0

Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12

101 6,075 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 11:28

Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,0 điểm). Toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng tất yếu hiện nay trên thế giới. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày thế nào là toàn cầu hoá ? 2. Nêu các biểu hiện chứng tỏ Việt Nam đang phát triển theo xu thế toàn cầu hoá. Câu 2 (4,5 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta. 2. So sánh sự khác biệt về địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Câu 3 (3,5 điểm). Dựa vào lược đồ hình A. Anh (chị) hãy: 1. Ghi tên đầy đủ cho lược đồ hình A. Cho biết thời gian, phạm vi hoạt động, hướng và tính chất của loại gió ở hình trên. 2. Ảnh hưởng của loại gió này đến khí hậu nước ta? Câu 4 (4,0 điểm). 1. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ trung bình năm ( 0 C) 21,2 23,5 25,1 25,7 27,1 2. Chứng minh sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Đông - Tây thể hiện rõ nét ở vùng đồi núi Bắc Bộ nước ta. Câu 5 (4,0 điểm). Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế. (Đơn vị: nghìn tỷ đồng) Năm 2000 2002 2004 2006 2007 Nông-lâm-ngư 108,4 123,4 156,0 198,8 232,2 CN-XD 162,2 206,2 287,6 404,7 475,4 Dịch vụ 171,1 206,2 271,7 370,8 436,1 (Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2007) 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 2001-2007 1 Đề thi chính thức Hình A Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 2. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét. (Thí sinh được mang Átlát Địa lí Việt Nam vào phòng thi) - - - Hết - - - Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG A Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,5 điểm). Toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng tất yếu hiện nay trên thế giới. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày thế nào là toàn cầu hoá? Những biểu hiện rõ nét của toàn cầu hoá kinh tế. 2. Nêu các biểu hiện chứng tỏ Việt Nam đang phát triển theo xu thế toàn cầu hoá. Câu 2 (4,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta. 2. So sánh sự khác biệt về địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Câu 3 (3,5 điểm). Dựa vào lược đồ hình A. Anh (chị) hãy: 1. Ghi tên đầy đủ cho lược đồ hình A. Cho biết thời gian, phạm vi hoạt động, hướng và tính chất của loại gió ở hình trên. 2. Ảnh hưởng của loại gió này đến khí hậu nước ta? Câu 4 (5,0 điểm). 1. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ trung bình năm ( 0 C) 21,2 23,5 25,1 25,7 27,1 2. Chứng minh sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Đông -Tây thể hiện rõ nét ở vùng đồi núi Bắc Bộ nước ta. 3. Sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta? 2 Đề thi chính thức Hình A Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 Câu 5 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế. (Đơn vị: nghìn tỷ đồng) Năm 2000 2002 2004 2006 2007 Nông-lâm-ngư 108,4 123,4 156,0 198,8 232,2 CN-XD 162,2 206,2 287,6 404,7 475,4 Dịch vụ 171,1 206,2 271,7 370,8 436,1 (Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2007) 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 2001-2007 2. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét. (Thí sinh được mang Á lát Địa lí Việt Nam vào phòng thi) - - - Hết - - - Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn thi: ĐỊA LÝ - BỔ TÚC THPT Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,0điểm). Toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng tất yếu hiện nay trên thế giới. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày thế nào là toàn cầu hoá? 2. Nêu các biểu hiện chứng tỏ Việt Nam đang phát triển theo xu thế toàn cầu hoá. Câu 2 (4,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy: 1.Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta. 2.So sánh sự khác biệt về địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Câu 3 (4,5 điểm). Dân số là một trong những vấn đang được toàn xã hội quan tâm. Anh (chị) hãy: 1. Chứng minh dân số nước ta đông, có nhiều thành phần dân tộc. 2. Phân tích những hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở nước ta hiện nay và nêu các biện pháp giải quyết. Câu 4 (3,5 điểm). 1. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ trung bình năm ( 0 C) 21,2 23,5 25,1 25,7 27,1 2.Chứng minh sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Đông - Tây thể hiện rõ nét ở vùng đồi núi Bắc Bộ nước ta. 3 Đề thi chính thức Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 Câu 5 (4.0 điểm). Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế. (Đơn vị: nghìn tỷ đồng) Năm 2000 2002 2004 2006 2007 Nông-lâm-ngư 108,4 123,4 156,0 198,8 232,2 CN-XD 162,2 206,2 287,6 404,7 475,4 Dịch vụ 171,1 206,2 271,7 370,8 436,1 (Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2007) 1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 2001-2007 2.Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét. (Thí sinh được mang Átlát Địa lí Việt Nam vào phòng thi) - - - Hết - - - Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Môn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,0 điểm). Toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng tất yếu hiện nay trên thế giới. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày thế nào là toàn cầu hoá ? 2. Nêu các biểu hiện chứng tỏ Việt Nam đang phát triển theo xu thế toàn cầu hoá. Câu 2 (4,5 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta. 2. So sánh sự khác biệt về địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Câu 3 (3,5 điểm). Dựa vào lược đồ hình A. Anh (chị) hãy: 1. Ghi tên đầy đủ cho lược đồ hình A. Cho biết thời gian, phạm vi hoạt động, hướng và tính chất của loại gió ở hình trên. 2. Ảnh hưởng của loại gió này đến khí hậu nước ta? Câu 4 (4,0 điểm). 4 Hình A Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 1. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ trung bình năm ( 0 C) 21,2 23,5 25,1 25,7 27,1 2. Chứng minh sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Đông - Tây thể hiện rõ nét ở vùng đồi núi Bắc Bộ nước ta. Câu 5 (4,0 điểm). Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế. (Đơn vị: nghìn tỷ đồng) Năm 2000 2002 2004 2006 2007 Nông-lâm-ngư 108,4 123,4 156,0 198,8 232,2 CN-XD 162,2 206,2 287,6 404,7 475,4 Dịch vụ 171,1 206,2 271,7 370,8 436,1 (Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2007) 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 2001-2007 2. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét. (Thí sinh được mang Átlát Địa lí Việt Nam vào phòng thi) - - - Hết - - - Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG A Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,5 điểm). Toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng tất yếu hiện nay trên thế giới. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày thế nào là toàn cầu hoá? Những biểu hiện rõ nét của toàn cầu hoá kinh tế. 2. Nêu các biểu hiện chứng tỏ Việt Nam đang phát triển theo xu thế toàn cầu hoá. Câu 2 (4,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta. 2. So sánh sự khác biệt về địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Câu 3 (3,5 điểm). Dựa vào lược đồ hình A. Anh (chị) hãy: 5 Đề thi chính thức Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 1. Ghi tên đầy đủ cho lược đồ hình A. Cho biết thời gian, phạm vi hoạt động, hướng và tính chất của loại gió ở hình trên. 2. Ảnh hưởng của loại gió này đến khí hậu nước ta? Câu 4 (5,0 điểm). 1. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ trung bình năm ( 0 C) 21,2 23,5 25,1 25,7 27,1 2. Chứng minh sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Đông -Tây thể hiện rõ nét ở vùng đồi núi Bắc Bộ nước ta. 3. Sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta? Câu 5 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế. (Đơn vị: nghìn tỷ đồng) Năm 2000 2002 2004 2006 2007 Nông-lâm-ngư 108,4 123,4 156,0 198,8 232,2 CN-XD 162,2 206,2 287,6 404,7 475,4 Dịch vụ 171,1 206,2 271,7 370,8 436,1 (Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2007) 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 2001-2007 2. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét. (Thí sinh được mang Á lát Địa lí Việt Nam vào phòng thi) - - - Hết - - - Họ và tên thí sinh: Số báo danh: 6 Hình A Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn thi: ĐỊA LÝ - BỔ TÚC THPT Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,0điểm). Toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng tất yếu hiện nay trên thế giới. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày thế nào là toàn cầu hoá? 2. Nêu các biểu hiện chứng tỏ Việt Nam đang phát triển theo xu thế toàn cầu hoá. Câu 2 (4,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy: 1.Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta. 2.So sánh sự khác biệt về địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Câu 3 (4,5 điểm). Dân số là một trong những vấn đang được toàn xã hội quan tâm. Anh (chị) hãy: 1. Chứng minh dân số nước ta đông, có nhiều thành phần dân tộc. 2. Phân tích những hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở nước ta hiện nay và nêu các biện pháp giải quyết. Câu 4 (3,5 điểm). 1. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ trung bình năm ( 0 C) 21,2 23,5 25,1 25,7 27,1 2.Chứng minh sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Đông - Tây thể hiện rõ nét ở vùng đồi núi Bắc Bộ nước ta. Câu 5 (4.0 điểm). Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế. (Đơn vị: nghìn tỷ đồng) Năm 2000 2002 2004 2006 2007 Nông-lâm-ngư 108,4 123,4 156,0 198,8 232,2 CN-XD 162,2 206,2 287,6 404,7 475,4 Dịch vụ 171,1 206,2 271,7 370,8 436,1 (Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2007) 1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 2001-2007 2.Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét. (Thí sinh được mang Átlát Địa lí Việt Nam vào phòng thi) - - - Hết - - - 7 Đề thi chính thức Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG A (Hướng dẫn và biểu điểm gồm 03 trang) Câu Nội dung chính Điểm Câu 1 (4,5đ) 1 Toàn cầu hoá là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến văn hoá, khoa học,…Toàn cầu hoá kinh tế có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế -xã hội thế giới. - Biểu hiện rõ nét của toàn cầu hoá: + Thương mại thế giới phát triển mạnh: tốc độ tăng trưởng thương mại cao…; sự lớn mạnh và vai trò của tổ chức WTO…(dẫn chứng) + Đầu tư nước ngoài tăng nhanh…(dẫn chứng) + Thị trường tài chính quốc tế mở rộng : Sự liên kết của hàng vạn ngân hàng trên thế giới qua mạng viễn thông điện tử quốc tế…, vai trò ngày càng quan trọng của các tổ chức quốc tế (dẫn chứng) + Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn (dẫn chứng) (Nếu không có dẫn chứng trừ 0,5 điểm) 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2.Những biểu hiện chứng tỏ Việt Nam đang phát triển theo xu hướng toàn cầu hoá. - Nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài. - Việt Nam bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ - Đã, đang tham gia vào các tổ chức quốc tế và khu vực: gia nhập ASEAN, APEC, WTO - Nước ta đã thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. - Ngoại thương phát triển ở tầm cao mới (dẫn chứng) - Hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác: kinh tế, khoa học kỹ thuật, khai thác tài nguyên… 2,0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 Câu 2 (4,0đ) 1. Các đặc điểm chung của địa hình nước ta: - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng bằng chiếm ¼ diên tích.Trong đó đồi núi thấp dưới 1000m chiếm 85% diện tích lãnh thổ. - Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng : Địa hình được trẻ lại và có tính phân bậc rõ rệt, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam, địa hình gồm 2 hướng chính: tây bắc đông nam và hướng vòng cung… - Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa: + Quá trình xâm thực diễn ra mạnh mẽ ở vùng đồi núi, xuất hiện các dạng địa hình caxtơ + Bồi tụ nhanh ở vùng đồng bằng - Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người (dẫn chứng). 2,0 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 8 Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 2. So sánh sự khác biệt của địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Đặc điểm Trường Sơn Bắc Trường Sơn Nam Giới hạn Từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã Từ phía nam dãy Bạch Mã trở vào đến vĩ tuyến 11 0 B Hướng núi Tây bắc -đông nam Vòng cung Cấu trúc Gồm các dãy núi song song và so le nhau. Gồm các khối núi và cao nguyên Hình thái -Thấp và hẹp ngang, cao hai đầu, thấp ở giữa - Phía bắc là vùng núi Tây Nghệ An, phía Nam là vùng núi Tây Thừa Thiên Huế, ở giữa thấp trũng là vùng đá vôi Quảng Bình và vùng đồi núi thấp Quảng Trị Địa hình với những đỉnh núi trên 2000m nghiêng dần về phía đông, sườn dốc dựng đứng, chênh vênh bên dải đồng bằng hẹp ven biển, phía tây là các cao nguyên ba dan bằng phẳng xen đồi…tạo nên sự bất đối xứng giữa 2 sườn Đông-Tây. 2,0 0,25 0,25 0,5 1,0 Câu 3 (3,5đ) 1. - Tên lược đồ hình A: Lược đồ gió mùa mùa đông ở khu vực Đông Nam Á. - Thời gian hoạt động: từ tháng XI đến tháng IV năm sau - Phạm vi hoạt động: Ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á - Hướng : Chủ yếu theo hướng Đông Bắc - Tính chất của gió: Lạnh, khô 1,75 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 2. Ảnh hưởng của loại gió này đến khí hậu nước ta: - Gió mùa Đông bắc hoạt động từ tháng XI đến tháng IV năm sau đã tạo nên một mùa đông lạnh ở miền Bắc nước ta: + Nửa đầu mùa đông thời tiết lạnh khô. + Nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn ở vùng ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ,Bắc Trung Bộ. - Khi di chuyển xuống phía nam, gió mùa Đông Bắc suy yếu, bớt lạnh và hầu như bị chặn lại ở dãy Bạch Mã (Nếu HS giải thích được tính chất lạnh khô vào đầu mùa đông và lạnh ẩm vào cuối mùa đông +0,25 điểm nhưng không quá tổng điểm của cả câu) 1,75 0,5 0,25 0,5 0,5 Câu 4 (5,0đ) 1. Nhận xét và giải thích sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam : - Nhận xét: Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam (dẫn chứng) - Giải thích: Do địa hình và lãnh thổ nước ta kéo dài theo nhiều vĩ độ, càng vào nam góc chiếu sáng càng lớn, lượng bức xạ nhận được nhiều và ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc yếu dần nên nền nhiệt độ tăng… 1,5 0,75 0,75 2. Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Đông – Tây thể hiện ở vùng núi Bắc Bộ nước ta… - Do bức chắn Hoàng Liên Sơn kết hợp với gió mùa Đông Bắc vì thế đã tạo nên sự phân hoá thiên nhiên thể hiện rõ nét ở Đông Bắc và Tây Bắc - Đông Bắc: thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh nhất nước ta (Có 5 tháng nhiệt độ dưới 20 0 C) 1,5 0,5 0,5 9 Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 - Tây Bắc: vùng núi thấp có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, vùng núi cao có cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới. Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh vừa, nhưng có đai khí hậu ôn đới gió mùa trên núi. 0,5 3. Ý nghĩa của sự phân hoá Đông – Tây đối với sản xuất nông nhiệp nước ta. - Từ Đông sang Tây, từ biển vào đất liền thiên nhiên nước ta phân hoá thành 3 dải rõ rệt mang lại nhiều ý nghĩa cho phát triển nông nghiệp. - Vùng biển và thềm lục địa thuận lợi cho hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản… - Vùng đồng bằng ven biển thuận lợi trồng lúa và các cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản… - Vùng đồi núi có nhiều thế mạnh phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm,cây ăn quả của vùng cận nhiệt và ôn đới; chăn nuôi gia súc lớn; trồng rừng… - Sự phân hoá thiên nhiên theo Đông – Tây của vùng đồi núi đã cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp với cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu mùa vụ đa dạng. 2,0 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 Câu 5 (3,0đ) 1. Vẽ biểu đồ - Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế: Năm 2000 2002 2004 2006 2007 Nông -lâm-ngư 100% 113.8% 143.9% 183.4% 214.2% CN-XD 100% 127.1% 177.3% 249.5% 293.1% Dịch vụ 100% 120.5% 158.8% 216.7% 254.9% - Vẽ biểu đồ có 3 đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng của các khu vực kinh tế (Yêu cầu bảo đảm tỷ lệ chính xác, có tên biểu đồ, có chú thích…) 2,0 0,5 1,5 2. Nhận xét: - Các khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng nhanh từ năm 2000 đến 2007 (dẫn chứng) - Trong đó tăng nhanh nhất là khu vực công nghiệp – xây dựng, tiếp đến là khu vực dịch vụ và tăng chậm nhất là khu vực nông - lâm - ngư nghiêp (dẫn chứng) 1,0 - - Hết - - SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC 10 [...]... 1,75 0,5 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn thi: ĐỊA LÝ - BỔ TÚC THPT 12 2,0 1,5 0,75 0,75 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 (Hướng dẫn và biểu điểm gồm 02 trang) Câu Nội dung chính Điểm Câu 1 1.Tồn cầu hố là q trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế 1,0 (4,0đ) đến văn hố, khoa học, …Tồn... vùng biển, đảo với đất liền để xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm khai thác và bảo vệ tốt hơn tiềm năng, môi trường của đồng bằng (0,5 điểm) 30 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 SỞ GD & ĐT TRÀ VINH TRƯỜNG THPT CHUN TRÀ VINH ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KỲ THI HỌC SINH GIỎI ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG LẦN THỨ 16 MƠN : ĐỊA LÝ Câu 1 (3 điểm): Địa lí Tự nhiên đại cương Thế nào là chuyển động biểu kiến... dạng hóa cơ cấu cây trồng - Trên các cao ngun 600 – 700m có nhiều đồng cỏ tạo điều kiện cho chăn ni đại gia súc - Vùng thưa dân, có nhiều dân tộc ít người có kinh nghiệm trong sản xuất và chinh phục tự nhiên 25 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 Sở GD-ĐT Long An Trường THPT Lê Quý Đôn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Năm học: 2008-2009 Môn: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút Câu 1 (3... 7: ( 3,0 điểm) Dựa vào Átlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh các thế mạnh để phát triển kinh tế giữa Đơng Nam Bộ với Trung du và miền núi Bắc Bộ -HẾT 20 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.CẦN THƠ TRƯỜNG THPT CHUN LÝ TỰ TRỌNG KỲ THI HSG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG LẦN THỨ 16 – NĂM HỌC 2008 - 2009 ĐÁP ÁN MƠN ĐỊA LÝ Câu Câu 1 (3 điểm) Nội Dung... biển: - Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ: mở rộng, phẳng, thềm lục địa rộng, nơng ( 0,25 đ ) 16 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 - Đồng bằng ven biển Trung Bộ: hẹp ngang, chia cắt thành những đồng bằng nhỏ, bờ biển khúc khuỷu ( 0, 25 đ) 3 Vùng đồi núi: Thi n nhiên phân hố phức tạp do tác động của gió mùa với hướng các dãy - Đơng Bắc: có thi n nhiên cận nhiệt đới gió mùa, do địa hình chủ yếu... TXCL ĐỀ ĐỀ NGHỊ KÌ THI CHỌN HSG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG NĂM 2009 Mơn thi: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Câu 1:( 3 điểm) Vẽ hình và phân tích hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất vào ngày 22-6 và 22 -12 14 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 Câu 2: ( 2 điểm) Vai trò của ngành chăn ni Tại sao ở phần lớn các nước đang phát... chậm cải thi n (0, 25 đ) ▪ GDP/ người vẫn còn thấp (0, 25 đ) 34 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 ▪ Các vấn đề giáo dục, y tế, văn hóa còn gặp nhiều khó khăn (0, 25 đ) - Đối với tài ngun mơi trường ▪ Suy giảm các nguồn tài ngun thi n nhiên (0, 25 đ) ▪ Ơ nhiễm mơi trường (0, 25 đ) ▪ Khơng gian cư trú chật hẹp (0, 25 đ) Câu 6 (3 điểm): Địa lí Kinh tế - xã hội Việt Nam: Phần địa lí các ngành... của Trung du, miền núi Bắc Bộ và Tây Ngun năm 2005 b Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về sự giống nhau và khác nhau về sản xuất cây cơng nghiệp lâu năm giữa hai vùng này Hết SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT TXCL KÌ THI CHỌN HSG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG NĂM 2009 15 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 ĐỀ ĐỀ NGHỊ HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN ĐỊA LÝ Câu 1: ( 3điểm): a Vẽ hình:... bộ phận lãnh thổ nước ta nằm trong khu vực múi giờ thứ 7 28 Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 2/ Ý nghóa kinh tế (1,25 điểm): - Nước ta nằm trên ngả tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, nằm trên các tuyến đường bộ và đường sắt xuyên Á, tạo điều kiện thuận lợi để nước ta giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới - Vò trí đòa lí thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế, các. . .Bộ đề thi học sinh giỏi mơn địa lý các tỉnh lớp 12 Mơn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG B (Hướng dẫn và biểu điểm gồm 02 trang) Câu Nội dung chính Câu 1 1 Tồn cầu hố là q trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ (4,0đ) kinh tế đến văn hố, khoa học, …Tồn cầu hố kinh tế có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế -xã . AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: ĐỊA LÝ - BỔ TÚC THPT 12 Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 (Hướng. NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC 10 Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 Môn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG. Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12 SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG B Thời gian:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12, Bộ đề thi học sinh giỏi môn địa lý các tỉnh lớp 12,

Từ khóa liên quan