0

Báo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dương

66 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 20:37

Báo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dươngBáo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dương TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO KIẾN TẬP TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG MAKETING TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG AN DƯƠNG Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Quyết Sinh viên thực hiện: ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG MSSV: 2013170513 Lớp: 08DHQT2 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO KIẾN TẬP TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG MAKETING TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG AN DƯƠNG Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Quyết Sinh viên thực hiện: ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG MSSV: 2013170513 Lớp: 08DHQT2 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2020 NHẬT KÝ KIẾN TẬP Từ ngày 23 tháng 02 năm 2020 đến ngày … tháng 06 năm 2020 THỜI GIAN Lần 1: Ngày 23/02/2020 CÔNG VIỆC NHẬN XÉT Xin ý kiến giám đốc kiến tập công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương – ADE Lần 2: ngày 25/02/2020 Đến công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương – ADE tham quan kiến tập, tìm hiểu cơng ty Lần 3: Ngày 04/03/2020 Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương – ADE gửi số thông tin, tài liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo Lần 4: Ngày /06/2020 Đến công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương – ADE Xin ký xác nhận kiến tập công ty Sinh viên kiến tập Xác nhận người hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Đinh Thị Hoài Thương Nguyễn Phước Tân XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ KIẾN TẬP Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày…… tháng 06 năm 2020 Xác nhận đơn vị (Ký tên đóng dấu) MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý kiến tập Mục tiêu kiến tập Phạm vi kiến tập Phương pháp kiến tập Bố cục kiến tập Chương TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG AN DƯƠNG - ADE 1.1 Khái quát ADE 1.1.1 Thông tin chung 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển ADE 1.1.4 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 1.1.4.1 Chức nhiệm vụ phòng ban 1.1.4.1.1 Ban giám đốc 1.1.4.1.2 Phịng Hành / Nhân 1.1.4.1.3 Phịng Kế Tốn 1.1.4.1.4 Phòng Kinh Doanh 1.1.4.1.5 Phòng Dự Án 1.1.4.1.6 Phòng Kỹ Thuật Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MAKETING TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG AN DƯƠNG - ADE 2.1 Tình hình kinh doanh ADE giai đoạn 2013-2015 2.1.1 Kết hoạt động kinh doanh 2.1.2 Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận 2.1.3 Phân tích tỷ trọng GVHB/DTT bán hàng 2.1.4 Phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DTT bán hàng 2.2 Thực trạng hoạt động maketing Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương - ADE 2.2.1 Sản phẩm dịch vụ 2.2.2 Giá 2.2.3 Dự án 2.2.4 Xúc tiến thương mại 2.2.4.1 Quảng cáo 2.2.4.2 Tham gia Hội chợ triễn lãm 2.2.4.3 Tham gia / tổ chức Hội thảo 2.2.4.4 Con người 2.3 Đánh giá chung 2.3.1 Những điểm mạnh ADE 2.3.2 Những tồn ADE Chương CÁC ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MAKETING CỦA CƠNG TY ADE 3.1 Nâng cao sách quản lý người 3.2 Đẩy mạnh phương pháp Maketing Online 3.3 Xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp 3.4 Nâng cao khả nắm bắt làm chủ thông tin thị trường KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp ĐK Điều kiện TK Tiết kiệm BGĐ Ban giám đốc HQ Hiệu KH Kế hoạch XTTM Xúc tiến thương mại HĐLĐ Hợp đồng lao động NLĐ Người lao động KT - XH Kinh tế - Xã hội NV Nhân viên GĐ Giám đốc SP Sản phẩm NL Nguồn lực CP Chi phí BH Bảo hiểm GVHB Giá vốn hàng bán BHXH Bảo hiểm xã hội DTT Doanh thu BHYT Bảo hiểm y tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn KT - TC Kế tốn – tài ADE Cơng ty TNHH Kỹ thuật Tự động An HĐ Hợp đồng Dương LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế Tư nhân doanh nghiệp BC Báo cáo Mạng xã hội NC Nhà nước KT Kiểm tra BCTC Báo cáo tài TNDN MXH SD TK NL Sử dụng lượng tiết kiệm & hiệu & HQ MT Môi trường DT Doanh thu PQ Phú Quốc SX Sản xuất TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh HĐQT Hội đồng quản trị KD Kinh doanh CL Chất lượng HT Hệ thống LNTT Lợi nhuận trước thuế CN Công nghiệp ĐK Điều khiển CS Công suất VHDN Văn hóa doanh nghiệp HĐ Hoạt động HS Hiệu suất DĐĐM Dòng điện định mức GS Giám sát KTS Kỹ thuật số HQ Hiệu KG Không gian KS NTD Người tiêu dùng TK Tiết kiệm VN Việt Nam TG Thời gian NN Nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn CBNV Cán nhân viên DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ, BẢNG, HÌNH Sơ đồ 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương - ADE Biểu đồ 2.1 Biểu đồ Doanh thu, chi phí, lợi nhuận cơng ty ADE giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty ADE giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.1.1 Tỷ trọng GVHB / DTT bán hàng công ty ADE giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.1.2 Tỷ suất LNST / DTT bán hàng công ty ADE giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.1.3 Thông tin Tủ phân phối – MSB – ATS TỦ BÙ Bảng 2.1.4 Thông tin Tủ điều khiển trung tâm – MCC Bảng 2.1.5 Thông tin PLC Bảng 2.1.6 Thông tin HMI Bảng 2.1.7 Thông tin SCADA Bảng 2.1.8 Thông tin sản phẩm khác công ty ADE Bảng 2.2.3 Thông tin dự án cơng ty ADE thực Hình 2.2.1 Bảng giá Đồng hồ đo điện – Hệ thống giám sát điện cơng ty ADE Hình 2.2.2 Bảng giá Đồng hồ đo đa công ty cổ phần thiết bị điện ABB VN Hình 2.4.1.1 Website cơng ty ADE anduong.vn Hình 2.4.1.2 Kênh You Tobe An Duong Automation Hình 2.4.1.3 ADE quảng bá thông tin công ty mạng xã hội Facebook Hình 2.4.1.4 ADE quảng bá thơng tin sản phẩm mạng xã hội Facebook Hình 2.4.1.5 ADE quảng bá thông tin công ty mạng xã hội Zalo Hình 2.4.1.6 ADE quảng bá thơng tin số cơng trình ADE thực MXH Zalo Hình 2.4.1.7 ADE quảng cáo trang Web Automation.net Hình 2.4.1.8 ADE quảng cáo trang Web Doanhnghiepnet.vn Hình 2.4.2.1 ADE tham gia triển lãm Vietstock 2018 Hình 2.4.1.2 GP cho tổng thể điện – tự động ADE Hình 2.4.2.3 Khách hàng tham quan gian hàng ADE Hình 2.4.2.4 ADE tham gia “Triển lãm quốc tế ngành Điện – Máy Móc Thiết Bị Cơng Nghiệp – EMA Việt Nam 2019” Hình 2.4.2.5 Nhân viên ADE tham gia triển lãm Hình 2.4.2.6 Sản phẩm trưng bày cho khách hàng tham quan gian hàng ADE Hình 2.4.2.8 Nhân viên ADE tích cực tham gia triển lãm Hình 2.4.2.7 Hội chợ triển lãm Quốc tế lần thứ Công nghệ, sản phẩm tiết kiệm lượng xanh – ENERTEC EXPO 2019 Hình 2.4.3.1 ADE tham gia Hội thảo Siemens 28 / 08 / 2018 Hình 2.4.3.2 ADE tham gia Hội thảo chuẩn GRM-tự động hóa cho nhà máy dược 2018 Hình 2.4.3.3 Gần 100 khách mời tham gia hội thảo “Giải pháp Tủ điều khiển động thơng minh – Smart MCC” Hình 2.4.3.4 Khách mời tiếp xúc trực tiếp với tủ điều khiển động thơng minh Hình 2.4.3.5 Khách mời tiếp xúc trực tiếp với thiết bị đóng cắt điều khiển khác Hình 2.4.3.6 Chuyên gia Siemens chia nhiều thơng tin hữu ích hệ thống điện & tự động hóa ứng dụng cho nhà máy Hình 2.4.3.7 Chun gia Siemens chia nhiều thơng tin hữu ích hệ thống điện & tự động hóa ứng dụng cho nhà máy Hình 2.4.3.8, 2.4.3.9: ADE tổ chức Hội thảo “Trao Đổi Kinh Nghiệm Trong Thực Hiện Giải Pháp SDNLTK & HQ” Hình 2.4.3.10 Nhân viên ADE hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ ADE cung cấp Hình 2.4.4.1 Cán nhân viên cơng ty ADE Hình 2.4.4.2 ADE tham gia chương trình “Ngày hội kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp – Sinh viên” trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2019 Hình 2.4.4.3 Nhân viên ADE tư vấn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên Hình 2.4.4.4 ADE xây dựng MT làm việc chuyên nghiệp, thoải mái cho nhân viên Hình 2.4.4.5 ADE hỗ trợ tồn thể cán nhân viên Hình 2.4.4.6 ADE bố trí góc thư giản giải trí cho tồn thể cán nhân viên Hình 2.4.4.7 ADE tổ chức mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019 Hình 2.4.4.8 Ngày 26-28/07/2019, cán nhân viên ADE tham quan du lịch đảo Ngọc – Phú Quốc Hình 2.4.4.9 Tồn thể nhân viên ADE tham gia Team Building chủ đề “WE ARE ONE” Phú Quốc 2019 Hình 2.4.4.10 Tinh thần đoàn kết toàn thể nhân viên ADE tham gia Team Building Hình 2.4.4.11 Nhân viên ADE tham gia cỗ vũ Bán kết U23 Châu Á 2018 10 chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Chính vậy, chiến lược phát triển Doanh nghiệp thiếu người - Ngay từ thành lập, Ban lãnh đạo công ty ADE tâm niệm người tài sản quan trọng mang giá trị cốt lõi doanh nghiệp, yếu tố sống doanh nghiệp Trọng tâm để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh Phát triển người – Phát triển đội ngũ Chính người cá thể, nhiều cá thể gộp thành sức mạnh, tạo sản phẩm dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt Hình 2.4.4.1 Cán nhân viên công ty ADE - ADE coi nhân lực yếu tố nội lực tài sản vô giá Chúng hướng đến xây dựng đội ngũ nhân chuyên nghiệp, có Đức có Tài Mục tiêu ADE thu hút ứng viên đam mê khao khát làm việc môi trường động, chuyên nghiệp, tốc độ, sáng tạo hiệu cao – nơi cá nhân phát huy tối đa điểm mạnh tập thể gắn kết - Ngày 13/07/2019, ADE tham gia chương trình “Ngày hội kết nối Nhà Trường – Doanh nghiệp – Sinh viên” trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, chương trình thiết thực giúp sinh viên doanh nghiệp có hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, cầu nối giúp doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên tiềm năng, xuất sắc, phù hợp, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, góp phần xây dựng phát triển cho đơn vị 52 Hình 2.4.4.2 ADE tham gia chương trình “Ngày hội kết nối Nhà Trường – Doanh nghiệp – Sinh viên” trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, 2019 Hình 2.4.4.3 Nhân viên ADE tư vấn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên - Để tạo cảm hứng công việc, Ban lãnh đạo ADE đề cao việc xây dựng môi trường làm việc động, chuyên nghiệp, đại, cởi mở, thân thiện, thoải mái giúp phát huy tối đa quyền làm việc, sáng tạo, cống hiến, phát triển, tôn vinh người lao động với kết hợp hài hoà lợi ích tập thể cán nhân viên cơng ty thành viên Hình 2.4.4.4 ADE xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái cho NV - Tại ADE, ý kiến lắng nghe, cá nhân định hướng, khuyến khích tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cá nhân, phát huy lực tiềm lực, thực lòng say mê yêu nghề an tâm điều kiện vật chất lẫn tinh thần 53 Hình 2.4.4.5 ADE hỗ trợ tồn thể cán nhân viên Hình 2.4.4.6 ADE bố trí gốc thư giản giải trí cho tồn thể cán nhân viên - Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019, ADE tổ chức buổi tiệc nhẹ cho toàn thể cán nhân viên Công ty, nhằm tri ân đến toàn thể chị em phụ nữ đóng góp tồn thể nhân viên vào phát triển chung Cơng ty Hình 2.4.4.7 ADE tổ chức mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019 - Hàng năm, Cơng ty ln trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho nhân viên sau ngày làm việc căng thẳng hội để thành viên đại gia đình giao lưu, tăng thêm tinh thần đồn kết Hình 2.4.4.8 Ngày 26-28/07/1019, CBNV ADE tham quan du lịch đảo Ngọc -PQ - Ngày 26-28/07/1019, đảo Ngọc Phú Quốc, ADE tổ chức Team Building với chủ đề “WE ARE ONE” nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết tập thể CBNV ADE 54 Hình 2.4.4.9 Tồn thể nhân viên ADE tham gia Team Building chủ đề “WE ARE ONE” Phú Quốc 2019 - Không dịp để người nghỉ ngơi, thư giản sau thời gian làm việc căng thẳng, trò chơi vận động đầy thú vị dịp để cán nhân viên ADE thể tinh thần đội nhóm Hình 2.4.4.10 Tinh thần đồn kết toàn thể nhân viên ADE tham gia Team Building - Công ty tổ chức thành công chuyến du lịch Phú Quốc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ với tồn nhân viên - ADE ln tạo điều kiện cho cán nhân viên vui chơi, nghỉ ngơi sau làm việc tích cực Hình 2.4.4.11 Nhân viên ADE tham gia cỗ vũ Bán kết U23 Châu Á 2018 55 2.3 Đánh giá chung 2.3.1 Những điểm mạnh ADE - Một điểm mạnh công ty ADE đào tạo người, chế độ đãi ngộ nhân viên cách thiết thực ADE ln ln coi trọng nhân viên dù cấp bậc ADE tạo điều kiện học hỏi, đào tạo thực hành mơi trường làm việc Vì vậy, cán nhân viên ADE có trình độ chun mơn cao, kinh nghiệm làm việc dày dặn - 2.3.2 Những tồn ADE - Đội ngũ nhân viên ADE đa số nhân viên trẻ tuổi, động, nhiên thiếu kinh nghiệm Đa phần nhân viên công ty thuộc hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, số lượng nhân viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chiếm số lượng khơng lớn Bên cạnh đó, lực lượng nhân viên kinh doanh cịn số lượng khách hàng, công việc không ngừng tăng lên gây khó khăn cho nhân viên việc quản lý hạn chế hội mở rộng thị trường - Hoạt động bán hàng chủ yếu dựa vào nổ lực phận kinh doanh việc tìm kiếm khách hàng quảng bá thương hiệu, ADE có tham gia nhiều hoạt động marketing như: quảng cáo, chiêu thị, triễn lãm, hội thảo,… Nhưng nhiều thiếu sót, hoạt động - 56 Chương CÁC ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MAKETING CỦA CƠNG TY ADE 3.1 Nâng cao sách quản lý người Xã hội phát triển vai trị quản lý, tổ chức người lại quan trọng Quản lý người vừa xem ngành khoa học vừa xem nghệ thuật Quản lý người cách vừa điều hòa vừa kiểm sốt, đảm bảo hài hịa chấp thuận lợi ích, nguyện vọng doanh nghiệp nhân Đồng thời phải giúp cho phát triển lực cá nhân lẫn doanh nghiệp Nó điều hịa u cầu cá nhân, doanh nghiệp với xã hội *Một số biệp pháp tiêu biểu nhằm nâng cao sách quản lý người: Một người quản lý cần có chiến lược mục tiêu rõ ràng, tạo mục tiêu chung cho nhân viên để người cố gắng thực Việc định hướng cho nhân viên yếu tố quan trọng để thúc đẩy tinh thần làm việc Người lãnh đạo phải bao quát hết tồn nhân quyền Thơng qua hiệu công việc, người lãnh đạo đánh giá người để cân nhắc xếp họ vào vị trí thích hợp Quản lý cần xác định rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ vai trò nhân tập thể Xác định có kế hoạch hoạt động nhân sự: cấu máy tổ chức, định biên nhân sự, tuyển dụng, sử dụng nhân ; Có kế hoạch ngân sách cụ thể, rõ ràng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Cần có đầu tư thích đáng cho cơng tác này, đặc biệt cần có chuẩn bị nguồn lực nhân kế cận, nhân làm công tác quản lý; Khuyến khích nhân viên cạnh tranh lành mạnh công việc giúp nhân viên thúc đẩy tinh thần, nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề Hãy khuyến khích đồn kết nhóm để cạnh tranh lành mạnh với nhóm khác công ty Đào tạo nhân với phát triển người, đào tạo nội cho nhân doanh nghiệp ln phải lấy tiêu chí: cải thiện & nâng cao chất lượng kỹ & kiến thức, đồng thời phải thúc đẩy tinh thần & động lực nhân viên Nó truyền tinh thần, động lực tích cực cho nhân viên sau khóa đào tạo 57 Tạo môi trường làm việc thoải mái, văn hóa giao lưu đội ngũ nhân với nhau, với cấp quản lý doanh nghiệp tạo nên mối liên hệ, gắn kết tốt Doanh nghiệp cần tạo điều kiện, giúp nhân viên vừa phát huy lực sáng tạo phát triển, cân sống với công việc Trong công việc, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu giao, nhà quản lý nên đặc biệt tun dương cố gắng Việc nhìn nhận đánh giá lực nhân viên giúp họ cảm thấy trân trọng tâm huyết với cơng việc Điều khơng giúp khích lệ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhân viên mà tăng cường gắn kết tinh thần đồng đội nhóm Cần ban hành thực thi hệ thống đánh giá nhân sự, chế độ đãi ngộ cho cán nhân viên, chế độ thu hút sử dụng nhân tài, bố trí cán bộ, đặc biệt cần quan tâm đến đời sống tinh thần, hoạt động cộng đồng xã hội người lao động; Ngồi khía cạnh cơng việc, người có lo toan khác, áp lực gia đình, xã hội Những điều ảnh hưởng nhiều đến hiệu cơng việc Người lãnh đạo nên quan tâm đến nhân viên họ có biểu sa sút bất thường để kịp thời động viên họ 3.2 Đẩy mạnh phương pháp maketing online Để nâng cao lực marketing doanh nghiệp, trước hết người đứng đầu doanh nghiệp cần phải có nhận thức đắn vai trò marketing Cần phải hiểu marketing xây dựng thương hiệu khơng trách nhiệm phịng marketing mà trách nhiệm tất người cơng ty, hết nhận thức can dự người đứng đầu công ty Maketing online hình thành từ thời giới cách mạng 3.0 cách mạng internet lúc người nhà phát triển thương hiệu, bán hàng, quảng bá sử dụng website để bán hàng quảng bá để tăng doanh số người tiêu dùng làm quen với cách mua hàng online Các doanh nghiệp thương mại từ bắt đầu quảng bá, đầu tư nhiều vào kênh thương mại điện tử, phủ bắt đầu thắt chặt việc quản lý không gian mạng Người lao động nhân viên kinh doanh bán hàng kỹ maketing online bắt buộc phải biết làm việc quan mình, nhà quản lý sử dụng 58 công cụ online để hỗ trợ cơng tác quản lý điều hành Doanh nghiệp cần giải pháp marketing chiến lược để giúp chủ doanh nghiệp có nhìn tổng quan lựa chọn cho hướng phát triển kinh doanh tốt Một số giải pháp marketing online giúp doanh nghiệp: Hiểu rõ nhu cầu, mong muốn khách hàng mục tiêu cách để tiếp cận khách hàng Đồng thời, đánh giá đối thủ cạnh tranh kênh truyền thơng đối thủ Có kế hoạch marketing chiến lược đắn, nhanh chóng gia tăng độ nhận biết tiếp cận khách hàng Và quan trọng tối ưu hóa chi phí marketing online, nâng cao hình ảnh thương hiệu từ nâng cao doanh thu Với marketing online, việc sở hữu website bắt buộc quan trọng Trang web bạn cần có đầy đủ thơng tin sản phẩm, dịch vụ bạn cung cấp Bạn cần phải có chiến lược marketing online Những viết giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tư vấn khách hàng,… cầu nối bạn khách hàng internet, để khách hàng nhận biết doanh nghiệp bạn Nếu bạn muốn khách truy cập quay lại website bạn, bạn cần thường xuyên cập nhật quản lý nội dung cho website Một trang web bị đánh giá không tốt, thiếu chuyên nghiệp nội dung q cũ, khơng có cập nhật Bảo trì, tối ưu website: Tất website cần giai đoạn tu sửa chữa trước nâng cấp lên phiên Ngoài ra, bạn đặt quảng cáo thơng qua Google quảng cáo thông tin doanh nghiệp website khác có lượng truy cập lớn để tìm kiếm khách hàng Các trang mạng xã hội giải pháp marketing online “hot” Vì mạng xã hội kênh dễ tiếp cận với khách hàng Nó phương tiện để tương tác quảng bá trực tuyến cách hữu hiệu với chi phí thấp Nên bạn tận dụng phổ biến để quảng bá cho doanh nghiệp Hãy tham gia mạng xã hội Twitter, Youtube , Facebook… Tạo nội dung hữu ích, quảng bá nội dung đồng thời trở thành thành viên động cộng đồng giúp bạn gây dựng uy tín cho thương hiệu, sản phẩm dịch vụ 3.3 Xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp 59 “Văn hóa thể tổng hợp giá trị cách hành xử phụ thuộc lẫn phổ biến doanh nghiệp có xu hướng tự lưu truyền, thường thời gian dài” (Kotter, J.P & Heskett, J.L.) Hay “Văn hóa doanh nghiệp niềm tin, thái độ giá trị tồn phổ biến tương đối ổn định doanh nghiệp” (Williams, A., Dobson, P & Walters, M.) Một vai trò quan trọng người lãnh đạo tạo nên phát triển văn hóa cơng ty tích cực, thể qua việc nâng cao hiệu kinh doanh Xây dựng văn hóa vững mạnh, độc đáo tích cực cách tốt – đơn giản – để tận dụng tối đa tiềm nhân viên xây dựng tương lai phát triển bền vững cho công ty Là tồn giá trị văn hóa xây dựng suốt trình tồn phát triển doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ hành vi thành viên doanh nghiệp; tạo nên khác biệt doanh nghiệp coi truyền thống riêng doanh nghiệp Mỗi thành viên doanh nghiệp hình ảnh thu nhỏ doanh nghiệp Bởi vậy, thành viên doanh nghiệp phải chung tay ý thức tầm quan trọng việc góp phần xây dựng củng cố giá trị văn hóa doanh nghiệp VHDN giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng chất cơng việc làm, Không thu hút người tài đến với công ty, văn hóa doanh nghiệp cịn yếu tố giúp giữ chân họ lại cơng ty Văn hóa tích cực mang lại lợi cạnh tranh lớn doanh nghiệp Đây yếu tố thiếu tổ chức hay doanh nghiệp Có thể nói, văn hóa cột trụ lực lượng lao động chất lượng công ty phát triển bền vững, văn hóa vững mạnh củng cố HS làm việc, tạo mối quan hệ tốt đẹp NV môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh VHDN định trường tồn doanh nghiệp Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa đời người sáng lập Nhiều người cho VHDN tài sản doanh nghiệp *Người lãnh đạo sử dụng số cách sau để xây dựng củng cố giá trị văn hóa doanh nghiệp: Người lãnh đạo cần bắt đầu cách khuyến khích tinh thần tích cực nơi làm việc Người lãnh đạo nên đầu, cách đơn giản giữ 60 vững tinh thần tích cực tình căng thẳng khó khăn cơng ty Doanh nghiệp trọng nhiều đến phúc lợi NV: không tổ chức chờ mong văn hóa đột phá khơng có lực lượng NV tốt – thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc Cung cấp phúc lợi cần thiết cho NV chứng tỏ bạn coi trọng công sức họ thể mong đợi từ công ty nơi đội ngũ Xác định mục đích làm việc cho tồn đội ngũ Khơng tổ chức xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành cơng họ khơng thể xác định mục tiêu cụ thể việc họ làm Các quản lý lãnh đạo nên tạo nên mục tiêu chung mà gắn kết tồn thể đội ngũ cơng ty Phát triển văn hóa dựa văn hóa cơng ty Khi bắt tay vào xây dựng văn hóa tích cực khơng có nghĩa lãnh đạo lược bỏ tất văn hóa công ty mà người lãnh đạo nên củng cố văn hóa mà họ có Cơng ty thực khảo sát nghiêm túc cảm nhận nhân viên văn hóa môi trường công ty Điều giúp người quản lý lãnh đạo có ý niệm rõ ràng điều cần cải thiện tương lai, từ lên chiến lược phát triển lâu dài Cổ vũ mối quan hệ xã hội môi trường làm việc: mối quan hệ công sở nhân tố cần thiết cho văn hóa tích cực Khi nhân viên rõ đồng nghiệp gần khơng có tương tác, cho dù cơng việc hay mặt xã hội, dường khơng có cách để phát triển văn hóa Lãnh đạo cần phải cung cấp cho nhân viên họ hội để tương tác cao nơi công sở Lãnh đạo cân nhắc việc có bữa ăn chung hàng tháng với phòng ban, chuyến chơi, du lịch tồn thể nhân viên cơng ty Tích cực lắng nghe cách dễ để người lãnh đạo bắt đầu xây dựng văn hóa tích cực Lắng nghe nhân viên, chắn người nhân viên cảm nhận tiếng nói ý kiến họ lắng nghe có giá trị đem lại khơng khí tích cực đáng kể để đưa đội ngũ gắn kết *Một số giá trị đề cao nội tổ chức, là: • Sự thành thực (thể nói thật, khơng gian dối, cam kết thực hứa hẹn đảm bảo thực hiện) 61 • Sự tự giác (thể mức độ sẵn sang với cơng việc, khơng ngại khó khăn, làm việc lợi ích tổ chức) • Sự khơn khéo (biết nói cần nói, hỏi điều cần hỏi, tranh luận điều đáng tranh luận xếp hợp lý nhất) Ngồi cịn số giá trị khác đề cập tới tự tin, sáng tạo … Những giá trị tảng định hướng cho văn hóa doanh nghiệp Trong trình xây dựng VHDN, cần trọng tới việc xác lập phát triển giá trị văn hóa cốt lõi doanh nghiệp, phương pháp, kỹ thuật xác định kiểm soát, phát triển giá trị cốt lõi hệ thống văn hóa doanh nghiệp Hệ thống giá trị cốt lõi động lực chủ yếu thúc đẩy người làm việc, hạt nhân liên kết người doanh nghiệp với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với xã hội nói chung Xây dựng VHDN trình kiên nhẫn, lâu dài địi hỏi ý chí lớn lao nhà lãnh đạo, cán công ty Muốn xây dựng VHDN phải biết phối hợp chặt chẽ phận Công ty Thiếu hợp lực VHDN khơng xây dựng Tổng hợp yếu tố gắn kết, điều phối, kiểm soát, tạo động lực… làm tăng hiệu hoạt động tạo khác biệt, giúp doanh nghiệp cạnh tranh thị trường 3.4 Nâng cao khả nắm bắt làm chủ thông tin thị trường Trong chế kinh tế cạnh tranh điều kiện, tiền đề cho phát triển kinh tế Trên thị trường, doanh nghiệp hoạt động cạnh tranh với nhau, điều địi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt nhanh chóng, kịp thời, xác đầy đủ thơng tin thị trường để đưa biện pháp tác động thích hợp tới q trình kinh doanh nhằm giành ưu cạnh tranh Đó điều kiện doanh nghiệp chiến thắng cạnh tranh *Để nắm bắt thông tin thị trường doanh nghiệp cần phải: - Tổ chức hợp lý việc thu thập nguồn thông tin từ loại thị trường - Phân tích xử lý xác, kịp thời thông tin thu nhập Từ hai bước xác định nhu cầu thị trường mà doanh nghiệp có khả đáp ứng Việc nghiên cứu khảo sát nắm bắt nhu cầu thị trường phải trả lời câu hỏi sau: 62 - Những loại thị trường có triển vọng hàng hóa - dịch vụ doanh nghiệp - Giá cả, chi phí khả đáp ứng doanh nghiệp với nhu cầu hàng hóa - dịch vụ loại thị trường Trên sở doanh nghiệp xác định cho chiến lược phát triển thị trường tối ưu, xây dựng phương án kinh doanh giúp cho doanh nghiệp chủ động kinh doanh, xử lý kịp thời tình xảy q trình kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp hạn chế đến mức tối đa rủi ro Kinh tế thị trường phát triển hoạt động marketing giữ vai trị định thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thị trường Do việc nâng cao hiệu hoạt động marketing nghiên cứu thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới Hiệu công tác nâng cao có nghĩa doanh nghiệp mở rộng nhiều thị trường, sản phẩm tiêu thụ nhiều góp phần cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Các hoạt động marketing doanh nghiệp phải phối hợp phòng với ban giám đốc xúc tiến đảm nhiệm Công tác nghiên cứu thị trường phải mang tính chất hệ thống Biện pháp có ý nghĩa quan trọng để tăng cường cơng tác nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp *Đối với biện pháp doanh nghiệp phải thực theo bước sau: Phòng marketing xây dựng chiến lược nghiên cứu thị trường Để hoạt động marketing thực mang lại hiệu cần phải có phối hợp chặt chẽ người phụ trách mảng khác nhau, đòi hỏi người phải nắm nhiệm vụ riêng nhiệm vụ chung tồn phịng Chính nhân viên phải người có trình độ, hiểu biết nghiên cứu thị trường, có kinh nghiệm Phịng marketing có nhiệm vụ thu thập điều tra thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, - Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường - Xác định nguồn thông tin mục tiêu xây dựng hệ thống thu thập thông tin đầy đủ thị trường 63 Có đội ngũ cán giỏi làm cơng tác nghiên cứu, phân tích thị trường Qua nhân viên thu thập thơng tin, phân tích đánh giá loại nhu cầu sản phẩm, thị hiếu khu vực Sau nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm thị trường Doanh nghiệp áp dụng vào bán thử thị trường kèm theo giải pháp trợ giúp khuyến mại, quảng cáo, xúc tiến bán hàng, Qua doanh nghiệp tiến hành đánh giá hiệu hoạt động nghiên cứu thị trường thông qua khả thâm nhập đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng loại sản phẩm hay kết hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp *Phải mở rộng thị trường, quan hệ chặt chẽ với đối tác, cần phải thực biện pháp sau: Tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành, qua tiếp xúc với khách hàng tiềm nhu cầu khách hàng Đồng thời hội để khách hàng hiểu biết sản phẩm doanh nghiệp, từ gợi mở nhu cầu, biến nhu cầu thành sức mua thực tế Hiệu công tác nghiên cứu thị trường, phải thể thông qua tiêu phát triển doanh nghiệp, để hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường doanh nghiệp phải đưa tiêu cụ thể để đánh giá hiệu công tác nghiên cứu thị trường như:  Tốc độ tăng doanh thu bao nhiêu?  Tốc độ tăng lợi nhuận bao nhiêu?  Tỷ trọng loại thị trường: thị trường trọng điểm, thị trường bổ sung  Tỷ lệ lợi nhuận, doanh thu từ hoạt động xuất so với tổng lợi nhuận doanh thu doanh nghiệp? Nhu cầu thị trường đa dạng đòi hỏi phải luôn đáp ứng ngày cao mặt chất lượng, mẫu mã… Chỉ sở nắm bắt xác đầy đủ kịp thời nhu cầu thị trường doanh nghiệp có để lập chiến lược kinh doanh, lựa chọn phương án kinh doanh thích hợp sở vào tiềm lực để tổ chức kinh doanh mang lại hiệu cao với chi phí thấp 64 KẾT LUẬN Trong q trình làm báo cáo kiến tập em xin cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình giảng viên TS Nguyễn Xuân Quyết tồn thể anh chị phịng ban ADE tận tình giúp đỡ em hồn thành báo cáo Trong trình kiến tập, em nhận số ưu-nhược điểm ADE đưa số đề xuất giúp ADE cải tiến hoạt động maketing để ADE ngày phát triển vững mạnh tương lai Tuy nhiên, đề xuất em đưa dừng lại mức tổng quan, cần hồn thiện để đóng góp thực vào công tác thực chiến lược maketing công ty Qua thời gian kiến tập em học hỏi nhiều kinh nghiệm, áp dụng lý thuyết thầy cô truyền đạt vào thực tế Tuy nhiên, thời gian hạn hẹp chắn báo cáo em cịn nhiều sơ sót mong nhận nhiều góp ý để em có kinh nghiệm báo cáo sau Em xin chân thành cảm ơn 65 Tài liệu tham khảo 1) Phịng KTTC - Cơng ty ADE (2018), Báo cáo thường niên Công ty CP ADE năm 2018 2) Phịng Marketing - Cơng ty CP ADE (2019), Báo cáo thường niên Công ty CP ADE năm 2017 3) Phịng Kinh doanh - Cơng ty CP ADE (2019), Bảng dự tốn 2020 cơng ty ADE Việt Nam 20?? 66 ... Thực trạng hoạt động maketing Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động An Dương – ADE Chương Các đề xuất hoàn thiện hoạt động maketing 13 Chương TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG AN DƯƠNG -... ADE Lần 2: ngày 25/02/2020 Đến công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương – ADE tham quan kiến tập, tìm hiểu cơng ty Lần 3: Ngày 04/03/2020 Cơng ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương – ADE gửi số thông... vậy, doanh nghiệp trì ổn định phát triển doanh nghiệp điều kiện Vì thể em chọn đề tài ? ?Tìm hiểu hoạt động maketing công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương” Với mong muốn tìm hiểu rõ hoạt động maketing
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập tìm hiểu hoạt động maketing tại công ty tnhh kỹ thuật tự động an dương,