0

Aci 212 report on chemical admixtures for concrete

80 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2023, 11:45

Hiệp hội bê tông Hoa Kỳ Báo cáo về phụ gia hoá học cho bê tông Đánh giá về hiện trạng và phân tích các loại phụ gia hoá học cho bê tông: Bù co ngót, giảm nước, chống thấm, giảm thời gian ninh kết, tăng thời gian ninh kết .... KM_C224e-20170330100808
- Xem thêm -

Xem thêm: Aci 212 report on chemical admixtures for concrete,