0

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 (kèm đáp án) phần 2

122 30,283 271

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 08:53

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 là một bộ đề tuyển chọn các đề thi chất lượng cao, giúp học sinh lớp 9 củng cố và nâng cao kiến thức môn hoá học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 9 học tập tốt bộ môn hóa học lớp 9 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 là một bộ đề tuyển chọn các đề thi chất lượng cao, giúp học sinh lớp 9 củng cố và nâng cao kiến thức môn hoá học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 9 học tập tốt bộ môn hóa học lớp 9 Đề số 26: KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN Môn: Hoá học Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG I Bài 1: (2.0 điểm) Người ta cho các chất MnO 2 , KMnO 4 , K 2 Cr 2 O 7 tác dụng với HCl để điều chế khí Clo theo các phương trình phản ứng sau: MnO 2 + HCl→ MnCl 2 + H 2 O + Cl 2 KMnO 4 + HCl → KCl + MnCl 2 + H 2 O+ Cl 2 . K 2 Cr 2 O 7 + HCl → K 2 O + Cr 2 O 3 + H 2 O + Cl 2 a. Hãy cân bằng các phương trình phản ứng trên. b. Nếu muốn điều chế một lượng khí Clo nhất định thì chất nào trong ba chất trên tiết kiệm được HCl nhất. c. Nếu các chất trên có cùng số mol tác dụng với HCl thì chất nào tạo được nhiều Clo nhất. d. Nếu các chất trên có cùng khối lượng tác dụng với HCl thì chất nào tạo được nhiều Clo nhất. Bài 2: (2.5 điểm) a. Ba cốc mất nhãn đựng ba hỗn hợp dung dịch: - Hỗn hợp dung dịch 1: NaHCO 3 và Na 2 CO 3 - Hỗn hợp dung dịch 2: Na 2 CO 3 và Na 2 SO 4 - Hỗn hợp dung dịch 3: NaHCO 3 và Na 2 SO 4 . Chỉ được dùng thêm hai thuốc thử hãy nhận biết hỗn hợp chất chứa trong mỗi cốc. b. Bình A chứa hỗn hợp dung dịch gồm a mol CuSO 4 và b mol FeSO 4 . Thực hiện các thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho c mol Mg vào bình A, sau khi phản ứng kết thúc dung dịch chứa 3 muối. - Thí nghiệm 2: Cho thêm c mol Mg vào bình A, sau khi phản ứng kết thúc dung dịch chứa 2 muối. 1 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) - Thí nghiệm 3: Tiếp tục cho thêm c mol Mg vào bình A, sau khi phản ứng kết thúc dung dịch chứa 1 muối. Tìm mối quan hệ giữa a, b và c trong mỗi thí nghiệm. Bài 3: (3.0 điểm) Cho 2 cốc A, B có cùng khối lượng. Đặt A, B lên 2 đĩa cân. Cân thăng bằng. Cho vào cốc A 102 gam AgNO 3 ; cốc B 124,2 gam K 2 CO 3 . a. Thêm vào cốc A 100 gam dd HCl 29,2% và 100 gam dd H 2 SO 4 24,5% vào cốc B. Phải thêm bao nhiêu gam nước vào cốc A (hay cốc B) để cân lập lại cân bằng? b. Sau khi cân đã cân bằng, lấy 2 1 dung dịch có trong cốc A cho vào cốc B. Phải cần thêm bao nhiêu gam nước vào cốc A để cân lại cân bằng? Bài 4: (2.5 điểm) Hỗn hợp khí B chứa C 2 H 2 và CH 4 . a. Đốt cháy hoàn toàn 17,92 lít hỗn hợp B cần 42,56 lít ôxi. Xác định % thể tích mỗi khí có trong B. b. Đốt cháy hoàn toàn 17,92 lít hỗn hợp B, cho tất cả sản phẩm hấp thụ vào dung dịch C chứa 74 gam Ca(OH) 2 .Khối lượng dung dịch C tăng hay giảm bao nhiêu gam? Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn . (Học sinh được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố và bảng Tính tan các chất) HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG I Bài 1: (2.0 điểm) a. Cân bằng các phương trình phản ứng: MnO 2 + 4HCl = MnCl 2 + 2H 2 O + Cl 2 (1) 2KMnO 4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl 2 + 8H 2 O + 5Cl 2 . (2) K 2 Cr 2 O 7 + 6HCl = K 2 O + Cr 2 O 3 + 3H 2 O + 3Cl 2 (3) 0,50 b. Lượng HCl cần để tạo ra 1 mol Cl 2 : MnO 2 : 4; KMnO 4 : 16/5; K 2 Cr 2 O 7 : 6/3 Kết luận: Dùng K 2 Cr 2 O 7 tiết kiệm HCl nhất. ( Trường hợp này không cần cân bằng phương trình phản ứng cũng giải được). 0,50 c. Số mol Cl 2 tạo thành khi dùng 1 mol mỗi chất: MnO 2 : 1; KMnO 4 : 5/2; K 2 Cr 2 O 7 : 3 Kết luận: Nếu các chất có cùng số mol thì dùng K 2 Cr 2 O 7 tạo được nhiều khí Clo nhất. 0,50 d. Khối lượng mỗi chất cần để tạo ra 1 mol Cl 2 : MnO 2 : (16.2 +55 ) =87 ; KMnO 4 : 2,63 5 )4.165539(2 = ++ ; K 2 Cr 2 O 7 : = ++ 3 7.162.522.39 98 0,50 2 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) Kết luận: Để tạo ra cùng 1 mol Cl 2 thì KMnO 4 cần khối lượng ít nhất hay nếu các chất trên có cùng khối lượng thì KMnO 4 tạo nhiều Clo nhất. Bài 2( 2.5 điểm) a Cho BaCl 2 vào cả ba cốc có các phương trình phản ứng: Dung dịch 1: Na 2 CO 3 + BaCl 2 = BaCO 3 ↓+ 2NaCl Dung dịch 2: Na 2 CO 3 + BaCl 2 = BaCO 3 ↓+ 2NaCl Na 2 SO 4 + BaCl 2 = BaSO 4 ↓+ 2NaCl Dung dịch 3: Na 2 SO 4 + BaCl 2 = BaSO 4 ↓+ 2NaCl. 0,50 Lọc lấy kết tủa và cho kết tủa ở mỗi cốc tác dụng với dung dịch HCl: - Cốc tạo bột khí và kết tủa tan hoàn toàn là cốc chứa dung dịch 1: BaCO 3 + 2HCl = H 2 O + CO 2 ↑+ BaCl 2 . - Cốc tạo bột khí và kết tủa tan một phần là cốc chứa dung dịch 2: BaCO 3 + 2HCl = H 2 O + CO 2 ↑+ BaCl 2 . BaSO 4 không tác dụng với HCl - Cốc không tan là cốc chứa dung dịch 3 BaSO 4 không tác dụng với HCl 0,75 b - Vì độ hoạt động của kim loại là Mg > Fe > Cu nên các phản ứng xảy ra theo thứ tự: Mg + CuSO 4 = MgSO 4 + Cu (1) a a Mg + FeSO 4 = MgSO 4 + Fe (2) b b 0,25 - Khi phản ứng kết thúc dung dịch chứa 3 muối là MgSO 4 , CuSO 4 và FeSO 4 chứng tỏ CuSO 4 dư. Như vậy, trong thí nghiệm 1 chỉ xảy ra phản ứng (1) và c < a. 0,25 - Khi phản ứng kết thúc dung dịch chứa 2 muối đó là MgSO 4 , FeSO 4 . Lúc đó CuSO 4 hết, FeSO 4 dư. Trong thí nghiệm 2 chỉ xảy ra (1) hoặc cả (1) và (2). Lúc đó a ≤ 2c < a + b 0,50 - Khi phản ứng kết thúc dung dịch chứa 1 muối đó là MgSO 4 . Lúc đó CuSO 4 và FeSO 4 đều hết, Mg có thể vừa đủ hoặc thừa. Trong thí nghiệm 3 xảy ra cả (1) và (2). Lúc đó 3c ≥ a + b 0,25 Bài 3: (3.0 điểm) a nAgNO 3 = mol6,0 170 102 = ; nK 2 CO 3 = mol9,0 138 2,124 = nHCl = mol8,0 5,36.100 2,29.100 = ; nH 2 SO 4 = mol25,0 98.100 5,24.100 = 0,25 Trong cốc A: AgNO 3 + HCl = AgCl↓ + HNO 3 (1) Theo (1) khối lượng các chất trong cốc A : 102 + 100 = 202 (gam) 0,25 Trong cốc B: K 2 CO 3 + H 2 SO 4 = K 2 SO 4 + CO 2 ↑+ H 2 O (2) 0,50 3 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) Theo (2): nK 2 CO 3 = nCO 2 = nH 2 SO 4 = 0,25 (< 0,9) Khối lượng các chất trong cốc B: 124,2 + 100 - (0,25. 44) = 213,2 (gam) Vậy để cân cân bằng, cần thêm vào cốc A lượng nước: 213,2 - 202 = 11,2 (gam) 0,25 b Theo (1) n AgCl↓ = n HCl = n AgNO 3 = 0,6 (<0,9) Lượng dung dịch có ở cốc A: m cốc A - AgCl↓ = 213,2 - 0,6.143,5 = 127,1 2 1 dung dịch có trong cốc A có khối lượng 127,1: 2 = 63,55 (gam) và chứa: n HCl (dư) = (0,8 - 0,6): 2 = 0,1 (mol); nHNO 3 (Tạo thành) = 0,6: 2 = 0,3 (mol) 0,50 Cốc B chứa lượng K 2 CO 3 là: 0,9 - 0,25 = 0,65 (mol). 0,25 K 2 CO 3 dư + 2HNO 3 = 2KNO 3 + CO 2 ↑ + H 2 O (3) K 2 CO 3 dư + 2HCl dư = 2KCl + CO 2 ↑ + H 2 O (4) 0,25 Từ (3,4): nK 2 CO 3 cần = nHNO 3 /2 + nHCl/2 = 0,3/2 + 0,1/2= 0,2 < 0,65 K 2 CO 3 dư nên xảy ra (3) và (4) và có: nCO 2 = nK 2 CO 3 = 0,2 mol 0,25 Khối lượng cốc B sau phản ứng (3), (4): 213,2 + 63,55 - 0,2.44 = 267,95 Khối lượng cốc A sau khi rót: 213,2 - 63,55 = 149,65 Lượng nước cần rót thêm vào A để cân lập lại cân bằng: 267,95 - 149,65 = 118,3 (gam) 0,50 Bài 4: (2.5 điểm) Số mol khí B: 8,0 4,22 92,17 = ; Số mol khí ôxy: 9,1 4,22 56,42 = 0,25 Các phương trình : 2C 2 H 2 + 5O 2 = 4CO 2 + 2H 2 O (1) CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O (2) 0,25 Gọi x, y lần lượt là số mol C 2 H 2 , CH 4 . Có:      =+ =+ 9,12 2 5 8,0y x yx Giải hệ được x = 0,6; y = 0,2 0,25 Tính % thể tích các khí 0,25 Theo các phản ứng : 1;2: Tổng mol CO 2 = 0,6 x 2 + 0,2 x 1 = 1,4 mol Tổng mol H 2 O = 0,6 x 1 + 0,2 x 2 = 1,0 mol Số mol Ca(OH) 2 = 1 74 74 = 0,25 CO 2 + Ca(OH) 2 = CaCO 3 ↓ + H 2 O (3) 2CO 2 +Ca(OH) 2 = Ca(HCO 3 ) 2 (4) 0,50 4 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) Vì: số mol số mol Ca(OH) 2 < số mol CO 2 < 2 x mol Ca(OH) 2 . Do đó tạo thành 2 muối. Gọi a, b lần lượt là số mol CaCO 3 và Ca(HCO 3 ) 2 Ta có :    =+ =+ 1,4 b2 a 1 b a Giải hệ được a = 0,6 ; b = 0,4 0,25 - Khối lượng H 2 O và CO 2 hấp thụ vào dung dịch: 1,0. 18 + 1,4. 44 = 79,6 (g) - Khối lượng kết tủa CaCO 3 tách ra khỏi dung dịch: 0,6. 100 = 60 0,25 - Dung dich C tăng 79,6 - 60 = 19,6 (g) 0,25 Đề số 27: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – MÔN: HÓA HỌC Năm học 2012 – 2013 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 02 trang) Câu I: (4 điểm) 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho axit sunfuric đặc, nóng tác dụng lần lượt với các mẫu chất sau: Na 2 O, BaO, FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , FeSO 4 , CuO, CuSO 4 . 2. Chỉ dùng một dung dịch chứa một chất tan để nhận biết các dung dịch muối đựng trong các lọ riêng biệt sau (không trình bày bằng cách viết sơ đồ, viết rõ các phương trình phản ứng xảy ra): nhôm nitrat, amoni sunfat, natri nitrat, amoni nitrat, magie clorua, sắt (II) clorua. Câu II: (4 điểm) 1. Có một hỗn hỗn hợp X gồm các muối nitrat của Đồng (II), Sắt (II), Bạc, Magie trong đó nguyên tố nitơ chiếm 12,77% khối lượng. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp kim loại từ 120,6 gam hỗn hợp X nói trên? 2. Viết sơ đồ thể hiện quá trình tiến hành điều chế lấy kim loại đồng, bạc riêng biệt (hàm lượng không đổi) từ hỗn hợp X nói trên? Câu III: (6 điểm) 1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 14,4 gam FeS 2 và a mol Cu 2 S bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit nitric thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối sunfat và giải phóng khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Xác định giá trị a? 5 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) 2. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử của hai nguyên tố X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42; số hạt mang điện của nguyên tố Y nhiều hơn của nguyên tố X là 12 còn số hạt không mang điện của nguyên tố Y nhiều gấp rưỡi của nguyên tố X. Hãy xác định tên hai nguyên tố X, Y và cho biết tính chất đặc trưng chung của hai nguyên tố đó? 3. Có hai gốc axit thường gặp là XO 3 = và YO 3 - trong đó nguyên tố X và Y lần lượt chiếm 40% và 22,6% theo khối lượng. Hãy xác định công thức các gốc axit đó và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a) H 2 XO 3 + Cl 2 + … → … + … b) XO 2 + H 2 X →… + … c) Na 2 XO 3 + … → NaCl + XO 2 + … d) HYO 3 + Cu → … + YO + … e) Cu(YO 3 ) 2 → … + YO 2 + … f) YO 2 + … + … → HYO 3 g) HYO 3 + X → H 2 XO 4 + YO 2 + … h) Ba(YO 3 ) 2 + … → HYO 3 + … Câu IV: (2 điểm) Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II sau một thời gian thu được 9,88 gam chất rắn và khí X. Cho toàn bộ khí X hấp thụ hết vào 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng? Câu V: (2 điểm) Hỗn hợp A gồm bột nhôm và sắt được chia thành 2 phần bằng nhau: Hòa tan hoàn toàn phần 1 bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch B, lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi thì thu được 8 gam chất rắn. Cho phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thể tích khí thoát ra là 3,36 lít (đktc). Tính % khối lượng của hỗn hợp A. Câu VI: (2 điểm) Lắc kĩ 0,81 gam bột nhôm trong 200ml dung dịch X chứa hỗn hợp muối bạc nitrat và đồng (II) nitrat sau một thời gian thu được chất rắn A và dung dịch B. Cho A tác dụng với dung dịch xút ăn da dư thu được 100,8ml khí hiđro (đktc) và còn lại 6,012 gam hỗn hợp hai kim loại. Cho B tác dụng với dung dịch xút ăn da dư được kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam một oxit. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch X ban đầu? - Hết - BIỂU ĐIỂM CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 6 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) Năm học 2012 – 2013 Câu I: (4 điểm) Ý 1: Viết đúng mỗi trường hợp x 0,2 điểm = 2 điểm (Viết sai 1 phương trình trừ đi 0,2 điểm) Ý 2: Trình bày đầy đủ cách nhận biết: thuốc thử là dung dịch Ba(OH) 2 : 2 điểm. Gợi ý: - Al(NO 3 ) 3 : tạo kết tủa keo trắng sau đó kết tủa keo trắng tan dần. - (NH 4 ) 2 SO 4 : tạo kết tủa trắng và có khí mùi khai thoát ra. - NaNO 3 : không có hiện tượng gì. - NH 4 NO 3 : có khí mùi khai thoát ra. - MgCl 2 : tạo kết tủa trắng. - FeCl 2 : tạo kết tủa trắng xanh sau đó kết tủa trắng xanh chuyển dần thành kết tủa màu nâu đỏ trong không khí (viết đủ 2 phương trình phản ứng). Câu II: (4 điểm) Ý 1: 2 điểm. Học sinh có thể làm theo các cách khác nhau, kết quả khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là 52,4 gam. Gợi ý: m N = 12,77 120,6. 15,4( ) 100 g= => m O = 16.3 15,4. 52,8( ) 14 g= => m 3 kim loại = 120,6 – (15,4 + 52,8) = 52,4 (g) Ý 2: 2 điểm. Gợi ý: - Nhiệt phân X đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn Y gồm CuO, FeO, Ag, MgO. - Nung nóng hỗn hợp rắn Y rồi dẫn khí CO dư đi qua thu được hỗn hợp rắn Z gồm Cu, Fe, Ag, MgO. - Cho Z vào dung dịch HCl dư đến khi phản ứng hoàn toàn, vớt chất rắn không tan rửa sạch, sấy khô thu được hỗn hợp chất rắn T gồm Cu, Ag. - Đốt T trong không khí tới khối lượng không đổi rồi hòa tan sản phẩm vào dung dịch HCl dư thì phần không tan là Ag, dung dịch thu được cho phản ứng với dung dịch NaOH dư, vớt lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi rồi dẫn khí CO dư đi qua thu được chất rắn là Cu. Câu III: (6 điểm) Ý 1: 2 điểm. n 2 FeS = 14,4 0,12( ) 120 mol= Ta có sơ đồ: FeS 2 + Cu 2 S + HNO 3 – → Fe 2 (SO 4 ) 3 + CuSO 4 + NO + H 2 O (mol) 0,12 a → 0,06 2a (theo số mol nguyên tử Fe, Cu) Còn theo số mol nguyên tử lưu huỳnh ở 2 vế ta có: 0,12.2 + a = 0,06.3 + 2a => a = 0,06. Ý 2: 2 điểm. Gọi số proton, nơtron trong nguyên tử X và Y lần lượt là a,b và x,y. Ta có: 7 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) 2a+ b + 2x + y = 142 a = 20 2a + 2x – (b + y) = 42 => b = 20 => X = a+b = 40 (Canxi) 2x – 2a = 12 x = 26 Y = x+y = 56 (Sắt) y = 1,5b → y = 30 (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) Tính chất đặc trưng của 2 nguyên tố đó là tính khử (hoặc tính kim loại). (0,5 điểm) Ý 3: 2 điểm. - Viết biểu thức % khối lượng để xác định được X là lưu huỳnh, Y là nitơ, 2 gốc axit đó là SO 3 = và NO 3 - (tìm ra mỗi gốc được 0,2 điểm) - Thay X và Y vào các phương trình phản ứng, hoàn chỉnh mỗi phương trình được 0,2 điểm, thiếu cân bằng trừ đi một nửa số điểm. Câu IV: (2 điểm) - Viết 2 PTPƯ hoặc 1 PTPƯ tổng quát; 0,3 - m CO2 = 13,4 – 9,88 = 3,52 (gam) => n CO2 = 3,52: 44 = 0,08 (mol) 0,2 - n NaOH = 0,3.0,5 = 0,15 (mol) CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O (1) 0,5 (mol): 0,075 0,15 0,075 - sau phản ứng (1): n CO2 = 0,08 – 0,075 = 0,005 (mol) Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O → 2NaHCO 3 (2) 0,5 (mol): 0,005 0,005 0,01 (dư) (hết) - muối tạo thành là NaHCO 3 (0,1 mol) và Na 2 CO 3 (0,075 – 0,005 = 0,07 mol) 0,5 có khối lượng là: 0,01.84 + 0,07.106 = 8,26 gam. Câu V: (2 điểm) Gọi số mol Al, Fe trong mỗi phần lần lượt là x và y. Ở phần 1, các phản ứng xảy ra là: 2Al + 2H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 (1) Fe + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 (2) 2NaOH + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2H 2 O (3) Al 2 (SO 4 ) 3 + 6NaOH → 2Al(OH) 3 + 3Na 2 SO 4 (4) Al(OH) 3 + NaOH → NaAlO 2 + 2H 2 O (5) FeSO 4 + 2NaOH → Fe(OH) 2 + Na 2 SO 4 (6) 2Fe(OH) 2 + 1 2 O 2 → Fe 2 O 3 + 2H 2 O (7) Ở phần 2, các phản ứng xảy ra là: Al + NaOH + H 2 O → NaAlO 2 + 3 2 H 2 (8) Từ các phản ứng (2,6,7) ta có số mol Fe 2 O 3 là 0,5y => 160.0,5y = 8 => y = 0,1. Theo phản ứng (8) có n H2 = 1,5x = 3,36 0,15( ) 22,4 mol= => x = 0,1 % khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là: 0,1.27 .100 32,53(%) 0,1.27 0,1.56 = + % khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là 100 – 32,53 = 67,47 (%) - Viết đúng các PTPƯ xảy ra: 1 điểm. 8 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) - Tính toán đúng: 1 điểm. Câu VI: (2 điểm) Gọi số mol AgNO 3 và CuNO 3 đã tham gia ở phản ứng (1),(2)lần lượt là x và y. Al + 3AgNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + 3Ag (1) (mol) x x 2Al + 3Cu(NO 3 ) 2 → 2Al(NO 3 ) 3 + 3Cu (2) 0,5 (mol) y y Chất rắn A là Ag, Cu và Al dư; dung dịch B gồm Al(NO 3 ) 3 và Cu(NO 3 ) 2 dư - Khi cho A vào dung dịch xút ăn da dư thì Al tan hết còn 6,012 gam là hỗn hợp Ag và Cu Al + NaOH + H 2 O → NaAlO 2 + 3 2 H 2 (3) 0,5 Theo (3) n H2 = 0,0045 (mol) => n Al(ở A) = 0,003 (mol) - Khi cho B vào dung dịch xút ăn da dư: Al(NO 3 ) 3 + 3NaOH → Al(OH) 3 + 3NaNO 3 Al(OH) 3 + NaOH → NaAlO 2 + 2H 2 O Cu(NO 3 ) 2 + 2NaOH → Cu(OH) 2 + 2NaNO 3 0,5 Cu(OH) 2 0 t → CuO + H 2 O n CuO = 0,045 0,225( ) 0,2 M= 1,6 0,02( ) 80 mol= => n Cu(NO3)3 dư = 0,02 (mol) Tổng số mol Al ở 3 phản ứng (1,2,3) là 0,03 mol => x + 2y = 0,081 (*) Mặt khác, khối lượng Ag và Cu là: 108x + 64y = 6,012 (**) => x = 0,045; y = 0,018 => Số mol Cu(NO 3 ) 2 ban đầu là 0,018 + 0,02 = 0,038 (mol) 0,5 Vậy nồng độ M của các chất trong dung dịch X là: C M AgNO3 = 0,045 0,225( ) 0,2 M= C M Cu(NO3)2 = 0,038 0,19( ) 0,2 M= Đề số 28: PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI BÌNH PHƯỚC MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 2008 – 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút Bài I: (2,5 điểm) 1. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các chất bột có màu tương tự nhau, chứa trong các lọ mất nhãn sau: CuO, Fe 3 O 4 , Ag 2 O, MnO 2 , (Fe + FeO). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 9 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) 2. Cho hỗn hợp chất rắn gồm FeS 2 , CuS, Na 2 O. Chỉ được dùng thêm nước và các điều kiện cần thiết (nhiệt độ, xúc tác, ). Hãy trình bày phương pháp và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra để điều chế FeSO 4 , Cu(OH) 2 . Bài II: (1,5 điểm) Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tìm các chất hữu cơ ứng với các chữ cái A, B, C, . Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra, ghi rõ các điều kiện. Biết A là một loại gluxit, khi đốt cháy hoàn toàn A thu được khối lượng H 2 O và CO 2 theo tỷ lệ 33: 88 và C, D, E là các hợp chất có cùng số nguyên tử cacbon. Bài III: (2 điểm) 1. Cho một lượng kim loại M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO 4 , sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được gấp 3,555 lần khối lượng M đem dùng. Mặt khác, nếu dùng 0,02 mol kim loại M tác dụng H 2 SO 4 loãng lấy dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Xác định kim loại M. 2. Khi thực hiện phản ứng chuyển hóa metan thành axetilen (ở 1500 0 C và điều kiện thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm metan, axetilen và hidro. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 26,4 gam CO 2 . Tính khối lượng hỗn hợp X đã đem đốt. Bài IV: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp khí Y gồm C 3 H 8 và hydrocacbon A mạch hở (có chứa liên kết kém bền) thu được 22 gam CO 2 và 10,8 gam H 2 O. 1. Tính thể tích không khí cần dùng đủ để đốt cháy hết hỗn hợp Y (Biết các khí đều đo ở đktc và trong không khí oxi chiếm 20% thể tích). 2. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A. Bài V: (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl, MgCl 2 và NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300 ml dung dịch AgNO 3 1,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B. Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch A, khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn C và dung dịch D. Cho toàn bộ chất rắn C vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng của chất rắn C giảm đi 1,92 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 4 gam chất rắn E. Tính phần trăm khối lượng các muối có trong hỗn hợp ban đầu. Cho: Ag = 108 ; Na = 23; K = 39 ; Mg = 24 ; Fe = 56 ; Cu = 64 Zn = 65 ; Al = 27 ; Mn = 55 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; N = 14 ; C = 12 ; H = 1. Hết - Thí sinh không được sử dụng bảng tính tan và bảng HTTH các nguyên tố hóa học. - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. HƯỚNG DẪN CHẤM I. Hướng dẫn chung * Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng (không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì trừ đi nữa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm. 10 [...]... 2CH4 C 2H2 + 3H2 mol CH4 p, d C2H2 + 5 O2 2 CO2 + 2H2O 1 H2 + 2 O2 gam (1) 2CO2 + H2O CH4 d + 2O2 CO T (2- 3): n 2 H2O x 3 0,5 (2) (3) 0,5 (4) 26 ,4 = 0,6 mol C m 44 =x+y= 0 ,25 t x,y l s = 0,6. 12 = 7 ,2 H H T (2- 4): n 2O = 2 + 2 y + 2 x = 2( x+y) = 2. 0,6 = 1 ,2 mol m = 1 ,2. 2 = 2, 4 gam 12 0 ,25 2C6H12O6 (B) men gim C2H5OH 0,75 = 24 33 : = 2 : 3,67 = 12: 22 .Cụng thc phự hp ca 12 9 gluxit l C12H22O11 C12H22O11... (9) K2SO3 + BaCl2 BaSO3 + 2KCl (10) pmn a iu ch 2 2NaCl + 2H2O p 2NaOH + Cl2 + H2 (1) 2H 2O 2H 2 + O2 (2) t 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 (3) t 2SO2 + O2 (4) 2SO3 V2O5, H2SO4 SO3 + H2O (5) t Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O (6) t FeCl3 : 2Fe + 3Cl 2 2FeCl3 cho vo H2O (7) FeSO4: Fe + H2SO4(loóng) FeSO4 + H2 (8) Fe2(SO4)3 +3H2O Fe2(SO4)3: Fe2O3 + 3H2SO4 (9) Fe(OH)3: FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl (10)... 18 9 m men ru 0 ,25 2C(C)5OH + 2CO2 2H C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O (E) 0 ,25 C2H4 + H2O (D) C2H4 + H2O C2H5OH CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O (F) Bi III: (2 im) 1 1 im 2 1 im 1 2M + mCuSO4 M 2( SO4)m + mCu l s mol ca M 2M + mH2SO4 loóng M2(SO4)m + mH2 (1) t a 0 ,25 (2) 2 H 2 T 2: = n 2 0, 02 = 0,03 m = 3 m m m M m T 1: nCu = n = a 2 2 m Cu M theo bi: m = 3,555.m 64a = 3,555.M.a M = 27 2 M n 2 (Al) 2CH4... (C6H10O5)n C2: C2H5OH X: H2O Y2: O2 B: C6H12O6 D2: CH3COOH C1: CO2 Z2: Ba Y1: Ba(OH )2 E2: (CH3COO )2 Ba D1: BaCO3 I1: Na2SO4 Z1: HCl I2: (NH4)2SO4 E1: BaCl2 * Vit 08 phng trỡnh húa hc: H t C (C6H10O5)n + nH2O , nC6H12O6 menruou C6H12O6 2CO2 + 2C2H5OH CO2 + Ba(OH )2 BaCO3 + H2O BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + Na2SO4 men C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O 2CH3COOH + Ba (CH3COO)2Ba + H2 (CH3COO)2Ba... Kè THI CHN HC SINH GII LP 9 THCS Ngy 28 - 03 20 12 Mụn: Húa HNG DN CHM Bi 1 (2, 0 im) 1 (1,0 im) t CuO + H2 Cu + H2O 0 ,2 0 ,2 t Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O im) 0,01 0,3 Na2O + H2O 2NaOH im) 0,05 0,05 0,1 CaO + 2HCl CaCl2 + H2O Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O im) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 NaOH + HCl NaCl + H2O (0 ,25 im) 2 (1,0 im) men r ợu a) C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 (0 ,25 im) men giấm b) C2H5OH + O2 ... Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (2) Al2(SO4)3 + H2O 2Al2O3+ H2SO4 /N (3) 2NaOH + H2 2Na + 2H2O (4) Al2(SO4)3 + 6NaOH 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 (5) Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O (6) Do dd F va tỏc dng c vi dd BaCl 2, tỏc dng vi dd NaOH: Chng t dd F cú cha 2 mui SO2 + KOH KHSO3 (7) SO2 + 2KOH K2SO3 + H2O (8) ( hoc : KHSO3 + KOH d K2SO3 + H2O ) 2KHSO3 + 2NaOH K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O (9) K2SO3 + BaCl2 BaSO3 + 2KCl (10)... -T s 32: 24 0 ,25 TUYN TP 50 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 9 (kốm ỏp ỏn) Cõu 1-3,0 2- 4 P N (1) 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (2) FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl (3) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O (4) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (5) FeCl2 + 2KOH Fe(OH )2 + 2KCl (6) Fe(OH )2 + H2SO4loóng FeSO4 + 2H2O a/ Dựng dd HCl lm thuc th Kt qu: im 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 25 TUYN TP 50 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 9 (kốm ỏp... ú l CuO 0 ,25 CuO + 2HCl CuCl2 + H2O - Bt tan cú to dung dch mu vng nht, ú l Fe3O4 0 ,25 Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 2 - Hũa tan hn hp vo nc lc, tỏch ly cht rn FeS 2, CuS v 0 ,25 dung dch NaOH: Na2O + H2O 2NaOH - in phõn nc thu c H2 v O2: 2H2O 2H2 + O2 (1) - Nung hn hp FeS2, CuS trong O2 (1) d n phn ng hon ton c hn hp rn Fe2O3, CuO v khớ SO2: 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 CuS + O2 CuO + SO2 - Tỏch... kin: vit a) (NH4)2CO3 + 2NaOH Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O ỳng (NH4)2CO3 + 2HCl 2NH4Cl + CO2 + H2O 1TH: hoc NH4HCO3 0 ,25 2TH: b) Ca(HCO3 )2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O + 2CO2 0,75 Ca(HCO3 )2 + 2NaOH CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O c) AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 2AgNO3 + 2NaOH Ag2O + H2O + 2NaNO3 Hoc AgNO3 + NaOH AgOH + NaNO3 1 (1,0 ) Mt loi thu tinh dựng lm ca kớnh hoc dựng gia ỡnh cú thnh phn: 9, 623 % Na; 8,368% Ca;... C12H22O11 C12H22O11 + H2O (A) C6H12O6 m 0,5 0,5 TUYN TP 50 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 9 (kốm ỏp ỏn) X C H Vy m = m + m 2 C2: 9, 6 gam X CH m =m 4 = 7 ,2 + 2, 4 = 9, 6 gam CH = 16.n4 CO2 C =16 n = 16.n = 16 0,6 = 1 2 3 2 16.0,6 = 9, 6 gam Bi IV: (2 im) 1 1 im 2 1 im 1 C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O (1) CH C2H C3: mX = m 4 d +m 2 y 4 CxHy + (x + )O2 H + 2m =16y +26 x +2 x =16(x+y) = xCO2 + y H2O 2 (2) 4,48 t a,b l s . TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 là một bộ đề tuyển chọn các đề thi chất lượng cao, giúp học sinh lớp 9. 1 mol Cl 2 : MnO 2 : (16 .2 +55 ) =87 ; KMnO 4 : 2, 63 5 )4.1655 39( 2 = ++ ; K 2 Cr 2 O 7 : = ++ 3 7.1 62. 522 . 39 98 0 ,50 2 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) Kết. B: K 2 CO 3 + H 2 SO 4 = K 2 SO 4 + CO 2 ↑+ H 2 O (2) 0 ,50 3 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 9 (kèm đáp án) Theo (2) : nK 2 CO 3 = nCO 2 = nH 2 SO 4 = 0 ,25 (< 0 ,9) Khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 (kèm đáp án) phần 2, Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 (kèm đáp án) phần 2, , Môn: HO HC. Bảng A

Từ khóa liên quan