0

Tim hieu thi truong my va mot so goi y doi voi 141285

46 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 04:46

Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quốc tế Lời mở đầu Ngày nay, xu hội nhập, toàn cầu hóa kinh tế giới, kinh nghiệm số quốc gia phát triển đà cho thấy: quốc gia muốn thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng điều tất yếu quốc gia cần hội nhập vào kinh tế khu vực giới, nh học thuyết lợi so sánh nhà kinh tế học tiếng David Ricacdo đà chứng minh rằng: Tất quốc gia có lợi tham gia vào hoạt động thơng mại quốc tế, điều với không quốc gia phát triển mà với quốc gia phát triển nh nớc ta Nhận thức đắn vai trò thơng mại quốc tế, năm gần đây, phủ nớc ta đà có chế sách thay đổi phù hợp tạo điều kiện môi trờng kinh doanh thông thoáng để thu hút doanh nghiệp nớc đầu t vào Việt Nam với hoạt động kinh doanh xuất nhập Việt Nam Đặc biệt thêi kú CNH, HDH cđa níc ta hiƯn nay, mục tiêu đẩy mạnh hoạt động xuất thực chiến lợc CNH hớng ngoại mục tiêu để thúc đẩy tăng trởng kinh tế nhanh chóng, theo kịp nớc khu vực giới Bằng viƯc më cưa nỊn kinh tÕ t¹o lËp mèi quan hệ với 100 quốc gia khác giới, không phân biệt đối xử tôn giáo thể chế trị với phơng châm : Việt NamViệt Nam muốn bạn nớc giới thông qua sách, văn đ thông qua sách, văn đ ợc luật hóa, hiệp định song phơng đa phơng đợc ký kết, việc gia nhập vào khối liên kết cđa khu vùc nh ASEAN, APEC, ®ång thêi ViƯt Nam tiến tới gia nhập tổ chức thơng mại giới WTO Trong năm gần đây, việc Mỹ bình thờng hoá quan hệ với Việt Nam đà tạo hội tìm kiếm thị trờng cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt sau hiệp định Thơng Mại Việt-Mỹ đà ký kết, tới đợc quốc hội hai nớc thông qua Mặc dù trớc hoạt xuất nhập đợc thực nhng hàng hoá vào thị trờng hai nớc bị kiểm soát, đánh thuế cao, cha đợc thực công khai nhiều cách khác nhau, điều đà làm hạn chế hoạt động xuất nhập hai nớc, lúc thời điểm tốt cho hai phía để hợp tác kinh doanh lĩnh vực đầu t trực tiếp hoạt động xuất nhập Nh đà biết Mỹ nớc rộng lớn có quan hệ buôn bán với hầu hết quốc gia khu vực khác giới, đà khẳng định khả ảnh hởng nỊn kinh tÕ Mü ®èi víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi, lµ mét cêng qc kinh tÕ cã møc thu nhập bình quân tính theo đầu ngời cao, quốc gia hợp chủng quốc với nhiều tầng lớp dân c, đa sắc tộc, đa văn hoá có khả tiêu dùng khối lợng hàng Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quốc tế hoá lớn hàng năm, với hệ thống pháp luật hoàn thiện đầy đủ chặt chẽ điều thị trờng Mỹ đợc đánh giá thị trờng lớn mẻ đầy tiềm năng, thu hút mạnh mẽ nhà kinh doanh quốc tế kinh doanh đây, bao gồm doanh nghiệp Việt Nam, nhng đồng thời đặt trở ngại, khó khăn doanh nghiệp ta, mà doanh nghiệp nứơc ta bớc đầu thâm nhập vào thị trờng Mỹ Đề tài em : Việt NamTìm hiểu thị trờng Mỹ số gợi ý ®èi víi c¸c doanh nghiƯp xt khÈu cđa ViƯt Nam thông qua sách, văn đ, nhằm góp phần hiểu biết rõ thị trờng Mỹ có ý kiến đóng góp phần nhỏ bÐ gióp cho c¸c doanh nghiƯp xt khÈu ViƯt Nam Kết cấu đề án bao gồm : Chơng I: lý luận chung nghiên cứu thị trờng nớc Chơng II: tìm hiểu thị trờng Mỹ Chơng III: số gợi ý doanh nghiệp việt nam tham gia xuất vào thị trờng mỹ Chơng I : Lý luận chung nghiên cứu thị trờng nớc I Tổng quan thị trờng nớc : Khái niệm thị trờng & thị trờng nớc : Khái niệm thị trờng nói chung thị trờng nớc nói riêng có nhiều cách định nghĩa khác nhau, tuỳ theo cách tiếp cận ngời Theo quan điểm kinh tế học Việt Nam Thị trờng tổng thể cung cầu loại hàng hoá định không gian thời gian cụ thể thông qua sách, văn đ Với cách nhìn nhà quản lý doanh nghiệp, khái niệm thị trờng phải đợc gắn với tác nhân kinh tế tham gia vào thị trờng nh ngời mua, ngời bán, ngời phân phối v.v với hành vi cụ thể họ Những hành vi tuân theo quy luật định Hành vi cụ thể ngời mua ngời bán sản phẩm cụ thể chịu tác động yếu tố tâm lý điều kiện giao dịch Chẳng hạn số trờng hợp cụ thể giá sản phẩm tăng lên nhu cầu sản phẩm không giảm mà ngợc lại tăng lên Trong trờng hợp tính quy luật nhu cầu vai trò điều tiết giá không Nh với sản phẩm cụ thể với nhóm khách hàng cụ thể, quy luật chung mối quan hệ cung cầu lúc Mặt khác điều kiện kinh đại khái niệm thị trờng, yếu tố cung cấp dần tầm quan trọng nhu cầu nhận biết nhu cầu Chuyên ngành kinh doanh quốc tế Đề án môn học yếu tố ngày có ý nghĩa định hoạt động doanh nghiệp Hiện lực sản xuất cung ứng sản phẩm cá doanh nghiệp cho thị trờng đà tăng lên gần nh vô hạn, nhu cầu nhiều sản phẩm đà dần tới mức bÃo hoà hoạt động doanh nghiệp phải chuyển hẳn sang quan điểm nhu cầu, hoạt động doanh nghiệp phải tập trung ý việc nắm bắt nhu cầu phơng thức để thỏa mÃn tối đa nhu cầu Vì xét khái niệm thị trờng doanh nghiệp phải nhấn mạnh vai trò định nhu cầu Song nhu cầu nội dung bên đợc biểu hành vi ý kiến thái độ bên khánh hàng mà doanh nghiệp tiếp cận đợc Vì vậy, đứng giác độ doanh nghiệp Việt Nam thị trờng doanh nghiệp tập hợp khách hàng tiềm doanh nghiệp Tức khách hàng mua mua sản phẩm doanh nghiệp thông qua sách, văn đ Với thị trờng giới đặc điểm rõ nét hơn, khác biệt đa dạng trở lên sâu sắc Do khái niệm thị trờng nớc doanh nghiệp nh sau : Việt Nam Thị trờng nớc doanh nghiệp tập hợp khách hàng tiềm doanh nghiệp thông qua sách, văn đ Theo khái niệm số lợng cấu khách hàng nớc sản phẩm doanh nghiệp nh biến động yếu tố theo không gian thời gian đặc trng thị trờng nớc doanh nghiệp Số lợng cấu nhu cầu chịu ảnh hởng nhiều yếu tố khách quan chủ quan, vĩ mô vi mô đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu cách tỷ mỷ Cấu trúc thị trờng nớc : Thị trờng không tiêu dùng tuyệt đối Thị trờng lý thuyết sản phẩm Thị trờng sản phẩm Thị trờng không tiêu dùng tơng đối Thị trờng doanh nghiệp Thị trờng đối thủ canh tranh Thị trờng tiềm thực tế DN Thị trờng tiềm lý thuyết DN Toàn dân c (nếu sản phẩm xét vật phẩm tiêu dùng) Toàn doanh nghiệp (nếu sản phẩm t liệu sản xuất) vùng lÃnh thổ nghiên cứu Hình 1: Sơ đồ cấu trúc thị trờng doanh nghiệp Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quốc tế Theo định nghĩa trên, thị trờng nớc doanh nghiệp tập hợp khách hàng nớc tơng lai doanh nghiệp đợc chia thành nhóm khách hàng tơng đối theo cấu trúc định Việc phân đoạn thị trờng theo cấu trúc cho phép doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu cần chiếm lĩnh tơng lai biện pháp để thực mục tiêu Cấu trúc khách hàng phân tích theo nhiều giác độ khác nhau, ta xét theo mức độ tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp, lúc cấu trúc thị trờng bao gồm phận hợp thành sau : ( sơ đồ hình ) Nội dung đoạn thị trờng sơ đồ nh sau : a- Thị trờng sản phẩm : sản phẩm đợc hiểu hay nhóm sản phẩm loại Nếu sản phẩm vật phẩm tiêu dùng thị trờng sản phẩm toàn dân c vùng lÃnh thổ xét, sản phẩm t liệu sản xuất thị trờng sản phẩm tổng thể doanh nghiệp vùng có sử dụng loại t liệu sản xuất Nếu loại trừ tập hợp ngời doanh nghiệp không tiêu dùng tuyệt đối, khách hàng mà trờng hợp không tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp lý khác nh giới tính, lứa tuổi, nơi c trú đặc trng cá biệt khác thị trờng lý thuyết sản phẩm Thị trờng không tiêu dùng tơng đối tập hợp ngời doanh nghiệp không tiêu dùng sản phẩm nhiều lý khác nhau, chẳng hạn: Vì thiếu thông tin sản phẩm Vì thiếu khả tài để tiêu dùng Vì chất lợng sản phẩm cha đật yêu cầu Vì thiếu mạng lới cung ứng sản phẩm Vì thói quen tập quán tiêu dùng v.v Việc xác định thị trờng không tiêu dùng tơng đối việc khó khăn song lại cần thiết doanh nghiệp Doanh nghiệp cần tìm nguyên nhân không tiêu dùng sản phẩm khách hàng để đa biện pháp khắc phục nh thúc đẩy hoạt động Marketting, tăng cờng quản lý, giảm giá thành, më réng hƯ thèng ph©n phèi nh»m thu hĐp đoạn đoạn thị trờng Nếu loại trừ thị trờng không tiêu dùng tơng đối ta đợc thị trờng sản phẩm xét, bao gồm thị trờng doanh nghiệp thị trờng đối thủ canh tranh Đối với doanh nghiệp việc tìm hiểu thị trờng đối thủ cạnh tranh khó song vô cần thiết nhằm tìm biện pháp bớc chiếm lĩnh thị trờng thị trờng b- Thị trờng doanh nghiệp : Thị trờng sản phẩm doanh nghiệp đợc xác định thông qua báo cáo thống kê nội doanh nghiệp số lợng khách, doanh số bán tình hình biến động Đồng thời, để biết rõ thông tin liên quan đến tập tính tiêu dùng phải xác định thông qua điều tra thị trờng Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quốc tế Thị trờng tiềm lý thuyết thị trờng mà doanh nghiệp chiếm lĩnh đợc điều kiện kinh doanh đợc liên kết lại cách tối u Đó mục tiêu mà doanh nghiệp phải chiếm lĩnh thời gian dài Thị trờng tiềm lý thuyết bao gồm phận : Thị trờng doanh nghiệp Một phần thị trờng đối thủ cạnh tranh mà doanh nghiệp hy vọng chiếm lĩnh, dẫn đầu Một phần thị trờng không tiêu dùng tơng đối tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp Thị trờng tiềm thực tế thu hẹp thị trờng tiềm lý thuyết cho mang tính thực sở lực có doanh nghiệp, nh hạn chế vốn cản trở đối thủ cạnh tranh Đó mục tiêu mà doanh nghiệp cần xác định ®Ĩ chiÕm lÜnh mét thêi gian ng¾n II Những nội dung việc nghiên cứu thị trờng nớc : Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh thị trờng nớc doanh nghiệp phải chịu ảnh hởng nhiều nhân tố khác nhau, thờng đa dạng phong phú so với thị trờng nội địa Các nhân tố đợc thể cách rõ nét song có trờng hợp tiềm ẩn, khó nắm bắt nhà kinh doanh nớc Việc định dạng nhân tố cho phép doanh nghiệp xác định rõ nội dung cần tiến hành nghiên cứu thị trờng quốc tế Nó để lựa chọn thị trờng, cách thức thâm nhập thị trờng đa Marketting phù hợp Nhìn chung, việc nghiên cứu thị trờng nớc đợc tiến hành theo nhóm nhân tố ảnh hởng sau : Nghiên cứu nhân tố mang tính toàn cầu : Các nhân tố mang tính toàn cầu nhân tố thuộc hệ thống thơng mại quốc tế Mặc dù xu hớng chung giới tự mậu dịch nỗ lực chung để giảm bớt hàng rào ngăn cản hoạt động kinh doanh quốc tế, nhà kinh doanh quốc tế phải đối diện với hạn chế thơng mại khác Phổ biến thuế quan, loại thuế phủ nớc đánh vào sản phẩm nhập nhằm bảo hộ cho doanh nghiệp nớc khỏi bị canh tranh hàng hoá nớc Một hình thức khác mà nhà xuất gặp trở ngại hạn nghạch (quota) việc đa giới hạn số luợng hàng hoá nhập vào quốc gia nhập Mục tiêu hạn ngạch để bảo lu ngoại hối bảo vệ công nghệ nh công ăn việc làm nớc Sự cấm vận hình thức cao hạn ngạch, việc nhập loại sản phẩm danh sách cấm vận bị cấm hoàn toàn Thơng mại quốc tế bị hạn chế việc kiểm soát ngoại hối việc điều tiết lợng ngoại tệ có tỷ giá hối đoái so với đồng tiền khác Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quốc tế Ngoài ra, nhà kinh doanh nớc gặp phải rào cản phi thuế quan nh giấy phép nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lợng hàng hoá, quản lý, phân biệt đối xử với nhà cung ứng sản phẩm Để khắc phục cản trở trên, nhằm khuyến khích thơng mại tự nớc hay số khác nhau, níc ®· thèng nhÊt víi ®i ®Õn ký kÕt hình thành lên tổ chức, khu vực mậu dịch tự nh hiệp đinh chung thơng mại thuế quan (nay tổ chức thơng mại giới WTO ) đà có nỗ lực quan trọng để giảm mức độ thuế quan phi thuế quan khắp giới nhiều khu vực khác đà hình thành liên minh kinh tế mức độ khác ( EU, NAFTA, ASEAN ) nhằm mục tiêu giảm bớt thuế quan nớc khối liên kết, giảm giá cả, khuyến khích đầu t, tạo thêm công ăn việc làm tăng thu nhập cho ngời dân, đồng thời áp dụng mức thuế quan thống nớc khối Nghiên cứu nhân tố thuộc môi trờng kinh tế : Nghiên cứu nhân tố thuộc môi trờng kinh tế việc nghiên cứu kinh tế nớc cần tiến hành hoạt động kinh doanh Có ba đặc tính kinh tế phản ánh hấp dẫn nớc xét nh thị trờng cho doanh nghiệp nớc Thứ là, Cấu trúc công nghiệp nớc Cấu trúc công nghiệp nớc định hình yêu cầu sản phẩm dịch vụ, mức lợi tức mức độ sử dụng nhân lực Có thể phân biệt nớc thành loại cấu trúc công nghiệp nh sau : Các nỊn kinh tÕ tù cÊp tù tóc : Trong nỊn kinh tế phần lớn dân c làm nông nghiệp giản đơn Họ tiêu thụ hầu hết sản phẩm làm trao đổi số lại để lấy hàng hoá dịch vụ khác Đây thị trờng hấp đẫn nhà xuất Các kinh tế xuất nguyên liệu thô : Các nớc nhờ có sẵn nguồn tài nguyên phong phú nhng lại nghèo phơng diện khác Phần lớn thu nhập nhờ xuất tài nguyên thiên nhiên Đây thị trờng hấp dẫn nhà xuất trang thiết bị khai thác, dụng cụ nhiên liệu, thiết bị xử lý phơng tiện vận chuyển Một phận dân c giàu có nớc thị trờng loại hàng hoá xa xỉ mang phong cách phơng Tây Các kinh tế công nghiệp hoá : Các nớc tiến hành công nghiệp hoá nên cần nhập nhiều loại máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, thép khí nặng Công nghiệp hoá tạo tầng lớp giàu có tầng lớp trung lu phát triển, có nhu cầu loại hàng hoá mới, chủ yếu hàng nhập Các kinh tế công nghiệp hóa : Đây nớc phát triển cao, nớc xuất nhiều hàng công nghiệp chế biến vốn đầu t Họ mua bán sản phẩm chế biến với xuất sang nớc khác để đổi lấy nguyên liệu thô sản phẩm sơ chế Các hoạt động công nghiệp chế biến rộng lớn đa dạng đà tạo nên tầng lớp trung lu đông đảo tạo nên thị trờng hấp dẫn loại sản phẩm Thứ hai là, đặc tính phân phèi thu nhËp Sù ph©n phèi thu nhËp cđa mét nớc bị chi phối cấu trúc công nghiệp, song chịu tác đọng nhân tố trị Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quốc tế Theo đặc tính nớc chia thành loại kết cấu phân phối thu nhập khác Lợi tức gia đình thấp Phần lớn lợi tức gia đình thấp Lợi tức gia đình thấp, trung bình, cao Phần lớn lợi tức gia đình trung bình Trong ba loại kết cấu thu nhập sau hấp dẫn với nhà kinh doanh nớc Thứ ba là, đặc tính động thái kinh tế Các nớc giới đà trải qua giai đoạn phát triển kinh tế khác đặc trng tốc độ tăng trởng khác Có thể phân nớc thành loại sau : Các nớc có tốc độ phát triển kinh tế cao ( Trung Qc, c¸c níc NIC, c¸c níc thc Đông Nam ) Các nớc công nghiệp phát triển đà vào ổn định với tốc độ tăng trởng thấp ( Mỹ, nớc thuộc EU ) Các nớc phát triển với tốc độ tăng trëng thÊp  C¸c níc kÐm ph¸t triĨn cã nỊn kinh tế trì trệ chí suy thoái triền miên Tốc độ tăng trởng kinh tế có ảnh hởng đáng kể tổng mức nhu cầu thị trờng tổng mức nhập sản phẩm Chẳng hạn nh suy giảm cđa nỊn kinh tÕ Mü võa qua ®· kÐo theo hàng loạt nớc xuất vào thị trờng Mỹ suy giảm theo, đồng thời làm giảm tốc độ tăng trëng cđa nỊn kinh tÕ thÕ giíi Nghiªn cøu nhân tố thuộc môi trờng trị & luật pháp : Mỗi quốc gia khác khác môi trờng trị luật pháp Vì vậy, kinh doanh nớc cần nghiên cứu đến vấn đề sau : Thái độ ®èi víi nhµ kinh doanh níc ngoµi cđa chÝnh phđ nớc sở : Một số nớc có chế chÝnh s¸ch dƠ d·i thu hót, khun khÝch thùc sù doanh nghiệp nớc ngoài, số nớc khác lại có thái độ thù địch Sự ổn định trị : việc xem xét đất nớc có hoà bình không, có đảm bảo giữ vững ổn định an ninh quốc phòng lâu dài không Có nớc quyền thay đổi liên tục hay có mâu thuẫn máy phủ bạo lực, không thay đổi, chẳng hạn phủ đa sách thay đổi liên tục cực đoan nh : quốc hữu hoá tất tài sản doanh nghiệp nớc ngoài, tài khoản bị phong toả đa sách thuế, hạn ngạch nhập khẩu, quy định khác máy quản lý doanh nghiệp nớc ngoài, điều gây lo lắng cản trở nhà kinh doanh quốc tế mạnh dạn đầu t nớc Sự điều tiết tiền tệ : việc phủ quy định quản lý ngoại hối gây khó khăn cho nhà kinh doanh nớc Trờng hợp lý tởng họ tự đợc chuyển ngoại tệ nớc Trong trờng thuận lợi hơn, nhà kinh doanh nớc chuyển sang hàng hoá mà họ cần Trờng hợp xấu nhà kinh doanh buộc phải bán lỗ thị trờng khác Bên cạnh đó, nhà kinh doanh quốc tế phải đối mặt với rủi ro lớn khác biến động bất thờng tỷ giá hối đoái Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quốc tế Tính hiệu lực máy quyền : Đó việc phủ nớc đà sử dụng quyền lực để hỗ trợ doanh nghiƯp níc ngoµi nh viƯc xư lý th quan hiệu quả, cung cấp thông tin thị trờng thích đáng, hiệu lực phủ trung ơng quyền địa phơng yếu tố khác có tính chất hớng dẫn kinh doanh Bên cạnh đó, uy tín phủ quần chúng nhân dân, tình trạng tham nhũng, quan liêu, mău thuẫn nội vấn đề cần quan tâm nhà kinh doanh nớc Các quy định mang tính bắt buộc pháp luật quản lý cần đợc xem xét kỹ lỡng, nh việc cấm đoán kiểm soát số hàng hoá dịch vụ, cấm số phơng thức hoạt động thơng mại ( phơng thức quảng cáo ), kiểu kiểm soát giá cả, tiêu chuẩn mang tính bắt buộc sản phẩm Nghiên cứu nhân tố thuộc môi trờng văn hoá : Mỗi nớc có tập tục, quy tắc, kiêng kỵ riêng Chúng đợc hình thành theo truyền thống văn hoá dân tộc có ảnh hởng lớn đến tập tính tiêu dùng khách hàng nớc Tuy giao lu văn hoá nớc đà làm xuất nhiều tập tính tiêu dùng chung cho dân tộc, song có yếu tố văn hoá truyền thống đợc trì bền vững, có ảnh hởng mạnh đếnthói quen tâm lý tiêu dùng Đặc biệt chúng thể rõ khác biệt truyên thống văn hoá phơng Đông phơng Tây, tôn giáo chủng tộc Sự khác biệt văn hoá diễn thị trờng nớc Trên giới có thị trờng có sắc vă hoá (nh Trung Quốc, Nhật ) song có nhữ thị trờng pha tạp vă hóa (nh Hoa Kỳ) xem xét khác biệt chất văn hoá không thiết phải đóng khung ranh giíi qc gia Sù kh¸c biƯt vỊ văn hoá ảnh hởng lớn đến cách thức giao dịch, đàm phán ký ký hợp đồng, loại sản phẩm mà khách hàng lựa chọn mua, hình thức khuếc trơng, quảng cáo hàng hoá đợc chấp nhận Các đặc điểm văn hoá đợc thể đặc điểm sau : Thời gian : Có nớc thời gian họ quan trọng họ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mình, số nớc họ thận trọng định họ muốn kéo dài thời gian để định Mối quan hệ thời gian việc định kinh doanh khác văn hoá Một số quốc gia thời gian để định tỷ lệ thuận với tầm quan trọng định Cố gắng đẩy nhanh trình định có kết ngợc lại Không gian : Phơng Tây họ có quan niệm cho khoảng không gian giao dịch thờng thể địa vị nh kích cỡ văn phòng nh địa điểm Nhng diều lại không nớc khác Đánh giá tầm quan trọng ngời theo không gian địa điểm củavăn phòng dẫn tới hiểu lầm nghiêm trọng cá nhân Quan điểm khác khoảng không thấy gần gũi cá nhân Khoảng cách nói chuyện âm lợng giọng nói khác văn hoá Sự gần gũi gây khó chịu nớc song lại điều bình thờng nớc khác Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quốc tế Ngôn ngữ : Các nớc khác có ngôn ngữ khác nhau, mức độ, cách thức thể khác biểu tâm t, thái độ ngời truyền đạt nớc khác Với số nớc Việt Nam ngôn ngữ im lặng thông qua sách, văn đ có ý nghĩa truyền đạt riêng Vì vậy, văn hoá khác cần phải tìm hiểu cách thức sở ngôn ngữ bất đồng ngôn ngữ dẫn đến hiểu lầm tai hại trình giao dịch Sự quen thuộc : Nhật tạo đợc mối quan hệ ban đầu với đối tác tốt đẹp điều cần thiết để kinh doanh với họ Lần gặp gỡ ban đầu họ đàm phán kinh doanh để tạo mối quan hệ, hiểu biết lẫn để tạo tiền đề cho đàm phán Kỹ thuật đàm phán : khác biệt văn hoá thể cách đàm phán tiến hành giao dịch Chẳng hạn, mối quan hệ giá mặc gái giao dịch sai khác nhiều hay tuỳ thuộc vào nớc khác Trong số văn hoá logic đợc tôn trọng tranh luận giao dịch thơng mại nh nớc khác tình cảm thứ cần đến Có nơi cần bàn luận xung quanh chủ đề trớc vào vấn đề chính, nơi khác lại muốn thẳng vào vấn đề cần bàn luận Có nơi vai trò ngời trởng đoàn đàm phán quan trọng việc định nh Mỹ chẳng hạn, không phân biệt tuổi tác hay giới tính mà tập trung đến trình độ, lực ngời đó, Nhật số nớc phơng Đông lại đề cao vai trò định tập thể, ý kiến ngời trởng đoàn đàm phán đa muốn đợc tất ngời ủng hộ với ý kiến nh định họ đợc thực hiƯn  HƯ thèng ph¸p lý : mét cc đàm phán thơng mại, thoả thuận điều kiện pháp lý khiến nhiều ngời có cảm giác đợc đảm bảo Song nề văn hoá khác có khác biệt sở pháp lý nh sù nhËn thøc vỊ lt ph¸p Mét sè níc ph¸p luật tuyệt đối đợc bổ xung theo cách hiểu sau bị vi phạm Một số nớc khác, co giÃn song cách quan niệm vi phạm lại cứng nhắc Hiểu biết hệ thống pháp lý hoạt động điều kiện tiên để tiến hành giao dịch văn hoá khác Cách tiêu thụ : văn hoá có ảnh hởng lớn đến sản phẩm đợc tiêu thụ nh hoạt động xúc tiến tơng ứng, đồng thời tác động đến cách thức tiêu thụ ý nghĩa mà khách hàng gắn vào sản phẩm cụ thể Do xúc tiến sản phẩm nớc ban đầu nên tuân thủ yêu cầu văn hoá tồn thay đổi yêu cầu Xúc tiến sản phẩm phải nhạy cảm với giá trị sở nớc khác cách tiêu thụ Nghiên cứu nhân tố thuộc môi trờng cạnh tranh thị trờng nớc : Sức hấp dẫn thị trờng nớc chịu ảnh hởng quan trọng mức độ canh tranh thị trờng Nghiên cứu nhân tố thuộc môi trờng cạnh tranh việc đánh giá điểm mạnh điểm yếu cạnh tranh với đối thủ khác, vấn đề quan trọng xem xét thị trờng nớc ngoài, vấn đề phức tạp so với vấn đề khác phải tiến hành nhận thức khách hàng với cách nhìn nhận khác Đề án môn học Chuyên ngành kinh doanh quèc tÕ ý thøc cña hä Khã khăn lớn việc xác định tình hình cạnh tranh thị trờng nớc thiếu thông tin đáng tin cậy Trớc hết, nhà kinh doanh nớc phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh nội địa Có hai trờng xảy : Thứ đối thủ cạnh tranh hởng đợc u thuận lợi có hỗ trợ từ phủ tinh thần dân tộc khách hàng Thứ hai số nớc, đặc biệt nớc phát triển ngợc lại đối thủ cạnh tranh thị trờng nội địa lại bất lợi bất tín nhiệm khách hàng uy tín doanh nghiệp hoạc trở thành nạn nhân thói chuộng hàng ngoại Khi phân tích vị trí cạnh tranh, nhà kinh doanh phải xác định đợc tâm lý thị trờng nội địa mức độ lan truyền làm sở cho việc xác định sách Marketting doanh nghiệp Loại đối thủ cạnh tranh thứ hai doanh nghiệp nớc khác hoạt động thị trờng Đây cạnh tranh căng thẳng chờ đợi họ thái độ hợp tác hay phản ứng thụ động mà ngợc lại doanh nghiệp phải đối mặt với biện pháp ứng phó có trực tiếp có gián tiếp, thô thiĨn, tinh vi víi nh÷ng ngn lùc cã thĨ đáng kể cho chi phí cạnh tranh Các phơng thức cạnh tranh đa dạng phong phú Nh thông qua sách Marketting, quảng cáo khuyếch trơng, sách giá cả, mức độ đa dạng hoá sản phẩm, kênh phân phối thay đổi kiểu dáng mẫu mÃ, chất lợng sản phẩm phù hợp giữ uy tín đợc với khách hàng điều quan trọng Bên cạnh liên quan đến dịch vụ sau bán hàng nh vỊ bao gãi b¶o qu¶n s¶n phÈm, viƯc vËn chuyển, bảo hành sản phẩm cho khách hàng vấn đề cần quan tâm để nâng cao khả cạnh tranh cho doanh nghiệp Một biện pháp cạnh tranh có hiệu khác thờng đợc sử dụng tìm khoảng trống thị trờng ( loại sản phẩm độc đáo, đoạn thị trờng mà nhu cầu họ cha đợc đáp ứng ) để chiếm lĩnh: trờng hợp doanh nghiệp nớc xác định vị trí độc quyền khoảng thời gian định trớc phải đối mặt với đối thủ canh tranh trực tiếp Trên nghiên cứu liên quan đến nhân tố vĩ mô thị trờng giúp cho nhà kinh doanh quốc tế nhìn nhận cách khái quát thị trờng nớc để lựa chọn cho thị trờng thích hợp Khi đề cập đến sách marketting phơng thức thâm nhập thị trờng cụ thể cần có nghiên cứu chi tiết thân thị trờng tiềm phơng thức tổ chức hoạt động Việc nghiên cứu đợc tiến hành theo kía cạnh sau: Nghiên cứu nhu cầu thị trờng : Việc nghiên cứu thông qua hàng loạt tiêu đặc trng cho nhu cầu thị trờng nh : tổng lợng sản phẩm tiêu thụ, tổng lợng sản phẩm loại đà đợc tiêu thụ thị trờng, doanh số lợi nhuận thu đợc, số lợng khách hàng tơng lai doanh nghiệp Để nghiên cứu đợc tiêu thông qua phơng pháp nh : Thông qua tài liệu báo chí liên quan, phơng tiện thông tin đại chúng, hội chợ, triển l·m
- Xem thêm -

Xem thêm: Tim hieu thi truong my va mot so goi y doi voi 141285,