0

SKKN: hương dẫn hoc sinh phương phấp giải baiif tập vật lý

26 897 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 21:37

Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí a- Phần mở đầu. I. Lý do chọn đề tài. !"!!#$%&'%(# )*+ ,$(!$--./%0 12 0,'%345678!9 "04.:,(.9(+":$!;1,< .$()*!"!!.%9=!;&/ >?%:!+(%:-#@!;< .-.(<.$/%09;+!A B!; 9;-:-?!+ ,+C<# 90&959) ++D=!D(:!:-=E 9F+'!,#!(;9GE0$:-(G- H "04E'$I:-(!"!!:-9J '$9K"5%L:!:-#+'% '5#$%:- :!:-M!/&90(4E+ ," /(6$./&+C<+C6:1$ . N(!!'19;!;<.$/%0( 00IFH4(9#9,O5 :!:- 9-"&8+!A59!0&($9F$?' %@ (9--/4P=:!;9Q 00I"+(9K::-(:ME9F . 0&(9 R. #$:-4=S>T:-U(V (:$%0BH!F++<MM+ :!:-(9F$-F49 #$% W'8O0.9DO!"!!#$%/ (9)=?.+;(D+ 55#$%:-(8 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng X Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí O !$9F($9*O 9&O%0+:!:-W9:'5#$( $'"0OO9$(%09Y Z!WE-('$ 9K%9F[ H ớng dẫn học sinh phơng giải bài tập Vật Lý - THCSGM!%0II9 + ,"(4;0+ ,W9 :- :. II. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. #$%:-=!D$!$9 B/:!:-.#$%\#$%0 :!:-++<49Y59/= O]#9-/%0 F9F$9JF+/F+ %0(@ 9F9!,9$@M!%0^ $+2<:!:-(/&+ ,:-T 5=7!O/9F; Z!W@'%/:!#$%:-M!% 0!"!!+C<:!:-(W9IE+ ,9;: 0& .'%9F[ Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS III. Mục đích nghiên cứu. S5%0D'F!"!! :!:-(W9_;:## :!('/:!(M!_IE+ ,'5%:! IV. đối tợng - phạm vi - thời gian nghiên cứu . 1. Đối tợng nghiên cứu:`"!!:!:- 2. Phạm vi nghiên cứu:aF9.O%00&O!4 +&U(V=S>TS#QR&bQS$ Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng c Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí 3. Thời gian thực hiện:L<%deefgdeeU V. nhiệm vụ nghiên cứu. 1. Nghiên cứu lí luận về phơng pháp giải bài tập Vật lí. 2. Nghiên cứu lí luận về sử dụng bài tập vật lí trong dạy học Vật lí. 3. Nghiên cứu chơng trình nội dung kiến thức các bài học Vật lí ở cấp THCS. 3. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nội dung dạy học Vật lí ở cấp THCS. 4. Nghiên cứu tình hình dạy và học Vật lí. Đặc biệt quan tâm đến hoạt động sử dụng bài tập Vật lí. VI. phơng pháp nghiên cứu. 1. Nghiên cứu lí luận.>;,9F[ Q>'O0h:!#$%:- Qi-:F0h:!:-#$% Q>F!"!!:!:- 2. Phơng pháp điều tra s phạm. QaF. !G.=!j QaF !G0h! 9F 3. Phơng pháp thực nghiệm s phạm. Qá!9F#$%. W9:!9;9F A!8! B- nội dung đề tài. chơng I. cơ sở lí luận I. mục đích hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí. Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng k Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí 1. Bài tập Vật lí giúp cho học sinh ôn tập, đào sâu, mở rộng kiến thức. 9#6$.+ ,%09JI9 +'/+(9K:?+5 :!%0!:E+ ,+'(59 E=!;9#(= %0I9E; ;/M. !#,/ML E,'%+C::!:-M!%0$ 9E,5l.N/+ ,9J % >B+(9K::-59";/M .5!,#!\9:!:-0mM!$:!%0 !-9;: 9E=!!,#!9 3:!:-!"/&(:!+ ,09n :!:-%0!O#+ ,9J%(+!0h D!+ ,/F"F!@/"5 2. Bài tập có thể là điểm khởi đầu để dẫn đến kiến thức mới. LF+:!90h+77;]%09 E0$ 2FOH6$.+O9;- O:!! 3.Giải bài tập vật lý rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát. 3:!:1E!"'19;^$+C <(+C6:1$ .N(^$'_:+ ,+'9J:99;'$ 9F/.N 4. Giải bài tập là một trong những hình thức làm việc tự lực cao của học sinh. +:!!.5!-9F+/9@( .6$.E:!:(+;!!E+ :%0M 9W$/%09!;< .( -+59!; Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng o Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí 5. Giải bài tập góp phần làm phát triển t duy sáng tạo của học sinh. >F:!:1+AW#!#:E + ,9J%BM!)*%0$0#aH E:!-(:!- 6. Giải bài tập vật lý là một phơng tiện để kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của học sinh. p_:!;!#9,9IE+ ,/%0M!9%09-6 II.Phân loại bài tập vật lý Sơ đồ phân loại bài tập vật lí 1. Phân loại theo phơng tiện giải : 2. Phân loại theo mức độ Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng Bài tập vật lí 3:! 9)K 3:!- 3:! 9Kq 3:! 9K- 3:!- 3:!. 9 q 3:! - q f Bài tập vật lí Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí chơng II. các giải pháp thực hiện khảo sát thực tế. tổ chức chuyên đề. Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng U 3:!0#3:!D!3:!:! Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí Hớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà . kiểm tra Đánh giá chất lợng. I. khảo sát thực tế. 1. Thực trạng trớc khi thực hiện đề tài. O+.9F'#$4=S>TS#('5 ;9DO9)!:$[ Qa0&%0%:-(+:!: -_=MM9KO(;@_ ?5$= _(.#;0&$0[ rS%0!"!!D'9;:!:- rS%0 :+ ,(9K::- rLM"50+O@+ =O]%0:!$$:!s9HQ "5:-4O![o(f(Ut(]9 %0+9F+D0( 4+ ,?^+C<:!:- 2. Số liệu điều tra trớc khi thực hiện đề tài. O+.9F9J +;+09&O% 04O![Vu(Uv=S>TS#G0&:!"" ,O,9+ ,4P+&O!n '90[ III.Tổ CHứC CHUYÊN Đề. Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu - Kém Ti w Ti w Ti w Ti w Vu XV e e U de(k de kx(X xx dU(d Uv cx e e o xc(o dx kx(d xc Xc(d V Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí LIE+ ,(9;+C<&:! :-9Bj%0!IE!"!!?5$= (!+C<!#9#:! 5:$9;M!%0IE!"!!:!:-( <%$9J+ !OD$D,%0% $9ề H ớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS . $9F$X(O]%0[ Trình tự giải một bài tập vật lí. Hai phơng pháp suy luận để giải các bài tập vật lí. áp dụng phơng pháp giải bài tập vật lí vào một số bài tập cơ bản. 1. Trình tự giải một bài tập vật lí. - `"!!:!:-!F$ &[9-$ @/:!(:!(59/_($ !@O:!:-?E; Q=+:!:-@._5.0 9$[ 1.1.Hiểu kỹ đầu bài. Qa%+C@[:!5y5E+y5!5y QI9@G8+1E9J'O9; E +z0&(9D9"KE+&s @ t Qm5( :!'9 5mH @!m5 9;N9#9F>&ImMA6-&5m@Y E+@5 1.2. Phân tích nội dung bài tập, lập kế hoạch giải. Q50.EE sztE9{ sE +t QL 59. !&$5;!670& :!!9; !5&$ Q`6$.9.+ F+ # Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng xe Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí 1.3. Thực hiện kế hoạch giải. Q%5.!_9;. /.+ ( +H!:!!,#! Q.z:!7!-0&%(9#0&H5% LO]%0'_@OGEA$K G0&/9#;,&8 Qn-G0&(!M19EK0&/+ '9F 12 1.4. Kiểm tra đánh giá kết quả. Qn;#K0&/+ '[>9M+y50y>!8!O . +y Qn;#!7!-[;8!7!-z8 B0&9;- A@679O/+ '!7!- QL 9F+(!-(5+(99 8 + '9n;6_B9=I"+ 2.Hai phơng pháp suy luận để giải các bài tập vật lí. Z7F-/$(+:!:-(== 8!"!!!-!"!!D! 2.1. Giải bài tập bằng phơng pháp phân tích. Q_!"!!$(6!9;/0$:9#@5LQ =!56_9# $'OE9#:- ++ 0.$5;NE,Q ",L /,9#@5B +A) EE/:!5,$9!0&/:!L ,BE9#+ 59&OP9#9(@5 ;,OO9#:-+|, 9 +;N99#@5G E9#9J 59J96 L:$?;_!"!!$(O!-:! !,#!E:!9"").E'$I5= Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng xx Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí @:!9"$W95@=/:! !,#! -J$8!"!!!-9;:!0[ Đề bài: Ngời ta dùng một loại dây hợp kim đồng có tiết diện 10 mm 2 và có điện trở suất là 0,4.10 -4 m để làm một lò sởi điện sởi ấm một gian phòng. Hỏi cần phải lấy chiều dài của dây dẫn này là bao nhiêu để duy trì nhiệt độ của phòng luôn luôn không đổi nếu mỗi giờ gian phòng này bị mất một nhiệt lợng bằng 2 970 000J qua các cửa sổ và các bức tờng. Biết nguồn điện cung cấp cho lò s- ởi có điện áp là 220V. Hớng dẫn giải: Qa#@549$F/$!+5& EF/$]O9#+ Q G&9/!B+9D5P =B04!!G!B9L B04!"9"O9<B04a<#! 94/$!+9)a4$#F/$' 9K a.L %F/$(94/$}(940/ /T(5F/$]O94/ G,[ R = l S \[ .R S l = sxt b.;,/F9#O 99 4}/$a4$9GA0&/9 ~O=9B 9'$[ U R I = sdt Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng xd [...]... tài 6 Cơ sở lí luận 6 I Mục đích hớng dẫn học sinh pp giải bài tập vật lí 6 II Phân loại bài tập vật lí 7 CH- II Các giải pháp thực hiện 9 Khảo sát thực tế 9 I Nguyễn Viết Cơng 25 Trờng THCS Phúc Đồng Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí II Tổ chức chuyên đề 10 IV áp dụng pp giải bài tập vật lí vào các bài tập cơ bản 12 V Hớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà 17 VI Kết quả thực hiện 23... trong học tập, VI Kết quả thực hiện Từ việc hớng dẫn học sinh phơng pháp giải một bài tập vật lý nêu trên, trong năm học 2007 2008 tôi thấy đa số học sinh đã vận dụng một các linh hoạt vào việc giải bài tập, học sinh có khả năng t duy tốt hơn, có kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập tốt hơn, linh hoạt hơn Cụ thể thông qua khảo sát chất lợng học sinh sau khi Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài... dục - SGK Vật lí 8, 9 - NXB Giáo dục - Hờng dẫn làm bài tập và ôn tập vật lí 8, 9 - Bài tập Vật lí THCS Nguyễn Viết Cơng - NXB Giáo dục - NXB Đại học Quốc gia TP HCM 24 Trờng THCS Phúc Đồng Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí - Bài tập Vật lí chọn lọc dành - PTS Vũ Thanh Khiết - PTS Vũ Thị Oanh cho học sinh THCS - Nguyễn Phúc Thuần Mục lục Nội dung Phần mở đầu A Trang 3 I Lý do chọn... tìm hớng giải + Trong một bài tập giáo viên cần hớng cho học sinh nhiều cách giải (nếu có thể ) Để kích thích sự hứng thú, say mê học tập cho học sinh rèn thói quen tìm tòi lời giải hay cho một bài toán Vật lí + Khắc sâu cho học sinh nắm chắc các kiến thức bổ trợ khác Có nh vậy việc giải bài tập Vật lí của học sinh mới thuận lợi và hiệu quả Nguyễn Viết Cơng 22 Trờng THCS Phúc Đồng Hớng dẫn học sinh phơng... hiệu nhà trờng cũng nh tổ chuyên môn tôi đã thực hiện thành công việc: Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí Cấp THCS với mong muốn: phát triển năng lực duy rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh trong việc học Nguyễn Viết Cơng 23 Trờng THCS Phúc Đồng Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí tập bộ môn Vật lí Nhằm nâng cao chất lợng bộ môn nói riêng, góp phần nâng cao chất lợng... luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh Do đó bên cạnh việc tổ chức các chuyên đề thì một trong những biện pháp tốt nhất để rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh để học sinh có thể thờng xuyên đợc luyện giải nhiều dạng bài tập khác nhau, cũng nh tiếp xúc với các dạng bài tập có tính chất mở rộng và nâng cao, để từ đó học sinh có thể vận dụng một cách linh hoạt các cách giải từng dạng bài tập đó là... Hớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà. Nguyễn Viết Cơng 19 Trờng THCS Phúc Đồng Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí Việc học sinh tự học ở nhà có một ý nghĩa lớn lao về mặt giáo dục và giáo dỡng Nếu việc học ở nhà của học sinh đợc tổ chức tốt sẽ giúp các em rèn luyện thói quen làm việc tự lực, giúp các em nắm vững tri thức, có kỹ năng, kỹ xảo Ngợc lại nếu việc học tập ở nhà của học sinh. .. khi dạy về vần đề nào đó cần suy nghĩ việc giao cho học sinh các bài tập ở nhà Chính việc giao bài làm một cách có hệ thống đảm bảo cho việc học tập của học sinh có một quy luật chặt chẽ, nhờ đó mà học sinh có thể tự lực giải quyết các bài tập kể cả những bài tập khó, vì đã có sự chuẩn bị ở các bài tập dễ Việc học sinh hoàn thành tốt các bài tập ở nhà không những chỉ giúp các em nắm vững tri thức đã... đợc kế hoạch giải, phải đi sâu vào phân tích nội dung vật lí của bài tập Tổng hợp những dữ kiện đã cho với những quy luật vật lí đã biết, ta mới xây dựng đợc lời giải và kết quả cuối cùng Nh vậy ta có thể nói là trong quá trình giải bài tập vật lí ta đã dùng phơng pháp phân tích - tổng hợp IV.áp dụng phơng pháp giải bài tập vật lí vào một số bài tập cơ bản 1.Bài toán1 2.Bài toán 2 Bỏ một quả cầu đồng... pháp giải bài tập vật lí Để làm đợc điều này: - Giáo viên cần tự bồi dỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thờng xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm với đồng nghiệp - Nắm vững chơng trình bộ môn toàn cấp học - Giáo viên cần hớng dẫn học sinh nghiên cứu kỹ các kiến thức cần nhớ để ôn tập, nhớ lại kiến thức cơ bản, kiến thức mở rộng, lần lợt nghiên cứu kỹ các phơng pháp giải bài tập sau đó giải các bài tập . đích hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí. Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng k Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí 1. Bài tập Vật lí giúp cho học sinh ôn tập, đào. giải bài tập Vật lí - THCS . $9F$X(O]%0[ Trình tự giải một bài tập vật lí. Hai phơng pháp suy luận để giải các bài tập vật lí. áp dụng phơng pháp giải bài tập vật lí vào một số bài tập cơ bản Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí 5. Giải bài tập góp phần làm phát triển t duy sáng tạo của học sinh. >F:!:1+AW#!#:E + ,9J%BM!)*%0$0#aH E:!-(:!- 6. Giải bài tập vật lý là một
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: hương dẫn hoc sinh phương phấp giải baiif tập vật lý, SKKN: hương dẫn hoc sinh phương phấp giải baiif tập vật lý, , Mục đích hướng dẫn học sinh pp giải bài tập vật lí

Từ khóa liên quan