0

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Của Của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf

91 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2023, 20:41

B� GIÁO D�C VÀ ĐÀO T�O BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI TRẦN QUANG NGỌC QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI L[.] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - TRẦN QUANG NGỌC QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THƠNG CỦA TẬP ĐỒN BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI TRẦN QUANG NGỌC QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA TẬP ĐỒN BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 831.01.10 Luận văn thạc sĩ kinh tế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Xuân Nhàn HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Quang Ngọc Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình cá nhân tơi nghiên cứu thực thiện Các tài liệu sử dụng cơng trình nghiên cứu trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày …… tháng … năm 2021 Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc thực Trƣờng Đại học Thƣơng mại Trong q trình thực luận văn này, tơi nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, hỗ trợ cá nhân tổ chức Đầu tiên, xin cảm ơn sâu sắc ơn tới Thầy giáo PGS.TS Bùi Xuân Nhàn tận tình hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi có ý kiến q báu giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin đƣợc bày tỏ lịng biết ơn tới Q Thầy, Cơ giáo Trƣờng Đại học Thƣơng mại giảng dạy trang bị kiến thức bản, bổ ích thời gian học tập vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn tới Tập đồn Bƣu Viễn thơng Việt Nam, Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội giúp đỡ, cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến nội dung đề tài luận văn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày ……tháng …… năm 2021 Tác giả luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH, BẢNG vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài .5 Phƣơng pháp nghiên cứu .6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài luận văn 7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan dịch vụ viễn thông kinh doanh dịch vụ viễn thông 1.1.1 Khái niệm dịch vụ viễn thông 1.1.2 Vai trò, đặc điểm, phân loại dịch vụ viễn thông 1.1.3 Kinh doanh dịch vụ viễn thông 14 1.2 Quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông doanh nghiệp 16 1.2.1 Khái niệm quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông doanh nghiệp 16 1.2.2 Mục tiêu yêu cầu quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông doanh nghiệp 17 1.2.3 Nguyên tắc quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông doanh nghiệp 20 1.2.4 Nội dung quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông doanh nghiệp 21 1.2.5 Công cụ quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông doanh nghiệp 26 1.3 Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông doanh nghiệp .27 iv 1.3.1 Những yếu tố chủ quan 27 1.3.2 Những yếu tố khách quan .29 1.4 Kinh nghiệm quản lý kinh doanh số doanh nghiệp viễn thông học rút cho Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội 31 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông số doanh nghiệp viễn thông .31 1.4.2 Một số học kinh nghiệm rút cho Tập đồn Bƣu Viễn thơng Việt Nam quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông địa bàn thành phố Hà Nội 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THƠNG CỦA TẬP ĐỒN BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 35 2.1 Khái quát tổ chức hoạt động Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội 35 2.1.1 Quá trình phát triển, chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Trung tâm kinh doanh Trung tâm Kinh doanh VNPT điạ bàn Hà Nội .35 2.1.2 Một số kết hoạt động kinh doanh Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội .37 2.2 Phân tích thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội 42 2.2.1 Thực trạng lập kế hoạch quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông 42 2.2.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông 46 2.2.3 Thực trạng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ Viễn thông 52 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội 54 2.3.1 Ƣu điểm nguyên nhân 54 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 56 v CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THƠNG CỦA TẬP ĐỒN BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 60 3.1 Mục tiêu định hƣớng hồn thiện quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thơng Trung tâm Kinh doanh VNPT điạ bàn Hà Nội 60 3.1.1 Dự báo môi trƣờng mục tiêu kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT điạ bàn Hà Nội 60 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT điạ bàn Hà Nội đến năm 2025 .61 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT điạ bàn Hà Nội 63 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT điạ bàn Hà Nội 63 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện xây dựng kế hoạch quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông 64 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện tổ chức thực kế hoạch quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông 65 3.3.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ Viễn thông 70 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông 73 3.3 Một số kiến nghị 77 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ .77 3.3.2 Kiến nghị với Tập đồn Bƣu Viễn thơng Việt Nam 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT VIẾT ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin KV Khu vực KTXH Kinh tế -xã hội ND Nghị định NXB Nhà xuất QL Quản lý TTTT Thông tin truyền thông UBND Ủy ban nhân dân VNPT Tập đồn Bƣu Viễn thơng Việt Nam 10 VNPT Hà Nội Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội 11 BTS Base Transceiver Station -Trạm thu phát sóng 12 ODN Optical Distribution Network-Mạng phân phối quang 13 GPON 14 ARPU 15 BCVT Bƣu viễn thông 16 QLNN Quản lý nhà nƣớc Gigabit-Capable Passive Optical Networks- Mạng quang thụ động Gigabit Average Revenue Per User- Doanh thu trung bình khách hàng vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH Trang BẢNG: Bảng 2.1: Tổng hợp kết thu-chi tài Trung tâm Kinh doanh VNPT điạ bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020 41 Bảng 2.2: Chỉ tiêu, định mức quy định dịch vụ viễn thông Internet Viễn thông Hà Nội năm 2020 43 Bảng 2.3: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT điạ bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020 45 Bảng 2.4: Tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng dịch vụ viễn thông cố định mặt đất Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội cung ứng thị trƣờng 46 Bảng 2.5: Bảng tiêu chất lƣợng dịch vụ viễn thông điện thoại Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội cung ứng thị trƣờng 47 Bảng 2.6: Bảng giá dịch vụ viễn thông di động Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội đƣợc phê duyệt áp dụng địa bàn thành phố giai đoạn 20182020 49 Bảng 2.7: Kết giải khiếu nại dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020 51 Bảng 2.8: Chi phí thực truyền thơng xúc tiến thị trƣờng phát triển thƣơng hiệu Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020 52 Bảng 2.9: Tình hình tra, kiểm tra công tác kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020 53 HÌNH: Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Trung tâm kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội 36 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Viễn thơng việc truyền dẫn thông tin giao tiếp qua khoảng cách định địa lý Thời xa xƣa, viễn thông đƣợc biểu việc ngƣời sử dụng tín hiệu khác để truyền thơng tin nhƣ tín hiệu cờ, âm thanh, đèn Viễn thơng đại ngày đƣợc biểu qua hoạt động thiết bị điện nhƣ điện thoại, hệ thống vô tuyến, sợi quang kết hợp với internet, vệ tinh Các dịch vụ viễn thông trƣớc viễn thông báo viễn thông thoại, sau phát triển thêm hình thức truyền số liệu, hình ảnh Đây nhu cầu ngƣời, mức độ phát triển viễn thông đồng nghĩa phản ánh phát triển tiến ngành thông tin quốc gia Tập đồn Bƣu Viễn thơng Việt Nam (VNPT) đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông lớn nƣớc ta Những năm qua VNPT bƣớc chuyển dịch cấu tăng trƣởng từ dịch vụ viễn thông truyền thống sang phát triển, cung cấp sản phẩm dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT) VNPT áp dụng phƣơng pháp quản trị đại (quản trị theo quy trình chuẩn, công cụ thẻ điểm cân BSC, trả lƣơng theo 3Ps…) VNPT thực phân phối thu nhập theo suất lao động cá nhân, tạo động lực cho ngƣời lao động đơn vị…Trong năm qua, Tập đoàn VNPT làm đƣợc kết khả quan: từ sản phẩm CNTT khiêm tốn đến triển khai VNPT - HIS, VnEdu, ký kết hợp tác VT-CNTT với 51/63 UBND thành phố, thành phố để triển khai sản phẩm phủ viễn thơng tử (iOffice, iGate…) Thành phố Hà Nội Thủ đô quốc gia, trung tâm kinh tế-văn hóaxã hội nƣớc, nhu cầu dịch vụ viễn thông vô lớn đa dạng Tập đoàn VNPT khai thác tốt tiềm nhu cầu Thủ đô với việc đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực cho công tác kinh doanh dịch vụ viễn thông cho chi nhánh Hà Nội (Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn Hà Nội)
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Của Của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf,