0

Mot so bien phap nang cao hieu qua cong tac nhan 134587

58 11 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:25

luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG MụC LụC Lời mở đầu CHƯƠNG i: NHữNG Lý LUậN CHUNG 1.1 Khái niệm tầm quan trọng công tác Quản trị nhân 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tầm quan trọng Quản trị nhân 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Quản trị nhân 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiêm vụ 1.3 Vai trò Quản trị nhân 1.3.1 Xét mặt trị xà hội 1.3.2 Xét vỊ mỈt kinh tÕ 1.3.3 XÐt vỊ mỈt tỉ chøc 1.4 Những nguyên tắc Quản trị nhân 1.5 Nội dung Quản trị nhân Văn phòng 1.5.1 Việc làm, định mức lao động, nôi quy lao động 1.5.2 Hoạch định nguồn tài nguyên nhân 1.5.3 Tuyển dụng xếp nhân Văn phòng 1.5.4 ĐÃi ngộ nhân 1.5.5 Phân quyền, giao quyền, uỷ quyền tạo dựng êkip làm việc 1.5.6 Quan hệ nhân 1.5.7 Đánh giá nhân 1.5.8 Quản lý hồ sơ nhân Trang 7 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 CHƯƠNG ii: Khái quát chung tình hình hoạt động phát triển Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên 2.1 Tổ chức đơn vị 18 2.1.1 Qúa trình đời Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên NGUYễN XUÂN HOà 746046 18 18 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG 2.1.2 Chức nhiệm vụ Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên 2.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên 2.2 Hoạt động Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên 2.2.1 Lĩnh vực hoạt động 2.2.2 Phân tích kết đào tạo giới thiệu việc làm Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên CHƯƠNG iii: Thực trạng công tác quản trị nhân Văn phòng Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên 3.1 Tổ chức máy Văn phòng Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên 3.2 Tình hình hoạt động Văn phòng 3.3 Thực trạng công tác quản trị nhân Văn phòng 3.4 Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân Văn phòng 3.4.1 Đánh giá chung 3.4.2 Đánh giá đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng 3.4.3 Những nguyên nhân hạn chế công tác quản trị nhân CHƯƠNG iV: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Văn phòng Trung tâm 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Đối với vấn đề nhận thức ban giám đốc công tác quản trị nhân Đối với vấn đề hoạch định nguồn nhân Đối với vấn đề tuyển dụng Đối với vấn đề áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhân Đối với vấn đề đào tạo bồi dỡng cán Đối với vấn đề đÃi ngộ nhân Đối với vấn đề bố trí lao động Đối với vấn đề tăng cờng tính dân chủ văn phòng Kết luận NGUYễN XUÂN HOà 746046 20 20 24 24 25 30 33 36 37 54 54 56 57 58 58 59 60 62 64 65 66 66 68 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG Lời nói đầu Trong thời đại ngày cách mạng khoa học công nghệ đà phát triển tới đỉnh cao mà trớc ngời ta khó tởng tợng tới nh công nghệ sinh học, công nghệ lợng, công nghệ vật liệu đặc biệt công nghệ thông tin Trong bối cảnh vai trò ngời không bị xem nhẹ mà ngày đợc đề cao khó nhận biết Chính sách ngời phải đợc coi sách hàng đầu sách quản lý Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực tiết kiệm đợc chi phí đầu vào Dới áp lực mạnh mẽ cạnh tranh kinh tế, cách mạng khoa học công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin áp lực xà hội đổi doanh nghiệp mà trớc hết đổi hoàn thiện nhân điều tất yếu Nghị Đại hội VIII Đảng cộng sản Việt nam đà khẳng định Chúng ta cần phải hiểu sâu sắc giá trị lớn lao ý nghĩa định cđa nh©n tè ngêi – chđ thĨ cđa mäi sáng tạo, nguồn lực cải vật chất, văn hóa quốc gia Con ngời phát triển cao vỊ trÝ t, cêng tr¸ng vỊ thĨ chÊt, phong phú tinh thần, sáng đạo đức ®éng lùc cđa sù nghiƯp x©y dùng x· héi míi, đồng thời mục tiêu chủ nghĩa xà hội Việc phát triển ngời huy động ngời nh để biến nguồn nhân lực thành cải quý giá tổ quốc điều đợc Đảng, Nhà nớc ta quan tâm NGUYễN XUÂN HOà 746046 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG Đối với quan, đơn vị công tác nhân nói riêng văn phòng nói chung vấn đề phức tạp Nó liên quan đến nhiÒu lÜnh vùc khoa häc nh: kinh tÕ, khoa häc quản lý, quản trị học, xà hội học, tâm lý học Công tác quản trị nhân bao gồm số nội dung nh: Hoạch định tài nguyên nhân sự, phân tích công việc, tuyển dụng nhân sự, đào tạo phát triển, đánh giá nhân sự, chế độ lơng thởng, quan hệ nhân Vì nói quản trị nhân vừa khoa học vừa nghệ thuật Do nhận thức đợc vai trò to lớn nguồn lực ngời nên quan, tổ chức xà hội quan tâm đến vấn đề quản trị nhân Làm tốt công tác quản trị nhân đem lại cho tổ chức hiệu cao ngợc lại Quản trị nhân yếu tố định thành công hay thất bại tổ chức Qua trình học tập nhà trờng thời gian thực tập Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên, em đà có hội tiếp cận thực tế công tác quản trị nhân sự, qua thấy đợc vai trò công tác quản trị nhân Cùng với giúp đỡ thầy giáo hớng dẫn em đà mạnh dạn chọn đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác nhân văn phòng Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên trực thuộc Trung ơng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh Để nghiên cứu hoàn thành khóa luân tốt nghiệp em đà sử dụng số phơng pháp: + Quan sát hoạt động Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên thực tế, thu thập xử lý thông tin, số liệu đối chiếu với lý luận để đánh giá hoạt động quan + Dựa vào tài liệu tham khảo trình nghiên cứu: Giáo trình Quản trị nhân sự, Nghiệp vụ văn phòng, Báo cáo tổng kết năm Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên, quy chế, thỏa ớc lao động Từ đa đánh giá khách quan khoa học công tác quản trị nhân sự, u điểm đạt đợc, vấn đề tồn đề xuất số ý kiến nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, góp thêm số giải pháp cho văn phòng Trung tâm em hy vọng ý kiến đóng góp đợc nghiên cứu vận dụng văn phòng Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên tơng lai Kết cấu khoá luận tốt nghiệp phần mở đầu kết luận, nội dung bao gồm chơng chính: NGUYễN XUÂN HOà 746046 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG Chơng 1: Những lý luận chung công tác Quản trị nhân Chơng 2: Khái quát chung tình hình hoạt động phát triển Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên Chơng 3: Thực trạng công tác quản trị nhân văn phòng Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên Chơng 4: Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác nhân Văn phòng Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên Do hạn chế mặt thời gian, kiến thức kinh nghiệm thực tiễn mà khoá luận tốt nghiệp em tránh khỏi thiết sót Vì em mong nhận đợc ý kiến quý báu thầy cô cho khoá luận tốt nghiệp em đợc tốt Qua khoá luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hớng dẫn cán Trung tâm Dạy nghề Dịch vụ việc làm niên trực thụôc Trung ơng Đoàn đà giúp đỡ em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp CHƯƠNG I Những lý luận chung công tác Quản trị nhân 1.1 Khái niệm tầm quan trọng công tác Quản trị nhân 1.1.1 Khái niệm Để nghiên cứu tốt đợc khóa luận tốt nghiệp này, trớc hết phải hiểu Quản trị nh©n sù ? HiƯn cã nhiỊu quan niƯm vỊ Quản trị nhân * Quản trị: Là tác động cách thờng xuyên, liên tục chủ thể lên đối tợng nhằm thực mục tiêu đà đề NGUYễN XUÂN HOà 746046 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG * Nhân sự: Là ngời cụ thể tham gia vào hoạt ®éng nµo cđa bÊt kú mét tỉ chøc nµo, bÊt kể vai trò tổ chức họ tổ chức nơi họ hoạt động có quy mô nh Nhân phải gắn liền với tổ chức, với việc xếp ngời vào vị trí định máy tổ chức để đảm bảo khả quản trị, điều hành đợc doanh nghiệp tơng lai - Giáo s ngời Mỹ Dinock cho rằng: Quản trị nhân bao gồm toàn biện pháp thủ tục áp dụng cho nhân viên tổ chức giải tất trờng hợp xảy có liên quan đến loại công việc đó[11,8] - Còn giáo s Felix Migro cho rằng: Quản trị nhân nghệ thuật chọn lựa nhân viên sử dụng nhân viên cũ cho suất chất lợng công việc ngời đạt tới mức tối đa đợc[11,8] - Quản trị nhân chức trình quản trị Bởi ngời u tè quan träng nhÊt cđa mét doanh nghiƯp Do đó, việc lựa chọn, xếp ngời có lực, phẩm chất phù hợp với vị trí máy tổ chức nhiệm vụ hàng đầu nhà quản trị - Nh Quản trị nhân hệ thống hoạt động, phơng pháp, cách thức tổ chức có liên quan đến việc tuyển chọn, trì, phát triển, khuyến khích đÃi ngộ mối quan hệ khác với nhân viên nhằm sử dụng có hiệu yếu tố ngời, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cá nhân xà hội 1.1.2 Tầm quan trọng Quản trị nhân Quản trị nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng ngày đợc nhà quản trị quan tâm nghiên cứu phân tích, xem chức cốt lõi quan trọng tiến trình quản trị Việc nghiên cứu Quản trị nhân cần thiết với sau: - Nền kinh tế nớc ta vận hành theo chế thị trờng có điều tiết Nhà nớc đặc trng bật tính cạnh tranh Các tổ chức quản trị nói chung kinh doanh nói riêng buộc phải cải thiện tổ chức, yếu tố ngời định Việc tìm ngời phù hợp để giao việc, hay cơng vị vấn đề đáng quan tâm hình thức tổ chức NGUYễN XUÂN HOà 746046 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG - Sù tiÕn bé cđa khoa häc kü tht hiƯn đại với phát triển kinh tế mở buộc nhà quản trị phải biết thích ứng Do việc tuyển chọn, xếp, đào tạo, điều động nhân máy tổ chức nh để đạt hiệu tốt đợc quan tâm - Nghiên cứu Quản trị nhân giúp cho nhà quản trị biết đợc cách giao dịch với ngời khác, biết cách đặt câu hỏi, biết lắng nghe, biết tìm ngôn ngữ chung với nhân viên, biết cách nhạy cảm nắm bắt đợc ý nghĩ với nhân viên, biết cách đánh giá nhân viên cách tốt nhất, biết cách lôi kéo nhân viên say mê với công việc tránh đợc sai lầm việc tuyển chọn sử dụng lao động, nâng cao chất lợng công việc, nâng cao hiệu tổ chức - Con ngời đối tợng đặc biệt quản trị Con ngời đòi hỏi nhu cầu vật chất mà đòi hỏi nhu cầu tinh thần, nhiều tác động lớn đến kết doanh nghiệp Do phải chăm lo cho họ, xuất phát từ lợi ích cá nhân ngời lao động, từ việc hoạch định việc phân công lao ®éng x· héi, sù tiÕn bé cđa khoa häc công nghệ lợi ích doanh nghiệp Quản trị nhân nghệ thuật nghiên cứu môn khoa học giúp cho doanh nghiệp ngày phát triển vững mạnh 1.2 Chức năng, nhiện vụ Quản trị nhân 1.2.1 Chức Hoạt động quản trị đời nhằm thực bốn chức là: hoạch định, tổ chức, lÃnh đạo kiểm tra Đó chức mà ngời phụ trách phận nhân phải thực nhằm phục vụ cho phận khác hoàn thành mục tiêu tài nguyên nhân phận, tài nguyên nhân tổ chức - Chức hoạch định: Là việc vào khả thực tế, xác định kế hoạch tơng lai doanh nghiệp phải làm ? Ai làm ? Khi ? đâu ? Và làm nh ? Tức phải trả lời câu hỏi What?, Who?, Why?, When?, Where?, How? Đó xác lập mục tiêu tổng thể, từ đề chơng trình thực hiện, phơng pháp đánh giá Đó sở để xây dựng nhu cầu nhân cho văn phòng - Chức tổ chức: Tổ chức trình xác định quyền hạn, trách nhiệm nh lợi ích ngời Thiết lập mối quan hệ phận văn NGUYễN XUÂN HOà 746046 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG phòng với với phận khác doanh nghiệp, bố trí nhân viên hợp lý - Chức lÃnh đạo: Là việc áp dụng phơng pháp tác động khác lên nhân viên để đạt mục tiêu đà định - Chức kiểm tra: Là việc đánh giá chất lợng công việc so với tiêu chuẩn ®Ị tõ ®ã ®iỊu chØnh sai lƯch gióp ®ì nhân viên thực công việc tốt hơn, rút kinh nghiệm học bổ ích 1.2.2 Nhiệm vụ - Quản trị nhân đề sách tuyển dụng, sử dụng phát triển nguồn nhân lực - Quản trị nhân việc bố trí ngời, việc - Quản trị nhân việc thực chế độ khen thởng, kỷ luật - Quản trị nhân việc đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực tổ chức - Quản trị nhân phải phù hợp với hoạt động nhân phát triển mối quan hệ công việc - Quản trị nhân việc kiểm tra, giám sát hoạt động phát triển, khả tiềm tàng nhân viên, xây dựng hệ thống bảng lơng quan cho phù hợp - Bảo đảm chế độ bảo hiểm, y tế, xà hội 1.3 Vai trò Quản trị nhân Mục tiêu Quản trị nhân sù lµ cung cÊp cho doanh nghiƯp, tỉ chøc mét lực lợng lao động đảm bảo lợng chất thời kỳ kinh doanh Do Quản trị nhân có vai trò quan trọng 1.3.1 Xét mặt trị xà hội Thể tính u việt chế độ xà hội việc khẳng định vai trò chủ thể ngời lao động đồng thời thể công bằng, bình đẳng sở thực nguyên tắc phân phối theo lao động hiệu sản xuất kinh doanh Tác động tích cực quản trị nhân làm cho ngời lao động củng cố lòng tin chế độ xà hội, có ý thức đầy đủ cống hiến NGUYễN XUÂN HOà 746046 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG 1.3.2 Xét mặt kinh tế Nhà hoạt động quản trị nhân doanh nghiệp mà khai thác khả tiềm tàng sức sáng tạo, lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm ngời lao động từ sử dụng hợp lý, tiết kiệm sức lao động, tăng suất lao động, hiệu kinh doanh, tạo điều kiện thực tốt quỹ tiền lơng, nâng cao mức sống ngời lao ®éng 1.3.3 XÐt vỊ mỈt tỉ chøc Trong bÊt kú tổ chức, doanh nghiệp cần đến yếu tố quan trọng lao động, lao động vừa lµ u tè tham gia cÊu thµnh tỉ chøc( xÐt mặt tổ chức) vừa chủ thể trình hoạt động quan, đơn vị.Bởi vậy, lao động không tạo lực hoạt động theo số lợng sức lao động có mà chủ động, sáng tạo làm cho lực lao động đợc tăng cờng nhiều điều kiện cụ thĨ Ngµy cho dï khoa häc, kü tht cã tiên tiến đến đâu chịu điều khiển trực tiếp hay gián tiếp ngời Ngoài việc đề sách liên quan đến tài nguyên nhân toàn quan vừa đảm bảo giải đợc vấn đề khó khăn giúp quan thực đợc mục tiêu tổ chức, nhân có vai trò việc đào tạo, tuyển dụng phúc lợi cho phận khác Bộ phận nhân phức tạp, khó khăn so với lĩnh vực quản trị khác liên quan đến ngời, tâm sinh lý, tình cảm, chuyên môn, khả giao tiếp, khả thực công việc Vì phận nhân cần có điều chỉnh phù hợp áp dụng khoa học quản trị nhân vào lĩnh vực quản trị doanh nghiệp,tổ chức để từ giúp nhà quản trị tìm đợc ngôn ngữ chung nhằm lôi kéo nhân viên say mê công việc Muốn phát huy đợc lực cá nhân việc thực mục tiêu tổ chức phải xếp điều động phối hợp cá nhân theo phơng pháp định gọi công tác tổ chức quản trị nhân quan 1.4 Những nguyên tắc quản trị nhân Đối với quan đơn vị, thời kỳ khác vận dụng phơng pháp, hình thức quản trị nhân thích hợp, song phải tuân thủ nguyên tắc sau: NGUYễN XUÂN HOà 746046 luận văn tốt nghiệp TRƯờNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG - Đảm bảo cung cấp đủ số lợng chất lợng lao động cho quan, tổ chức thời kỳ - Đảm bảo chuyên môn hoá kết hợp với trang bị kiến thức tổng hợp - Phối hợp chặt chẽ phân công lao động hợp tác lao động - Sử dụng lao động phải sở đào tạo, bồi dỡng để nâng cao trình ®é lao ®éng - Sư dơng lao ®éng ph¶i kÕt hợp với thù lao lao động hợp lý (bảo đảm quan hệ cống hiến hởng thụ) - Kết hợp thởng phạt vật chất, tinh thần nhằm tăng cờng kỷ luật lao động 1.5 Nội dung quản trị nhân văn phòng 1.5.1 Việc làm, ®Þnh møc lao ®éng, néi qui lao ®éng - ViƯc làm: Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm đợc coi việc làm, thủ trởng văn phòng phải tìm cách để ngời văn phòng có việc làm ổn định, không để ngời không đủ việc làm 40h tuần - Định mức lao động: khối lợng công việc mà lao động hoàn thành đơn vị thời gian khối lợng định mức theo sản phẩm Việc xây dựng định mức lao động sát góp phần nhằm giúp cho tổ chức lao động khoa học văn phòng đợc nhịp nhàng, trôi chảy - Nội qui lao động: Văn phòng phải hoạch định thời gian làm việc thêi gian nghØ ng¬i; + TrËt tù c¬ quan, văn phòng; + An toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc; + Bảo vệ tài sản; + Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động hình thức xử lý kỷ luật lao động; + Nội qui lao động phải đợc thông báo đến ngời, thông báo việc chính, cốt yếu để ngời thực NGUYễN XUÂN HOà 746046
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so bien phap nang cao hieu qua cong tac nhan 134587,