0

(Luận văn) nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên đài tiếng nói việt nam

110 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 04:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM QUỐC TUÂN lu an n va ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM p ie gh tn to NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP VIÊN d oa nl w u nf va an lu ll LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG oi m z at nh z m co l gm @ an Lu HÀ NỘI - 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM QUỐC TUÂN lu an n va NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP VIÊN p ie gh tn to ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM oa nl w d LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ll u nf va an lu Mã số: 8.34.04.03 oi m z at nh NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ XUÂN CỬ z m co l gm @ an Lu HÀ NỘI - 2019 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi, hướng dẫn Tiến sĩ Lê Xuân Cử Luận văn hoàn thành nổ lực thân, số liệu, kết nêu Luận văn xác thực có nguồn góc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN lu an va n Phạm Quốc Tuân p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn chỉnh luận văn mình, lời tơi xin chân thành lịng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo, Cô giáo trang bị kiến thức quý báu giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu luận văn lu Đặc biệt xin trân trọng tỏ lòng biết ơn đến Tiến sĩ Lê Xuân an n va Cử người trực tiếp hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tn to sâu sắc cho tơi q trình làm luận văn Cũng xin gửi lời cám ơn chân gh thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, thầy chủ nhiệm lớp p ie HC22B2 Học viện Hành Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam w tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu Cuối oa nl tơi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người bên d tôi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên va an lu cứu u nf Tôi xin chân thành cảm ơn! ll Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2019 oi m z at nh TÁC GIẢ LUẬN VĂN z m co l gm @ an Lu Phạm Quốc Tuân n va ac th si MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP VIÊN CẤP TRUNG ƢƠNG 1.1 Một số vấn đề chung 1.1.1 Khái niệm báo chí lu 1.1.2 Khái niệm biên tập, biên tập viên, biên tập viên báo chí, chất lượng BTV, nâng cao chất lượng BTV an va 1.1.3 Đặc điểm biên tập viên 13 n 1.1.4 Nhiệm vụ tiêu chuẩn biên tập viên 17 1.2.1 Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ biên tập viên .23 ie gh tn to 1.2 Chất lượng biên tập viên 23 p 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ biên tập viên .30 oa nl w 1.3 Sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên cấp Đài Tiếng Nói Việt Nam 33 d 1.3.1 Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi chế quản lý nhà nước kinh tế chất lượng công tác truyền thông 33 an lu u nf va 1.3.2 Do đòi hỏi q trình phát triển truyền thơng, xây dựng ngành truyền thơng chất lượng, đại hoạt động có hiệu 35 ll 1.3.3 Yêu cầu hội nhập truyền thơng xu tồn cầu hoá, khu vực hoá 36 oi m z at nh 1.3.4 Xuất phát từ hạn chế, bất cập chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam .37 z Tiểu kết chƣơng 39 @ gm Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ BIÊN m co l TẬP VIÊN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 40 2.1 Khái quát Đài tiếng nói Việt Nam .40 an Lu 2.1.1 Lịch sử xây dựng phát triển Đài tiếng nói Việt Nam 40 n va ac th si 2.2 Phân tích thực trạng chất lượng việc nâng cao chất lượng biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam 46 2.2.1 Thực trạng phẩm chất trị, đạo đức .46 2.2.2 Thực trạng trình độ 47 2.2.3 Thực trạng kỹ công việc 54 2.2.4 Thực trạng chất lượng đội ngũ biên tập viên theo kết thực nhiệm vụ 55 2.2.5 Thực trạng chất lượng đội ngũ biên tập viên thông qua đánh giá lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam 57 lu 2.3 Đánh giá chung việc nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam 61 an va 2.3.1 Những kết đạt 61 n 2.3.2 Những hạn chế 63 to gh tn 2.3.3 Nguyên nhân kết hạn chế 64 ie Tiểu kết chƣơng 69 p Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG nl w CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP VIÊN ĐÀI TIẾNG NÓI d oa VIỆT NAM 71 va an lu 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam 71 ll u nf 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam 75 oi m 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện hệ thống sách, pháp luật đội ngũ biên tập viên gắn liền với q trình cải cách, đại hóa ngành thơng tin truyền thông 75 z at nh z 3.2.2 Nhóm giải pháp xây dựng, kiện tồn tổ chưc máy Đài tiếng nói Việt Nam nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin truyền thông .77 gm @ l 3.2.3 Nhóm giải pháp quy hoạch tuyển dụng biên tập viên 78 m co 3.2.4 Nhóm giải pháp đào tạo, bồi dưỡng biên tập viên 80 an Lu 3.2.5 Nhóm giải pháp sử dụng đánh giá biên tập viên 83 3.2.6 Nhóm giải pháp tra, kiểm tra biên tập viên .88 n va ac th si 3.2.7 Giải pháp thực chế độ đãi ngộ cho đội ngũ biên tập viên 88 3.2.8 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng biên tập, xuất bối cảnh cách mạng công nghệ thông tin 89 Tiểu kết chƣơng 92 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC .100 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT an n va p ie gh tn to CNH,HDH : Công nghiệp hóa, đại hóa PGS.TS : Phó giáo sư, tiến sỹ CCHC : Cải cách hành CBCC : Cán bộ, công chức NNLN : Nguồn nhân lực LĐTBXH : Lao động thương binh xã hội DTBD : Đào tạo, bồi dưỡng CBCC : Cán công chức CBCCVC : Cán bộ, công chức, viên chức DTBD : Đào tạo bồi dưỡng ĐTNVN : Đài tiếng nói việt nam VOV : Đài Tiếng nói Việt Nam ("Radio The Voice of Vietnam ) nl w : Nguồn nhân lực oa lu NNL d : Đào tạo bồi dưỡng HCNN : Hành nhà nước u nf CNXH va an lu ĐTBD : Chủ nghĩa xã hội ll : Xã hội chủ nghĩa BTV : Biên tập viên oi m XHCN z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Trình độ chun mơn biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam 49 Bảng 2.2 Trình độ lý luận trị biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam 50 Bảng 2.3 Trình độ quản lý nhà nước biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam 51 Bảng 2.4 Trình độ ngoại ngữ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam 52 Bảng 2.5: Trình độ tin học viên chức Đài tiếng nói Việt Nam 53 Bảng 2.6 Kết khảo sát kỹ biên tập viên 54 lu an va DANH MỤC BIỂU n tn to gh Biểu đồ 2.1: Trình độ chun mơn BTV 49 p ie Biểu đồ 2.2 Đánh giá lãnh đạo Đài tinh thần, trách nhiệm đội ngũ w BTV 58 oa nl Biểu đồ 2.3 Đánh giá lãnh đạo Đài phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái d độ phục vụ đội ngũ BTV 59 an lu Biểu đồ 2.4 Đánh giá lãnh đạo Đài tính chun nghiệp kinh nghiệm va cơng tác 60 ll u nf Biểu đồ 2.5 Đánh giá lãnh đạo Đài phong cách làm việc đội ngũ oi m BTV 60 z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nâng cao chất lượng NNL nhiệm vụ quan trọng quan, tổ chức quốc gia Nhiều nước đặt nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm để phát triển đề chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển tương lai Có thể nói, sở để thành cơng quan, tổ chức phải dựa vào chất lượng NNL lu an Đảng Nhà nước đề quan điểm, định hướng sách để xây va n dựng phát triển NNL Tại Đại hội XII, Đảng ta khẳng định người tn to yếu tố quan trọng phải phát huy tối đa nhân tố người, coi người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập quốc p ie gh chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển nl w tế, địi hỏi NNL có chất lượng, có khả làm việc môi trường công d oa nghệ cạnh tranh cao Vì vậy, phát triển NNL có chất lượng yếu tố then an lu chốt để đất nước phát triển nf va Thực sách mở cửa hội nhập, báo chí, truyền thơng Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ báo chí truyền thơng từ bên lm ul ngồi mà phần lớn họ có ưu cơng nghệ, kỹ thuật tính chuyên z at nh oi nghiệp tài Mở cửa hội nhập đặt u cầu cao trình độ báo chí, tin học, ngoại ngữ, hiểu biết thông lệ luật pháp quốc tế đội ngũ z phóng viên, biên tập viên Đội ngũ biên tập viên phải có lập trường tư tưởng @ gm vững vàng, có lĩnh, giữ vững quan điểm, định hướng phát triển Các co l quan báo chí, truyền thơng đứng trước địi hỏi để khơng m ngừng nâng cao chất lượng chương trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ an Lu tình hình thỏa mãn yêu cầu ngày cao khán gỉa n va ac th si chung Đài tiếng nói Việt Nam nói riêng Để khắc phục tình trạng đánh giá cán thiếu khách quan, cào bằng, bình quân chủ nghĩa cần phải: Trước hết, phải vận dụng đắn quy định công tác cán đánh giá cán bộ, phải làm cho đội ngũ biên tập viên Đài thức ý nghĩa tầm quan trọng công tác đánh giá thân họ tổ chức Đánh giá cán phải gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ đảm nhiệm, phải vào tiêu chuẩn kết thực công việc để đánh giá Kết đánh giá có ý nghĩa quan trọng đến phát triển chức nghiệp, đến đào tạo, bồi dưỡng nhiều vấn đề khác thuộc cá nhân, kết đánh giá lu an ảnh hưởng lớn đến phát triển đơn vị va n Hai là, đánh giá cán phải công bằng, khách quan, minh bạch dựa tn to tiêu chí cụ thể, khoa học, đánh giá phải toàn diện, thực tiễn Để làm ie gh điều cần nghiên cứu kết hợp nhiều hình thức, phương pháp đánh giá p khác nl w Ba là, đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia quản lý nhân kỹ d oa đánh giá cán Đồng thời phải bồi dưỡng kỹ đánh giá an lu cho đội ngũ cán quản lý chuyên môn nf va Bốn là, đánh giá cán phải thực theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lm ul cơng khai nội dung, tiêu chí đánh giá Mở rộng tham gia z at nh oi nhiều người, nhiều tổ chức đoàn thể trình đánh giá Tránh độc quyền số người đánh giá cán Năm là, phát triển mở rộng hình thức tự đánh giá cán Không z gm @ đánh giá hàng năm mà đánh giá vị trí, lĩnh vực cơng việc Duy trì cơng tác đánh giá, phân loại cơng chức hàng tháng làm sở cho việc co l khốn biên chế kinh phí hoạt động m Sáu là, sử dụng kết đánh giá cách cơng bằng, khách quan có tác an Lu dụng khuyến khích, động viên xây dựng phong trào thi đua đơn vị n va ac th 87 si 3.2.6 Nhóm giải pháp tra, kiểm tra biên tập viên Công tác tra biện pháp quan trọng việc ngăn ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cơng tác lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý mà thiếu kiểm tra, tra dẫn đến bệnh quan liêu, tham ơ, lãng phí có tăng cường kiểm tra, kiểm sốt chống tệ nạn Người nói “muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết nghị có thi hành khơng, thi hành có khơng; muốn biết sức làm, làm cho qua chuyện, có cách khéo kiểm sốt” Chính vậy, để nâng lu an cao chất lượng biên tập viên - VOV cần phải thực số nội dung sau: n va - Phổ biến, quán triệt triển khai thực nghiêm Chỉ thị 07/CT-TTg tn to ngày 19/3/2014 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh phịng, chống tiêu cực gh công tác quản lý công chức, viên chức, biên tập viên thi đua khen p ie thưởng; w - Đẩy mạnh hoạt động tự tra, kiểm tra đơn vị sở, thực oa nl nghiêm quy định quy trình tra, kiểm tra d - Triển khai hoạt động tra kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên lu nf va an môn nghiệp vụ để chủ động phát hiện, chấn chỉnh xử lý, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực biên tập viên - VOV lm ul - Nâng cao trách nhiệm thủ trưởng đơn vị thuộc trực thuộc z at nh oi việc phân công, theo dõi, kiểm tra nhiệm vụ hàng ngày, tuần, tháng công chức, viên chức biên tập viên - VOV thừa hành, gắn với việc nâng cao z chất lượng công tác đánh giá, phân loại đơn vị, cá nhân hàng tháng gm @ 3.2.7 Giải pháp thực chế độ đãi ngộ cho đội ngũ biên tập viên l Xây dựng chế độ sách phù hợp, tương xứng với tính chất, đặc thù m co công việc ngành BTV sở thí điểm sách khốn biên chế an Lu kinh phí hoạt động Trong đó, cần tập trung xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý chuyên gia giỏi lĩnh vực truyền thơng; Có n va ac th 88 si sách khuyến khích, đãi ngộ hợp lý để động viên BTV tự tham gia đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Dành biên chế hàng năm chế độ sách ưu đãi như: tiền lương, nhà để thu hút, tuyển dụng người có trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) đào tạo nước nước người có trình độ chun mơn giỏi cơng tác ngành báo trí; thực chế độ dưỡng liêm cho toàn lực lượng; chế độ công chức làm nhiệm vụ biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; chế độ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm sốt chống bn lậu bộ, biển; kiểm sốt, phịng, chống ma túy lu an 3.2.8 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng biên tập, xuất bối n va cảnh cách mạng công nhệ thông tin tn to Cách mạng công nghiệp 4.0 với kết hợp công nghệ thơng tin số gh hóa, internet kết nối vạn vật trí thơng minh nhân tạo, cơng nghệ robot in 3D p ie tạo thay đổi đột biến tồn cơng tác xuất bản, w có bước nhảy vọt tốc độ sản xuất, chia sẻ lan tỏa xuất phẩm đặc biệt oa nl hướng đến VOV “cơ quan truyền thông đa phương tiện” xã hội d Trong tình hình đó, xuất khơng “lụi tàn” mà trái lại ngày phát lu nf va an triển kinh tế tri thức VOV từ môi trường thực tế bị giới hạn không gian thời gian dần chuyển sang môi trường internet, di động, môi lm ul trường công nghệ số phát huy “tồn lực”, khơng bị phụ thuộc vào z at nh oi yếu tố, điều kiện sản xuất phát hành truyền thống, để ấn phẩm đến tay độc giả nhanh nhất, nhiều nhất, tiện ích quyền tồn cầu bị z giới hạn yếu tố khách quan, chủ quan gm @ Những thay đổi đem lại nhiều hội tiền đề thuận lợi cho phát l triển nhanh mạnh mẽ ngành cơng nghiệp văn hóa-xuất Song, m co tạo áp lực lớn buộc chủ thể người làm biên tập viên – an Lu Đài tiếng Nói Việt Nam phải thay đổi tư duy, cách thức làm việc hoạt động xuất bản, in phát thanh, truyền hình, internet n va ac th 89 si Một là, Trong bối cảnh cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, VOV khơng thích nghi, bắt kịp tốc độ phát triển khoa học công nghệ, không kịp thời ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ lợi xu hướng xuất số, xuất điện tử vào quy trình xuất bản, khơng có đủ điều kiện nguồn vốn, trang thiết bị đại, trở nên yếu cạnh tranh liệt thị trường, tương thích với hoạt động xuất dựa tảng tích hợp, giao thoa công nghệ đại môi trường số VOV cần thay đổi hệ thống tổ chức, quản lý chế, cách thức hoạt động để phát triển, tương thích với hoạt động xuất dựa lu an tảng tích hợp, giao thoa công nghệ đại môi trường số" n va Hai là, yêu cầu đặt đội ngũ cán làm công tác xuất tn to bản, đặc biệt biên tập viên phải có lĩnh trị, lập trường tư gh tưởng vững vàng, có khả chọn lọc, tổng hợp, phân tích xử lý trước p ie nguồn thơng tin chưa kiểm chứng điều kiện bùng nổ thông w tin nhanh, đa chiều nước quốc tế Từ Cách mạng công oa nl nghiệp 4.0 Ngồi kiến thức chun sâu, địi hỏi đội ngũ cán xuất phải d có tính động, sáng tạo, có lực ngoại ngữ, tin học chí lu nf va an kiến thức khoa học-cơng nghệ cần thiết, để tiếp cận ứng dụng công nghệ hoạt động quản lý chuyên môn, tương ứng với lm ul phương thức xuất mới, sử dụng kênh truyền thông đa phương tiện, công z at nh oi nghệ quản lý, quản trị nhà xuất bản, quản trị mạng lưới bán hàng Ba là, Đối với sở đào tạo nghiên cứu, xây dựng đổi z chương trình đào tạo gắn lý luận với thực tiễn; phát triển đội ngũ giảng viên gm @ theo hướng chuẩn hóa, đại hóa; tăng cường phối hợp nhà trường l với đơn vị làm công tác xuất nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng m co để đáp ứng yêu cầu ngành xuất nói chung, xuất điện tử nói riêng an Lu Các sở đào tạo cần bổ sung thêm thời lượng xuất điện tử đa phương tiện thương mại điện tử, chí số mơn học liên quan đến truyền n va ac th 90 si thông mạng xã hội Đồng thời, sở đào tạo ngành xuất nên nghiên cứu thành lập trung tâm thực nghiệm xuất bản, sở thực hành cho học viên làm loại sách điện tử đa phương tiện Bốn là, yêu cầu đặt cấp bách với công tác đạo, quản lý hoạt động xuất quan chức thân nhà xuất phải nhanh chóng đổi theo kịp đòi hỏi thực tiễn hoạt động xuất bản, theo hướng gắn kết chặt chẽ hai yếu tố tư tưởng-văn hóa kinh tế-cơng nghệ, nhằm nâng cao lực cạnh tranh, mang lại hiệu cao (cả trị-xã hội kinh tế) cho hoạt động xuất bối cảnh Cách lu an mạng công nghiệp 4.0 n va Năm là, Đối với người làm công tác biên tập (BTV) luôn phải cập tn to nhật công nghệ, thong tin, kiên thức Theo lời Tổng Giám Đốc Nguyễn gh Thế Kỷ - VOV “những người làm cơng tác biên tập khơng có kiến thức p ie chun mơn báo chí đủ mà phải hội tụ đầy đủ kiến thức xã hội w công nghệ” học hỏi tham gia kháo đào tạo chuyên môn, kiến thức, oa nl cơng nghệ, tự tìm tịi sang tạo, biết ứng dụng khoa học công nghệ vào công d tác biên tập, nâng cao trình độ ngồi ngữ đặc biệt Tiếng Anh nhiều nf va an lu ngoại ngữ khác z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 91 si Tiểu kết chƣơng Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lương đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam, học viên xác định phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài thời gian tới Phương hướng nâng cao chất lương đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam phải gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ trị, gắn với sách mở cửa hội nhập, chuyển đổi chế quan lý đẩy mạnh CNH, HĐH; ứng dụng công nghệ 4.0 nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên phải bao gồm nâng cao trình độ lu an chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp; phải gắn liền với việc xây n va dựng cấu tổ chức xác định công việc hợp lý phải thực Từ phương hướng chung, học viên đề xuất giải pháp nâng cao chất gh tn to đồng khâu công tác cán p ie lương đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam đáp ứng yêu cầu mở cửa w hội nhập, chuyển đổi chế quản lý nhà nước kinh tế CNH, HĐH oa nl giai đoạn Trên sở chiến lược phát triển ngành thông tin truyền d thông định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói lu nf va an Việt Nam cần xây dựng triển khai thực đồng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thời lm ul gian tới z at nh oi Có nhiều giải pháp khác nhau, có giải pháp tầm vĩ mơ, có giải pháp vi mơ, có giải pháp tác động trực tiếp, có giải pháp tác động gián tiếp; có giải pháp z trước mắt có tính đột phá có giải pháp lâu dài để đạt mục tiêu đề Sự gm @ khác biệt, tính đa dạng giải pháp cách tiếp cận nghiên cứu vấn đề l hướng tới kết nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ biên m co tập viên Đài tiếng nói Việt Nam Các giải pháp bao gồm: Hoàn thiện hệ an Lu thống sách, pháp luật biên tập viên; xây dựng, kiện tồn tổ chức máy Đài tiếng nói Việt Nam nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà n va ac th 92 si nước lĩnh vực thông tin truyền thông; đối công tác quy hoạch tuyển dụng biên tập viên; sử dụng đánh giá khách quan, công bằng; nâng cao chất lượng ĐTBD đội ngũ biên tập viên; thực chế độ đãi ngộ đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra đội ngũ biên tập viên Các giải pháp triển khai thực hiệu có tác dụng nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thời gian tới Thực tốt giải pháp chắn năm tới Đài tiếng nói Việt Nam có đội ngũ biên tập viên có phẩm chất trị, đạo đức, có trình độ, lực, cơng nghệ tin học, ngoại ngữ thích ứng với lu an mơi trường hồn thành tốt nhiệm vụ giao n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 93 si KẾT LUẬN Q trình mở cửa hội nhập, tồn cầu hóa diễn nhanh chóng lơi hầu hết quốc gia, vùng lãnh thổ hội nhập vào kinh tế giới Việt Nam kinh tế chuyển đổi, mở cửa hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới, trình hội nhập quốc tế tạo hội thuận lợi mà cịn phải đối mặt với khó khăn, thách thức Trong đường lối, sách phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, lu nhân dân; xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN; thực an n va sách mở hội nhập; khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh tn to thần tầng lớp nhân dân Thực sách mở cửa hội nhập, dân gh chủ hóa đời sống xã hội đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống p ie thông tin tuyên truyền loại hình nói, báo viết, báo hình Một w cácyếu tố quan trọng pahỉ không ngững nâng cao chất lượng đội ngũ oa nl biên tập viên, nâng cao chất lượng viết d Đài tiếng nói Việt Nam quan truyền thông quan trọng Đảng lu nf va an Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, chống lại luận điệu sai trái lực thù lm ul địch Cùng với đổi đất nước, Đài tiếng nói Việt Nam ln z at nh oi quan báo chí đầu việc đổi mới, sáng tạo, thể nghiệm vận dụng tư báo chí, ứng dụng công nghệ đại việc sản xuất chương trình phát mà điển hình việc xây dựng mơ hình z gm @ Cơ quan truyền thông đa phương tiện nước bao gồm bốn l loại hình báo chí: Báo nói, báo hình, báo điện tử, báo viết, với mục tiêu tối m co thượng nâng cao hiệu tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin an Lu ngày cao cao công chúng Trong trình phát triển mình, lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam n va ac th 94 si ln xác định phát triển nhân lực chất lượng cao nhiệm vụ trọng tâm Đội ngũ CBCCVC Đài, có đội ngũ biên tập viên phải người có phẩm chất đạo đức, trung thành với nghiệp cách mạng; có trình độ, lực kỹ làm việc; có tinh thần, thái độ làm việc nhiệt tình; ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Đài tiếng nói Việt Nam trải qua 74 năm xây dựng phát triển, đội ngũ biên tập viên Đài lớn mạnh mặt, có phẩm chất trị vững vàng, giỏi chun mơn nghiệp vụ, ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Tuy nhiên, bối cảnh mới, đội ngũ biên tập viên cần phải lu an phấn đấu nhiều nữa, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng n va cao chất lượng biên tập tn to Để làm sở khoa học nghiên cứu chương 2, chương học viên gh phân tích làm rõ sở lý luận chất lượng đội ngũ biên tập viên, khái niệm, p ie đặc điểm, vị trí, vai trị, nhiệm vụ, tiêu chuẩn biên tập viên; tiêu chí đánh w giá chất lượng đội ngũ biên tập viên; yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội oa nl ngũ biên tập viên; cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên d Trong chương 2, học viên phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ biên lu nf va an tập viên Đài tiếng nói Việt Nam Thực trạng chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam học viên đánh giá nội dung: phẩm chất lm ul trị, đạo đức; trình độ đào tạo, trình độ trị, quản lý nhà nước, trình z at nh oi độ ngoại ngữ, tin học; kỹ năng; kết hồn thành cơng việc đánh giá lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam Từ phân tích thực trạng đó, học viên z nhận xét, đánh giá kết đạt được, hạn chế, nguyên nhân gm @ kết hạn chế làm sở đề xuất phương hướng giải l pháp nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài chương m co Từ phương hướng, học viên đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng an Lu đội ngũ biên tập viên Đài thời gian tới Các giải pháp bao gồm: Hồn thiện hệ thống sách, pháp luật biên tập viên; xây dựng, kiện n va ac th 95 si tồn tổ chức máy Đài tiếng nói Việt Nam nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin truyền thông; đối công tác quy hoạch tuyển dụng biên tập viên; sử dụng đánh giá khách quan, công bằng; nâng cao chất lượng ĐTBD đội ngũ biên tập viên; thực chế độ đãi ngộ đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra đội ngũ biên tập viên Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đòi hỏi phải thực cách tích cực đồng Nếu giải pháp thực hiệu có tác dụng nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thời gian tới lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 96 si DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2010),Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày tháng năm 2010 việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức Bộ Nội vụ (2004), Chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn, Nxb Thống kê, Hà Nội Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn lu Chính phủ (2003), Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 việc tuyển an dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan nhà nước, Hà va n Nội phó chủ tịch cấu thành viên Ủy ban nhân dân cấp, Hà Nội gh tn to Chính phủ (2004), Nghị định số 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng p ie Chính phủ (2007), Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 15/1/2007 sửa đổi, bổ w sung số điều Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 oa nl Chính Phủ việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức d quan nhà nước, Hà Nội lu an Chính phủ (2010), Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 đào nf va tạo, bồi dưỡng công chức, Hà Nội lm ul Phạm Kim Dung (2005), Tổ chức máy quyền chế độ sách z at nh oi cán sở, Nxb Tư pháp, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội z 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp @ gm Hành Trung ương (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội co l 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/11 m Bộ Chính trị cơng tác qui hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ an Lu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội n va ac th 97 si 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội 13 Bùi Huy Khiên, Nâng cao lực cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành nước ta nay, tạp chí Giáo dục lý luận, số tháng 11/2012 14 Lê Xuân Cử, Chất lượng công chức ngành lao đông thương binh xã hội thành phố Hà Nội, luận án tiến sỹ, năm 2016 15 Hồ Chí Minh (1974), Bàn cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 16 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội lu an 17 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội n va 18 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội tn to 19 Hoàng Phê (2000), Trung tâm từ điển học, Nxb Đà N ng, Đà N ng gh 10 Bùi Đình Phong (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán p ie bộ, Nxb Lao Động w 21 Quốc hội (05/04/2016) “ Luật Báo chí số 103”, QH13 oa nl 22 Quốc hội (2015), “Luật tổ chức quyền địa phương”, Hà Nội d 23 Quốc hội (2008), Luật cán bộ, công chức, Hà Nội lu nf va an 24 Nguyễn Minh Sản (2009), “Pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã Việt Nam hay - vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb lm ul Chính trị - Hành chính, Hà nội z at nh oi 25 Nguyễn Văn Sáu Hồ Văn Thông (2003), “Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay”, Học z viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội gm @ 26 Võ Kim Sơn (2002), Tổ chức nhân hành nhà nước, Nxb Đại l học Quốc gia, Hà Nội m co 27 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), “Luận khoa học cho việc an Lu nâng cao chất lượng cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hố đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội n va ac th 98 si 28 Dương Trung Ý (2013), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Vũ Thuỳ Dương (2017): Những vấn đề đặt đổi phương thức đào tạo biên tập viên báo chí Việt Nam nay, Tạp chí Lý luận trị truyền thơng 29 Trang tin điện tử VOV - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM https://vov.vn/ 30.Trang tin điện tử Cơ cấu tổ chức | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM http://tnvn.gov.vn/Tochuc.aspx lu an 31.Cổng thông tin điện tử Quốc Hội n va http://quochoi.vn/Pages/default.aspx https://luatvietnam.vn/ p ie gh tn to 32.Trang tin điện tử Văn Pháp luật – Thư viện Pháp Luật Việt Nam d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 99 si PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP VIÊN ĐÀI TIẾNG NĨI VIỆT NAM Ơng/bà chọn đánh X vào mà ông/bà cho phù hợp Ông/bà đánh tinh thần, trách nhiệm biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam?  Rất hài lịng  Bình thường  Hài lịng  Khơng hài lịng Ơng/bà đánh phẩm chất đạo đức, tinh thần thái lu độ làm việc đội ngũ biên tập viên Đài? an n va  Rất hài lịng  Bình thường  Hài lịng  Khơng hài lịng tn to Ơng/bà đánh tính chuyên nghiệp kinh  Rất hài lịng  Bình thường  Hài lịng  Khơng hài lịng p ie gh nghiệm làm việc biên tập viên Đài? w Ông/bà đánh phong cách làm việc đội ngũ oa nl biên tập viên Đài?  Bình thường  Hài lịng d  Rất hài lịng  Khơng hài lịng lu nf va an Ông/bà đánh kết thực nhiệm vụ giao biên tập viên Đài? lm ul  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ z at nh oi  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  Hồn thành nhiệm vụ cịn hạn chế lực  Khơng hồn thành nhiệm vụ z l gm @ Xin ơng/bà vui lịng cho biết đánh giá tính hợp lý việc xếp giao? an Lu m co (Khoanh trịn vào lựa chọn với đánh giá mức tốt nhất, nhất) n va ac th 100 si xin vui lòng cho biết điểm chưa hợp lý: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ông/ bà cho biết số lượng biên tập viên đơn vị quản lý (Câu hỏi dành cho cấp quản lý) lu an - Tổng số BTV: ……… - Tổng số BTV hạng A: ……… - Tổng số BTV hạng B: ……… - Tổng số Tổng số BTV hạng C: ……… - Tổng số Tổng số BTV hạng D: ……… - Tổng số cộng tác làm công tác biên tập : ……… n va ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ tn to ……… ……………………… ……………………………………… …… gh ……… ……….……………… ……………………… …………………… p ie ………………… …………… ……….……………… …………………… w … ……………………………………… …………… ……….…………… oa nl … ……………………… ……………………………………… ………… d … ……….……………… ……………………… ………………………… lu nf va an …………… …………… ……….……………… ……………………… ……………………………………… …………… ……….……………… lm ul ……………………… ……………………………………… …………… z at nh oi ……………………………………… …………… ……….……………… ……………………… ……………………………………… …………… z ……………………………………… …………… ……….……………… gm @ ……………………… ……………………………………… …………… l ……………………………………… …………… ……….……………… m co ……………………… ……………………………………… …………… an Lu n va ac th 101 si
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn) nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên đài tiếng nói việt nam,