Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp hoàng thành

71 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2023, 16:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP HOÀNG THÀNH Họ tên sinh viên Lớp MSSV Giáo viên hướng dẫn : : : : Nghiêm Thị Hương Giang Kế toán LTCD150518TC PGS.TS Phạm Thị Bích Chi Hà Nội/2016 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế toán - Kiểm toán MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM XÂY DỰNG, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP HOÀNG THÀNH 1.1 Đặc điểm sản phẩm xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm xây dựng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hồng Thành 1.3 Cơng tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành 1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý chi phí sản xuất cơng ty 1.3.2 Chức phận công tác quản lý chi phí sản xuất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP HOÀNG THÀNH 11 2.1 Kế tốn chi phí sản xuất Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành 11 2.1.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 11 2.1.1.1 Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11 2.1.1.2 Tài khoản sử dụng 11 2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế tốn chi tiết .12 SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang i Lớp: Kế toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế tốn - Kiểm tốn 2.1.1.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 13 2.1.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 21 2.1.2.1 Đặc điểm chi phí nhân cơng trực tiếp 21 2.1.2.2 Tài khoản sử dụng 21 2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế tốn chi tiết .21 2.1.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 22 2.1.3 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi công .30 2.1.3.1 Đặc điểm chi phí máy thi cơng 30 2.1.3.2 Tài khoản sử dụng 30 2.1.3.3 Quy trình ghi sổ kế tốn chi tiết .30 2.1.3.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 31 2.1.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung 37 2.1.4.1 Đặc điểm chi phí sản xuất chung .37 2.1.4.2 Tài khoản sử dụng 37 2.1.4.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết .37 2.1.4.4 Quy trình ghi sổ kế tốn tổng hợp 41 2.1.5 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang .48 2.1.5.1 Kiểm kê, tính giá thành sản phẩm dở dang 48 2.1.5.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 49 2.2 Tính giá thành sản xuất sản phẩm xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành 54 2.2.1 Đối tượng phương pháp tính giá thành Cơng ty 54 2.2.2 Quy trình tính giá thành Cơng ty .55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP HOÀNG THÀNH 57 SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang ii Lớp: Kế toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế toán - Kiểm toán 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hồng Thành 57 3.1.1 Ưu điểm .57 3.1.2 Nhược điểm 58 3.2 Một số kiến nghị hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành 59 3.2.1 Về phương pháp kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành 59 3.2.2 Về báo cáo chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 59 3.2.3 Về tài khoản sử dụng 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 63 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .64 SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang iii Lớp: Kế toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VẾT TẮT Chữ viết tắt BTC Giải thích chữ viết tắt Bộ Tài BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CP Cổ phần CCDC Công cụ dụng cụ CT Cơng trình CPNVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi cơng CPSCX GTGT Chi phí sản xuất chung Giá trị gia tăng NVL Nguyên vật liệu TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang iv Lớp: Kế toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Phiếu yêu cầu xuất vật tư 14 Biểu 2.2: Phiếu xuất kho .15 Biểu 2.3: Sổ chi tiết TK621 - CT Thịnh Vượng, Hà Nội 16 Biểu 2.4: Sổ tổng hợp chi tiết TK621 17 Biểu 2.5: Sổ nhật ký chung 17 Biểu 2.6: Sổ TK 621 .20 Biểu 2.7: Bảng toán lương tổ sản xuất 24 Biểu 2.8: Bảng toán lương tổ lái máy 25 Biểu 2.9: Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 26 Biểu 2.10: Sổ chi tiết TK622 - CT Thịnh Vượng, Hà Nội 27 Biểu 2.11: Sổ tổng hợp chi tiết TK622 .28 Biểu 2.12: Sổ TK 622 .29 Biểu 2.13: Bảng chi tiết phân bổ khấu hao máy thi công 33 Biểu 2.14: Sổ chi tiết TK623 - CT Thịnh Vượng, Hà Nội 34 Biểu 2.15: Sổ tổng hợp chi tiết TK623 .35 Biểu 2.16: Sổ TK 623 .36 Biểu 2.17: Bảng toán lương phận gián tiếp .42 Biểu 2.18: Bảng chi tiết phân bổ khấu hao TSCĐ 43 Biểu 2.19: Phiếu chi số 78 44 Biểu 2.20: Sổ chi tiết TK627 - CT Thịnh Vượng, Hà Nội 45 Biểu 2.21: Sổ tổng hợp chi tiết TK627 .46 Biểu 2.22: Sổ TK 627 .47 Biểu 2.23: Sổ chi tiết TK154 - CT Thịnh Vượng, Hà Nội 51 Biểu 2.24: Sổ tổng hợp chi tiết TK154 .52 Biểu 2.25: Sổ TK 154 .53 Biểu 2.26: Thẻ tính giá thành .56 SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang v Lớp: Kế toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Công ty .6 Sơ đồ 1.2: Tổ chức đội xây dựng Sơ đồ 1.3: Cơ cấu tổ chức quản lý chi phí sản xuất SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang vi Lớp: Kế toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế toán - Kiểm toán LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường mở nhiều hội song đặt nhiều thách thức cho doanh nghiệp đặc biệt thị trường xây dựng bản, ngành sản xuất vật chất đặc biệt góp phần tạo nên "Bộ xương sống"cho kinh tế quốc dân có nhiều khó khăn mà doanh nghiệp xây dựng phải đối mặt Để kinh doanh có hiệu quả, để cạnh tranh đứng vững thị trường đó, biện pháp sống cịn doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm xây dựng song đảm bảo chất lượng tiến độ thi công công trình Ra đời phát triển với xuất tồn sản xuất hàng hoá, hạch toán kế toán phạm trù kinh tế khách quan, cơng cụ quản lý có hiệu phục vụ cho nhu cầu Hiện nay, kế tốn với vai trị cơng cụ quản lý đắc lực, phải tính tốn hạch tốn đầy đủ, kịp thời xác loại chi phí kinh doanh bỏ để sản xuất nhằm so sánh với doanh thu đạt để xác định kết kinh doanh, đảm bảo hoạt động có lãi Hơn nữa, với ngành xây dựng bản, hầu hết cơng trình xây lắp tổ chức theo phương pháp đầu thầu, mà giá nguyên vật liệu ngày tăng cao doanh nghiệp giá thành sản phẩm hạ mà đảm bảo chất lượng cơng trình chiến thắng kinh doanh Các thông tin chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trở nên vô quan trọng, giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, máy móc, thiết bị…có hiệu hay khơng, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực kế hoạch chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm Từ đó, tìm biện pháp nhằm sử dụng hợp lý yếu tố cấu thành nên sản phẩm xây dựng Chính vậy, việc tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang Lớp: Kế toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế toán - Kiểm toán thành sản phẩm xây dựng phải xác đầy đủ yêu cầu cần thiết vấn đề doanh nghiệp quan tâm Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, quan thời gian thực tập phịng Tài Kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành, hướng dẫn tận tình giảng viên PGS.TS Phạm Thị Bích Chi anh chị Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hồng Thành, em lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành" làm chuyên đề thực tập chuyên ngành Ngoài lời mở đầu phần kết luận, chuyên đề thực tập chuyên ngành gồm chương sau: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm xây dựng, tổ chức sản xuất quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hồng Thành Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang Lớp: Kế toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Viện Kế toán - Kiểm toán CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM XÂY DỰNG, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP HOÀNG THÀNH 1.1 Đặc điểm sản phẩm xây dựng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hồng Thành - Danh mục sản phẩm: + Trong năm qua Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hồng Thành hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư nhiều sản phẩm xây dựng sau: Bảng 1.1: Danh sách cơng trình hồn thành bàn giao STT Tên sản phẩm xây dựng Năm thi công NOITHATHOAPHAT1 Thi công xây dựng lắp đặt thiết – hoàn thành 2007-2010 NOITHATHOAPHAT2 bị nhà văn phịng Tư vấn, thi cơng lắp đặt hệ 2008-2011 MAITHU thống nhà văn phòng Sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ cải 2010-2011 RTD1 tạo nhà xưởng sản xuất Xây dựng lắp đặt hệ thống xử 2009-2011 RTD2 lý nhà máy sản xuất Xây dựng lắp đặt thiết bị phòng 2010-2012 TANVIET&BIENBAC cháy chữa cháy Xây dựng lắp đặt thiết bị chiếu 2011-2012 Mã sản phẩm sáng văn phịng … … … (Nguồn: Phịng Tài Kế toán) - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: Sản phẩm xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Hồng Thành thiết kế thi cơng tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) SVTH: Nghiêm Thị Hương Giang Lớp: Kế toán

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan