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên công việc khơng kết thúc Mục đích cơng tác nhằm đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho tất giáo viên, cán nhân viên nhà trường, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào cơng đổi giáo dục, nâng cao hiểu biết ch vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi xã hội, theo kịp phát triển khoa học kỹ thuật khoa học giáo dục Công tác làm sở cho việc cải tiến giáo dục quốc dân theo hướng vừa đại vừa sát thực tế Việt Nam Đây mục tiêu cơng tác bồi dưỡng chun môn cho đội ngũ giáo viên 3.1.2 Một số yêu cầu cần thiết: Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết tốt thì: - Hiệu trưởng phải nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 20 - Ban giám hiệu nhà trường cần xác định nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Tổ chức đạo triển khai thực kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải phần kế hoạch chung, để thể rõ hoạt động giáo dục nhà trường, tổ, khối chuyên môn Mỗi hoạt động bồi dưỡng có mục đích riêng, nội dung phương pháp, phương tiện thực riêng cuối phải Hiệu trưởng đánh giá 3.2 Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán trường tiểu học là: - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán giáo viên Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tiếp xúc với phương tiện thơng tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho 21 cán bộ, giáo viên nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến chủ trương, sách Đảng nhà nước sách địa phương - Bồi dưỡng cho cán giáo viên văn hoá Mọi cán giáo viên nắm vững trình độ hiểu biết văn hố, xã hội, khoa học kỹ thuật làm tốt công tác giảng dạy giáo dục có hiệu Cán giáo viên cần tăng cường sử dụng kênh thông tin tự học thêm, đọc tài liệu, làm phong phú thêm vốn kiến thức chun mơn, nghiệp vụ văn hoá giới Hiệu trưởng cần tạo điều kiện cho cán giáo viên thời gian kinh phí để khuyến khích họ tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ … Nhà trường cần đầu tư xây dựng thư viện trường học có đủ loại sách, tư liệu tham khảo, loại tạp chí, báo chí để giáo viên cán xem nhằm cập nhật thông tin mở rộng hiểu biết Ngoài hiệu trưởng cần thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá với địa phương, tổ chức tham quan di tích lịch sử, nhà bảo tàng, cơng trình cơng, nơng nghiệp, tổ 22 chức buổi thông tin khoa học vấn đề tự nhiên, xã hội… - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên công việc hàng đầu; công việc thiếu suốt trình giảng dạy họ Giáo viên phải có chun mơn vững vàng sâu rộng Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức kỹ để có đủ lực dạy tốt mơn học mà phân cơng Đối với giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn phải bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định Trên sở giáo viên rèn cho khả thể kỹ sư phạm nhuần nhuyễn - Bồi dưỡng lực công tác Năng lực kỹ tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ nhận thức giải tình dạy học - giáo dục Năng lực cơng tác giáo viên có sở trình rèn luyện, học tập rút kinh nghiệm không ngừng thân đồng nghiệp Mặt khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, q trình hiệu trưởng 23 theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm đóng góp ý kiến cho họ - Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học giáo dục độ ngũ giáo viên Viết sáng kiến kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học có tác dụng thúc đẩy việc thực nhiệm vụ dạy học tốt hơn, trình độ hiểu biết chuyên môn nâng lên cách Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học Cần gợi ý đề tài mà giáo viên làm nhằm giải vấn đề mà thực tế nhà trường hạn chế - Bồi dưỡng sức khoẻ, tinh thần cho đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng cần thực nghiêm túc chu đáo chế độ, sách lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, chế độ nữ công chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với cơng đồn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên 24 3.3 Cách tiến hành: - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán giáo viên: Chúng ta làm phiếu xin ý kiến giáo viên nhu cầu cá nhân, xác định mức độ quan tâm họ số chủ điểm Sau thu nhập, phân tích, sở lên kế hoạch tổng thể cho năm, xác định nội dung hoạt động ưu tiên, xác định kết đạt sau thực hoạt động bồi dưỡng, xác định danh sách thành viên cho nội dung hoạt động bồi dưỡng - Biện pháp tổ chức đạo việc thực bồi dưỡng cho cán giáo viên Chúng ta tiến hành theo hình thức như: + Bồi dưỡng chỗ: Kinh nghiệm thực cho thấy việc bồi dưỡng chỗ thành công gửi cán học ngồi đơn vị, hình thức khích lệ cho người tham gia Cần triệt để khai thác nguồn lực có sẵn Công tác bồi dưỡng chỗ cần tiến hành thường xuyên, liên tục có hiệu + Phát động hội thi giáo viên dạy giỏi cấp sở vào đầu tháng 10 hàng năm 25 + Tổ chức học sinh giỏi cấp sở tất khối lớp nhằm khích lệ lịng tự trọng nghề nghiệp giáo viên + Cử cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng bên ngồi Phịng giáo dục tổ chức + Giao nhiệm vụ tự bồi dưỡng cho, giáo viên Có thể tiến hành biện pháp hình thức cụ thể như: - Xây dựng nhà trường thành số tổ chức học tập - Xây dựng đội ngũ cốt cán chun mơn, cải tiến cơng tác kiểm tra dự gìơ hiệu trưởng cán phụ trách chuyên môn, lấy việc tư vấn thúc đẩy - Xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện làm việc học tập tốt cho cán giáo viên: tủ sách, xếp thời khoá biểu hợp lý, caỉ tiến lịch họp… * Một số hình thức tiến hành cụ thể: - Tham gia khoá học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn - Tham gia hội thảo, chuyên đề - Đi thực tế - Tham dự hội nghị 26 - Trao đổi, giao lựu chuyên môn qua mạng - Tổ chức cho cá nhân tự bồi dưỡng… * Ban giám hiệu đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình bồi dưởng Kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cần đánh giá cập nhật thường xuyên, cho dù thành công hay thất bại Khi đánh giá cần đưa số tiêu chí như: - Yêu cầu thành viên phát biểu ý kiến đánh giá sau tham gia hội thảo - Yêu cầu giáo viên viết báo cáo hội thảo, tập huấn, thực tế - Yêu cầu giáo viên thu hoạch kế hoạch hành động, Viết sáng kiến kinh nghiệm từ điều tiếp thu qua khoá tập huấn, hội thảo… - Ban giám hiệu dự dạy với phương châm đánh giá thúc đẩy phát triển nhằm tìm giải pháp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy giáo dục giáo viên 27 Bảng xếp loại chuyên môn cuối kỳ I năm học 2010 - 2011 Giỏi SL % 13 72,2 Khá SL % 27,8 Trung bình Yếu SL % SL % 0 0 *Kết tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2010 -2011 - Số giáo viên có kết tiết thi dạy đạt loại Giỏi:14 /18 đồng chí, chiếm tỷ lệ 77,8 % - Số giáo viên có kết tiết dạy đạt loại khá:5 /18 đồng chí, chiếm tỷ lệ 22,2 % Như kết khẳng định tính đắn, khoa học thực thi mang lại chuyển biến rõ rệt công tác bồi dưỡng đội ngũ kết học tập nhà trường ** Tính đến thời điểm cuối năm học 2010 – 2011 số giáo viên nhà trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp đáng trân trọng: 28 - Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh : 02 ngưòi - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện người ** Số cán giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện là14 người 29 KKẾT LUẬN CHUNG Kết luận chung: - Mục tiêu Kết nghiên cứu sở lý luận thực tiễn đề tài đắn, mang tính cấp thiết, đề tài góp phần làm cho nhận thức người công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao - Kết điều tra trường Tiểu học Gia Hưng khách quan, xác định rõ thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nói riêng - Kết bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khẳng định tính đắn khoa học biện pháp đạo mà xây dựng đề tài Khuyến nghị: - Để làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, người hiệu trưởng phải người có tinh thần trách nhiệm, thực nhiệt tình, say chun mơn có trình độ lực mặt 30 - Hiệu trưởng Bí thư chi Đảng cần quan tâm tạo điều kiện cho công tác bồi dưỡng chuyên mơn, tạo điều kiện khuyến khích cho đội ngũ giáo viên nhà trường tham gia học tập, tự học tập nghiên cứu nâng cao trình độ kiến thức nghiệp vụ chuyên môn - Cấp cần tổ chức khoá tập huấn mở lớp bồi dưỡng kiến thức, hiểu biết kỹ công tác bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo nhà trường Gia Hưng, ngày tháng năm Người viết đề tài 31 ... bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng - Xây dựng biện pháp đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Gia Hưng nhằm nâng cao chất lượng. .. TRẠNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HƯNG... môn cho đội ngũ giáo viên: Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán trường tiểu học là: - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan