Thuật thôi miên phần 2

40 883 14
Thuật thôi miên phần 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nội dung phần 2 trình bày về bốn nguyên-động-lực gây ra giấc ngủ thôi-miên. Thuật thôi miên là một nghệ thuật có thể làm thay đổi hoặc kiểm soát trạng thái tinh thần của một người đến mức ngư

Ngày đăng: 11/08/2012, 20:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan