0

Đề tài " Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá "

16 18 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 03:20

MỤC LỤC - Phần mở đầu - PHẦN NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận triết học dùng làm tiền đề lý luận cho đề tài Nguyên tắc phương pháp luận qui luật lượng- chất Nguyên tắc phương pháp luận mối quan hệ nguyên nhân- kết II- Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng kinh tế Việt Nam trước xu tồn cầu hố III- Những giải pháp kiến nghị - PHẦN KẾT LUẬN LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế ngành thiếu quốc gia giới Chính thế, chiếm vai trò quan trọng hệ thống nhà nước quốc gia Khơng có vậy, lĩnh vực kinh tế ảnh hưởng đến mặt đời sống xã hội như: trị, văn hố, mơi trường Do có vai trị quan trọng nên thay đổi dù lớn hay nhỏ ngành kinh tế ảnh hưởng đến phát triển chung quốc gia Ngày nay, xu toàn cầu hoá đề tài thu hút nhiều ý gần hiệp định thương mại Việt - Mỹ thông qua tạo thêm nhiều hội cho phát triển kinh tế nước ta đồng thời thách thức lớn kinh tế giai đoạn phát triển nước ta ,vì nói cơng nghệ kỹ thuật ta cịn chậm so với giới buộc phải có đổi cung cách sản xuất, quản lý , đầu tư hướng Bài tiểu luận giúp em học hỏi nhiều việc rèn luyện cách viết, cách diễn giải vấn đề trau dồi khả tư Song tiểu luận khơng thể tránh khỏi sai sót nội dung hình thức Kính mong thầy giáo sửa chữa góp ý để tiểu luận hoàn thiện EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ! PHẦN NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận triết học dùng làm tiền đề lý luận cho đề tài - Q uy luật lượng- chất Muốn hiểu thấu đáo qui luật lượng- chất trước hết phải tìm hiểu xem lượng, chất Trong giáo trình triết học Mác- Lênin, khái niệm chất lượng dịnh nghiã sau:” chất phạm trù triết học dùng để tính qui định khách quan vốn có vật tượng, thống hữu thuộc tính làm cho nó khơng phải khác” Còn”lượng phạm trù triết học để tính qui định vốn có vật biểu thị số lượng, qui mơ,trình độ, nhịp điệu vận động phát triển vật thuộc tính nó” Bất kì vật, tượng có chất lượng Trong q trình vận động phát triển, chất lượng vật biến đổi Sự thay đổi lượng chất không diễn độc lập với Trái lại, chúng có quan hệ chặt chẽ với Nhưng khơng phải thay đổi lượng làm thay đổi chất vật Lượng vật thay đổi giới hạn định mà không làm thay đổi chất vật Vượt qua giới hạn làm cho vật khơng cịn nó, chất cũ đi, chất đời Khn khổ mà đó, thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật gọi độ “Độ phạm trù triết học dùng để thống lượng chất, khoảng giới hạn, mà đó, thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật ” Những điểm giới hạn mà thay đổi lượng làm thay đổi chất vật gọi điểm nút Sự thay đổi lượng đạt tới điểm nút dẫn đến đời chất Sự thống lượng chất tạo thành độ với điểm nút Vì vậy, hình dung phát triển dạng đường nút quan hệ độ Sự thay đổi chất thay đổi lượng trước gây gọi bước nhảy Nói cách khác, bước nhảy phạm trù triết học dùng để giai đoạn chuyển hoá chất vật thay đổi chất trước gây Sự thay đổi chất kết thay đổi lượng đạt tới điểm nút Sau đời, chất tác động trở lại thay đổi lượng Chất làm thay đổi quy mô tồn vật, làm thay đổi nhịp điệu vận động phát triển vật Bởi chất lượng hai mạt đối lập vốn có lịng vật tượng Chất tương đối ổn định cịn lượng thường xuyên biến đổi Sự thay đổi lượng đến lúc đối lập với chất cũ, bị chất cũ kìm hãm, địi hỏi phải phá bỏ độ cũ mở độ để mở đường cho lượng thay đổi Khi chất cũ bị phá bỏ, chất thiết lập lại tạo thống chất lượng Quy luật lượng chất phát biểu sau: “Bất kì vật thống chất lượng, thay đổi lượng vượt giới hạn độ dẫn tới thay đổi chất vật thông qua bước nhảy; chất đời tác động trở lại thay đổi lượng Xuất phát từ điều trên, hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải quan tâm đến q trình tích luỹ lượng khơng có q trình khơng có thay đổi chất Sự vật đi, tiến đời thay Khi chất đời phải biết xác định quy mơ tốc độ phát triển lượng cho phù hợp, không thoả mãn dừng lại Phải chống lại quan điểm tả khuynh hữu khuynh Tả khuynh quan điểm coi thường tích luỹ lượng Cịn hữu khuynh lượng thay đổi chín muồi cần phải có thay đổi chất lại không dám thực bước thay đơỉ chất Cả hai quan điểm quan điểm sai lầm 2 Nguyên tắc phương pháp luận mối quan hệ nguyên nhân- Kết Nguyên nhân sinh kết Do đó, nguyên nhân có trước kết Cịn kết xuất sau nguyên nhân xuất Song việc nối tiếp thời gian tượng biều mối quan hệ nhân Trong thực mối liên hệ nhân- biểu phức tạp Một kết thông thường nguyên nhân nguyên nhân sản sinh nhiều kết Khi nguyên nhân tác động chiều, hướng, lúc lên vật chúng gây lên ảnh hưởng chiều tới hình thành kết ngược lại Trong sợi dây chuyền vô tận vận động vật chất, tượng coi nguyên nhân khơng có kết xem kết cuối Trong mối quan hệ này, vật coi ngun nhân việc khác, lại coi kết ngược lại Nguyên nhân sản sinh kết Nhưng sau xuất hiện, kết không giữ vai trò thụ động nguyên nhân Trái lại, tác động lại nguyên nhân theo hai chiều hướng tích cực tiêu cực Mối liên hệ nhân – có tính khách quan Khơng có vật tượng tồn mà khơng có ngun nhân Do đó, nhiệm vụ nhận thức khoa học phải khám phá ngun nhân Bởi có biết nguyên nhân, định hướng cho phát triển tiếp sau Một vật tượng nhiều nguyên nhân sinh Mỗi nguyên nhân có vị trí khác việc hình thành kết Vì vậy, ta cần phải phân loại nguyên nhân đồng thời phải nắm nguyên nhân phát triển chiều để tạo sức mạnh tổng hợp hạn chế nguyên nhân ngược chiều Nguyên nhân sinh kết sau kết xuất lại tác động trở lại ngun nhân sinh Vì vậy, phải biết khai thác tận dụng kết đạt để nâng cao nhận thức để thúc đẩy vật phát triển II- Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng kinh tế Việt Nam trước xu tồn cầu hố Trên giới có nhiều tài liệu viết khái niệm hội nhập kinh tế Quốc tế Giáo sư kinh tế học quốc tế thuộc đại học Tổng hợp Giôn Hốp- kin, Oa- sinhtơn D.C, Giêm Ri- đen định nghĩa: “Hội nhập tự thương mại, đơn giản thân thương mại” Về mặt lý luận, vấn đề kinh tế không mang đặc trưng kinh tế đơn thuần, mà gắn với hệ thống trị tảng tư tưởng Về mặt thực tiễn, rõ ràng quốc gia , người ta chấp nhận hội nhập kinh tế quốc tế lợi ích quốc gia bảo đảm- Các lợi ích khơng đơn lợi ích kinh tế Nó ln xác định gồm lợi ích trị quốc gia Cho nên, hiệp định song phương hai quốc gia ln có điều khoản loại trừ yếu tố gây hại đến an ninh quốc gia nước Với cách tiếp cận trên, hiểu hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta không trình gia nhập tổ chức kinh tế quốc tế mà thể thân hệ thống thương mại, sách phát triển kinh tế Đảng, Nhà nước định hướng Những phát kiến địa lý, chiến tranh xâm chiếm thuộc địa, phát triển đại công nghiệp, phát triển sản xuất nhờ áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, mở rộng thị trường quốc tế, mở rộng giao lưu quốc tế phá vỡ tính biệt lập, khép kín phạm vi quốc gia, mở rộng không gian hoạt động quốc gia Đây tiền đề cho trình tích luỹ lượng để chuẩn bị cho thay đổi chất tới giới hạn đó(độ) dẫn đến bước nhảy kinh tế xu tồn cầu hố đời Có nhiều ngun nhân tác động dẫn tới hình thành phát triển xu tồn cầu hố kinh tế, có số nguyên nhân chủ yếu là: -Xu tồn cầu hố kinh tế trước hết bắt nguồn từ phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, từ tính chất xã hội hố lực lượng sản xuất phạm vi quốc gia quốc tế -Xu tồn cầu hố kinh tế chịu tác động trực tiếp mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ đại Sự phát triển công nghệ cao( công nghệ sinh học, công nghệ viễn thông ) làm thay đổi chất lực lượng sản xuất loài người, đưa loài người từ văn minh công nghiệp lên văn minh tin học, tạo thành kinh tế tri thức, kĩ thuật số, hình thành mạng máy tính tồn cầu( Internet), phá vỡ hàng rào ngăn cách không gian thời gian quốc gia giới thúc đẩy nước quan hệ, hợp tác với - Sự phát triển bành trướng công ty tư độc quyền xuyên quốc gia,lực lượng chi phối toàn cầu hố Chính ngun nhân đặt quốc gia, phát triển phát triển, đứng trước thách thức tụt hậu Do quốc gia đặt ưu tiên cho phát triển kinh tế Trong đó, u cầu mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác ngày trở thành nhiệm vụ chủ yếu Quá trình hội nhập kinh tế Việt Nam cuối năm 80 Đảng Nhà nước thực sách mở cửa đổi kinh tế Đại Hội VII Đảng (1991) thông qua định hướng kinh tế đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế “Nghị đại hội VIII Đảng (1996) định : “đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới” Nghị hội nghị Trung Ương lần thứ khoá VIII (12-1997) rõ nguyên tắc hội nhập : “ sở phát huy nội lực, thực quán, lâu dài sách thu hút nguồn lực từ bên ngồi”, “tiến hành khẩn trương, vững việc đàm phán hiệp định Thương mại với Mỹ, gia nhập APEC WTO”, có “ kế hoạch cụ thể để chủ động thực cam kết khuôn khổ AFTA” Để thực hội nhập kinh tế quốc tế quy định quốc gia, tự hoá thương mại đầu tư cách công khai, rõ ràng theo nguyên tắc sau: - Công - Tự hoá thương mại - Làm ăn hay thương lượng với phải có sở có có lại - Cơng khai sách Thương Mại đầu tư Với nguyên tắc trên, nước “đi sau” nước ta có nhiều thuận lợi, việc học hỏi kinh ngiệm nước “đi trước”, phải chịu nhiều khó khăn thách thức mà quan trọng hàng đầu việc bảo hộ sản xuất nước doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp quốc doanh “chân ướt, chân ráo” bước vào kinh tế thị trường Với tầm nhìn chiến lược xác định rõ tình hình xu phát triển giới, sở yêu cấu xúc phát triển kinh tế đất nước, Đại hội khẳng định “Xây dựng kinh tế mở”, “đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế Thế giới”, nghị Ban chấp hành TW khoá III nêu rõ:”tích cực, chủ động thâm nhập mở rộng thị trường quốc tế”, “gia nhập APEC WTO, có kế hoạch cụ thể để chủ động thực cam kết khuôn khổ AFTA” Rõ ràng, hội nhập kinh tế quốc tế quan điểm, định hướng phải quán tuân thủ Qua nghiên cứu thực tiễn hoạt động hội nhập kinh tế nước, nước phát triển, thấy hội nhập kinh tế quốc tế tồn mà khơng có thua thiệt Vấn đề tồn cầu hố một:”con dao hai lưỡi” Một mặt tạo hội phát triển kinh tế- kĩ thuật, tạo khả giao lưu văn hố, trí tuệ, chuyển giao công nghệ đại, phát triển văn minh vật chất Mặt khác, làm trầm trọng thêm bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo, làm xói mịn sắc văn hố dân tộc, công vào chủ quyền quốc gia Về phương diện nguyên tắc, phải xác định chiến lược hợp lý, cho kiếm lợi cách tối đa hạn chế đến mức thấp thua thiệt Và điều quan trọng phải nhiều Hội nhập kinh tế quốc tế trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa tranh thủ vừa cạnh tranh, vừa tận dụng hội vừa phải đối phó với thách thức to lớn Đối với nước ta nay, thách thức lớn lực cạnh tranh doanh nghiệp nước, doanh nghiệp quốc doanh yếu, dễ bị thua thiệt thương trường; thiếu hụt lực thu thập phân tích thơng tin để dự báo chiều hướng phát triển kinh tế giới đối tác cạnh tranh, từ khả mở rộng phát triển thị trường Ngay đội ngũ cán làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế ta vừa học, vừa làm Chúng ta tham gia đua tranh kinh tế trình độ kinh tế cơng nghệ ta cịn thấp Bảo vệ kinh tế bảo vệ doanh nghiệp ta, doanh nghiệp quốc doanh vấn đề phải đặt lên hàng đầu Một lộ trình hội nhập nhanh khả chịu đựng kinh tế với mức độ cao khả doanh nghiệp dẫn đến hậu khó lường kinh tế, đơi trị đất nước Song điều khơng có nghĩa kéo dài lộ trình hội nhập kinh tế với mức độ thấp tốt Bởi kéo dài lộ trình làm cho sức ì nặng, đầu tư cải tiến quản lý cơng nghệ, dẫn tới tình trạng hiệu quả, yếu sức cạnh tranh kinh tế ngày tụt hậu so với kinh tế giới Tồn cầu hố kinh tế có tác dụng trực tiếp đến trị, có hệ mặt trị Song không nên hiểu luận điểm kinh tế định trị cách đơn giản máy móc Thơng qua đường hợp tác, đầu tư, tự hoá thương mại, viện trợ, cho vay theo hướng khuyến khích tư nhân hố, tự hố tư sản Các lực tư chủ nghĩa đứng đầu Mĩ muốn tạo sở kinh tế tư chủ nghĩa Từ dẫn đến hình thành lực lượng trị đối lập lịng xã hội để thực tự diễn biến hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa( nước xã hội chủ nghĩa) thay đổi phủ theo hướng thân phương Tây( nước phát triển) gây sức ép kinh tế trị nước Tuy vậy, chủ nghĩa đế quốc vấp phải phản kháng mạnh mẽ nước phát triển, nước xã hội chủ nghĩa nhằm chống lại âm mưu áp đặt trị Vừa qua, Hiệp định thương mại Việt- Mĩ kí kết, hiệp định có lợi phát triển kinh tế Việt Nam, trước Mĩ định dùng áp lực nhằm thơng qua “đạo luật nhân quyền”, can thiệp thô bạo vào trị nước ta Cũng lĩnh vực trị, lĩnh vực văn hố chịu tác động q trình tồn cầu hố kinh tế Tồn cầu hoá tạo điều kiện cho việc mở rộng giao lưu quốc tế, tăng thêm mối liên hệ hiểu biết lẫn dân tộc, xích lại gần quốc gia Do đó, tạo điều kiện cho việc mở rộng giao lưu văn hoá, khoa học quốc gia, dân tộc tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn hoá nhân loại, bổ sung cho tạo điều kiện đại hoá văn hoá Tuy nhiên, mặt khác, tồn cầu hố kinh tế điều kiện lực tư chi phối lại tạo nguy làm sói mịn sắc dân tộc, mâu thuẫn với việc giữ gìn sắc văn hố dân tộc Trên giới, chủ nghiã đế quốc đế quốc Mỹ dựa sức mạnh kinh tế muốn tồn cầu hố văn hố, chí Mỹ hố Người ta tuyên truyền lối sống Mỹ, văn hoá Mỹ, cịn kênh truyền thơng Mỹ phủ khắp hành tinh, phim ảnh Hô-li-út Mỹ chiếu khắp nước, chí đồ ăn thức uống Mỹ( Mac Donald, Coca Cola ) lan tràn khắp nơi Đến nỗi Pháp lo bị Mỹ hoá Mỹ muốn áp đặt giá trị, lợi ích văn hố, lối sống cho tồn cầu Chính thế, nước ta phải trọng đến vấn đề bảo tồn văn hoá xu tồn cầu hố, tránh bị “hồ tan” “hồ nhập” Khơng có vậy, tồn cầu hố cịn ảnh hưởng đến vấn đề mơi trường Từ năm 1973 đến nay, số liệu điều tra chưa đầy đủ chắn diện tích rừng bị giảm khơng phải số Chẳng hạn Lâm Đồng, măn tính trung bình có 10.000 rừng bị tàn phá Trong vòng 20 năm trở lại có 25% diện tích rừng bị biến Từ năm 1990 đến 1995, tồn cuốc có triệu rừng bị huỷ diệt (bình quân năm triệu rừng) Vấn đề nhiễm mơi trưịng , khói bụi rác thải Tuy cịn nhiều khó khăn tồn sau thập niên tham gia vào q trình tồn cầu hố kinh tế nước ta thu thành tựu đáng kể Hàng năm kinh tế có tăng trưởng: tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng bình quân hàng năm 8,2% , giảm tỉ lệ lạm phát từ 14,7% năm 1986 xuống 12,7% năm 1995 khoảng 5% năm 1996 Kim ngạch xuất năm (1991-1995) đạt 17 tỷ đô la 1996 đạt tỷ đô la Mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài, thu hút vốn đầu tư kĩ thuật nhiều nước để phát triển kinh tế nước đến cuối năm 1996 có 700 cơng ty lớn, nhỏ đầu tư vào nước ta với 22 tỷ đô la nằm 1800 dự án phát triển kinh tế thuộc nhiều thành phần khác như: công nghiệp, nơng nghiệp, dịch vụ, ngân hàng tài Chúng ta thiết lập quan hệ buôn ngoại thương với 120 nước giới, xoá bỏ bị bao vây, cô lập kinh tế tạo lực để cạnh tranh thị trường giới Môi trường kinh tế vĩ mô ngày ổn định cán cân thương mại ngày cải thiện rõ rệt làm cho kinh tế phát triển động III-Những kiến nghị giải pháp Để khắc phục tồn kinh tế Việt Nam nhằm mục tiêu đưa kinh tế phát triển bền vững trước xu tồn cầu hố em có kiến nghị sau: - Xây dựng thể chế pháp lí cho quan hệ nước ta nước hình thành hệ thống đồng thoả thuận, hiệp định làm tảng cho quan hệ hợp tác quốc tế Cụ thể là: tham gia hỗ trợ việc chuẩn bị, đàm phán kí kết hiệp định, thoả thuận cấp phủ nước ta với nước, thực tốt việc theo dõi, đôn đốc thực thoả thuận, hiệp định kí kết, phía ta phía bạn Góp phần xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế ta cho phù hợp với luật pháp tập quán quốc tế, trực tiếp tham gia vào trình hình thành phát triển luật lệ, quy định quốc tế, nhằm bảo vệ tốt lợi ích đất nước công dân ta quan hệ quốc tê Pháp huy vai trị tích cực uỷ ban hỗn hợp quy chế song phương hợp tác kinh tế Việt Nam nước; kịp thời phát hiện, kiến nghị phối hợp giải vấn đề nảy sinh quan hệ kinh tế nước ta với nước tổ chức quốc tế; bảo vệ chủ quyền kinh tế lợi ích kinh tế Việt Nam trường quốc tế - Triển khai thực chủ trương, sách kinh tế, đặc biệt kinh tế đối ngoại Nhiệm vụ ngành ngoại giao Cụ thể làm thật tốt công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác Với lợi thế, đặc điểm ngành cần nắm vững sách, luật lệ nước sở tại, cung cấp nhanh xác thông tin quan trọng thị trường, đối tác; nắm bắt kịp thời nhân tố thuận lợi không thuận lợi; tăng cường giới thiệu tiềm kinh tế, sách, luật lệ nhu cầu ta cho đối tác nước Ngành ngoại giao thực công việc hợp tác phối phợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp - Nghiên cứu kinh tế nước, kinh tế giới, khu vực, tổ chức kinh tế quốc tế quan hệ kinh tế quốc tế; nghiên cứu kinh tế Việt Nam để góp phần hoạch định chủ trương, sách kinh tế, đặc biệt lĩnh vực kinh tế đối ngoại hội nhập kinh tế giới khu vực Trong bối cảnh nay, công tác cần tăng cường với chất lượng cao để có đề xuất tham mưu có gia trị cao với đảng phủ - Tìm hiểu nhu cầu, khả mặt đối tượng, nước tổ chức quốc tế , khả nhu cầu ngành nước để đề xuất kiến nghị với phủ có chủ trương, sách làm ăn với nước Hiện thời gian tới cần tập trung vào lĩnh vực như: xúc tiến thương mại đặc biệt tìm kiếm thị trường mới, mở rộng thị trường để tăng cường xuất hàng hoá, dịch vụ xuất lao động Việt Nam; thu hút FDI hình thức đầu tư quốc tế khác; vận động ODA, hình thức viện trợ khác hỗ trợ kĩ thuật cộng đồng quốc tế, xử lý nợ nước ngồi; thúc đẩy du lịch chuyển giao cơng nghệ ; tranh thủ đóng góp cộng đồng người Việt Nam nước cho nghiệp phát triển đất nước, quảng bá văn hóa mang sắc dân tộc Việt Nam giới - Trực tiếp chuẩn bị đàm phán tham gia đàm phán kí kết loại hiệp định, thoả thuận phủ (song phương, đa phương) ta với nước làm tảng pháp lý cho quan hệ hợp tác quốc tế phát triển; theo dõi, đôn đốc việc thực hiệp định, thoả thuận kí kết Hiện tới đây, cần quan tâm nghiên cứu đóng góp vào khả kí kết hiệp định song phương đa phương nhằm hình thành hệ thống đồng thoả thuận hiệp định tất mặt biên giới lãnh thổ, lãnh sự, hỗ trợ tư pháp, hợp tác kinh tế- thương mại khoa học- công nghệ - Hỗ trợ bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp việc móc nối, thẩm tra đối tác, tìm kiếm mở rộng thị trường; giúp đỡ doanh nghiệp làm ăn nước Trong thời gian tới cần: tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế cho xuất hàng hoá, dịch vụ, người lao động đầu tư Việt Nam - Tham gia xây dựng khung pháp lý, văn pháp quy kinh tế vĩ mô nói chung văn chuyên ngành, đặc biệt việc thông tin kinh nghiệm nước - Công tác thông tin, tuyên truyền kinh tế nhằm cung cấp thơng tin cần thiết, xác cho hoạt động kinh tế cụ thể quan nhà nước doanh nghiệp - Tham gia quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế đối ngoại PHẦN KẾT LUẬN Xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ sở phát huy cao độ nguồn nội lực, đồng thời thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực bên ngoài; kết hợp nội lực với ngoại lực thành sức mạnh tổng hợp nội dung quan trọng đường lối kinh tế Đại hội IX Đảng đề Chủ động hội nhập kinh tế để tạo điều kiện xây dựng thành công kinh tế độc lập, tự chủ Mặt khác, có độc tự chủ kinh tế chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia lợi ích dân tộc Tất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước lên CNXH Việc Việt Nam tham gia tồn cầu hố kinh tế khơi dậy tiềm sản xuất, khơi dậy lực sáng tạo, chủ động chủ thể lao động sản xuất kinh doanh thúc đẩy sản xuất phát triển Do kinh tế nước ta thực đổi mới, bước đầu đạt thành tựu to lớn: từ nước đói kém, sở vật chất nghèo nàn, kỹ thuật lạc hậu đến trở thành nước không đủ ăn mà cịn dư thừa, xuất nước ngồi( đặc biệt lúa, gạo) Tuy nhiên, ta không tự lịng với đạt đạt khó, giữ cịn khó Vì địi hỏi ta phải cố gắng nỗ lực khơng ngừng để củng cố thành tạo cho chỗ đứng chắn trường quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình triết học Mác-Lênin - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tác giả PTS Nguyễn Cúc - NXB Thống kê- Hà Nội- 1995 - ASEAN- Những vấn đề xu hướng Bài ASEAN- Một số vấn đề môi trường phát triển Tác giả PTS Trần Quốc Trị – Viện nghiên cứu Đơng Nam Á Tạp chí Cộng sản : - Phạm Công Minh – Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ tài - Lâm Đình Ngọc - Bộ Ngoại giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài " Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá ",