Tiểu luận tốt nghiệp chủ đềgiá trị bền vững của triết học mác lênin liên hệ quán triệt đại hội xiii của đảng “kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa máclênin, tư tưởng hồ chí minh” t

31 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2023, 16:23

Chủ nghĩa Mác Lênin là hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người. Chủ nghĩa Mác Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cung cấp cho con người công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, là toàn bộ chiến lược từng bước đưa cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Trên cơ sở ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ra khỏi tình trạng nước nghèo và kém phát triển, trở thành một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định hàng đầu thế giới. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, đặc biệt sau 35 năm đổi mới đất nước đã khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định về nguyên tắc, chiến lược và sáng tạo, linh hoạt về sách lược, phương pháp; chống xa rời thực tiễn, giáo điều, bảo thủ, trì trệ, chủ quan, nóng vội. Điều đó góp phần củng cố niềm tin và đặt cơ sở vững chắc để tiếp tục phát huy trong những chặng đường tiến lên của đất nước. Sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Chủ đề Giá trị bền vững triết học Mác-Lênin Liên hệ quán triệt Đại hội XIII Đảng “Kiên định, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” trình đổi Bằng số Bằng chữ MỤC LỤC NỘI DUNG Trang MỞ ĐẦU I GIÁ TRỊ CÁCH MẠNG, KHOA HỌC CỦA HỌC THUYẾT MÁC VÀ VIỆC BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT MÁC HIỆN 01 02 NAY Chủ nghĩa Mác học thuyết cách mạng, khoa học, 02 giới quan hệ tư tưởng giai cấp vô sản Sức sống của chủ nghĩa Mác bắt nguồn từ chất 04 cách mạng khoa học II SỰ CẦN THIẾT PHẢI VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY uất phát từ chất cách mạng, khoa học sáng tạo 07 chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 07 uất phát từ yêu cầu nhiệm v y ng bảo vệ T quốc 09 tình hình uất phát từ s nghiệp y ng bảo vệ T quốc góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tình hình 11 III SỰ KIÊN ĐỊNH VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CHỦ 13 IV KẾT LUẬN 18 V TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 NGHĨA MÁC - LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG MỞ ĐẦU Chủ nghĩa Mác - Lênin hệ thống quan điểm lý luận phương pháp khoa học kết tinh đỉnh cao thành tựu trí tuệ loài người Chủ nghĩa Mác - Lênin giới quan phương pháp luận khoa học, cung cấp cho người công cụ để nhận thức cải tạo giới; quy luật vận động tự nhiên, xã hội tư Hồ Chí Minh kế thừa phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, toàn chiến lược bước đưa cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Trên sở ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn nghiệp đổi đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước khỏi tình trạng nước nghèo phát triển, trở thành nước có kinh tế phát triển nhanh ổn định hàng đầu giới Những thành tựu to lớn cách mạng Việt Nam, đặc biệt sau 35 năm đổi đất nước khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định nguyên tắc, chiến lược sáng tạo, linh hoạt sách lược, phương pháp; chống xa rời thực tiễn, giáo điều, bảo thủ, trì trệ, chủ quan, nóng vội Điều góp phần củng cố niềm tin đặt sở vững để tiếp tục phát huy chặng đường tiến lên đất nước Sự vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa lâu dài nghiệp cách mạng Việt Nam NỘI DUNG I GIÁ TRỊ CÁCH MẠNG, KHOA HỌC CỦA HỌC THUYẾT MÁC VÀ VIỆC BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT MÁC HIỆN NAY Chủ nghĩa Mác học thuyết khoa học, cách mạng quy luật phát triển tự nhiên, xã hội tư duy; lý luận khoa học soi đường cho phong trào cách mạng quần chúng bị áp bức, bóc lột để xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, hạnh phúc - xã hội xã hội chủ nghĩa Gần hai kỷ qua, lịch sử nhân loại chứng kiến đổi thay, học thuyết Mác giữ nguyên giá trị nhân loại thời đại Sức sống mãnh liệt học thuyết Mác quy định giá trị cách mạng, khoa học Chủ nghĩa Mác học thuyết cách mạng, khoa học, giới quan hệ tư tưởng giai cấp vô sản Sự đời học thuyết Mác cách mạng vĩ đại lịch sử tư tưởng triết học nhân loại C.Mác thâu tóm tinh hoa kho tàng tri thức nhân loại, xây dựng nên hệ thống lý luận khoa học hồn bị với ba phận cấu thành khơng tách rời: Triết học mác xít, Kinh tế trị học mácxít, Chủ nghĩa cộng sản khoa học Hệ thống lý luận trở thành giới quan, phương pháp luận khoa học giai cấp cơng nhân đảng nhận thức người, xã hội đường giải phóng người khỏi áp bức, bóc lột, giải phóng xã hội khỏi ràng buộc q trình phát triển Trong Luận cương Phoiơbắc, C.Mác rõ vấn đề này: “Các nhà triết học giải thích giới nhiều cách khác nhau, song vấn đề cải tạo giới” Sức sống học thuyết Mác bắt nguồn từ giá trị khoa học, cách mạng, tính thể độ sâu sắc hệ thống lý luận C.Mác vượt lên tất nhà triết học đương thời, với việc kết hợp cách tài tình việc giải phóng chủ nghĩa vật khỏi tính chất trực quan, máy móc siêu hình giải phóng phép biện chứng khỏi tính chất tâm, thần bí Thực cách mạng vĩ đại lịch sử triết học để thống chủ nghĩa vật với phép biện chứng, quan niệm vật tự nhiên với quan niệm vật đời sống xã hội, tính cách mạng tính khoa học, lý luận thực tiễn, nhận thức giới cải tạo giới C.Mác vận dụng quan điểm vật biện chứng vào nghiên cứu lĩnh vực xã hội, qua phát kiến chủ nghĩa vật lịch sử Đây thực cách mạng triết học xã hội Học thuyết Mác trở thành giới quan khoa học giai cấp công nhân để nhận thức quy luật vận động lịch sử: sản xuất vật chất tảng đời sống xã hội; tồn tại, phát triển xã hội loài người trải qua hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao trình lịch sử - tự nhiên; đấu tranh giai cấp động lực trực tiếp thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển Từ thực tiễn đời sống xã hội tư bản, C.Mác tập trung sâu nghiên cứu, sở kinh tế xã hội Dựa lý luận giá trị, phân tích thực chất sản xuất tư chủ nghĩa, C.Mác vạch trần chất kinh tế chủ nghĩa tư bóc lột giá trị thặng dư người lao động làm thuê tạo ra; chứng minh rõ hình thức biểu quan hệ sản xuất tư thay đổi, chất bóc lột giá trị thặng dư khơng thay đổi Bản chất kinh tế chủ nghĩa tư nguồn gốc sâu xa làm nảy sinh trì mâu thuẫn xã hội tư C.Mác người phát quy luật phát triển thời đại tác động biện chứng lực lượng sản xuất xã hội quan hệ sản xuất xã hội để xây dựng nên lý luận hình thái kinh tế - xã hội coi phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên C.Mác cơng khai tun bố, chủ nghĩa tư lỗi thời, cần thay chủ nghĩa cộng sản Đó thay quy luật, thay tiến bộ, chứa đựng sâu sắc tính nhân đạo, nhân văn Bằng phân tích khoa học triết học, kinh tế trị học, C.Mác ra: “Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vơ sản giai cấp thực cách mạng Tất giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại cơng nghiệp, cịn giai cấp vơ sản lại sản phẩm thân đại công nghiệp” Chủ nghĩa Mác công khai thừa nhận học thuyết hệ tư tưởng cách mạng, khoa học soi đường cho đấu tranh giai cấp vô sản nhân dân lao động chống áp bức, bóc lột định hướng cho cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Tư tưởng đấu tranh nghiệp giải phóng người, giai cấp, dân tộc xã hội làm cho học thuyết Mác ln có sức sống mãnh liệt với nhân loại Trong lịch sử cận đại có nhiều hệ thống lý luận, chưa có hệ thống lý luận vượt qua học thuyết Mác tính cách mạng triệt để giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động Đó tính nhân văn, nhân đạo chủ nghĩa học thuyết Mác Xây dựng mơ hình xã hội - chủ nghĩa cộng sản, thay chủ nghĩa tư bắt nguồn từ việc đề cao phẩm giá người lao động, đánh giá vai trò lịch sử quần chúng nhân dân phát triển xã hội Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp công nhân tiến hành để giải phóng giai cấp vơ sản mà cịn để giải phóng người khỏi áp bóc lột, nơ lệ làm th cách xố bỏ chế độ tư hữu, nguồn gốc áp bóc lột Xây dựng xã hội nhân dân thực người làm chủ xã hội, làm chủ đất nước - xã hội cộng sản chủ nghĩa Thắng lợi phong trào cách mạng vô sản với đời hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa chất nhân văn, nhân đạo chủ nghĩa xã hội khẳng định tính ưu việt hệ thống xã hội chủ nghĩa toàn giới Điều đó, chứng minh cho lý luận tiên tiến chủ nghĩa Mác Mặc dù, hệ thống xã hội chủ nghĩa tạm thời lâm vào thoái trào làm thay đổi giá trị khoa học cách mạng dự báo học thuyết Mác Với hai phát minh vĩ đại có tính chất vạch thời đại chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư khẳng định học thuyết Mác học thuyết cách mạng khoa học nhất, hình thức phát triển cao tư lý luận, đỉnh cao trí tuệ nhân loại Sức sống của chủ nghĩa Mác bắt nguồn từ chất cách mạng khoa học Không thể coi thời gian dài hay ngắn để quy định tồn học thuyết Mác Mặc dù thời đại ngày có nhiều thay đổi, thay đổi chưa làm giá trị cách mạng, khoa học học thuyết Mác; ngược lại học thuyết Mác nguyên giá trị thời đại sức sống mãnh liệt Chủ nghĩa Mác tảng lý luận soi đường cho giai cấp công nhân, quần chúng nhân dân lao động đảng cách mạng tồn giới Chỉ có điều Đảng cộng sản người mácxít cần có nhận thức vận dụng học thuyết Mác phù hợp với thực tiễn nước giai đoạn lịch sử Học thuyết Mác học thuyết mở, điều Mác dặn lại cho hệ người mácxít sau khơng nên coi học thuyết ông đơn thuốc vạn năng, bất biến mà xem học thuyết ông phương hướng để nhận thức hành động, phải ln có bổ sung, phát triển hồn thiện khơng ngừng Đúng Lênin ra: “Chúng ta không coi lý luận Mác xong xuôi hẳn bất khả xâm phạm, trái lại tin tưởng rằng, lý luận đặt móng cho mơn khoa học mà người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển mặt, họ không muốn lạc hậu với sống” Chính Lênin để lại cho mẫu mực vận dụng, bảo vệ phát triển sáng tạo học thuyết Mác đáp ứng đòi hỏi khách quan thời đại Hiện nay, tình hình giới, khu vực có diễn biến phức tạp, khó lường; lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hịa bình” để loại bỏ học thuyết Mác khỏi đời sống xã hội, xóa bỏ nước xã hội chủ nghĩa cịn lại Vì vậy, việc đấu tranh bảo vệ phát triển học thuyết Mác phù hợp với điều kiện lịch sử vấn đề đặt cấp bách cho Đảng cộng sản người mácxít Để bảo vệ phát triển học thuyết Mác vấn đề trước hết phải bảo vệ nguyên lý nó; tiếp tục khẳng định giá trị cách mạng, khoa học có tính vạch thời đại chủ nghĩa Mác, chống lại xuyên tạc chủ nghĩa hội Nhưng không dừng lại đấy, để bảo vệ chủ nghĩa Mác cách có hiệu địi đòi hỏi Đảng Cộng sản, người nghiên cứu chân cần phải tiếp cận, tìm hiểu vấn đề từ nguyên lý gốc mà học thuyết Mác để lại Từ đó, có cách thức, vận dụng trung thành, sáng tạo nguyên lý học thuyết Mác phù hợp với tình hình thực tiễn đặt giai đoạn, thời kỳ cách mạng Muốn vậy, cần phải tiếp cận học thuyết Mác sở giới quan, phương pháp luận vật biện chứng, khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển thực tiễn Học thuyết Mác khoa học cách mạng phải đối xử khoa học Trên thực tế, mức độ khác nhau, việc nghiên cứu, nhận thức, vận dụng học thuyết Mác chưa đối xử khoa học Điều đó, dẫn đến giáo điều, xơ cứng, rập khn máy móc nhận thức hành động Sự sụp đổ mơ hình xã hội chủ nghĩa thực Liên Xô Đơng Âu có ngun nhân từ Vì vậy, để giữ vững giá trị cách mạng, khoa học trì sức sống học thuyết Mác phải đứng vững tinh thần giới quan, phương pháp luận vật biện chứng Từ đó, đánh giá, xem xét quan điểm, tư tưởng học thuyết Mác nguyên tác, vấn đề gốc, mà người ta lĩnh hội, giải thích áp đặt cho nó, đánh giá giá trị học thuyết Mác tinh thần vô tư, khoa học, khơng thiên vị Từ đó, khẳng định tư tưởng giữ nguyên giá trị bền vững, giá trị bị thực tiễn, trí tuệ nhân loại vượt qua cịn khiếm khuyết thân cách hiểu để vận dụng tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với tình hình đặt Tóm lại, học thuyết Mác mang chất cách mạng, khoa học có tính chất vạch thời đại Chủ nghĩa Mác khơng có giá trị kỷ XXI mà cịn có giá trị cho nhiều kỷ Lồi người giới bình chọn Mác nhà tư tưởng vĩ đại toàn nhân loại 1000 năm qua khẳng định kỷ XXI nhân loại khơng có tương lai khơng có chủ nghĩa Mác Điều nói lên sức mạnh vô địch giá trị cách mạng, khoa học học thuyết Mác II SỰ CẦN THIẾT PHẢI VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY quan hệ đổi mới, ổn định phát triển; đổi kinh tế đổi trị; xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa,… Sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nay, đứng trước tình hình thuận lợi khó khăn, thời nguy đan xen Trong điều kiện đó, cần phải kiên định, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Sự vận dụng kế thừa, phát huy thành tựu nghiệp đổi mới, có đổi tư lý luận, chống giáo điều, chống chủ quan ý chí, ln nắm nội dung phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nắm lấy thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực nghiệp đổi toàn diện ngày sâu rộng đất nước uất phát từ s nghiệp y ng bảo vệ T quốc góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tình hình Thực tiễn chứng minh, vận dụng sáng tạo phát triển cịn góp phần vào kiên định bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Thơng qua vận dụng sáng tạo phát triển để khẳng định giá trị lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên giá trị thực tiễn cách mạng ngày Đồng thời, góp phần tăng thêm sức sống trường tồn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ hiểu với tính cách bảo vệ học thuyết đời với chín muồi lý luận thực tiễn hữu thực tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa mà khơng phủ nhận, phá bỏ lấy khỏi đời sống được; bảo vệ sức sống trường tồn tự thân lý luận với tính cách học thuyết mở, mang chất sáng tạo; bảo vệ trước kẻ thù với màu sắc Để làm rõ cần tiếp cận làm rõ vấn đề Trước hết, bảo vệ tảng tư tưởng thể trung thành bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố, giữ vững tăng cường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đời sống tinh thần xã hội Đây điều cần khẳng định để giữ vững tảng tư tưởng kim cho hành động cách mạng Việt Nam; phòng ngừa nguy có chệch hướng xã hội chủ nghĩa rơi vào chủ nghĩa giáo điều, chủ quan, ý chí Sự vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn kế thừa, bổ sung phát triển thực tiễn nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến trình phát triển thời đại Sự vận dụng sáng tạo phát triển lý luận giúp nhận thức hành động phù hợp quy luật khách quan thực tiễn đường nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phòng chống lạc hậu lý luận, tránh sai lầm, vấp váp, chí thất bại Sự vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần đấu tranh làm thất bại tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Thực tế cho thấy, quan điểm, tư tưởng sai trái thù địch ln tìm cách xun tạc, cắt xén, lợi dụng vấn đề thực tiễn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thời kỳ độ vấn đề chưa làm sáng tỏ lý luận thực tiễn bị bọn hội, phản động lợi dụng để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Như vậy, thành tựu đạt vận dụng sáng tạo phát triển lý luận thành cách mạng thắng lợi tư tưởng, lý luận, góp phần củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, thắng lợi mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận Đảng Vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp xây dụng bảo vệ Tổ quốc tất yếu khách quan, vấn đề có tính quy luật phát triển cách mạng Việt Nam Nắm vững chất cách mạng, khoa học sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định nguyên tắc, sâu sát thực tiễn, xuất phát gắn bó chặt chẽ từ thực tiễn xây dựng bảo vệ Tổ quốc để vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam III SỰ KIÊN ĐỊNH VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI III CỦA ĐẢNG Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin “làm cốt” khái qt đọng, súc tích đặc sắc Hồ Chí Minh giá trị, sức sống chủ nghĩa Mác - Lênin với vai trò tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng ta Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Bản chất sứ mệnh lịch sử Đảng đòi hỏi tất yếu khách quan Đảng phải thực tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm danh dự toàn dân tộc Muốn vậy, Đảng phải vũ trang lý luận tiên phong có lý luận tiên phong dẫn đường Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” viết năm 1927, trang Hồ Chí Minh trích lời V.I.Lênin: Khơng có lý luận cách mệnh, khơng có cách mệnh vận động… có theo lý luận cách mệnh tiên phong Đảng cách mệnh làm trách nhiệm cách mệnh tiên phong Hồ Chí Minh nêu bật tầm quan trọng chủ nghĩa Mác - Lênin Đảng: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, Đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa Đảng mà khơng có chủ nghĩa người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lê nin” Không thập niên đầu kỷ XX mà thời đại ngày nay, thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin ln chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng chủ nghĩa khoa học quy luật phát triển chung tự nhiên, xã hội tư duy, đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan