0

Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên

16 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 01:34

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2016 Tên đề tài: Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào lĩnh vực đây) Khoa học tự nhiên: Tốn Vật lý Hóa học Kinh tế; XH-NV: Kinh tế Văn Lịch sử Địa lý Giáo dục, môi trường: Giáo dục Mơi trường Kỹ thuật: Cơ khíĐiện Điện tử CNTT-TT Nông Lâm: Nông học Lâm nghiệpChăn nuôi, thú y Sinh, Y, Dược: Sinh học Y Dược Tính cấp thiết: Mục tiêu: Nội dung chính: Sản phẩm kết dự kiến: 6.1 Sản phẩm khoa học: 6.2 Sản phẩm đào tạo: 6.3 Sản phẩm ứng dụng: 6.4 Các sản phẩm khác: Hiệu dự kiến: Nhu cầu kinh phí dự kiến: Thời gian nghiên cứu dự kiến: Ngày tháng năm 2015 Tổ chức/Cá nhân đề xuất PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào lĩnh vực đây) Khoa học tự nhiên: Tốn Vật lý Hóa học Kinh tế; XH-NV: Kinh tế Văn Lịch sử Địa lý Giáo dục, môi trường: Giáo Mơi trường Kỹ thuật: Cơ khí dục Điện Điện tử CNTT-TT Nông Lâm: Nông học Lâm nghiệp Chăn nuôi, thú y Sinh, Y, Dược: Sinh học Y Dược Tính cấp thiết: Mục tiêu: Nội dung chính: Sản phẩm kết dự kiến: 6.1 Sản phẩm khoa học: - Số báo khoa học đăng tạp chí nước ngồi: - Số báo khoa học đăng tạp chí nước: - Số lượng sách xuất bản: 6.1 Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc phần nội dung NCS thành viên nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH 6.3 Sản phẩm ứng dụng: Mơ tả tóm tắt sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả địa ứng dụng, 6.4 Các sản phẩm khác: Hiệu dự kiến: - Giáo dục, đào tạo: - Kinh tế, xã hội: - An ninh, quốc phịng: Nhu cầu kinh phí dự kiến: Thời gian nghiên cứu dự kiến: Thái Nguyên, Ngày tháng năm Tổ chức/Cá nhân đề xuất Mẫu 1.2: Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp sở ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KT - KT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Người nhận xét: Tên đề tài: Rõ ràng Chưa rõ ràng Khái quát Chưa khái quát Trùng lặp với đề tài nghiên cứu Tính cấp thiết: Nhu cầu thực tiễn giáo dục, đào tạo Nhu cầu chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Khơng có tính cấp thiết Mục tiêu: Rõ ràng, cụ thể Phù hợp với tên đề tài Có tính khả thi Chưa rõ ràng, cụ thể Chưa phù hợp với tên đề tài Không khả thi Nội dung: Rõ ràng, cụ thể Phù hợp với mục tiêu Có tính khả thi Chưa rõ ràng, cụ thể Chưa phù hợp với mục tiêu Không khả thi Sản phẩm: SP khoa học SP đào tạo SP ứng dụng SP khác Đánh giá chung: Đạt Không đạt Ý kiến tư vấn chuyên gia: - Sản phẩm: (ghi rõ số lượng loại sản phẩm) Sách tham khảo: Báo Quốc tế: Báo nước: Đề tài sinh viên NCKH: - Xếp loại: (ghi số thứ tự ưu tiên số đề xuất đạt yêu cầu) - Những nội dung cần sửa chữa, bổ sung: (Tên đề tài; tính cấp thiết; mục tiêu, nội dung) ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Ngày tháng năm (ký tên) Mẫu 1.3: Biên họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp sở ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KT _ KT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Quyết định thành lập hội đồng: Ngày họp: Địa điểm: Thành viên hội đồng: Tổng số: Có mặt: Vắng mặt: Kết bỏ phiếu đánh giá: - Số phiếu đánh giá mức “Đạt”: Số phiếu đánh giá mức “Không đạt”: - Đánh giá chung : Đạt Không đạt Kết luận hội đồng: 7.1 Đề tài có đưa vào danh mục để tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học không? Ghi chú: Đánh giá chung xếp loại “Đạt” 2/3 thành viên có mặt hội đồng xếp loại “Đạt” 7.2 Các nội dung sửa đổi, bổ sung: Ý kiến khác: Chủ tịch hội đồng Thư ký (ký, họ tên) (ký, họ tên) Mẫu 1.4: Thuyết minh đề tài KH&CN cấp sở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Khoa: THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 20… (Áp dụng cho giáo viên) TÊN ĐỀ TÀI Mà SỐ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên  Kỹ thuật  Môi trư  ờn g Kinh tế; XHNV  Nông Lâm  ATLĐ  Giáo dục  Y Dược  THỜI GIAN THỰC HIỆN Từ tháng … LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ Ứng Triển dụng khai    Sở hữu  trí tuệ tháng năm đến tháng … năm CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên quan: Điện thoại: E-mail: Địa chỉ: Họ tên thủ trưởng quan chủ trì: CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ tên: Học hàm, học vị: Địa quan: Điện thoại quan: Di động: E-mail: Năm sinh: Đối tượng ưu tiên1: Địa nhà riêng: Điện thoại nhà riêng : Fax: NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ tên Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn 1 Nghiên cứu sinh, ứng viên GS, PGS Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chữ ký ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị ngồi nước Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ tên người đại diện đơn vị 10 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 10.1 Ngồi nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài giới, liệt kê danh mục cơng trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài trích dẫn đánh giá tổng quan) 10.2 Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Việt Nam, liệt kê danh mục cơng trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài trích dẫn đánh giá tổng quan) 10.3 Danh mục cơng trình công bố thuộc lĩnh vực đề tài chủ nhiệm thành viên tham gia nghiên cứu (họ tên tác giả; báo; ấn phẩm; yếu tố xuất bản) 11 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 13 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1 Đối tượng nghiên cứu 13.2 Phạm vi nghiên cứu 14 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1 Cách tiếp cận 14.2 Phương pháp nghiên cứu 15 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1 Nội dung nghiên cứu (trình bày dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) 15.2 Tiến độ thực Các nội dung, công việc thực STT Sản phẩm Thời gian (bắt đầu-kết thúc) Người thực 16 SẢN PHẨM 16.1 Sản phẩm khoa học Sách Sách chuyên khảo Sách tham khảo Số lượng Giáo trình 16.2 Báo, Báo cáo Bài báo đăng tạp chí nước ngồi Bài báo đăng tạp chí nước Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Số lượng Sản phẩm đào tạo Loại Số lượng Nghiên cứu sinh Cao học Đề tài sinh viên NCKH 16.3 Sản phẩm ứng dụng (tên sản phẩm, số lượng yêu cầu khoa học sản phẩm, địa ứng dụng) Stt Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học 16.4 Sản phẩm khác 17 HIỆU QUẢ (giáo dục đào tạo, kinh tế - xã hội) Địa ứng dụng 18 KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: Trong đó: Ngân sách Nhà nước: Các nguồn kinh phí khác: Nhu cầu kinh phí năm: - Năm - Năm … Dự trù kinh phí theo mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu) Đơn vị tính: đồng Thời gian Nguồn kinh phí Tổng kinh Kinh phí từCác nguồn Stt Khoản chi, nội dung chi thực Ghi phí NSNN khác Chi cơng lao động tham gia trực tiếp thực đề tài Chi mua nguyên nhiên vật liệu, thiết bị Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu,in ấn Cơng tác phí Hội nghị, hội thảo khoa học Quản lý chung Nghiệm thu Chi khác Tổng cộng Ngày…tháng…năm…… Ngày…tháng…năm…… Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Khoa: THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2015 (Áp dụng cho sinh viên) TÊN ĐỀ TÀI Mà SỐ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Tự Xã hội Giáo Kỹ nhiên Nhân văn dục trường THỜI GIAN THỰC HIỆN Từ tháng Nông Y thuật Lâm - Ngư Môi Cơ khai Dược Ứng dụng Triển 12 tháng năm 2012 đến tháng 12 năm 2012 CƠ QUAN CHỦ TRÌ Tên quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Địa chỉ: Tổ 15 phường Thạnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280.3855606 Fax: 0280 546030 E-mail: CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ tên : Lớp: Địa NR: Điện thoại NR : Điện thoại di động: Họ tên giáo viên hướng dẫn: Khoa: Điện thoại: Khoa: E-mail: NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ tên Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chữ ký ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ tên người đại diện đơn vị 10 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN ĐỀ TÀI 10.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 10.2 Danh mục công trình nghiên cứu có liên quan a) Của chủ nhiệm người tham gia thực đề tài b) Của người khác 11 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 13 TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN SốTT Các nội dung, công việc thực chủ yếu … 14 SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG  Tên sản phẩm (ghi cụ thể) - Sản phẩm đào tạo: - Sản phẩm khoa học: - Sản phẩm ứng dụng:  Địa ứng dụng Thời gian (bắt đầu-kết thúc) Dự kiến kết 15 KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: Trong đó: Kinh phí nghiệp khoa học cơng nghệ Trường: Các nguồn kinh phí khác (cơ sở hỗ trợ, tài trợ cá nhân, tổ chức ): Dự trù kinh phí theo mục chi: Stt II III IV V VI Khoản chi, nội dung chi Trả cơng th khốn hợp đồng Xây dựng đề cương chi tiết đề tài Chuyên đề 1: Nguyên, nhiên vật liệu thiết bị Nguyên, nhiên vật liệu Thiết bị, máy móc Cơng tác phí Điều tra, khảo sát Tham dự hội nghị, hội thảo Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu, in ấn Mua tài liệu Hợp đồng cung cấp số liệu Hội nghị, hội thảo khoa học Hội thảo nội đề tài Hội thảo khoa học Quản lý Nghiệm thu sở Quản lý hành Tổng cộng Thời gian thực Tổng kinh phí Phân nguồn kinh phí Kinh phí Nguồn nhà khác nước Ghi Ngày tháng năm 20…… Chủ nhiệm đề tài Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 20 Cơ quan chủ trì PSG.TS Nguyễn Đình Mãn Ngày tháng năm 20… Cơ quan quản lý (Khoa) (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên,