MỘT SỐ THAO TÁC VỀ BẢNG TÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN ppt

86 1,037 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

PHẦN I: MỘT SỐ THAO TÁC VỀ BẢNG TÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN CHƯƠNG I: ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU I. Định dạng lại các thông số thể hiện số trong excel bằng chương trình control panel. Khởi động Windows: - Chọn menu start/setting/Control Panel (Hoặc chọn Start/Run, gõ tên file thi hành Control.exe vào, chọn OK). - Định dạng cho tiền tệ với quy ước sử dụng: Trong Control Panel chọn Regional and language options, chọn customize, chọn Currency, định dạng các thông sô như sau: + Negative number format: “-“ (dấu “-“ biểu diễn dấu âm) + Currency Symbol: “Đồng” + Decimal Symbol: “,” (dấu phân cách thập phân là dấu “,”). + Digit grouping symbol: “.” (dấu phân cách hàng nghìn là dấu “.”) + Number of digits in group: 3 (số lượng phân cách nhóm hàng nghìn là 3 số). - Định dạng số (Number) với quy ước sử dụng: Trong Control Panel chọn Regional and language options, chọn customize, chọn number, định dạng các thông số như sau: + Negative number format: “-“ (dấu “-“ biểu diễn dấu âm) + Decimal Symbol: “,” (dấu phân cách thập phân là dấu “,”). + Digit grouping symbol: “.” (dấu phân cách hàng nghìn là dấu “.”) + No. of digits after group: 2 (số chữ thập phân là 2 chữ số) + Number of digits in group: 3 (số lượng phân cách nhóm hàng nghìn là 3 số). + List Separator: “,” (dấu phân cách trong công thức toán học) II. Định dạng khi nhập dữ liệu Có thể định dạng dữ liệu ngay khi nhập dữ liệu vào bảng tính hoặc có thể nhập xong dữ liệu vào bảng tính rồi mới định dạng lại dữ liệu. 1. Dữ liệu kiểu số: Nếu bắt đầu nhập một số với dấu cộng (+), Excel bỏ dấu cộng khi đưa dữ liệu vào bảng tính. Nhưng nếu nhập một số với dấu trừ (-), Excel diễn giải mụcnhập như là một số âm và giữ dấu này trên bảng tính. Có thể sử dụng các ký hiệu E hay e để nhập một số theo dạng khoa học. Ví dụ: Khi muốn nhập số 30.000.000, có thể nhập 3E07 (tức là 3 x 10 7 ). Excel diễn giải các số được đặt trong ngoặc đơn như là các số âm. Điều này thường áp dụng trong nghiệp vụ kế toán. Ví dụ: Khi nhập (1000) thì Excel hiểu rằng đó là số -1000. Khi nhập dữ liệu kiểu số, có thể dùng dấu phẩy để tách ra hàng nghìn, triệu cũng như có thể sử dụng dấu chấm (.) để phân cách với hàng thập phân. Nếu bắt đầu nhập mộ số với dấu đô la ($), Excel chia phần định dạng cho ô. Ví dụ: khi nhập số $1234567. Excel hiển thị: $1,234,567. Trong trường hợp này, excel tự động thêm dấu phẩy vào các vị trí hàng triệu và hàng nghìn vì đây là phần định dạng ngầm định về tiền tệ của Excel. Khi nhập vào một số mà độ dài của nó nhiều hơn độ rộng của một ô thì Excel đành chuyển nó sang dạng khoa học như ví dụ trên. Nhưng nếu ngay cả trong trường hợp này cũng không đủ vị trí, Excel sẽ đưa các dấu sao (*) vào trong các ô. Nếu mở rộng độ rộng của ô, các giá trị thực tế của nó sẽ trở lại. 2. Các chuỗi văn bản Khi nhập một chuỗi văn bản có dạng số. Ví dụ như một mã vật tư có mã số là 0123, cần tiến hành theo hai cáh sau: =”123” ‘0123 Giá trị 0123 được đưa vào trong ô tương ứng và được hiểu là dạng ký tự. Nếu nhập theo dạng số thì số không (0) đầu tiên sẽ bị loại bỏ vì nó hoàn toàn vô nghĩa và như vậy thì không giữ đúng được mã số của vật tư tương ứng. Để chỉnh dữ liệu nhập vào sang trái, thêm một dấu nháy (‘) ở trước dữ liệu nhập vào. Để chỉnh dữ liệu sang phải, thêm hai nháy (“) và để chỉnh giữa dữ liệu nhập vào, thêm dấu mũ (^) ở trước dữ liệu nhập vào. III. Định dạng dữ liệu kiểu số Sau khi nhập dữ liệu và tính toán để đưa ra các thông tin cần thiết, cần phải trình bày các bảng tính (dữ liệu và kết quả) sao cho phù hợp với yêu cầu. Đối với dữ liệu kiểu số, phải lựa chọ cách thể hiện số liệu, chọn đơn vị tính, thay đổi kiểu chữ, nhấn mạnh những vị trí quan trọng (chẳng hạn như các kết quả thì in đậm, hay in nghiêng) … Để thực hiện các nội dung trên, cần tiến hành các phương pháp sau: 1. Dùng bảng chọn Một số khi nhập vào một ô được tự động chỉnh phải và được hiển thị phụ thuộc vào hai thành phần: nhóm và dạng. Ví dụ: các nhóm gồm Number, Date, Time… Trong nhóm date lại có dạng: MM/DD/YY, DD/MM/YY… Để định dạng hiển thị dữ liệu kiểu số khi dùng bảng chọn, tiến hành các bước như sau: - Chọn vùng dữ liệu cần định dạng dữ liệu kiểu số. - Vào bảng chọn Format. - Chọn cells Khi này một bảng chọn hiện ra, chọn Number. Hộp thoại Format Cells xuất hiện như sau: Sau đó hãy chọn dạng dữ liệu cần thể hiện trong khung Negative Numbers. Chọn số chữ số thập phân trong khung Decimal Places. Chọn nút Use 100 Separator (,) để có dấu phẩy phân cách hàng nghìn, triệu… 2. Dùng biểu tượng trên Formating Toolbar. Chọn biểu tượng dấu đô la ($) để biểu diễn số kiểu tiền tệ. Ví dụ: 1,234.56 chuyển thành: $1,234.00 Chọn biểu tượng phần trăm (%) để biểu diễn dữ liệu kiểu phần trăm (%) Ví dụ: 123456 Chuyển thành 12345600% Chọn biểu tượng dấu phẩy (,) để biểu diễn dữ liệu kiểu phân nhóm giữa hàng nghìn, hàng triệu bằng dấu phẩy. Ví dụ: 12345 chuyển thành 12,345. Biểu tượng để tăng phần lẻ thập phân một chữ số 0 hoặc lấy lại phần thập phân cũ nếu bạn đã giảm đi bằng biểu tượng (dưới đây gọi là biểu tượng tăng). Biểu tượng để giảm đi một số thập phân sau khi đã làm tròn số theo đúng nguyên tắc làm tròn số (dưới đây gọi là biểu tượng giảm). Ví dụ: 1,234.56. Nếu nhấn chuột ở biểu tượng tăng, sẽ được kết quả: 1,234.560. Nếu nhấn biểu tượng giảm, sẽ được kết quả: 1,234.56. Nếu nhấn biểu tượng giảm một lần nữa, kết quả sẽ là: 1,234.6 (đã làm tròn số theo đúng nguyên tắc làm tròn số. CHƯƠNG II: ĐỊNH DẠNG WORKSHEET I. Định dạng Font chữ Cách 1: - Chọn vùng muốn định dạng. - Vào menu Format, chọn Font. Hộp hội thoại Format cells xuất hiện, chọn tab Font. - Chọn các thuộc tính Font cần thiết.  Font: danh sách tên các font  Font style: kiểu font. • Normal, Regular: kiểu chuẩn • Italic: kiểu nghiêng • Bold: kiểu đậm • Bold – Italic: kiểu vừ nghiêng vửa đậm.  Size: kích thước font chữ  Underline • None: xóa chọn gạch dưới. • Single: gạch dưới nét đơn. • Double: gạch dưới nét đôi. • Single Accounting: tác động lên toàn bộ ô nếu ô chứa văn bản, chỉ gạch dưới (nét đơn) số nếu ô chứa số. Nếu ô có dấu $ sẽ không gạch dưới dấu $. • Double Accounting: tác động lên toàn bộ ô nếu ô chứa văn bản, chỉ gạch dưới (nét đôi) số nếu ô chứa số. Nếu ô có dấu $ sẽ không gạch dưới dấu $.  Color: bảng màu được mở ra để bạn chọn màu cho màu của ký tự trong cả ô.  Effects: • Strikethrough: gạch ngang giữa chữ. • Superscript: chỉ số trên. • Subscript: chỉ số dưới.  Normal Font: lấy các thuộc tính của Font chữ mặc nhiên.  Preview Window: cho thấy hình mẫu của các thuộc tính được chọn. - Chọn OK Cách 2: Chọn vùng muốn định dạng - Click vào nút Font để chọn font chữ. - Click vào Font size để chọn kích thước font chữ. - Click vào nút Bold để chọn kiểu đậm. Click trở lại vào nút Bold để bỏ chọn kiểu đậm. - Click vào nút Italic để chọn kiểu nghiêng. Click trở lại vào nút Italic để bỏ chọn kiểu nghiêng. - Click vào nút Underline để chọn kiểu gạch dưới. Click trở lại vào nút Underline để bỏ chọn kiểu gạch dưới. - Click vào nút Font Color để chọn màu của ký tự. Click trở lại vào nút Font Color, chọn Automatic để bỏ chọn màu của ký tự. II. Kẻ khung Cách 1 - CHọn vùng cần kẻ khung - Vào menu Format, chọn Cells, Chọn tab Border. - Style: Chọn hình thức của các đường kẻ. - Color: Chọn màu của các đường kẻ. - Border: chọn các kiểu border cần tạo. - Preset  None: Xoá border  Inside: tạo đường chung quanh vùng được chọn.  Outline: tạo đường giữa các ô Cách 2 - Chọn vùng muốn định dạng - Click vào nút Border, sau đó chọn dạng khung mà bạn cần tạo. III. Định vị trí dữ liệu Cách 1 - Chọn vùng cần định dạng - Vào menu Format, chọn Cells, chọn Alignment. - Horizontal: canh ký tự trong ô theo chiều ngang.  General: theo mặc định, văn bản canh trái, số canh phải.  Left: canh dữ liệu trong ô sang trái  Right: canh dữ liệu trong ô sang phải  Fill: điền đầy các ô được chọn.  Justify: dàn điều theo chiều ngang của ô (tự động xuống dòng).  Center Acrss Selection: canh giữa nhóm ô đã chọn. - Vertical: canh ký tự trong ô theo chiều dọc.  Top: nội dung trong ô nằm sát vào phía đỉnh của ô.  Center: canh giữa theo chiều dọc.  Bottom: nội dung trong ô nằm sát vào phía đáy của ô.  Justify: dàn đều theo chiều đứng của ô và tự động xuống dòng. - Wrap text: cắt ngắn các dòng chữ dài cho phù hợp với độ rộng cột. Một dòng có thể được cắt thành nhiều dòng ngắn hơn vừa với độ rộng của cột. Chiều cao của dòng tự động điều chỉnh để phù hợp với nhiều dòng chữ.Shrink to fit: làm thay đổi size của font, co kéo chữ cho vừa ô. - Merge cells: ghép nhiều ô thành 1 ô, mà không làm thay đổi chiều cao dòng hay độ rộng cột. - Orientation: xoay văn bản trong ô. Bạn có thể làm thay đổi hướng của văn bản từ -90 0 đến +90 0 so với hướng nằm ngang. Chọn 1 trong 2 cách sau:  Click chuột và kéo kim chỉ hướng  Chọn chỉ số góc trong Degrees Cách 2: - Chọn vùng muốn định dạng. - Click vào nút Left để canh trái. - Click vào nút Center để canh giữa. - Click vào nút right để canh phải. - Click vào nút Merge and center để ghép nhiều ô thành 1 ô. CHƯƠNG III: MỘT SỐ THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH I. Các thao tác liên quan đến dòng cột, worksheet 1. Chèn thêm column vào bảng tính + Đặt con trỏ vào cột muốn chèn. + Ra lệnh Insert / Column. Kết quả: Cột chèn thêm sẽ chèn vào vị trí trước cột hiện tại. 2. Chọn thêm Row vào bảng tính + Đặt con trỏ vào dòng muốn chèn. + Ra lệnh Insert / Row. Kết quả: dòng chèn thêm sẽ chèn vào vị trí trước dòng hiện tại 3. Chèn thêm Sheet mới vào work book + Ra lệnh Insert / WorkSheet. 4. Đặt tên cho Work Sheet + Chọn sheet muốn đặt tên là sheet hiện hành + Format/Rename (hoặc double click tại phần tên sheet) + Gõ tên worksheet vào. 5. Dấu hoặc hiện Column, Row, Worksheet Chọn Row hay Column, Worksheet muốn dấu đi. + Ra lệnh Format / (Row, Column ahy sheet tương ứng) + Chọn Hide Chọn Row hay Column, Worksheet muốn hiện ra. + Ra lệnh Format / Row hay Column + Chọn Unhide 6. Copy công thức và giá trị Chọn vùng chứa công thức hay giá trị cần copy. + Ra lệnh : Ctrl + C hay Edit / Copy + Chọn địa chỉ cần Copy đến + Ra lệnh: Ctrl + V hay Edit / Paste 7. Copy kết quả công thức hay giá trị Chọn vùng chứa công thức hay giá trị cần copy. + Ra lệnh : Ctrl + C hay Edit / Copy + Chọn địa chỉ cần Copy đến + Ra lệnh Edit / Paste Special / Value. Hay Click phải chuột chọn Paste Special / Value. 8. Mặc định Font VNI-TIMES cho toàn bảng tính + Ra lệnh Tools/Options/General + Chọn font VNI-TIMES, size 12 trong khung Standard Font. + Thoát khỏi excel, sau đó khởi động lại. II. CHƯƠNG IV: LẬP CÔNG THỨC VÀ HÀM I. Tham chiếu Tham chiếu tuyệt đối: chỉ đến 1 ô hay các ô cụ thể. Tham chiếu tuyệt đối không thay đổi khi được sao chép sáng các ô khác. Công thức: $CỘT$DÒNG Tham chiếu tương đối: chỉ đến 1 ô hay các ô trong sự so sánh với 1 vị trí nào đó. Công thức CỘTDÒNG. Tham chiếu hỗn hợp: Một thành phần là tham chiếu tuyệt đối, thành phần kia là tham chiếu tương đối. Công thức $CỘTDÒNG,CỘT$DÒNG. II. Các toán tử số học trong công thức + (cộng), - (trừ), * (nhân), / (chia), ^ (luỹ thừa), % (phép lấy phần trăm khi đặt sau 1 con số) III. Hàm trong Worksheet 1. Cú pháp chung các hàm: = TÊN HÀM(CÁC THAM BIẾN) Công thức trong Excel có các tính chất cơ bản sau: - Mọi công thức bắt đầu bằng dấu = - Nhập xong công thức, trong ô sẽ xuất hiện trị kết quả. - Khi chọn ô có chứa công thức, thanh công thức sẽ xuất hiện bản thân công thức đó. 2. Các hàm số thường dùng trong kế toán excel. a. Nhóm hàm số (Abs, Int, Mod, Round, Sqrt, Power) Abs(number): trả ra giá trị tuyệt đối một số number. Ví dụ: =ABS(2)  2, ABS(-2)  2, ABS(-9)  9 Int(number): trả ra phần nguyên của một số Ví dụ: Int (2.99)  2 Mod(number, divisor): trả ra phần dư của phép chia nguyên Ví dụ: Mod(5,3)  2 Round(number,n): làm tròn số number theo con số được chỉ định. n>0 thì số làm tròn đến vị trị thấp phân được chỉ định. n<0 thì số làm tròn đến bên trái dấu thập phân. n=0 thì số làm tròn đến phần nguyên gần nhất. Ví dụ: Round(12.34567,2)  12.35 Round(12335.67,-2)  12300 Round(12.33567,2)  12.34 Round(12335.67,-3)  12000 Sqrt(number): trả ra căn bậc hai của 1 số. Ví dụ: SQRT(4)  2 Power(number,power): trả ra lũy thừa của 1 số. Ví dụ: POWER(3,2)  9 b. Các hàm xử lý chuổi b 1 Hàm Left ( ) - Cú pháp: Left ( Chuổi, n ) + Chuổi là chuổi một văn bản hoặc một địa chỉ ô chứa giá trị chuổi. + n : số ký tự bên trái được lấy ra từ chuổi . Ví dụ 1: A B C 1 Van Lang 2 SV009201 Tại ô B1 =Left (A1,3) ⇒ Van Tại ô B2 =left (A2,6) ⇒ SV0092 b 2 Hàm Right ( ) - Cú pháp: Right ( Chuổi, n ) + Chuổi là chuổi một văn bản hoặc một địa chỉ ô chứa giá trị chuổi. + n: số ký tự bên phải được lấy ra từ chuổi. Ví dụ: lấy lại ví dụ 1 ở trên Tại ô B1 =Righ (A1,4) ⇒ Lang Tại ô B2 =Right(A2,6) ⇒ 009201 b 3 Hàm Mid ( ) - Cú pháp: Mid( Chuổi,n ,m ) + Chuổi là chuổi một văn bản hoặc một địa chỉ ô chứa giá trị chuổi. + n: Vị trí cần lấy ra + m: Số ký tự lấy ra Ví dụ: lấy lại ví dụ 1 ở trên Tại ô C1 = Mid(A1,5,3) ⇒ Lan Tại ô C2 = Mid(A1,3,4) ⇒ 0092 b 4 . Hàm trim - Cú pháp: Trim(text) Công dụng: bỏ tất cả các khoảng trắng dư thừa trong chuỗi text. b 5 . Hàm Lower - Cú pháp: Lower(text) Công dụng: chuyển tất cả các ký tự của chuỗi text ra chữ thường. b 6 . Hàm Upper - Cú pháp: Upper(text) Công dụng: chuyển tất cả các ký tự của chuỗi text ra chữ hoa. b 6 . Hàm Proper(text) - Cú pháp: Proper(text) Công dụng: chuyển tất cả các ký tự của mỗi từ trong chuỗi text ra chữ hoa b 7 . Hàm Value - Cú pháp: Value(text) Công dụng: đổi chuỗi số ra số. c. Các hàm thống kê c 1 Hàm Sum() - Cú pháp Sum(n1,n2, . . . ) => Công dụng: Dùng để tính tổng các ô chứa giá trị. Ví dụ: A B C D 1 Thu L1 Thu L2 Thu L3 Tổng cộng 2 150 250 500 3 Tại ô D2 = sum(A2:C2) ⇒ 900 c 2 Hàm Count() - Cú pháp Count(n1,n2, . . . ) => Công dụng: Dùng để đếm các ô chứa giá trị. Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên Tại ô A1 = Count(A2:C2) ⇒ 3 c 3 Hàm Average() - Cú pháp Average(n1,n2, . . . ) => Công dụng: Dùng để tính giá trị trung bình. Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên Tại ô A1 = Average(A2:C2) ⇒ 300 c 4 Hàm Max() - Cú pháp Max(n1,n2, . . . ) => Công dụng : Dùng để lấy ra giá trị lớn nhất. Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên Tại ô A1 = Max(A2:C2) ⇒ 500 c 5 Hàm Min() - Cú pháp Min(n1,n2, . . . ) => Công dụng: Dùng để lấy ra giá trị nhỏ nhất. Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên Tại ô A1 =Min(A2:C2) ⇒ 150 c 6 Hàm Sumif() - Cú pháp: Sumif(Khối chứa ĐK,Điều kiện,Khối tính tổng ) => Công dụng: Dùng để tính tổng có điều kiện. Ví dụ: Tình hình bán hàng trong kỳ của một của hàng điện tử có số liệu như sau: Sheet 1: A B C D Mặt hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Tivi 5 10 50 3 Đầu máy 7 3 21 4 Tivi 9 9 81 5 Đầu máy 6 4 24 6 Đầu máy 3 4 12 Sheet 2: Bảng tổng kết tình hình bán hàng A B C 1 Mặt hàng Tổng số tiền Số lượng bán 2 Tivi 3 Đầu máy 4 Tại ô B2 =Sumif($A$2:$A$6,A2,$D2:$D$6) ⇒ 131 Tại ô B3 =Sumif($A$2:$A$6,A3,$D2:$D$6) ⇒ 57 c 7 Hàm Countif() - Cú pháp: Countif (Khối ĐK, ĐK) => Công dụng: Dùng để đếm các ô chứa giá trị thỏa điều kiện. Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên Tại ô C2 = Countif(($A$2:$A$6,A2) ⇒ 2 = Countif(($A$2:$A$6,A3) ⇒ 3 c 8 Hàm Rank() - Cú pháp: Rank(Giá trị sắp hạng,Khối dữ liệu, mã sắp hạng) => Công dụng: Trả về giá trị thứ hạng trong khối dữ liệu. Mã Sắp hạng: 0 : Sắp hạng theo thứ tự từ cao đến thấp. 1 : Sắp hạng theo thứ tự từ thấp đến cao. Ví duï: A B C D E F 1 Điểm 7 5 6 9 6 2 Hạng Tại ô B2 = Rank(B1,$B$1:$F$1,0) ⇒ Hạng 2 c 9 Hàm Round() - Cú pháp: Round(n, m) n: là số lẽ. m: là số nguyên (âm hoặc dương) => Công dụng : làm tròn số, nếu m âm thì làm tròn sang phần nguyên, nếu m dương thì hàm làm tròn sang phần thập phân. c 10 Hàm Int () - Cú pháp: Int (n), n: là số lẻ => Công dụng : hàm trả về số nguyên sau khi cắt bỏ phần số thập phân. c 11 Hàm Mod () - Cú pháp: Mod (n, m) - n: là số chia. - m: là số bị chia (m phải khác 0) => Công dụng : hàm trả về số dư của thương n chia cho m d. Các hàm về thời gian d 1 Hàm Today () - Cú pháp Today () - Công dụng: Hàm trả về giá trị kiểu ngày, là ngày của hệ thống máy (ngày / tháng / năm) Ví dụ : Hôm nay là ngày 10/10/2004, thì hàm : =Today() ⇒ 10/10/2004 d 2 Hàm Day () - Cú pháp Day () - Công dụng: Hàm trả về con số chỉ ngày Ví dụ : =Day(24/10/2004) ⇒ 24 d 3 Hàm Month () - Cú pháp Month (Date) - Công dụng: Hàm trả về con số chỉ tháng Ví dụ : =Month(24/10/2004) ⇒ 10 d 4 Hàm Year () - Cú pháp Year (Date) - Công dụng: Hàm trả về con số chỉ năm Ví dụ : =Day(24/10/2004) ⇒ 2004 e. Các hàm logic e 1 Hàm IF() - Cú pháp: IF(Điều kiện,Giá trị 1, Giá trị 2) => Công dụng: Nếu điều kiện đúng thì hàm sẽ về giá trị 1, Ngược lại hàm trả về giá trị 2 e 2 Hàm And() - Cú pháp And(Btđk1,Btđk2,••) => Công dụng: Hàm sẽ trả về giá trị True (đúng) nếu tất cả các Btđk là True (đúng) ngược lại hàm trả về False (sai) Ví dụ: = And(4>3,5<8,7<9) ⇒ True = And(10<8,7<5,8>9) ⇒ False e 3 Hàm Or() - Cú pháp Or(Btđk1, Btđk1,••) => Công dụng: Hàm sẽ trả về giá trị False (sai) nếu tất cả các Btđk là False (sai) ngược lại hàm trả về True (Đúng). Ví dụ: = Or(2>3,5<8,7<9) ⇒ True = And(10<8,7<5,8>9) ⇒ False g. Các hàm dò tìm g 1 Hàm Vlookup() - Cú pháp: Vlookup(Trị dò, Khối dò tìm, cột trả về giá trị, mã dò tìm) Mã dò tìm 1 Dò tìm các giá trị gần đúng (Tương đối) 0 Dò tìm giá trị chính xác (Tuyệt đối) Ví dụ: Sheet 1: A B C D 1 Mã hàng Tên hàng Đơn vị tính Đơn giá 2 A01 Cái 3 A02 Cái 4 A01 Cái 5 B01 Cái [...]... toỏn kt chuyn trong k cũn trng trong SOKTMAY Kim tra s b kt qu: Sau khi thc hin cỏc phn trờn, tin hnh kim tra xem kt qu tng hp ó cõn i gia cỏc ch tiờu cha, cn chỳ ý phng trỡnh: Tng s tin phỏt sinh trong SOKTMAY phi bng tng s phỏt sinh n v bng tng s phỏt sinh cú trong BDMTK CHNG II: THC HNH LP S K TON V BO CO TI CHNH THEO HèNH THC NHT Kít Chng CHUNG I S gc truyn thụng tin ca k toỏn excel theo hỡnh... range: Nhp khi iu kin lc + Copy: Nhp a ch ni mun copy ti + Chn OK i Sp xp d liu Ra lnh Data /Sort => Sp xp cỏc d liu theo mt tiờu thc no ú giỳp d liu trong bỏo cỏo c d nhỡn hn PHN II: THC HNH NG DNG EXCEL TRONG K TON CHNG I: T CHC C S D LIU K TON TRấN EXCEL H thng bi tp k túan ng dng dựng minh ha õy c xõy dng trờn c s nhng c im sau õy: Doanh nghip cú 2 phõn xng mt chớnh, mt ph Phõn xng sn xut chớnh... dũng 300, chỳ ý nu trong SOKTMAY cú 500 dũng thỡ cỏc cụng thc ny phi copy xung dũng ln hn 510 (s dũng cú cụng thc trong s nht ký thu tin phi bao gm tt c nhng dũng chi tit trong SOKTMAY) Sau khi copy xong cụng thc: quan sỏt s nht ký thu tin thỡ thy cú dũng cú d liu nhng cng rt nhiu dũng b b trng Nu ý k thỡ s thy nhng dũng cú s liu l nhng dũng tng ng vi cỏc dũng chi tit thu tin mt trong SOKTMAY v nhng... kim tra ti khon s dng ó c m v ng ký trong bng danh mc ti khon cha 2 Ni dung Tt c cỏc chng t u c nh khon vo s k toỏn mỏy theo cỏc thụng tin trong s 3 Cỏch nh khon: Khỏc vi nh khon trờn cỏc s k toỏn lm theo li th cụng, nh khon trờn mỏy vo s k toỏn mỏy cú nhng c im phi tuõn th l: - Phi nh khon theo hỡnh thc gin n, ti khon ghi n, ti khon ghi cú v cỏc thụng tin khỏc trong mt bỳt toỏn nh khon c ghi trờn... [4] Tớnh s d cui k ca cỏc ti khon: IV nh khon cỏc bỳt toỏn kt chuyn doanh thu, chi phớ Trong phn III ó thc hin cụng vic tng hp s phỏt sinh N - Cú v tớnh s d cui k ca cỏc ti khon vo BDMTK vỡ th khi thc hin bỳt toỏn kt chuyn ta ch vic c s d cui k ca cỏc ti khon trong BDMTK nh khon vo cỏc bỳt toỏn kt chuyn tng ng trong SOKTMAY Cụng vic ny thc hin theo tng k Chỳ ý: trc khi kt chuyn doanh thu (chi phớ)... 532), c s d cui k ti thi im ca ti khon 532 trong BDMTK v gừ vo (=174.000); Sau ú kt chuyn doanh thu thun (n TK 5112, cú TK 911), c s d cui k TK 5112 trong BDMTK ti thi im v gừ vo (=12.093.500) Khi nh khon xong nghip v ny ta thy s d ca TK 532 v TK 5112 bng 0 Vớ d 2: Kt chuyn chi phớ bỏn hng t TK 641 sang TK 911 xỏc nh kt qu kinh doanh, c s d cui k ca TK 641 trong BDMTK v ly s 1 nh khon vo bỳt toỏn kt... tỡm cỏc giỏ tr gn ỳng (Tng i) 0 Dũ tỡm giỏ tr chớnh xỏc (Tuyt i) => Tỏc dng: Hm tr v th t ca tr dũ trong bng dũ, nu tỡm khụng thy hm tr v #NA Vớ d: A B C 1 M N L =Match(M,$A$1:$C$1,0) Hm s cho ta bit v trớ ca M nm v trớ th 1 trong bng =Match(L, $A$1:$C$1,0) Hm s cho ta bit v trớ ca L nm v trớ th 3 trong bng g4 Hm Index () - Cỳ phỏp: Index(Bng cha giỏ tr, dũng, ct) => Tỏc dng: Hm tr v giỏ tr l ụ... d u k Tt c cỏc ti khon doanh nghip s dng nh khon k toỏn u phi ng ký sn v phn ỏnh s d u k ca cỏc ti khon trong bng Danh mc ti khon Vo sheet 1, t tờn sheet l BDMTK (Bng danh mc ti khon), sau ú lp cu trỳc bng nh sau: II Hng dn nh khon k toỏn trờn excel 1.Cu trỳc s k toỏn mỏy Gii thớch thờm cỏc ct trong bng: Ct s XERI: phn ỏnh s xờri ca húa n thu GTGT, nhng chng t khụng cú xờri thỡ ct s xờri b trng (nhp... thụng tin t BDMTK v SOKTMAY, trong ú: - BDMTK cung cp s d u k ca cỏc ti khon, cung cp s cui k sau khi tng hp s phỏt sinh t SOKTMAY v tớnh s d cui k - SOKTMAY (s nht ký hng ngy) cung cp chi tit phn nht ký hng ngy chớnh l cỏc bỳt toỏn nh khon v nhng thụng tin liờn quan - T cu trỳc ca hai bng trờn (BDMTK, SOKTMAY), khi lp cỏc s k toỏn v bỏo cỏo k toỏn nu cn s d u k ta s truy xut trong BDMTK, v khi cn s phỏt... (nht ký) cho s cỏi ti khon) 1 Xõy dng cụng thc Vo sheet mi, t tờn l SOCAI, to cu trỳc mt s cỏi nh sau: [1]? Nhp s hiu ti khon: [2]? S d n u k: [3]?s d cú u k: [4]?Tớnh tng s phỏt sinh n trong k: [5]?Tớnh tng s phỏt sinh cú trong k: [6]?Tớnh s d n cui k: [7]?Tớnh s d cú cui k: [8]? Ngy ghi s [9]? S chng t: [10]? Ngy chng t: [11]? Din gii: [12]? Ti khon i ng [13]? S phỏt sinh n [14]? S phỏt sinh cú: 2 In . PHẦN I: MỘT SỐ THAO TÁC VỀ BẢNG TÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN CHƯƠNG I: ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU I. Định dạng lại các thông số thể hiện số trong excel bằng chương trình. liệu vào bảng tính hoặc có thể nhập xong dữ liệu vào bảng tính rồi mới định dạng lại dữ liệu. 1. Dữ liệu kiểu số: Nếu bắt đầu nhập một số với dấu cộng (+), Excel bỏ dấu cộng khi đưa dữ liệu vào bảng. bản thân công thức đó. 2. Các hàm số thường dùng trong kế toán excel. a. Nhóm hàm số (Abs, Int, Mod, Round, Sqrt, Power) Abs(number): trả ra giá trị tuyệt đối một số number. Ví dụ: =ABS(2)  2,
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ THAO TÁC VỀ BẢNG TÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN ppt, MỘT SỐ THAO TÁC VỀ BẢNG TÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN ppt, MỘT SỐ THAO TÁC VỀ BẢNG TÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN ppt