0

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô , quan liêu , lãng phí

24 17 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 01:38

ĐẠI HỌC CƠNG NGHIÊP THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH KHOA QUỐC TẾ TIỂU LUẬN MƠN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN ĐỀ TÀI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM Ơ , QUAN LIÊU , LÃNG PHÍ Sinh viên thực hiện Số Thứ Tự Tên Sinh Viên Giáo Viên Hướng Dẫn: Mã Số Sinh Viên LỜI CAM KẾT Nhóm em xin cam kết tất viết q trình nghiên cứu nhóm em Những phần tham khảo thích phần phụ lục tài liệu tham khảo Em xin cảm ơn thầy Trần Minh Tân giúp nhóm em hồn thành tiểu luận Nhóm trưởng Trang Lời nhận xét giáo viên hướng dẫn Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG I : TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THAM NHŨNG 1.1 Khái Niệm Về Tham Nhũng 1.2 Khái Niệm Về Tội Phạm Tham Nhũng 1.3 Các Dấu Hiệu đặc Trưng Về Tội Phạm Tham Nhũng 1.4 Tội Phạm Tham Nhũng Vi Phạm Luật Của Người Có Chức Quyền 10 1.5 Các Nguyên Nhân Dẫn Đến Tham Nhũng 11 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THAM NHŨNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI NỀN KINH TẾ .11 2.1 Thực Trạng Tham Nhũng Ở Một Số Nước 11 2.2 Một Số Đặc Trưng Tham Nhũng Nay 13 2.3 Thực Trạng Tham Nhũng Tại Việt Nam 14 CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH VÀ PHỊNG CHỐNG .19 3.1 Tiếp Tục Hồn Thiện Cơ Chế Quản Lý .19 3.2 Đổi Mới Công Tác Cán Bộ 19 3.3 Tăng Cường Và Đổi Mới Sự Lãnh Đạo Của Các Cấp Ủy Đảng 20 3.4 Phối Hợp Giữa Các Cơ Quan Bảo Vệ Pháp Luật Trong Cuộc Đấu Tranh Chống Tham Nhũng .20 3.5 Tích Cực Vào Cuộc Đấu Tranh Chống Tham Nhũng 20 3.6 Hạch Toán Sổ Sách Chính Xác 21 3.7 Kiểm Toán Nội Bộ Hiệu Quả .21 3.8 Kiểm Toán Độc Lập .21 PHỤ LỤC 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO .23 Trang MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việt Nam trình hội nhập kinh tế , trị khoa học kỹ thuật Tuy nhiên đối mặt với nhiều trở ngại thách thức lớn Một vấn đề lớn hành vi tham nhũng, quan liêu ảnh hưởng lớn kinh tế đất nước Quy mô lớn, thủ đoạn ngày diễn biến phức tạp gây thiệt hại vô to lớn cho phát triển kinh tế nên việc chống tham nhũng vấn đề vô cấp bách Và lý nhóm chọn phân tích đề tài MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tìm hiểu khái niệm tham nhũng, quan liêu nước Việt Nam Nghiên cứu ảnh hưởng hậu mang lại hành vi tham nhũng , tác động đến kinh tế nước ta Thơng qua đưa biện pháp phòng chống, hạn chế tối thiểu hành vi tham nhũng, quan liêu ,lãng phí NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khái niệm thực trạng tham nhũng Việt Nam số nước khác giới ,chủ thể tội phạm tham nhũng ,các mặt chủ quan tham nhũng ,ngun nhân dẫn đến tham nhũng tìm hiểu tính khả thi phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng KẾT QUẢ CỦA Q TRÌNH NGHIÊN CỨU Tham nhũng có từ lâu đời từ nước giới ,không riêng Việt Nam Tham nhũng vấn đề quốc nạn ,làm xói mịn lịng tin nhân dân đảng nhà nước ,ảnh hưởng kèm hãm phát triển kinh tế Tìm hiểu vấn đề tham nhũng,thực trạng tham nhũng số nước nói chung việt nam nói riêng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Sự phát triển giàu có quốc gia khơng phải chủ yếu có tài nguyên giàu có, khơng phải cần cù số đông người lao động Mà chủ yếu yếu tố kích thích, gắn kết bên thể chế quản lý tổ chức, cho phép thúc đẩy đầu tư phát triển Một Trang phát triển lâu bền dựa thể chế quản lý bị lũng đoạn tham nhũng Và kinh tế lạc hậu khơng đuổi kịp nước tiên tiến Vấn đề phải tạo lập cho hệ thống cơng quyền tích cực, nhằm bảo đảm quyền sở hữucủa cá nhân, thúc đẩy tiến xã hộ ổn định vững vàng chế độ quyền độc lập an ninh Tổ quốc Nhận thức hậu tội phạm tham nhũng gây cần phải có biện pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh phòng chống vấn nạn này, làm máy quyền, lấy lại niềm tin nhân dân môi trường phát triển lành mạnh cho kinh tế Việt Nam Trang CHƯƠNG I : TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THAM NHŨNG 1.1 Khái Niệm Về Tham Nhũng Tham nhũng “là hành vi người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân” (1) Trong Pháp lệnh chống tham nhũng, Chương I, Điều có xác định: “Tham nhũng hành vi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ơ, hối lộ cố ý làm trái pháp luật động vụ lợi, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước, tập thể cá nhân, xâm phạm hoạt động đắn quan, tổ chức” (2) Chống tham nhũng Nhà nước ta (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006) ghi: "Tham nhũng hành vi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi” (3) Tham nhũng tượng xã hội tiêu cực với xuất nhà nước Nó biểu sa thái phận quan chức nhà nước Tham Nhũng coi hiểm họa đất nước: Tham nhũng – Giặc nội xâm! 1.2 Khái Niệm Về Tội Phạm Tham Nhũng Tham nhũng gồm Tham nhũng hành vi kẻ có chức quyền kẻ tham nhũng viên chức hệ thống cầm quyền Tham nhũng nhỏ xảy người có chức quyền nhỏ Tham nhũng lớn người có chức quyền lớn Tuy khơng có quy định thành văn thực tế từ cán cấp trưởng ấp, trưởng khu phố đến phó trưởng phịng phường xã, phải đảng viên Do bệnh tham nhũng thực tế lại bệnh đảng viên từ thôn ấp quan cao nhất! Nhiều đảng viên khơng làm cơng tác quyền, với chế Đảng lãnh đạo toàn diện, họ có điều kiện tham nhũng cịn viên chức quyền Vậy tham nhũng bệnh Đảng, hệ thống trị Cho tới nay, tham nhũng tượng xã hội tiêu cực để trở thành quốc nạn tồn xã hội, gây tác động tiêu cực, không nhỏ xã hội, gây lịng dân sóng bất bình, biểu suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luật… mà hành vi tham nhũng gây thiệt hại đáng kể cho xã hội đủ dấu hiệu để cấu thành tội phạm phải Trang bị truy cứu trách nhiệm hình Theo Bộ luật Hình 1999 (4) loại tội phậm quy định Mục A - Chương XXI, bao gồm tội sau:  Tội tham ô tài sản (Điều 278)  Tội nhận hối lộ (Điều 279)  Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản (Điều 280)  Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ (Điều 281)  Tội lạm quyền thi hành công vụ (Điều 282)  Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi (Điều 283)  Tội giả mạo công tác (Điều 284) Muốn đưa khái niệm tội tham nhũng, trước hết phải nắm khái niệm tội phạm nói chung Theo khoản - Điều - Bộ luật Hình quy định: "Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật Hình sự, người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý, xâm phạm độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; xâm phạm chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hố, quốc phịng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp khác cơng dân; xâm phạm lĩnh vực khác trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa" Qua khái niệm tội phạm nói chung phần tội phạm tham nhũng ghi nhận Mục A - Chương XXI hiểu khái niệm tội phạm tham nhũng sau: "Các tội phạm tham nhũng hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật Hình sự, người có chức vụ, quyền hạn để lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn thực thi hành công vụ cách cố ý trực tiếp xâm phạm vào hoạt động đắn uy tín quan Nhà nước tổ chức xã hội, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân nhằm trục lợi" 1.3 Các Dấu Hiệu đặc Trưng Về Tội Phạm Tham Nhũng Chủ thể tội phạm tham nhũng loại chủ thể đặc biệt, địi hỏi phải người có chức vụ, quyền hạn đây, ngồi hai dấu hiệu Trang thông thường độ tuổi lực trách nhiệm hình sự, bắt buộc phải có dấu hiệu thứ ba người có chức vụ, quyền hạn Điều 277 - BLHS 1999 (4) quy định: " Người có chức vụ người bổ nhiệm, bầu cử, hợp đồng hình thức khác, có hưởng lương khơng hưởng lương, giao thực cơng vụ định có quyền hạn định thực công vụ" Có thể thấy người có chức vụ quyền hạn có só đặc điểm sau:  Là người giữ chức vụ thường xuyên tạm thời quan Nhà nước, tổ chức xã hội Chức vụ bổ nhiệm bầu cử, hợp đồng hay hình thức khác (uỷ quyền, đại diện), có hưởng lương không hưởng lương Nhà nước  Là người thực chức năng: đại diện quyền lực Nhà nước, tổ chức điều hành quản lý hành chính; chức tổ chức sản xuất kinh doanh theo công vụ được giao cho họ  Là người thực trách nhiệm định theo thẩm quyền chuyên môn mà họ đảm nhận Trong tội phạm tham nhũng, người có chức vụ quyền hạn nhận thức tính chất nguy hiểm cho Nhà nước, cho xã hội, cho công dân hành vi trái luật gây thấy trước hậu xảy Khi người có chức vụ quyền hạn nhận thức hành vi trái với cơng vụ giao thể người lợi ích riêng khơng hoạt động lợi ích chung, biết đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích tập thể, họ làm nhiều cách thức, đường khác cốt mang lại lợi ích mà họ mong muốn Như vậy, đương nhiên tội phạm tham nhũng thực hình thức lỗi cố ý trực tiếp, nhằm động vụ lợi cá nhân Trang 1.4 Tội Phạm Tham Nhũng Vi Phạm Luật Của Người Có Chức Quyền Ta vào tiêu chí sau để thấy rõ khác chủ yếu tội phạm tham nhũng hành vi vi phạm pháp luật người có chức vụ quyền hạn thực hiện: Đối với tội phạm tham nhũng phạm vi khách thể thường hẹp so với phạm vi khách thể bị xâm hại vi phạm pháp luật người có chức vụ quyền hạn thực  Tính trái pháp luật hành vi: Đây đặc điểm khác bản, quan trọng để xác định hành vi tội phạm tham nhũng hành vi hành vi vi phạm pháp luật người có chức vụ quyền hạn thực Tội phạm tham nhũng vi phạm điều cấm Luật Hình người phạm tội bị đe doạ xử lý biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc quy định đặc thù ngành luật Cịn hành vi vi phạm pháp luật người có chức vụ quyền hạn thực vi phạm quy định ngành luật tương ứng khác khơng bị coi tội phạm  Hậu pháp lý việc thực hành vi: chủ thể chịu trách nhiệm hình tội phạm tham nhũng bị kết án bị áp dụng hình phạt bị coi có án tích Cịn chủ thể chịu trách nhiệm pháp luật hành vi vi phạm pháp luật người có chức vụ quyền hạn thực quy định ngành luật tương ứng không bị coi án tích Như vậy, khơng phải tất vi phạm pháp luật người có chức vụ quyền hạn thực tội phạm chức vụ nói chung, tội phạm tham nhũng nói riêng Trang 10 1.5 Các Nguyên Nhân Dẫn Đến Tham Nhũng Trách nhiệm trình độ quản lý thủ trưởng đơn vị kém; chế kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng, quản lý, luân chuyển tài sản có nhiều sơ hở;.giao tài sản cho nhân viên quản lý khơng có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ; gian lận công tác để chiếm đoạt tài sản; quy định nhà đất, thủ tục đền bù giải tỏa không công khai, rõ ràng khiến người dân có suy nghĩ phải "đút lót, trà nước" xong hội cho cán sách nhiễu Có cấu kết nhiều người nhiều quan khác Thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, tài sản thất khó phát hiện, kiểm tra khó phục hồi CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THAM NHŨNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI NỀN KINH TẾ 2.1 Thực Trạng Tham Nhũng Ở Một Số Nước Tham nhũng trở thành mối lo ngại lớn mang tính tồn cầu Năm 2008, số nhận biết tham nhũng (viết tắt CPI), Tổ chức minh bạch quốc tế thực sau nghiên cứu 85 quốc gia, cho thấy, tham nhũng không mối lo nước phát triển mà nước phát triển Có đến 50 quốc gia khơng đạt điểm thang điểm từ cấp độ (mức tham nhũng cao nhất) đến cấp độ 10 (mức tham nhũng thấp nhất) Rất nhiều quốc gia, bao gồm nước Châu Phi, Châu Á, Trung Âu Đơng Âu có số điểm thấp cấp độ Một số nước công nghiệp phát triển I-ta-li-a, Bỉ Nhật Bản bị đánh giá có tỉ lệ tham nhũng cao Kết nghiên cứu gần cho thấy: Khoảng 56% số người hỏi khảo sát 90.000 người 86 quốc gia Tổ chức Minh bạch quốc tế cho biết đất nước họ ngày nhiều tham nhũng Tổ chức đặt Afghanistan, Nigeria, Iraq Ấn Độ vào danh sách nhiều tham nhũng nhất, theo sau Trung Quốc, Nga nhiều nơi Trung Đông Trang 11 Theo điều tra tổ chức Minh bạch quốc tế, đảng trị coi nơi tham nhũng 50% số người tin phủ họ khơng hiệu đối phó với vấn đề Cứ người hỏi người cho biết đút lót năm trước cảnh sát người nhận phổ biến 29% tiền hối lộ đưa cho cảnh sát, 20% cho quan chức làm công việc đăng ký cấp phép 14% vào tay thành viên lĩnh vực tư pháp Các đảng trị từ lâu cho nơi nhiều tham nhũng nhất, họ đứng đầu danh sách Tổ chức Trong năm 2004 với tỷ lệ 71% Trong khảo sát năm nay, 80% số người cho họ tham nhũng Số người cho tổ chức tôn giáo tham nhũng tăng vọt từ 28% năm 2004 đến 53% năm 2010 Người dân Afghanistan, Nigeria, Iraq Ấn Độ nằm số người nhận tham nhũng cao giới Phần trăm số người hối lộ quốc gia năm trước (2010) Phần Trăm (%) Nước >50 Afghanistan, Cambodia, Cameroon, India, Iraq, Liberia, Negeria, 30-49.9alestine, Azerbaijan, Bolivia, Senegal, Sierra Leone, Uganda 20-29.9I Salvador, Ghana, Kenya, Lebanon, Lithuania, Mexico, Moldova, Mongolia, Pakist n, Ukraina, Vietnam, Zambia Armenia, Belarus, bosnia& Herzegovina, Chile, Colombia, FYR Macedonia, Hungary, Papua New Guinea, Peru, Romania, Russia, Solomon islands, Thailand, Turkey, Venezuela 6-19.9 Argentina, Austria, Bulgaria, China, Czech republic, fiji, Luxembourg, Malaysia, Indonesia, Italy, Japan, Kosovo, Latvia, France, Greeve, Poland, Philipinesm Serbia, Singapore, Taiwan, Vanuatu Australia, Brazin, Canada, Croatia, Denmark,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô , quan liêu , lãng phí,