0

NH165 doc

79 355 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 15:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B LI M U Trc ngng ca ca tin trỡnh hi nhp kinh t, ng vng trờn th trng cỏc doanh nghip cn nõng cao nng lc cnh tranh. Mt tt yu h cn phi cú uy tớn vi nh u t, nh cung cp, khỏch hngú s l nhng ngi quan tõm n tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip, tuy nhiờn mc ớch quan tõm khỏc nhau vi tng i tng: i vi ch doanh nghip thỡ mc ớch quan tõm n tỡnh hỡnh ti chớnh, bit chớnh xỏc thc trng ti chớnh ca doanh nghip mỡnh, t ú a ra cỏc quyt nh kinh doanh, i vi cỏc ch u t l cú th a ra cỏc quyt nh u t, i vi i tỏc l cú nờn hp tỏc hay khụng Bỏo cỏo ti chớnh cung cp thụng tin y nht cho mt ngi quan tõm n tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip. Tuy nhiờn cú th hiờ c tỡnh hỡnh c th v ti chớnh thụng qua h thng bỏo cỏo Ti chớnh ca doanh nghip ú l iu khụng n gin. Vỡ vy cụng tỏc phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh thụng qua h thng bỏo cỏo ti chớnh cú mt ý ngha quan trng, giỳp cho nhng ngi quan tõm bit c c th v tỡnh hỡnh ti chớnh v nhng lnh vc m h quan tõm. Trong thi gian thc tp ti Chi Nhỏnh em ó chn ti Phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh thụng qua h thng bỏo cỏo ti chớnh ti Cụng Ty TNHH Giao Nhn Hng Hoỏ JuPiTer Pacific Chi nhỏnh H Ni l ni dung cho chuyờn vi mong mun hc hi c phn no thc t cụng tỏc phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh ti Chi nhỏnh. c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc anh ch trong phũng k toỏn v s ch bo nhit tỡnh ca cụ giỏo hng dn THS Lờ Kim Ngc giỳp em hon thnh chuyờn ca mỡnh. Tuy nhiờn do thi gian v kin thc cú hn nờn bi vit ca em cũn nhiu sai sút em mong c s gúp ý ca thy cụ bi vit ca mỡnh hon thin hn. Ni dung ca bi chuyờn c chia thnh cỏc phn sau: Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B Li M u Ni Dung Chớnh Phn 1: Khỏi quỏt chung v hot ng sn xut kinh doanh v cụng tỏc k toỏn ca Chi nhỏnh. Phn 2: Phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh thụng qua h qua h thng bỏo cỏo ti chớnh. Phn 3: Mt s gii phỏp nhm ci thin tỡnh hỡnh ti chớnh ti Chi nhỏnh. Kt Lun Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B PHN I KHI QUT CHUNG V HOT NG SN XUT KINH DOANH V CễNG TC K TON TI CHI NHNH 1 - Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Chi nhỏnh Chi nhỏnh- H Ni l mt b phn trc thuc Tng Cụng Ty TNHH giao nhn hng hoỏ JuPiTer Pacific. Vỡ vy tỡm hiu v Tng Cụng Ty s giỳp cho chỳng ta hiu hn v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Chi Nhỏnh Di õy l nhng nột s lc v Tng Cụng Ty: Tng Chi nhỏnh cú tờn l: Chi nhỏnh TNHH giao nhn hng hoỏ Jupiterpacific Tờn giao dch l : Jupiter Pacific Forwarding LTD c thnh lp theo quyt nh s 2014/ GP Ca b k hoch v u t Ngy 19/12/1997. Tr s t ti 112 ng Hng H, Qun Tõn Bỡnh, Thnh Ph H Chớ Minh Vi s vn u t ca Doanh nghip liờn doanh l 349.624USD Trong ú : - Bờn Vit Nam gúp 174.812USD chim 50% vn phỏp nh - Bờn nc ngoi gúp 174.812USD chim 50% vn phỏp nh bng tin nc ngoi C th v cỏc bờn tham gia gia gúp vn nh sau: Bờn Vit Nam Tờn doanh nghip : Chi nhỏnh Hng Khụng C Phn Pacific i din hp phỏp : ễng Dng Cao Thỏi Nguyờn Chc v : Giỏm c iu hnh Quc tch Vit Nam Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B Tr s chớnh : 112 ng Hng H, Phng 2, Q Tõn Bỡnh, Thnh Ph H Chớ Minh in thoi : 84-8-845-0091 Fax : 84-8-845-0085 Phm vi kinh doanh: - Vn chuyn hnh khỏch v hng hoỏ trờn cỏc tuyn ng hng khụng quc t v ni a. - Thc hin vic kinh doanh cỏc dch v liờn quan n vn chuyn hnh khỏch v hng hoỏ ng hng khụng. - Liờn loanh hp tỏc kinh t vi cỏc doanh nghip v t chc kinh t trong nc v ngoi nc. Giy phộp thnh lp Chi nhỏnh: S 2016 Q/TCCB- LD do B giao thụng vn ti v bu in cp ngy 30/9/1992 Vn iu l: 200.000 USD ( vo lỳc thnh lp) v c tng lờn 5.000.000 USD vo 11/1995 Ti khon : S 361.111.000.2408 362.111.370.2408(USD) M ti ngõn hng Viờtcombank Thnh ph HCM Bờn nc ngoi : Tờn Chi nhỏnh : Jupiter Air LTD (Tờn mi Jupiter Global LTD) i din hp phỏp : ễng Masahiro Sakurai Chc v Ch tch v VCH cao cp Quc tch Nht Bn Tr s chớnh : Suite 3002, 30/F Tower 6 The Gate way, HaborCity Tsimshasui, Kowloon, HongKong in thoi : 852-2735-1886 Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B Fax : 852-2735-0450 Phm vi kinh doanh : - Dch v chuyn nhanh bu phm - Dch v giao nhn hng hoỏ bng ng hng khụng - Dch v x lý hng hoỏ ti sõn bay - Dch v tng i lý cho cỏc hóng hng khụng Giy phộp thnh lp: Do c quan ng ký Chi nhỏnh ca Hng Kụng cp 17/5/1983. Ti khon : S 434- 204- 5030- 5 M ti ngõn hng Standard Charted Bank Chi nhỏnh ca Tng Cụng Ty m ti H Ni cú tờn l CụngTy liờn doanh TNHH giao nhn hng hoỏ Jupiter Pacific Chi nhỏnh H Ni c thnh lp theo giy phộp s 24/GP-UB ngy 21/03/2002. a ch ng ký ca Chi nhỏnh: Sõn bay quc t Ni Bi, H Ni Tel : 84.4.5622804/ 5622805/5622806 E- mail : Hanoiffice@Jupiterpacific.com.vn Website : www.Jupitergroups.com Hand phone : 0953323800 Tr s lm vic u tiờn ca Chi nhỏnh l : S 2 Nguyn Khc Cn Khỏch sn Dõn Ch n thỏng 6/2004 Chi nhỏnh chuyn v P805 105 to nh Thng LongFord- Lỏng H - H Ni Cựng vi thi gian hot ng kinh doanh, Chi nhỏnh ngy cng c m rng. Ban u s lng cỏn b nhõn viờn khụng ln nhng n nay Chi nhỏnh ó cú c i ng cỏn b cụng nhõn viờn hựng hu, cú nng lc v sc tr. Hin Chi nhỏnh ó cú mt vn phũng i din ti Hi Phũng thc hin cỏc giao dch hng hoỏ ti cng Hi Phũng. Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B Do Chi nhỏnh c thnh lp cha lõu nờn cng cha cú s thay i ln v phng hng kinh doanh, i ng nhõn s, c cu t chc. Nhng Chi nhỏnh ó cú c s m rng ln v phm vi kinh doanh, iu ú c th hin qua thu nhp tng qua cỏc nm ca Chi nhỏnh ( Qua bng kờ khai thu nhp) Bng kờ khai thu nhp qua cỏc nm (n v tớnh : USD) Nm Li Nhun sau thu 2002 313.840 2003 321.821 2004 365.992 2005 314.088 2- Chc nng nhim v ca Chi nhỏnh Trc xu th ton cu hoỏ, nc ta ang tng bc gia nhp vo t chc thng mi th gii WTO, cỏc hot ng xut khu hng hoỏ trong nc ngy cng c khuyn khớch v hng hoỏ c nhp vo nc ta cng c u ói v thu hn. Do ú nhu cu v dch v giao nhn hng hoỏ qua ng hng khụng v ng bin tng lờn nhanh chúng v õy l mt xu th tt yu. Vỡ vy, Chi nhỏnh Jupiter Pacific Chi nhỏnh H ni ó c thnh lp vi mc ớch cung cp cỏc dch v cho cỏc t chc v cỏ nhõn trong nc v nc ngoi ti Vit Nam. Cỏc dch v m Chi nhỏnh cung cp : - Cung cp cỏc dch v giao nhn hng hoỏ hin i bng ng hng khụng trong nc v quc t. - Cung cp cỏc dch v giao nhn hng hoỏ hin i bng ng bin trong nc v quc t. Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B - Cung cp cỏc dch v kho bói ( lu kho, úng gúi li / tõn trang trc khi xut khu, dỏn nhón v ghi mó hiu trờn bao bỡ v phõn phi / thu gom hng húa) - Cung cp cỏc dch v lm tng i lý cho cỏc hóng hng khụng - Cung cp cỏc dch v x lý hng húa cho cỏc hóng hng khụng 3 - c im b mỏy qun lý ca Chi nhỏnh S 1- S t chc B mỏy qun lý Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 7 Phũng Hnh chớnh Giỏm c Phũng K toỏn Phũng Giao dch Phũng Khỏch hng Vn phũng trc thuc Phũng Marketing &Sale Phũng hnh chớnh Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B Qua s t chc ca Chi nhỏnh chỳng ta cng cú th nhn thy cỏc phũng ban cú liờn h mt thit vi giỏm c v giỏm c s chu trỏch nhim giỏm sỏt mi hot ng ca cỏc phũng ban ny. Tuy nhiờn gia cỏc phũng ban cng cú mi liờn h cht ch vi nhau iu ú c th hin qua nhng quy nh ca Chi nhỏnh v chc nng nhim v ca tng phũng ban, c th nh sau: Giỏm c : - L ngi chu trỏch nhim qun lý Chi nhỏnh v chu s ch o trc tip ca Tng giỏm c Tng Cụng ty. - L ngi i din hp phỏp ca Chi nhỏnh v cú s hi ý ca tng giỏm c thc hin cỏc k hoch kinh doanh v chin lc phỏt trin ó c TG quyt nh. - Thc hin cỏc hot ng kinh doanh hng ngy ca Chi nhỏnh theo s hng dn ca TG. - Giỏm c Chi nhỏnh c phộp tuyn dng, ch nh v ui vic nhõn viờn ca Chi nhỏnh phự hp vi lut phỏp Vit Nam v phi cú s ng ý ca TG Tng Cụng ty. - Giỏm c Chi nhỏnh chu trỏch nhim lp ngõn sỏch v k hoch kinh doanh nm ca Chi nhỏnh cho mi nm ti chớnh v c gi v tr s chớnh trỡnh lờn TG xin s chp thun v phi bao gm cỏc thụng tin khỏi quỏt v: + Huy ng v s dng vn + D toỏn v cỏc khon thu, chi tng th ca Chi nhỏnh + Tuyn dng v phỏt trin nhõn viờn Phũng Marketing & Sale: L mt phũng quan trng v nm di s ch o trc tip ca giỏm c Chi nhỏnh. Chc nng nhim v ca phũng ny: Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc Giỏm c Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B - a ra cỏc k hoch, t chc, ch o v kim soỏt v cỏc chin lc qung cỏo v bỏn hng trong nc cng nh nc ngoi. - Thc hin vic xỳc tin cỏc hot ng cho vn chuyn hng hoỏ. - Xỏc nh cỏc chớnh sỏch v giỏ, chớnh sỏch v hi quan cho vic ch hng. - Lm vic vi hng khụng t c ch tt nht trong chuyn bay, vi bờn hng hi cú c ch trờn cỏc chuyn tu. - Xem xột s thay i v giỏ c v nhng kh nng thay i tim n cú th nh hng n hot ng kinh doanh ca Chi nhỏnh. - Bỏo cỏo vi giỏm c Chi nhỏnh ton b cỏc cụng vic thc hin v cỏc chớnh sỏch v vn chuyn hng hoỏ Trờn õy l nhim v chung ca phũng nhng c th hn v lnh vc Marketing l: - Phi phi hp vi cỏc phũng ban khỏc d oỏn, xỏc nh v tho món li ớch ca khỏch hng mc tiờu. - Tr giỳp cho giỏm c bỏn hng tỡm kim c hi m rng dch v ca Chi nhỏnh cht lc thụng tin xut nhp khu vch k hoch qung cỏo kp thi. - Giỏm sỏt cỏc iu kin th trng v phn ỏnh yờu cu c im ca khỏch hng vi giỏm c. - Luụn liờn lc vi hi quan bit k hoch xut nhp khu v duy trỡ mi quan h tt vi h. - Tỡm kim cỏc khỏch hng mi cho Chi nhỏnh. - Khi chp nhn n t hng ca khỏch hng phũng ny phi gi bng d kờ giỏ, a ra tt c cc phớ vn chuyn hng khụng v nhng phớ liờn quan khỏc cho khỏch hng. Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp: Kế toán 44B - Thụng bỏo vi phũng khỏch hng v ch cho lụ hng v kim tra vi hng khụng v vic t ch. Trao i vi khỏch hng v cỏch tt nht v tit kim nht cho vic vn chuyn hng hoỏ ca h. - Tr giỳp giỏm c liờn lc vi mng li i lý ca nc ngoi thc hin c vic gi hng mt cỏch tt nht. Phũng khỏch hng: Vi c im kinh doanh l cỏc dch v giao nhn hng hoỏ nờn phũng khỏch hng ca Chi nhỏnh cú vai trũ quan trng trong vic giỳp cho Chi nhỏnh gi c khỏch hng v duy trỡ mi quan h tt vi h. Chc nng nhim v c th ca phũng khỏch hng nh sau : - Chu trỏch nhim sp xp ch t hng trờn tu v t ch trong nhng chuyn tu sp ti. - Liờn h vi nhng ngi lónh o trong t chc cú c ch trong cỏc chuyn bay ca JAL. - Tr giỳp giỏm c Chi nhỏnh liờn lc vi mng li i lý nc ngoi trong vic gi hng hoỏ. - Gi nhn tt c nhng ch ó t v ó c xỏc nhn bi hng khụng v Fax n khỏch hng. - Gi cho khỏch hng nhng thụng tin v thi hn cui cựng giao hng n sõn bay, thụng bỏo thi gian bc d hng thớch hp trỏnh phi tr phớ lu hng. - Chun b cỏc thụng tin cn thit v lm gim bt hng hoỏ trong kho hi quan. - Sp xp, kim tra chi tit v fax n cỏc i lý nc ngoi trong vic xp hng xut nhp khu. - Chuyn tt c cỏc thụng tin v nhng ch ó t cho chuyn hng, v nhng dch v ó c khỏch hng yờu cu ti phũng giao dch. Nguyễn Thị Lan GVHD: ThS. Lê Kim Ngọc 10
- Xem thêm -

Xem thêm: NH165 doc, NH165 doc, , Chi nhỏnh- H Ni l mt b phn trc thuc Tng Cụng Ty TNHH giao nhn hng hoỏ JuPiTer Pacific. Vỡ vy tỡm hiu v Tng Cụng Ty s giỳp cho chỳng ta hiu hn v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Chi Nhỏnh, Phần I Lãi, lỗ