ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH pdf

12 522 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 1 of 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC THÍ SINH CÂN ÔN HẾT NHỮNG PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC THI VÀ MẪU CÂU THÔNG DỤNG. (download tại http://giaovien.net) SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ CHỦ ĐIỂM CẦN NẮM CHẮC KHI ĐI THI ĐẠI HỌC: I. PHONETICS: NGỮ ÂM, TRỌNG ÂM Lưu ý + một số từ có 3 âm tiết trở lên, những từ du nhập, mà không phải từ gốc nước Anh. + những từ có tiền tố, hậu tố, các dấu hiệu âm nhấn. Cần nắm “mẹo” phát âm trong chiến lược thi. II. INTONATION: TỪ ĐƯỢC NHẤN TRONG CÂU HAY KHÔNG ĐƯỢC NHẬN DẤU NHẤN: Ví dụ: Can you give me your telephone number, please? A B C D  lý do C không được nhấn mạnh như các đáp án khác vì chủ thể ở đây không cần nhắc đến nữa, thậm chí có thể bỏ, người nghe cũng có thể hiểu. hoặc: I don’t understand the reason why he behaves rudely towards his parent. A B C D  lý do chọn D vì nó là một giới từ, thường thì giới từ, mạo từ, liên từ, từ nối… không mang thông tin nhiều như các loại từ khác III. STRUCTURE AND GRAMMAR thường thi đây là phần mà sử dụng những phần ngữ pháp trong bộ Chiến lược thi và mẫu câu thông dụng, song chúng thường phức tạp hơn và “Bẫy” nhiều hơn và “cao” hơn. Vậy Cần nắm vững Cấu trúc câu để không Bị “sa” bẫy. Đây là một số chủ điểm Cần nắm: 1. PHẦN NÓI: SPEAKING Cần nắm một số câu giao tiếp và cách trả lời giao tiếp trong một vài văn Cảnh, hoàn Cảnh như: Cảm ơn, xin phép, mời mọc, yêu Cầu, nhờ vả, hỏi đường, khen chê, khuyên nhủ… Ví dụ: Thank for your helping.  you’re welcome May I come in ?  feel free; yes, please; it’s not your turn… Do you know how old he is?  I have no clue; May/ could I go home more early?  that’s all right You should go out now.  thank you/ thank for your advice Can you tell me the nearest hotel here?  sorry, I don’t know/ I am a newcomer; oh, easy, you go ahead…; Thank for you direction.  don’t mention it. Sorry for lateness.  don’t mention it; not at all; think nothing of it May I smoke here?  that’s all right Cigarettes?  no thanks More coffee?  yes, please; no thanks, Sneeze!  bless you Bless you  thank you. Wow, how beautiful your shirt is!  thank for your complements I don’t know where it is.  thank you anyway …. Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 2 of 12 2. PHẦN TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP a. Cần nắm vững verb phrases, noun phrases… đặc biệt là các Cụm động từ đa nghĩa: account for; add up, add up to; ask for; ask out; ask over; back off/up; be off, be on, be up to; break in/into; break up; bring up; call off, call up; calm down; care of/ for; catch up; come along, across, back, by, up, up with; do without, over; drop out of; feel up to; fill in for, in, out; find out; get around, away, by, in, off, on, over, up, away; give in, off, up, away; go out with, off, in, on; grow up; keep over, back, up, up with, on; let on, up; live on; make fun of, friend of, of, out, of; look over, after; pass away, over, on, out; pick up; put up, out, up with; run out, out of, into; stay up, over; take care of, off, over, after; talk over, off; tell on; think of, about, up; turn over, on; zoom out, in; … xem thêm: sách Tiếng Anh12 của bộ GD&ĐT hoặc tại http://thptlocninh.com b. Từ vựng Cần nắm về các vấn đề: giáo Dục, kinh tế, môi trường, (ô nhiễm môi trường) vấn đề Bảo tồn động vật, thiên nhiên, công việc, tài nguyên, công nghệ thông tin… c. Cấu trúc: whether … or not; few, little; some, any, many, much; or else It was not until … It is time since… Adjective (Ving;Vpp) Questions tag: câu mệnh lênh; câu mời; câu có chủ ngữ I … because, because of, due to, owe to, In spite of, despite, although, even though, though, regardless of, in addition to, in the other words, on the other hand,… both…and; either… or; neither… nor…; not only… but also…. If conditionals, if only, hope, wish, provide, suppose, in case, in conditioning…. Relative cause: câu rút gọn, tĩnh lược, câu phức dài, rỗi chủ ngữ…, sử dụng That, Which, What Inversion (đảo ngữ) đảo ngữ bộ phận, đảo ngữ toàn bộ vd: Up went the ballooms, we cheered up. Never had he gone to the cinema. Hard as he tried, he never overcame me. = even though he tried extremely hard, he never overcame me. lưu ý là đảo ngữ phần đầu: Not only did he know but he also did. No sooner, hardly… Would rather, would prefer, Reported Speech: Dạng mệnh lệnh, khuyên nhủ, khen, xin xỏ, yêu Cầu… vd: “can you lend me 500.000?”  he begged me to lend him 500.000 “you take my money.”  she accused me of taking her money. So that, in order that, so as to, in order to… Infinitive and Gerund: những Cụm thường Dễ nhầm với Ving hoặc Vinf. vd: I am objective/ objecting to killing him. He is looking forward to seeing me again. Modal Verb: chú ý các modals được sử Dụng trong quá khứ: Must have Vpp Should have Vpp Could have Vpp May/Might have Vpp Need have Vpp Past perfect and simple past Passive voice; past perfect in passive voice… vd: people say that he was killed by his daughter.  he is said to have been killed by his daughter. Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 3 of 12 On Ving = When/as Ving …. 3. READING COMPREHESION AND GAP-FILLING Phần này chiếm đến 50% số điểm, và yêu Cầu có kiến thức cơ Bản phổ thông, lượng từ vựng đáng kể như đã nói ở trên. a. Bài điền từ: nếu vấp nhiều từ vựng quá thì nên nhớ Cấu trúc từ loại. Vd: Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 4 of 12 … b. Bài đọc thường nhiều từ vựng và dài khiến nản chí đọc, vậy thì nên đọc câu hỏi rồi nhớ sự kiện và rà lại trên bài đọc để chọn, một số câu mang ý nghĩa cả bài thì đọc lướt qua rồi lấy ý chính. 4. ERRORS – TÌM LỖI SAI Xem phần Cấu trúc và từ vựng 5. Viết thành câu hoàn chỉnh Dựa vào từ cho sẵn Phần này thường phải nắm vững Cấu trúc và đặc biệt là mẫu câu thông Dụng (xem http://giaovien.net) 6. VIẾT TIẾP CÂU Phần này thường rớt vào Cấu trúc, nghĩa nên Cần nắm vững Cấu trúc và đặc biệt là mẫu câu thông Dụng (xem http://giaovien.net)  Chắc chắn sẽ còn nhiều kiến thức nữa mà thí sinh Cần bổ trợ khi đi thi vì vậy cách tốt nhất là thí sinh nên tìm đến đề thi đại học và bộ đề thi đại học của Bộ, bộ đề thi Của thầy Vĩnh Bá… các bài đọc trong TOELF cùng với thời gian tim tòi, học hỏi sẽ giúp thí sinh tự tin hơn trong việc thi cử. CHÚC CÁC EM TỰ TIN, THI TỐT huycomf@gmail.com Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 5 of 12 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) Người ra đề: Phan Ngọc Huy huycomf@gmail.com ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following Questions. Question 1: A. parameter B. speedometer C. thermometer D. conscious Question 2: A. production B. deficient C. ancient D. sufficient Question 3: A. definition B. humidity C. necessary D. incredible Question 4: A. secretary B. necessary C. classifies D. vocabulary Question 5: A. comfortable B. accordance C. incomplete D. pudicity Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is not received the tress or unstressed words) Question 6: Those of us who smoke should are liable to die of cancer. A. B. C. D Question 7: Would you like to have a drink with me tonight, John? A. B. C. D Question 8: Jenny must have been suffered after her husband’s death. A. B. C. D Question 9: Never in his whole life has he forgotten what happened to his wife. A. B. C. D Question 10: You remember the words if you write them down in your notebook. A. B. C. D Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following Questions. Question 11: A. question B. presentation C. industrialization D. modernization Question 12: A. accompany B. application C. apologize D. admire Question 13: A. theme B. ethnic C. honey-mouthed D. thunder Question 14: A. will B. we’ll C. weal D. wheel Question 15: A. I’d. B. AIDS C. played D. paid Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following Questions. Question 16: “What a new nice style of hair you have it cut!” “_______” A. Yes, please B. It’s from Italy C. Thank you D. No, I think it’s suitable for me. Question 17: “You’d better help your mother do the household chores.” “_______” A. I’d love to B. Thank for your advice C. It’s rubbish D. I have no clue. Question 18: “Could you tell me how to the nearest post office?” “_______” A. sorry, for this inconvenience B. I have no clue C. not at all D. sorry, I’m the new comer here. Question 19: “More coffee, sir?” “_______” A. No, thanks B. Yes, do it yourself C. All right, self-service D. Make yourself at home Question 20: “May I come in?” “_______” A. Yes, no problem B. Feel free C. You’re welcome D. Sorry, let’s wait. Mã đề thi 01 Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 6 of 12 Question 21: Tom “Sorry, I don’t know where the nearest post office is.” Stranger: “_______” A. Thank you B. Thank you anyway C. Not at all D. Don’t mention it. Question 22: “What do you think of this shirt?” “_______” A. It fits you B. Nonsense C. It’s up to you D. No money Question 23: “What do you want me to cook for your dinner? “_______” A. Yes, give up B. Yeah, your meal is great C. It’s up to you D. Let me go Question 24: As the patient was still too weak the surgeon postpon es the operation. The word postpone is the nearest meaning with: A. put in B. put on C. put off D. put over Question 25: John _______ this task yesterday morning, but I did it for him. He owes me a thank-you. A. must have completed B. should have completed C. could have completed D. may have completed Question 25: _______, he will never overtake me. A. Despite he tries his best B. If he tries his best C. Hard as he tries D. He tries very hard. Question 26: It_______ a long time since we were apart, I did not recognize her. A. is B. has been C. was D. had been Question 27: _______ had my teacher arrived than he gave us exercises. A. Hardly B. Not until C. When D. No sooner Question 28: Actually, I not only read the stories about princes or princesses in the great castles in the school library_______ in the public library. A. or B. whether C. but also D. either Question 29: _______ furniture needs supplying for the schools in the whole country will slow down the process of the reform of education. A. Few B. A few C. Little D. That little Question 30: It was not_______ Michel Jackson’s death people around the world understood his contribution in music. A. since B. when C. until D. result Question 31: Although David was ______ after a day’s work in the office, he tried to help his wife the household chores. A. exhaustion B. exhausted C. exhausting D. exhaustive Question 32: _______ studying in faculty of Love and Happiness in Japan for 5 years, he wrote the books of how to live and to be lived. A. After had been B. After he has C. Having been D. Before he had been Question 33: If you are a typewriter, you will be accustomed to Microsoft word, this program allows you to save your _______ with many types. A. files B. documents C. documentaries D. documentary files Question 34: Juliet, remember shammed death when Romeo appears, _______ A. didn’t she B. doesn’t he C. do you D. will you Question 35: Although they are poor and hard, they are _______ to their children’s success. A. content B. proud C. satisfied D. boastful Question 36: In 1879, _______, Alice Freeman Palmer became head of the history department at Wellesley College. A. twenty-four years B. at the age of twenty-four C. age twenty-four D. of twenty-four years Question 37: The United States spends more money on the economic crisis _______ country in the world. A. other B. other than C. than any other D. while other Question 38: Geysers have often been compared to volcanoes _______ they both emit hot from below the Earth’s surface. A. due to B. because C. in spite of D. regardless of Question 39: “Bless you.” “_________” A. You’re welcome B. Sorry C. Thank you D. That’s all right Question 40: Vladimir Putin said that he loved his wife and two daughters as well as his dog, _______also a female, so much. Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 7 of 12 A. which was B. that were C. all of whom were D. which were Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 41 to 50. Paper-Based TOEFL (PBT) The PBT is a pencil and (41) _______ test that is offered for two purposes. One purpose of the PBT is for (42) _______ and process evaluation. Colleges or other institutions use the PBT to test their students. The scores are not valid outside of the place where they are (43) _______, but the college or institution accepts the PBT that they administered as an official score. This PBT is also (44) _______ an Institution TOEFL. The (45) _______ purpose of the PBT is (46) _______ the official Computer-Based TOEFL in areas where computer-based testing is not possible. The scores are usually valid outside of the place where they are administered. This PBT is also called a Supplement TOEFL. The Paper-Based TOEFL has three parts: Listening Comprehension, Structure and Written Expression, and Reading. (47) _______, the TEST of Written English (TWE) is an essay that is required to provide a (48) _______ score. The PBT is a (49) _______ test, which means that everyone who takes the TOEFL during the same administration will see and answer the same questions. The (50) _______ score is based on a scale of 310-677. Question 41: A. note-paper B. letter C. draft D. paper Question 42: A. place B. placing C. placement D. placeability Question 43: A. administered B. managed C. controlled D. protected Question 44: A. called B. seemed C. considered D. appeared Question 45: A. some B. other C. another D. main Question 46: A. supplement B. to supplement C. supplementing D. supplemented Question 47: A. In other words B. On the other hand C. Besides D. In addition Question 48: A. reading B. speaking C. listening D. writing Question 49: A. style B. form C. standard D. linear Question 50: A. total B. final C. whole D. all Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the Questions from 51 to 55. Our demand for water is constantly increasing. Every year there are more and more people in the world. Factories turn out more and more products and need more and more water. We live in a world of water. But almost all of it - about 97%-is in the oceans. This water is too salty to be used for drinking, farming, and manufacturing. Only about 3% of the world's water is fresh. Most of this water is not easily available to man because it is locked in glaciers and icecaps. There is as much water on earth today as there ever was or will ever be. Most of the water we use finds its way to the oceans. There, it is evaporated by the sun. It then falls back to the earth as rain. Water is used and reused over again. It is never used up. Although the world as a whole has plenty of fresh water, some regions have a water shortage. Rain does not fall evenly over the earth. Some regions are always too dry, and others too wet. A. region that usually gets enough rain may suddenly have a serious dry spell and another region may be flooded with too much rain. Question 51. All of the following statements can be inferred from the text EXCEPT A. We need more and more water. B. The population of the world is increasing every year. C. Most of the world’s water is locked in glaciers and icecaps. D. Factories also need more water. Question 52. Which of the following is NOT true about the world’s water? A. The vast majority of the world’s water is ocean (or salty) water. B. Ocean water is salty enough to be used for drinking, farming, and manufacturing. C. Most fresh water is locked in glaciers and icecaps. D. The percentage of fresh water is very small. Question 53. What can be inferred about water? A. The amount of water on earth is always the same. B. Water will probably be exhausted. C. Water can be used once only. D. Most of the water we use is rain water. Question 54. It can be inferred from the text that ______ A. no region in the world suffers from a lack of fresh water. Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 8 of 12 B. rain does not fall equally everywhere on earth. C. the world has plenty of fresh water in comparison with salty water. D. a region that usually gets enough rain hardly ever has a dry spell. Question 55. The phrasal verb “ turn out ” in the second line is closest in meaning to. A. sell B. prove to be C. switch off D. produce Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the Questions from 56 to 60. It is commonly believed in the United States that school is where people go to get as education. Nevertheless, it has been said that today children interrupt their education to go to school . The distinction between schooling and education implied by this remark is important. Education is much more open-ended and all-inclusive than schooling. Education knows no bounds . It can take place where, whether in the shower or on the job, whether in a kitchen or on a tractor. It includes both the formal learning that takes place in schools and the whole universe of informal learning. The agents of education can range from a reserved grandparent to the people debating politics on the radio, from a child to a distinguished scientist. Whereas schooling has certain predictability, education quite often produce surprise. A change conversation with a stranger may lead a person to discover how little is know of other religions. People are engaged in education from infancy on. Education, then, is a very broad, inclusive term. It is a lifelong process, a process that starts long before the start of school and one that should be an integral part of one’s entire life. Schooling, on the other hand, is a specific, formalized process, whose general pattern varies little from one setting to the next. Throughout a country, children arrive at school at approximately the same time, take assigned seats, are taught by an adult, use similar textbook, do homework, take exams, and so on. The slices of reality that are to be learnt, whether they are the alphabet or an understanding of the workings of government, have usually been limited by the boundaries of the subject being taught. For example, high school students know that they are not likely to find out in their class the truth about political problems in their communities or what the newest filmmakers are experimenting with. There re definite conditions surrounding the formalized process of schooling. Question 56: What does the author probably mean by using the expression “children interrupt their education to go to school”? A. Going to several different schools is educationally beneficial. B. School vacations interrupt the continuity of the school year. C. Summer school makes the school year too long. D. All of life is an education. Question 57: the word “ bounds ” is closest in meaning to A. rules B. experiences C. limits D. expectation Question 58: the word “ they ” refers to A. slices of reality B. similar textbooks C. boundaries D. seats Question 59: The passage supports which of the following conclusions? A. Without formal education, people would remain ignorant B. Education systems need to be radically reformed. C. Going to school is only part of how people become educated. D. Education involves many years of professional training. Question 60: the passage is organized by A. listing and discussing several educational problems B. contrasting the meanings of two related words C. narrating a story about excellent teachers D. giving examples of different kinds of schools Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. Question 61: From 1905 to 1920, American novelist Edith Wharton was at the height of her writing career, A. B publishing of her three most famous novels. C. D Question 62: Because of its vast tracts of virtually uninhabited northern forest, Canada has one of the lowest A. B. C Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 9 of 12 population density in the world. D. Question 63: Every child in Great Britain between the old year of five and fifteen must attend school. A. B. C. D Question 64: It is the high time John understands how to behave properly towards the old men. A. B. C. D Question 65: Have you learnt the reason why does the water of the ocean become blue? A. B. C. D Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct and natural way of combining of each pair of sentences given. Question 66: In spite of having a broken leg he managed to get out of the car. A. In spite of the fact that his leg was broken he managed to get out of the car. B. In site of having broken legs he managed to get out of the car. C. Despite of the fact that his leg was broken he managed to get out of the car. D. Although his leg was broken but he managed to get out of the car. Question 67: Maria says she’d like to have been put in a higher class. A. Maria wishes she will be put in a. higher class. B. Maria wishes she is put in a higher class. C. Maria wishes she were put in a higher class. D. Maria wishes that she had been put in a higher class. Question 68: “Please could you wake me up at 7 o’clock tomorrow morning?” I asked the doorman. A. I asked the doorman if he wakes me at 7 o’clock in the following morning. B. I asked the doorman if he wake me at 7 o’clock in the following morning. C. I asked the doorman whether he wakes me at 7 o’clock in the following morning or not. D. I asked the doorman to wake me up 7 o’clock in the following morning. Question 69: “I’m sorry, I was rude to you yesterday.” I said to Tom. A. I apologize of being rude to you yesterday. B. I apologized Tom for having been rude to him the day before. C. I apologized for my rude to you yesterday. D. I apologized Tom to be so rude the day before. Question 70: The Prime Minister set up a committee of financial experts. They were to help him discuss and formulate new policies. A. The Prime Minister, who is a financial expert, set up a committee to discuss and formulate new policies. B. A committee consisting of financial experts was set up by the Prime Minister to help him discuss and formulate new policies. C. The Prime Minister, who was helped by financial experts, set up a committee to discuss and formulate new policies D. A committee consisting of financial experts who were helped by the Prime Minister discussed and formulated new policies. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to the best sentence which is made up from the given cue word. Question 71: /anxious/ find/ good school / my wife / children/ attend. A. To be anxious about good school my wife’s children find to attend. B. My wife finds good school to attend for anxious children. C. Anxious children find to attend good school of my wife. D. My wife is anxious to find a good school for our children to attend. Question 72: / I / look forward / start / work / you. A. I look forwards to starting to work for you. B. I look forwards to start to work for you. C. I’m looking forwards to start working for you. D. I look forwards to start working to you. Question 73: / actually/ Jim / rather /not/ go / class / yesterday / today. A. Actually, Jim would rather not have gone to class yesterday than today. B. Actually, Jim would rather not to have gone to class yesterday than today. Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 10 of 12 C. Actually, Jim would rather not to go to class yesterday than today. D. Actually, Jim would rather not going to class yesterday than today. Question 74: / feel / like / go out / this evening / ? / A. Are you feel like going out this evening? B. Do you feel like going out this evening? C. Do you feel like to go out this evening? D. Do you feel to like going out this evening? Question 75: / you / attend / work / stop / day-dream ? A. Would you attend your work and stop day-dreaming? B. Would you please attend to your work and stop day-dream? C. Do you attend to your work and stop day-dreaming? D. Would you please attend to your work and stop day-dreaming? Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following Questions. Question 76: The instruction from the train traffic control was not consistent with the train drivers, _______ A. so that the drivers made an error and crashed B. as a result, the drivers made an error and crashed C. therefore the drivers made it crash D. resulting from the drivers crashing the plane Question 77: If my sister had left the car key, _______ A. I will pick her up the airport. B. I would pick her up at the airport. C. I would have picked her up at the airport. D. please pick her up the airport. Question 78: Not until the manager got the right solution to the problem_______ A. we must try by ourselves. B. must we try by ourselves. C. have we to try by ourselves. D. we must try for ourselves. Question 79: the economists in the world highly appreciate the economic situation of the U.S _______ A. pumping millions of dollars by the president. B. where is pumped millions of dollars by the president. C. being pumped millions of dollars by the president. D. which is pumped millions of dollars by the president. Question 80: with the open-door policy, the jobs are increasing more and more and we _______ A. are getting out of poverty B. are getting away the poverty C. are getting rid of poverty D. are getting over poverty. THE END - Thí sinh không được sử dụng cất kì tài liệu nào kể cả từ điển - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm [...]... Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 11 of 12 PHIẾU CHÍNH THỨC Người ra phiếu: Phan Ngọc Huy huycomf@gmail.com PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 01 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phiếu trả lời: Số thứ tự dưới đây ứng với số thứ tự câu hỏi trong đề thi Đối với mỗi câu hỏi thi sinh chọn và tô...ĐÁP ẤN SUGGESTED ANSWER KEY ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 1 D 2 C 3 A 4 D 5 A 6 A 7 B 8 A 9 C 10 B 11 A 12 D 13 C 14 A 15 A 16 C 17 B 18 D 19 A 20 B 21 B 22 A 23 C 24 C 25 B - C 26 A 27 D 28 C 29 D 30 C 31 B 32 C 33 B 34 D... 47 67 8 28 48 68 9 29 49 69 10 30 50 70 11 31 51 71 12 32 52 72 13 33 53 73 14 34 54 74 15 35 55 75 16 36 56 76 17 37 57 77 18 38 58 78 19 39 59 79 20 40 60 80 Copy right © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 12 of 12 . tìm đến đề thi đại học và bộ đề thi đại học của Bộ, bộ đề thi Của thầy Vĩnh Bá… các bài đọc trong TOELF cùng với thời gian tim tòi, học hỏi sẽ giúp thí sinh tự tin hơn trong việc thi cử. . Huy huycomf@gmail.com ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the letter A,. © huycomf@gmail.com Người ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 1 of 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC THÍ SINH CÂN ÔN HẾT NHỮNG PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC THI VÀ MẪU CÂU THÔNG DỤNG. (download
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH pdf, ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH pdf, ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH pdf

Từ khóa liên quan