0

Đề cương lí 11 hk 2

10 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2023, 02:28

ĐỀ CƯƠNG VẬT LÍ 11 GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022 2023 HÌNH THỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Trắc nghiệm 7 điểm (28 câu) Tự luận 3 điểm (4 bài) NỘI DUNG ÔN TẬP 1 Từ trường Nêu được từ trường tồn tại ở đâu . ĐỀ CƯƠNG VẬT LÍ 11 GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC: 2022-2023 * HÌNH THỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - Trắc nghiệm: điểm (28 câu) - Tự luận: điểm (4 bài) * NỘI DUNG ÔN TẬP Từ trường - Nêu từ trường tồn đâu có tính chất - Nêu đặc điểm đường sức từ nam châm thẳng, nam châm chữ U - Vẽ đường sức từ biểu diễn nêu đặc điểm đường sức từ dòng điện thẳng dài, ống dây có dịng điện chạy qua từ trường Lực từ Cảm ứng từ - Phát biểu định nghĩa nêu phương, chiều cảm ứng từ điểm từ trường Nêu đơn vị đo cảm ứng từ - Viết cơng thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dịng điện chạy qua đặt từ trường - Xác định vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng có dịng điện chạy qua đặt từ trường Từ trường dịng điện chạy dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Viết cơng thức tính cảm ứng từ điểm từ trường gây dịng điện thẳng dài vơ hạn, dịng điện trịn, ống dây - Xác định độ lớn, phương, chiều vectơ cảm ứng từ điểm từ trường gây dòng điện thẳng dài, dòng điện tròn, ống dây Từ thông Cảm ứng điện từ - Viết cơng thức tính từ thơng qua diện tích nêu đơn vị đo từ thông - Nêu cách làm biến đổi từ thông - Mô tả thí nghiệm tượng cảm ứng điện từ - Làm thí nghiệm tượng cảm ứng điện từ - Xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ Suất điện động cảm ứng - Phát biểu định luật Fa-ra-đây cảm ứng điện từ - Tính suất điện động cảm ứng trường hợp từ thông qua mạch biến đổi theo thời gian toán Tự cảm - Nêu độ tự cảm đơn vị đo độ tự cảm - Nêu tượng tự cảm - Tính suất điện động tự cảm ống dây dịng điện chạy qua có cường độ biến đổi theo thời gian Khúc xạ ánh sáng - Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng viết hệ thức định luật - Vận dụng hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng Phản xạ tồn phần - Mơ tả tượng phản xạ toàn phần nêu điều kiện xảy tượng - Vận dụng cơng thức tính góc giới hạn phản xạ tồn phần tốn - Mơ tả truyền ánh sáng cáp quang nêu ví dụ ứng dụng cáp quang A TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO I TỪ TRƯỜNG Câu Tính chất từ trường là: A gây biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh B gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dịng điện đặt C gây lực hấp dẫn lên vật đặt D gây lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt Câu Nhờ có……….mà nam châm tương tác với A nam châm B cảm ứng từ C từ trường D dòng điện Câu Phát biểu sau không đúng? A Qua điểm không gian vẽ đường sức từ B Đường sức từ nam châm thẳng tạo xung quanh đường thẳng C Đường sức từ mau nơi có từ trường mạnh, đường sức từ thưa nơi có từ trường yếu D Các đường sức từ đường cong khép kín vơ hạn hai đầu Câu Đường sức từ có dạng đường thẳng, song song, chiều cách xuất A xung quanh dòng điện thẳng B xung quạnh nam châm thẳng C lòng nam châm chữ U D xung quanh dòng điện tròn Câu Đường sức từ khơng có tính chất sau đây? A Chiều đường sức tuân theo quy tắc xác định B Qua điểm không gian vẽ đường sức từ C Các đường sức đường cong khép kín vơ hạn hai đầu D Các đường sức từ trường cắt Câu Đường sức từ từ trường gây dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài có dạng A đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn B đường tròn đồng tâm, tâm nằm dây dẫn nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn C đường cong đường tròn đường thẳng nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn D đuờng tròn hay đường elip tùy theo cường độ dòng điện Câu Các đường sức từ đường cong vẽ khơng gian có từ trường cho A pháp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm B tiếp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm C pháp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi D tiếp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi Câu Đường sức từ từ trường gây A dòng điện ống dây từ cực Bắc, vào từ cực Nam ống dây B dịng diện trịn đường tròn C dòng điện tròn đường thẳng song song cách D dòng điện thẳng đường thẳng song song với dòng điện II LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ Câu Nhận xét sau không cảm ứng từ? A Đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng lực từ B Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường C Trùng với hướng từ trường D Có đơn vị Tesla Câu Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dịng điện khơng có đặc điểm sau đây? A Vng góc với dây dẫn mang dịng điện B Vng góc với vectơ cảm ứng từ C Vng góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ dòng điện D Song song với đường sức từ Câu Cơng thức tổng qt tính độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài l mang dịng điện I đặt từ trường là: A F =B.I.l.sin B F = B.I.l.cos C D Câu Hình biểu diễn hướng lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dịng điện I có chiều hình vẽ đặt từ trường đều, đường sức từ có hướng hình vẽ: I B A B F F B I C F B I D B F I Câu Hình biểu diễn hướng lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dịng điện I có chiều hình vẽ đặt từ trường đều, đường sức từ có hướng hình vẽ: N S F A I B I I C N F S F I D S S N F N Câu Một đoạn dây dẫn dài l = 0,2 m đặt từ trường cho dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ  B góc  = 300 Biết dịng điện chạy qua dây 10A, cảm ứng từ có độ lớn B = 2.10 -4T Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là: A 10-4N B 2.10-4N C 10-3N D 1.10-3N Câu Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt từ trường vng góc với véctơ cảm ứng từ Dịng điện có cường độ 0,75A qua dây dẫn lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 3.10 -3N Cảm ứng từ từ trường có giá trị: A 0,8T B 0,08T C 0,16T D 0,016T Câu Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài (cm) có dịng điện I = (A) đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,5 (T) Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10 -2(N) Góc α hợp dây MN cảm ứng A 0,50.       B 300.         C 600 .         D 900 từ là: III TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT Câu 1. Một dây dẫn thẳng dài có dịng điện I chạy qua Hai điểm M N nằm mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với qua dây Kết luận sau là không đúng? A Vectơ cảm ứng từ M N B M N nằm đường sức từ C Cảm ứng từ M N có chiều ngược D Cảm ứng từ M N có độ lớn Câu Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Độ lớn cảm ứng từ M N BM BN A BM = 2BN B BM = 4BN C BM = BN D BM = BN Câu Cảm ứng từ dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài điểm M có độ lớn tăng lên A M dịch chuyển theo hướng vng góc với dây xa dây B M dịch chuyển theo hướng vng góc với dây lại gần dây C M dịch chuyển theo đường thẳng song song với dây D M dịch chuyển theo đường sức từ Câu Dòng điện I = (A) chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là: A 2.10-8(T) B 4.10-6(T) C 2.10-6(T) D 4.10-7(T) Câu Tại tâm dòng điện tròn cường độ 5(A) cảm ứng từ đo 31,4.10 -6(T) Đường kính dịng điện là: A 10 (cm) B 20 (cm) C 22 (cm) D 26 (cm) Câu Một dòng điện có cường độ I = (A) chạy dây dẫn thẳng, dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T) Điểm M cách dây khoảng A 25 (cm) B 10 (cm) C (cm) D 2,5 (cm) Câu Một dòng điện chạy dây dẫn thẳng, dài Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ dịng điện gây có độ lớn 2.10-5 (T) Cường độ dòng điện chạy dây là: A 10 (A) B 20 (A) C 30 (A) D 50 (A) Câu Hình vẽ xác định hướng véc tơ cảm ứng từ M gây dòng điện dây dẫn thẳng dài vô hạn: I A I B M B B B M M C I B M D I Câu Một ống dây hình trụ dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua vòng dây (A) cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T) Số vòng dây ống dây A 250 B 320 C 418 D 497 Câu 10. Nếu số vòng dây chiều dài ống dây tăng lên hai lần cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần. Độ lớn cảm ứng từ điểm bên lịng ống dây có dịng điện qua tăng hay giảm lần? A. Không đổi B. Giảm lần C. Giảm lần D. Tăng lần Câu 11 Phát biểu đúng? Độ lớn cảm ứng từ tâm dòng điện tròn A Tỉ lệ với cường độ dòng điện B Tỉ lệ với chiều dài đường tròn C tỉ lệ với diện tích hình trịn D tỉ lệ nghịch với diện tích hình trịn Câu 12 Cảm ứng từ bên ống dây hình trụ, có độ lớn tăng A chiều dài hình trụ tăng lên B đường kính hình trụ giảm C số vịng dây quấn đơn vị chiều dài tăng lên D cường độ dòng điện giảm Câu 13 Một khung dây tròn bán kính R = cm gồm 10 vịng dây quấn sít Dịng điện chạy vịng dây có cường độ I = 0,3 A Cảm ứng từ tâm khung A 3,34.10-5 T         B 4,7.10-5 T         C 6,5.10-5 T         D 3,5.10-5 T Câu 14. Một ống dây hình trụ, tiết diện đều, khơng có lõi thép Số vòng dây mét chiều dài ống 5000 vòng Nếu cường độ dòng điện chạy vịng ống dây 12A cảm ứng từ lịng ống dây có độ lớn A 75,4μT B 754 mT C 75,4 mT D 0,754T IV LỰC LO-REN-XƠ Câu Lực Lo-ren-xơ A lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường B lực từ tác dụng lên dòng điện C lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên từ trường D lực từ dòng điện tác dụng lên dòng điện Câu Phương lực Lorenxơ A vng góc với mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ B trùng với phương vectơ vận tốc hạt mang điện C trùng với mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D trùng với phương vectơ cảm ứng từ Câu Độ lớn lực Lorexơ tính theo công thức A f = |q|vB B f = |q|vBsin C f = |q|vBtan D f = |q|vB cos Câu Hình hướng lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động từ trường v A F B v B F C B B F v D B v F Câu Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.10  m/s vào vùng khơng gian có từ trường B = 0,02 T theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ góc 30° Biết điện tích hạt proton 1,6.10-19 C Lực Lorenxo tác dụng lên proton A 2,4.10-15 N.        B 3.10-15 N.       C 3,2.10-15 N.        D 2.6.10-15 N Câu Một electron bay vng góc với đường sức vào từ trường độ lớn 100 mT chịu lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6.10-12 N Vận tốc electron A.109 m/s B.108 m/s C.1,6.106 m/s D.1,6.109 m/s A 600.        B 300.         C 900.         D 450 Câu Một electron chuyển động với vận tốc 2.10  m/s vào từ trường B = 0,01T chịu tác dụng lực Lo-ren-xơ 16.10-16 N. Góc hợp véctơ vận tốc hướng đường sức từ trường V TỪ THƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Câu 1. Từ thơng qua khung dây có diện tích S đặt từ trường đạt giá trị cực đại A đường sức từ vng góc với mặt phẳng khung dây B đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây C đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o D đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 40o Câu 2. Phát biểu sau đây không đúng với định luật Len-xơ chiều dịng điện cảm ứng ? A Nếu từ thơng ban đầu qua mạch kín tăng từ trường cảm ứng ngược chiều từ trường ban đầu Từ trường cảm ứng chiều từ trường ban đầu từ thông qua mạch kín giảm B Dịng điện cảm ứng xuất mạch kín có chiều cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại biến thiên từ thơng ban đầu qua mạch kín C Khi từ thơng qua mạch kín biến thiên kết chuyển động từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói D Từ trường dịng điện cảm ứng ln ngược chiều với từ trường ngồi sinh dịng điện cảm ứng Câu 3. Trường hợp sau từ thông qua vòng dây dẫn (C) biến thiên? A Vòng dây (C) đứng yên, nam châm chuyển động xuống B Nam châm vòng dây dẫn (C) chuyển động từ lên với vận tốc v C Nam châm vòng dây dẫn (C) chuyển động từ xuống với vận tốc v D Nam châm vòng dây dẫn (C) đứng yên Câu Hiện tượng sau không liên quan đến tượng cảm ứng điện từ ? A Dòng điện xuất dây dẫn kín cuộn dây chuyển động  trong từ trường B Dòng điện xuất cuộn dây nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp quay C Dòng điện xuất cuộn dây bên cạnh có dịng điện khác thay đổi D Dòng điện xuất cuộn dây nối hai đầu cuộn dây vào hai cực bình acquy Câu Trong tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được: A Dòng điện xuất cuộn dây dẫn đặt gần nam châm B Dòng điện xuất cuộn dây đặt từ trường nam châm C Dòng điện xuất cuộn dây dẫn kín quay từ trường nam châm D Dòng điện xuất cuộn dây cuộn dây chạm vào nam châm Câu Cách tạo dịng điện cảm ứng ? A Nối hai cực pin vào hai đầu cuộn dây dẫn B Nối hai cực nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn C Đưa cực acquy từ vào cuộn dây dẫn kín D Đưa cực nam châm từ ngồi vào cuộn dây dẫn kín Câu Một khung dây hình chữ nhật kích thước (cm) x (cm) đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T) Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Từ thơng qua khung dây: A 6.10-7 (Wb) B 3.10-7 (Wb) C 5,2.10-7 (Wb) D 3.10-3 (Wb) Câu Một khung dây hình vng cạnh (cm), đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10 -4 (T) Từ thông qua hình vng 10-6 (Wb) Góc hợp vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến với hình vng A 00 B 300 C 600 D 900 Câu 9. Một khung dây hình trịn có diện tích S = 2cm 2 đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10 -2T, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây Từ thơng qua mặt phẳng khung dây A 10-1 Wb B 10-2Wb C 10-3Wb D 10-5Wb Câu 10 Dịng điện Fu-cơ A Dòng điện chạy khối vật dẫn B Dòng điện cảm ứng sinh mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên C Dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn vật dẫn chuyển động từ trường D Dòng điện xuất kim loại nối kim loại với hai cực nguồn điện Câu 11 Chọn phát biểu sai A Một kim loại dao động hai cực nam châm kim loại xuất dịng điện Fu-cơ B Hiện tượng xuất dịng điện Fu-cô thực chất tượng cảm ứng điện từ C Một kim loại nối với hai cực nguồn điện kim loại xuất dịng điện Fu-cơ D Dịng điện Fu-cơ lõi sắt máy biến dịng điện có hại VI SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG Câu Câu nói suất điện động cảm ứng khơng đúng? A Có độ lớn ln khơng đổi B Xuất mạch kín từ thơng qua mạch kín biến thiên C Là suất điện động sinh dòng điện cảm ứng mạch kín D Có độ lớn tn theo định luật Faraday Câu Biểu thức suất điện động cảm ứng là: A B C D Câu Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ với A điện trở mạch B độ lớn từ thông qua mạch C tốc độ biến thiên từ thơng qua mạch D diện tích mạch Câu Một khung dây kín có điện trở R Khi có biến thiên từ thơng qua khung dây, cường độ dịng điện qua khung dây có giá trị: ΔΦ | | A I = Δt ΔΦ | | B R Δt ΔΦ | | C Δt R Δt | | D R ΔΦ Câu 5. Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất dòng điện cảm ứng Điện dịng điện chuyển hố từ A hố B quang C D nhiệt Câu Từ thông Ф qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống 0,4 (Wb) Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn bằng: A (V) B (V) C (V) D (V) Câu Chọn đáp án Một khung dây hình vng cạnh cm đặt vng góc với từ trường có cảm ứng từ 0,08 T Nếu từ trường giảm đến thời gian 0,2 s, suất điện động cảm ứng xuất khung thời gian A mV B V C 0,5 mV D 0,04 V Câu Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 50 vòng đặt từ trường đều.Véc - tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây mợt góc α = π/6 và có đợ lớn 2.10-4 T Người ta làm cho từ trường giảm đến không khoảng thời gian 0,01s Suất điện động cảm ứng xuất khung dây thời gian từ trường biến đổi A 10-3 V B 2.10-3 V C 2,5.10-3 V D 0,5.10-3 V VII TỰ CẢM Câu Từ thông riêng mạch kín phụ thuộc vào A cường độ dịng điện qua mạch B điện trở mạch C chiều dài dây dẫn D tiết diện dây dẫn Câu Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thông qua mạch gây A biến thiên cường độ dòng điện mạch B chuyển động nam châm với mạch C chuyển động mạch với nam châm D biến thiên từ trường Trái Đất Câu Một mạch kín có độ tự cảm L Trong khoảng thời gian t, cường độ dòng điện mạch biến thiên lượng i Suất điện động tự cảm mạch tính cơng thức đây? A B C D Câu Độ lớn suất điện động tự cảm mạch điện tỉ lệ với A điện trở mạch B từ thông cực đại qua mạch C từ thông cực tiểu qua mạch D tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch Câu Phát biểu sau không đúng? A Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dịng điện mạch gây gọi tượng tự cảm B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Câu Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây tăng đặn từ đến 10 (A) khoảng thời gian 0,1 (s) Suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian có độ lớn A 10 (V) B 20 (V) C 30 (V) D 40 (V) Câu Một ống dây hình trụ có chiều dài 50 (cm) đặt khơng khí, tiết diện ngang ống dây 10 (cm2) gồm 1000 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây là: A 0,251 (H) B 6,28.10-2 (H) C 2,51.10-2 (mH) D 2,51 (mH) Câu Phát biểu sai? Suất điện động tự cảm có độ lớn lớn A dịng điện biến thiên nhanh B dòng điện giảm nhanh C dòng điện có giá trị lớn D dịng điện tăng nhanh Câu Kết luận sau là đúng? A Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ B Hiện tượng tự cảm không xảy mạch điện xoay chiều C Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ xảy mạch có dịng điện mà biến thiên từ thông qua mạch gây biến thiên cường độ dòng điện mạch D Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ xảy mạch có dịng điện mà biến thiên từ thông qua mạch gây biến thiên từ trường bên mạch điện Câu 10 Một ống dây có độ tự cảm L = 0,2 H Trong giây dòng điện giảm từ A xuống Độ lớn suất điện động tự cảm ống dây là: A 1V B 2V C 0,1 V D 0,2 V Câu 11 Một ống dây có chiều dài 1,5m, gồm 2000 vịng dây, ống dây có đường kính 40cm có lõi khơng khí Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng đến 5A thời gian 1s Độ tự cảm ống dây độ lớn suất điện động tự cảm xuất ống dây A L = 4,2H, etc = 21V B L = 1,68H, etc = 8,4V C L = 0,168H, etc = 0,84V D L = 0,42H, etc = 2,1V Câu 12. Cho mạch điện hình vẽ Khi đóng khóa K thì: A đèn (1) sáng lập tức, đèn (2) sáng từ từ B đèn (1) đèn (2) sáng lên C đèn (1) đèn (2) sáng từ từ D đèn (2) sáng lập tức, đèn (1) sáng từ từ VIII KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Câu Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu Trong nhận định sau tượng khúc xạ, nhận định không A Tia khúc xạ nằm môi trường thứ tiếp giáp với môi trường chứa tia tới B Tia khúc xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến C Khi góc tới 0, góc khúc xạ D Góc khúc xạ ln góc tới Câu Nếu chiết suất môi trường chứa tia tới nhỏ chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ góc khúc xạ A ln nhỏ góc tới B ln lớn góc tới C ln góc tới D lớn nhỏ góc tới Câu Chiết suất tuyệt đối môi trường chiết suất tỉ đối mơi trường so với A B khơng khí C chân không D nước Câu Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng A truyền qua mặt phân cách hai mơi trường suất có chiết suất B tới vng góc với mặt phân cách hai mơi trường suốt C có hướng qua tâm cầu suốt D truyền xiên góc từ khơng khí vào kim cương Câu Một tia sáng từ khơng khí vào nước có chiết suất 4/3 góc tới 45° Góc tới khúc xạ có giá trị A r = 32° B r = 64° C r = 42° D r = 48,5° Câu Một tia sáng từ khơng khí vào nước có chiết suất 4/3 góc tới 45° Góc lệch tia khúc xạ so với tia tới A D = 32° B D = 13° C D = 45° D D = 7,7° Câu Tia sáng truyền từ khơng khí vào chất lỏng , đo góc tới 45° góc khúc xạ 30° Chiết suất chất lỏng A 1,732 B 1,414 C 1,333 D 1,500 Câu Một tia sáng truyền khơng khí tới gặp mặt thống chất lỏng có chiết suất n = 1,414 Dưới góc khúc xạ r tia phản xạ vng góc với tia tới? A r = 45° B r = 90° C r = 60° D r = 30° Câu 10 Trong tượng khúc xạ ánh sáng A góc khúc xạ r phải nhỏ góc tới i B góc khúc xạ r phải lớn góc tới i C góc khúc xạ r tỉ lệ thuận với góc tới i D góc tới i tăng góc khúc xạ r tăng Câu 11 Chọn câu sai nói định luật khúc xạ ánh sáng? A Tia khúc xạ tia tới nằm mặt phẳng tới B Tia khúc xạ tia tới nằm khác phía so với pháp tuyến điểm tới C Với môi trường suốt định sin góc khúc xạ ln tỉ lệ với sin góc tới D Tia khúc xạ ln lệch gần pháp tuyến so với tia tới Câu 12 Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt A lớn B bé C không lớn D không bé Câu 13 Với tia sáng, chiết suất tuyệt đối nước n 1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối tia sáng truyền từ nước sang thủy tinh A n1 / n2 B n2 / n1 C n2 – n1 D |n2 – n1| IX PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Câu Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy với hai điều kiện là: A Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần; B Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc tới nhỏ góc giới hạn phản xạ tồn phần; C Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần; D Ánh sáng có truyền từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc tới nhỏ góc giới hạn phản xạ tồn phần Câu Trong ứng dụng sau đây, ứng dụng tượng phản xạ toàn phần A gương phẳng B gương cầu C thấu kính D cáp dẫn sáng nội soi Câu Cho chiết suất nước 4/3, benzen 1,5, thủy tinh flin 1,8 Trường hợp sau xảy tượng phản xạ toàn phần chiếu ánh sáng từ: A từ benzen vào nước B từ nước vào thủy tinh flin C từ benzen vào thủy tinh flin D từ chân không vào thủy tinh flin Câu Một tia sáng truyền từ mơi trường có chiết suất n vào mơi trường có chiết suất n’ với góc tới i Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy với điều kiện A n’ < n i ≤igh B n’ > n i ≥ igh C n’ > n i ≤ igh D n’ < n i ≥ igh Câu Nước có chiết suất 1,33 Chiếu ánh sáng từ nước ngồi khơng khí, góc xảy tượng phản xạ toàn phần A 200 B 300 C 400 D 500 Câu Khi ánh sáng từ nước (n = 4/3) sang khơng khí, góc giới hạn phản xạ tồn phần có giá trị A 41°48’ B 48°35’ C 62°44’ D 38°26’ o o o A 45 44’ B 54 44’ C 44 54’ D 44o45’ Câu Một tia sáng từ chất lỏng suốt có chiết suất n sang khơng khí, α = 60o thì β = 30o như hình Góc α lớn mà tia sáng khơng thể ló sang mơi trường khơng khí phía là? B TỰ LUẬN Câu Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 10 cm có dòng điện A chạy qua, dây dẫn đặt từ trường có cảm ứng từ 0,75 T Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 7,5.10 -2 N Tính góc hợp dây MN vectơ cảm ứng từ Câu Cho hai dòng điện có cường độ I1 =1,2 A I2=2A chạy hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách 5cm khơng khí Biết chiều dài dây dẫn 50cm Tính lực từ tác dụng lên dây dẫn chứa dịng điện I2 Câu Một khung dây hình chữ nhật kích thước 30 cm × 20 cm, đặt từ trường có phương vng góc với mặt phẳng khung dây có cảm ứng từ 0,1 T Cho dịng điện có cường độ A chạy qua khung dây Xác định lực từ tác dụng lên cạnh khung dây lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây Câu Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song khơng khí cách 10 cm Cho hai dịng điện chiều có cường độ I1 = I2 = 2,4 A qua hai dây dẫn Hãy xác định cảm ứng từ hai dòng điện gây điểm nằm mặt phẳng vng góc với hai dây dẫn, cách hai dây dẫn cm cm Câu Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song khơng khí, mang dịng điện chiều, dịng điện I1 có cường độ 4A, dịng điện I có cường độ 1A đặt cách cm Tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp M Câu Một khung dây phẳng có diện tích 0,01 m2 đặt từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,9T, B tạo với vectơ pháp tuyến ⃗ n mặt phẳng khung dây góc 600 Trong khoảng thời vectơ cảm ứng từ ⃗ gian 0,01s từ trường giảm từ 0,9 T xuống cịn 0,1 T Tính suất điện động cảm ứng xuất khung Câu Một khung dây chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh cm cm Khung đặt từ trường B = 3.10-3T, đường sức vng góc với mặt khung a) Tịnh tiến khung dây từ trường từ thơng qua khung thay đổi nào? b) Quay khung 600 quanh cạnh AB, tính độ biến thiên từ thơng qua khung Câu Một mạch kín hình vng cạnh dm đặt vng góc với từ trường có độ lớn thay đổi theo thời gian Biết cường độ dòng điện cảm ứng chạy mạch A, điện trở mạch Xác định tốc độ biến thiên cảm ứng từ Câu Một ống dây hình trụ trịn lõi khơng khí, có chiều dài 1,5 m, gồm 2000 vịng dây, vịng có đường kính 40 cm a) Hãy xác định độ tự cảm ống dây b) Cho dòng điện chạy ống dây, dòng điện tăng từ đến 5A giây, tính suất điện động tự cảm ống dây c) Hãy tính cảm ứng từ dịng điện sinh ống dây dòng điện ống dây 5A Câu 10 Một khung dây dẫn kín hình vng ABCD có 200 vịng Cạnh D’ khung dài 20 cm Cho khung chuyển động thẳng tiến lại khoảng khơng gian có từ trường A’B’C’D’ (Hình vẽ) Trong chuyển động, cạnh AB DC nằm hai đường thẳng song D C song Cho biết điện trở khung , vận tốc khung 1,2 m/s cảm ứng từ từ trường 5.10 −3 T Tính cường độ dòng điện khung khoảng thời gian từ cạnh CB khung bắt đầu gặp từ A B trường đến khung vừa vặn nằm từ trường A’ C’ B’ Câu 11 Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào khối chất suốt có chiết suất n = √ với góc tới 450 Tính góc hợp phương tia tới phương tia khúc xạ Câu 12.  Một tia sáng từ môi trường chiết suất n = khơng khí với góc tới 300 Biết vận tốc ánh sáng truyền khơng khí c = 3.108m/s a Tính góc khúc xạ khơng khí vận tốc ánh sáng truyền môi trường chiết suất n? b Tính góc giới hạn PXTP ? Câu 13 Một tia sáng truyền từ thủy tinh đến mặt phân cách thủy tinh khơng khí góc tới i = 300, tia phản xạ vng góc với tia khúc xạ a Tính chiết suất thủy tinh ? b Tính góc tới để khơng có tia sáng ló khơng khí ... lớn là: A 2. 10-8(T) B 4.10-6(T) C 2. 10-6(T) D 4.10-7(T) Câu Tại tâm dòng điện tròn cường độ 5(A) cảm ứng từ đo 31,4.10 -6(T) Đường kính dịng điện là: A 10 (cm) B 20 (cm) C 22 (cm) D 26 (cm) Câu... dây A L = 4,2H, etc = 21 V B L = 1,68H, etc = 8,4V C L = 0,168H, etc = 0,84V D L = 0,42H, etc = 2, 1V Câu  12.  Cho mạch điện hình vẽ Khi đóng khóa K thì: A đèn (1) sáng lập tức, đèn (2) sáng từ từ... dây có độ tự cảm L = 0 ,2 H Trong giây dòng điện giảm từ A xuống Độ lớn suất điện động tự cảm ống dây là: A 1V B 2V C 0,1 V D 0 ,2 V Câu 11 Một ống dây có chiều dài 1,5m, gồm 20 00 vịng dây, ống dây
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương lí 11 hk 2,