0

Thuc trang cua he thong thanh toan quoc te tai 134273

60 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:25

chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c Lời mở đầu Sự hợp tác tham gia phân công lao động quốc tế tăng lên không ngừng làm cho trao đổi hàng hoá nớc gia tăng mà làm cho trao đổi hàng hoá dịch vụ nớc phát triển Các mối liên hệ kinh tế nớc ngày phát triển tạo thành thị trờng giới thống Trên sở mối quan hệ kinh tế nớc dẫn đến vấn đề xuất nhập hệ thống liên ngân hàng quốc gia đợc đẩy lên tầm cao Ngoại thơng phát triển, lúc toán quốc tế cần thiết cho việc trao đổi toán quốc gia, đồng thời đóng vai trò quan trọng kinh tế đối ngoại ngoại thơng Hệ thống toán ngày phát triển Thiết nghĩ rằng, việc nghiên cứu vấn đề cần thiết cho thành viên tham gia nghiên cứu kinh tế Thời kỳ từ 1989 trở lại đà phản ánh râ nÐt tÝnh cÊp thiÕt cđa to¸n qc tÕ Mong tìm hiểu tạo lập đợc số thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu hệ thống toán quốc tế sâu sát tình hình quốc tế Việt Nam lĩnh vực kinh tế đối ngoại mà đặc biệt ngoại thơng Qua thời gian thực tập Chi nhánh Ngân hàng thơng mại Cổ phần Phơng Nam- Hà Nội víi sù híng dÉn khoa häc vµ cã hƯ thèng TS- Đào văn Hùng Tôi đà chọn đề tài nghiên cứu dịch vụ toán quốc tế Trong trình học nghiên cứu không tránh khỏi thiếu xót, Tôi mong đợc góp ý để hoàn thiện thêm kiến thức vấn đề Tôi xin chân thành cảm ơn! Chơng I: Các phơng thức toán quốc tế I Các phơng thức toán quốc tế 1.Khái niệm đặc trng toán quốc tế 1.2Tính xứcvà cần thiết hệ thống toán quốc tế ngoại thơng 1.3Các nhân tố ảnh hởng đến phơng thức toán quốc tế ngoại thơng Các phơng tiện toán quốc tế thông dụng ngoại thơng: 2.1 Hối phiếu 2.2 Séc 2.3Kỳ phiếu [1] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c Các điều kiện toán quốc tế quy định hợp đồng mua bán ngoại thơng: 3.1 Điều kiện tiền tệ: 3.2 Điều kiện địa điểm toán 3.3 Điều kiện thời gian toán 3.4 Điều kiện phơng thức toán Các nhân tố ảnh hởng đến toán quốc tế 4.1Tỷ giá hối đoái 4.2 Các sách biện pháp tài 4.3 Vai trò Ngân hàng toán quốc tế II ảnh hởng số đồng tiền tới hệ thống toán quốc tế ảnh hởng đồng USA 1.1 Đối với đầu t nớc vấn đề đôla hoá kinh tế 1.2 Thanh toán quốc tế bị ảnh hởng nh nào? Tác động đồng EURO tới hệ thống toán quốc tế giới Việt Nam Chơng II: Thực trạng hệ thống toán quốc tế ngân hàng thơng mại cổ phần phơng nam I Hiện trạng chung hoạt động toán quốc tế ngân hàng thơng mại Hoạt động kinh doanh đối ngoại ngân hàng thơng mại- Việt Nam Thực trạng hoạt động toán quốc tế ngân hàng thơng mại -Việt Nam 2.1 Vài nét tình hình XNK Việt Nam năm gần 2.2 Cơ cấu thị phần số tồn hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thơng mại 2.3 Một số kiến nghị Sự phát triển thĨ thøc th tÝn dơng to¸n qc tÕ (L/C) 3.1 Một số vấn đề cần quan tâm sử dụng phơng thức toán L/C 3.2 Nghiệp vơ to¸n chøng tõ tÝn dơng II Xu híng phát triển hệ thống toán quốc tế giải pháp để hoàn thiện phơng tiện toán quốc tế giới đại 1.Xu hớng phát triển phơng tiện toán quốc tế giới đại 1.1 Tiền mặt [2] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c 1.2 Thanh toán không dùng tiền mặt 1.3 Các sách cần thiết để phát triển phơng tiện toán quốc tế Giải pháp hoàn thiện hệ thống toán quốc tế để hội nhập phát triển Một số ý kiến cần quan tâm toán quốc tế 3.1 Thành lập Ngân hàng chuyên doanh phục vụ xuất nhập 3.2 Thực u đÃi tín dụng cho ngoại thơng III Tình hình hoạt động nghiệp vụ toán quốc tế NHTMCP Phơng Nam Chính sách tín dụng cho vay xuất nhập Ngân hàng Tình hình hoạt động toán quốc tế NHTMCP- Phơng Nam Chơng III: Một số giải pháp kiến nghị dể phát triển hệ thống toán quốc tế thông qua phơng thức toán quốc tế I Định hớng phát triển hoạt động tín dụng xuất nhập NHTMCP- Phơng Nam II Giải pháp kiến nghị Kết luận [3] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c Chơng I: Các phơng thức toán quốc tế I Khái niệm cần thiết phải nghiên cứu TTQT 1.Khái niệm toán quốc tế Chúng ta hiểu , ngày quốc gia có quan hệ không nhiều với quốc gia khác nhu cầu sống phát triển kinh tế Đòi hỏi ngời đà làm cho trao đổi ngày mở rộng khắp thÕ giíi 1.1 Kh¸i niƯm vỊ to¸n qc tÕ Chúng ta biiết rằng, ngày quốc gia có quan hệ không nhiều với quốc gia khác nhu cầu sống phát triển thị trờng Đòi ngời đà làm cho trao đổingày mở rộng khắp giới Quá trình trao đổi kéo theo hai loại quan hệ:1 quan hệ toán trực tiếp ngời mua kẻ bán, quan hệ toán gián tiếp giữacác quốc gia Vì quan hệ toán vợt qua biên giới, ngời ta gọi toán quốc tế Vậy: Khi biên giới hữu hình quốc gia tồn hoạt động toán, chuyển, nhợng tiền, tài sản nớc với nớc khác giới đợc gọi toán quốc tế (TTQT) 1.2 Tính xúc cần thiết hệ thống TTQT ngoại thơng Không phải đợi đến giới thể hoá thành cộng đồng, nhu cầu tồn phát triển tốt cho ngời đà thúc đẩy nớc phải có quan hệ buôn bán, đầu t liên kết với Do vậy, TTQTgiữa nớc điều kiện tất yếu Suy cho cùng, mục tiêu phấn đấu thiết lập sở chung cho đòng tiền từ đầu thÕ kû ®Õn nh hƯ thèng tiỊn tƯ thÕ giới thiết chế tài đa quốc gia nhằm hỗ trợ cho trình TTQT nớc giới Từ điều kiện khách quan chủ quan phản ánh rõ TTQT cần thiết Thơng mại nói riêng kinh tế nói chung liên quan đến TTQTđể hội nhập phát triển với kinh tế nớc giới Đó điều kiện để phát triển hội nhËp cïng kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, cïng với tổ chức kinh tế tạo sức mạnh cho kinh tế đối ngoại ngoại thơng lên bớc tiến 1.3 Các nhân tố ảnh hởng đến phát triển TTQT ngoại thơng [4] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c Giữa quốc gia, ngoại tệ tài sản dự trữ dùng để đối thoại với nớc Cho nên việc lu chuyển vào loại tiền tài sản đợc phủ theo dõi Quá trình theo dõi nói rtên làm cho việc buôn bán với nớc đợc thể sổ sách quốc gia Loại sổ sách mà quốc gia dùng để thể luồng toán trả nợ ngời nớc nớc đợc gọi cán cân toán Các nhân tố đợc phản ánh cán cân toán đồng thời cho ta thấy ảnh hởng tác động đến biến động TTQT Tài khoản vÃng lai Tài khoản vốn Tài khoản dự trữ thức - Tài khoản vÃng lai:bao gồm xuất khẩu, nhập hàng hoá dịch vụ - Tài khoản vốn: bao gồm mua, bán tài sản nh cổphần, trái phiếu, tài khoản ngân hàng, bất động sản doanh nghiệp - Tài khoản dự trữ thức: bao gồm mua bán tài sản dự trữ quốc gia, ngoại tệ, vàng quyền rút vốn đặc biệt (SDRs) Thơng mại quốc tế xuất nhập hàng hoá hữu hình nh dầu mỏ, quần áo, xe phản ánh hoạt động toán thông qua phơng tiện toán quốc tế Dịch vụ thuộc nhóm tài khoản vÃng lai, bao gồm khoản phải toán khoản đợc toán cố vấn, luật pháp, dịch vụ kỹ thuật, quyền, phát minh tài sản tri thức, tiền đóng bảo hiểm, phí vận chuyển, chi tiêu du lịch Các khoản thơng mại mang hình thái dịch vụ thờng đợc gọi thơng mại vô hình Đồng thời, yếu tố thu nhập bao quát khoản toán khoản đợc trả từ tiền lÃi, cổ tức đến tất thu nhập khác từ đầu t nớc Tài khoản vốn gồm nhóm: đầu t trực tiếp, đầu t chứng khoán vốn khác Cán cân vốn đo lờng chênh lệchgiữa bán tài sản cho ngời nớc mua tài sản từ nớc Không giống nh mua bán hàng hoá dịch vụ, mua bán tài sản tài ảnh hởng đến khoản toán nhận đợc tơng lai đầu vốn Tài sản dự trữ thức khoản mà quốc gia trả để toán cho ngời nớc thâm hụt cán cân toán, ngân hàng trung ơng quốc gia nên giảm bớt tài sản dự trữ thức nh vàng, ngoại tệ, SDRs, vay ngân hàng trung ơng nớc khác Ngợc lại, quốc gia có thặng d cán cân toán, ngân hàng trung ơng nớc trả nợ nớc tăng thêm tài sản dự trữ [5] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c Tóm lại, vấn đề tập trung để cân cán cân toán quốc gia tham gia hội nhập với kinh tế nớc để có phát triển hài hoà nhịp nhàng Tài khoản vốn tài khoản vÃng lai ảnh hởng trực tiếp đến hệ thống toán quốc tế ngoại thơng Đồng thời hai tài khoản phát triển toán quốc tế phát triển, tài khoản dự trữ thức dới tác động phủ ảnh hëng tíi hƯ thèng to¸n sù ph¸t triĨn không cân đối kinh tế đặc biệt kinh tế đối ngoại ngoại thơng Các phơng tiện toán thông dụng ngoại thơng Các phơng tiƯn lu th«ng tÝn dơng (hèi phiÕu, kú phiÕu, sÐc) đợc dùng làm phơng tiện toán quốc tế hình thành sở phát triển tín dụng thơng mại tín dụng ngân hàng, có vai trò rÊt quan träng to¸n quèc tÕ Trong thêi đại nay, quy mô phát triển rộng lớn nghiệp vụ cho vay, phơng tiện lu thông tín dụng đà trở thành vật mang hình thái tiền tệ đặc thù Khác với tiền kim loại mang đầy đủ giá trị, phơng tiện lu thông tín dụng giá trị nội mà dấu hiệu tiền tệ mà Tiền thật Nhà nớc phát hành phơng tiện lu thông tín dụng phần lớn kết hợp đồng mua bán hàng hoá nghiệp vụ ngân hàng tạo 2.1 Hối phiếu (Bill of exchange) Thơng phiếu công cụ toán quốc tế thông dụng Thơng phiếu bao gồm hai loại: hối phiếu kỳ phiếu hối phiếu đợc sử dụng rộng rÃi a-Khái niệm đặc trng hối phiếu Hối phiếu tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện ngời ký phát cho ngời khác, yêu cầu ngời nhìn thấy phiếu, đến ngày cụ thể định, đến ngày xác định tơng lai phải trả số tiền định cho ngời theo lệnh ngời trả cho ngời khác trả cho ngời cầm phiếu Qua khái niệm cho thấy, hối phiếu có ba đặc điểm quan trọng: -Tính trừu tợng hối phiếu : Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung quan hệ tín dụng, tức nguyên nhân sinh hối phiếu mà ghi số tiền phải trả với nội dung liên quan tới việc trả tiền Do nghĩa vụ trả tiền hối phiếu trừu tợng -Tính bắt buộc tr¶ tiỊn cđa hèi phiÕu : Ngêi tr¶ tiỊn hèi phiếu phải trả tiền theo nội dung ghi hèi phiÕu -TÝnh lu th«ng cđa hèi phiÕu : hèi phiếu đợc chuyển nhợng hay nhiều lần thời hạn [6] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c b- Điều kiện thành lập hối phiếu : -Về mặt hình thức quy định: + Hối phiếu làm thành văn (bắt buộc) +Hình mẫu hối phiếu không định giá trị pháp lý hối phiếu +Ngôn ngữ tạo lập hối phiếu ngôn ngữ viết in sẵn, đánh máy thứ tiếng định thống +Hối phiếu lập thành hay nhiều bản, đánh số thứ tự, có giá trị nh Bản đến trớc toán trớc, đến sau vô giá trị -Về nội dung: + Tiêu đề hối phiếu: Hối phiếu + Địa đIểm ký phát hối phiếu: địa điểm ký phát địa ngời ký + Ngày tháng ký phát: xác định thời gian trả tiền hối phiếu 2.2séc (Cheque) a Khái niệm chung Séc tờ mệnh lệnh vô điều kiện ngời chủ tài khoản, lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản để trả cho ngời có tên séc, trả cho ngời cầm séc số tiền định, tiền mặt hay chuyển khoản Đối với ngời có tiền mở ngân hàng tài khoản, ngân hàng cấp cho ngời gửi tiền séc Mỗi lần muốn rút tiền viết tờ séc đa đến ngân hàng để lĩnh tiền b Đặc điểm séc -Tính thời hạn: tức tờ séc có giá trị tiền tệ toán thời hạn hiệu lực cha hết séc thơng mại Thời hạn hiệu lực tờ séc đợc ghi rõ tờ séc Thời hạn tuỳ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lu hành luật pháp nớc quy định Nói chung séc lu hành nội địa thời gian ngắn lu hành TTQT Séc dùng để trả tiền ngay, thời hạn hiệu lực séc ngày làm việc kể từ ngày phát hµnh sÐc nÕu lµ sÐc lu hµnh mét níc, 20 ngày làm việc lu thông nớc châu lục, 70 ngày séc đợc trả nớc châu lục.Quá thời hạn séc quay trở lại ngân hàng séc hiệu lực Đối với séc du lịch không kể thời gian [7] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c Séc có giá trị toán trực tiếp nh tiền tệ, séc phải có quy định hình thức nội dung theo luật định: c - Về nội dung: Một lệnh trả tiền muốn đợc coi séc trớc tiên phải có tiêu đề SEC ghi tờ lệnh Vì séc lệnh nên nhận dợc séc phải chấp hành lệnh vô điiêù kiện, trừ trờng hợp tài khoản phát hành séc tiền tờ séc không đủ tính pháp lý số tiền ghi séc phải rõ ràng, phải ghi số ghi chữ phải khớp nhau, có ký hiệu tiền tệ Trên séc phải ghi rõ địa điểm ngày tháng lập séc, tên địa ngời yêu cầu trích tài khoản, tài khoản đợc trích trả, ngân hàng trả tiền, tên địa ngời hởng số tiền séc, chữ ký ngời phát hành séc (nếu tổ chức phải có chữ ký ngời có tài khoản, kế toán trởng dấu tổ chức đó) Tất yếu tố cần phải ghi rõ ràng, không tẩy xoá, ghi loại chữ, thứ mực, không ghi mực đỏ Điều quan trọng ngời phát hành séc phải có tiền mở ngân hàng, số tiền tờ séc không vợt số d tài khoản ngân hàng d Sơ đồ lu thông séc: Lu thông séc qua ngân hàng (NH) NGÂN Hàng ngời bán ngời mua (1): giao hàng (2): Phát hành séc toán (3): Mang séc đến ngân hàng lĩnh tiền (4):Báo có cho ngời hởng lợi Séc (5):Quyết toán NH với ngêi mua - Lu th«ng SÐc qua 02 NH (1): Giao hàng nh Bên bán [8] nh Bên mua chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c (2):Phát hành Séc toán (3): Nhờ NH thu hộ tiền ghi SÐc (4): Thu tiỊn (5): NH tr¶ tiỊn cho ngêi hởng Séc (6): Quyết toán NH với ngời mua e Các loại Séc: - Séc tên loại Séc ghi rõ tên ngời hởng lợi (không thể chuyển nhợng) - Séc vô danh loại Séc không ghi tên ngêi hëng lỵi (SÐc cã thĨ chun nhỵng) - SÐc gạch chéo (Crossed cheque) loại Séc mặt trớc cđa nã cã hai g¹ch chÐo song song víi Séc gạch chéo dùng dể rút tiền mặt, thờng dùng để chuyển khoản qua NH Có hai loại SÐc g¹ch chÐo: + SÐc g¹ch chÐo thêng (Cheque crossed generaly) gạch chéo không tin tức hai gạch song song không ghi tên NH lĩnh hộ tiền + Séc gạch chéo đặc biệt (Cheque crossed specially) gạch chéo có ghi tin tức hai gạch chéo có ghi tên tên NH có NH có quyền lĩnh tiền mà - Séc chuyển khoản ( cheque transferable) loại Séc mà ngêi ký ph¸t SÐc lƯnh cho NH rtÝch tõ tài khoản chuyển sang tài khoản khác ngời khác NH - Séc du lịch ( Traverllers cheque) loại Séc NH phát hành đợc trả tiền chi nhánh đại lý NH - Séc xác nhận (Certified cheque) loại Séc đợc NH chấp nhận việc trả tiền Mục đích xác nhận nhằm đảm bảo khả chi trả cho tờ Séc, chống Séc khống 2.3 Kỳ phiếu:( Promissory note) Ngợc lại với Hối phiếu, Kỳ phiếu nợ viết để hứu cam kết trả tiền cho ngời hởng lợi Với tính thụ động toán trên, toán quốc tế Kỳ phiếu đợc sử dụng Hối phiếu a Khái niệm Hối phiếu tờ giấy cam kết trả tiền vô điều kiện ngời lập phiếu phát hành hứa trả số tiền định cho ngời hởng lợi lệnh ngời trả cho ngời khác theo quy định Kỳ phiếu [9] chuyên đề thực tập nguyễn nam hà- nh41c b.Đặc điểm điều kiện: Nh Kỳ phiếu thơng mại, nhiên có số đặc thù sau: - Kỳ hạn Kỳ phiếu đợc ghi rõ - Mét Kú phiÕu cã thĨ mét hay nhiỊu ngời ký phát để cam kết toán cho hay nhiều ngời hởng lợi - Kỳ phiếu cần có bảo lÃnh NH công ty Tài Sự bảo lÃnh đảm bảo khả toán cđa Kú phiÕu - Kú phiÕu kh¸c víi Hèi phiÕu làthờng có hai bản: 01 02, Kỳ phiếu có nợ phát để chuyển cho ngời hởng lợi Kỳ phiếu Các điều kiện toán quốc tế quy định hợp đồng mua bán Ngoại thơng Trong quan hệ toán nớc, vấn đề có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ đôi bên phải đề để giải thực đợc quy định lại thành điều kiện gọi điều kiện toán quốc tế Cácđiều kiện là: - Điều kiện tiền tệ - Điều kiện địa ®iĨm - §iỊu kiƯn vỊ thêi gian - §iỊu kiƯn phơng thức toán Nghiệp vụ toán quốc tế vận dụng tổng hợp điều kiện TTQT Những điều kiện đợc thể điều khoản toán hiệp định thơng mại, hiệp định trả tiền ký kết nớc, hợp đồng mua bán ngoại thơng ký kết ngời mua ngời bán Trong nghiệp vụ mua bán với nớc, cần phải nghiên cứu kỹ điều kiện toán quốc tế để cã thĨ vËn dơng mét c¸ch tèt nhÊt viƯc ký kết mua bán ngoại thơng nhằm phục tùng yêu cầu sách đối ngoại đặt yêu cầu cụ thể sau: Khi xuất khẩu: - Bảo đảm chắn thu đợc đúng, đủ, kịp thời tiền hàng, thu nhanh tốt - Bảo đảm giữ vững giá trị thực tế ssó thu nhập ngoại tệ có biến động tiền tệ x¶y [10]
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuc trang cua he thong thanh toan quoc te tai 134273,