0

Skkn nâng cao hứng thú học tập của học sinh thông qua tổ chức trò chơi học tập trong dạy học toán 11

43 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:33

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN  -SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC TRỊ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TỐN 11 LĨNH VỰC: TỐN HỌC Nhóm tác giả Phan Đình Trường - P Hiệu trưởng Trương Đức Thanh - Giáo viên NĂM HỌC 2021 - 2022 skkn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THƠNG QUA TỔ CHỨC TRỊ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TOÁN 11 LĨNH VỰC: TOÁN HỌC Người thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh Tổ mơn: Tốn - Tin Điện thoại: 0917.819.789 NĂM HỌC 2021 - 2022 skkn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt DH Chữ viết đầy đủ Dạy học GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học THPT Trung học phổ thông Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú Sáng kiến kinh nghiệm STT THPT DTNT SKKN skkn MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI III MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu 2 Phạm vi nghiên cứu V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VI CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cơ sở lí luận Thực trạng vấn đề nghiên cứu II GIẢI PHÁP 10 Giải pháp vấn đề nghiên cứu 10 Tổ chức trò chơi học tập dạy học Toán 11 10 2.1 Trị chơi “Hình bí ẩn” 10 2.2 Trị chơi “Ơ chữ kì diệu” 14 2.3 Trị chơi “Ơ số kì diệu” 16 2.4 Trò chơi “Đúng hay Sai ?” .20 2.5 Trò chơi “Ghép hình” .22 2.6 Trò chơi “Domino” 23 2.7 Trị chơi “Rung chng vàng” .24 2.8 Trò chơi “Jeopardy” 26 2.9 Một số trò chơi trực tuyến khác 27 III KẾT QUẢ THỰC HIỆN 31 Kết thực nghiệm 31 4.1 Phân tích định tính 31 4.2 Phân tích định lượng 33 4.3 Đánh giá 33 skkn C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 34 Kết luận 34 Khuyến nghị 34 2.1 Đối với cấp, ngành 34 2.2 Đối với nhà trường 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC skkn A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Dạy học tích cực ln hướng tới mục đích phát triển lực giải vấn đề, đặc biệt lực sáng tạo từ người học Phương pháp đề cao vai trị người học hoạt động cụ thể thơng qua tư tích cực để tự chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức Định hướng đổi phương pháp dạy học xác định Nghị Trung ương khóa VII (1 - 1993), Nghị Trung ương khóa VIII (12 - 1996), thể chế hóa Luật Giáo dục (12 - 1998), cụ thể hóa thị Bộ Giáo dục Đào tạo, đặc biệt thị số 15 (4 1999) Nghị số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu tổ chức giáo dục triển khai áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào trường phổ thông đạt nhiều thành Tuy nhiên thực tế, công tác đổi dạy học theo hướng tích cực khơng dễ dàng, trôi chảy tất giáo viên, đặc biệt giáo viên dạy mơn Tốn Bộ mơn Tốn xưa coi mơn học khó em học sinh Việc khuấy động không khí học tập để thu hút ý học sinh vào học từ đầu đến cuối tiết dạy thực khó khăn với giáo viên nội dung làm việc xoay quanh số, cấu trúc, không gian phép biến đổi Bởi vậy, việc tổ chức trò chơi học tập phù hợp giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động việc tiếp thu nội dung học, đồng thời mở rộng, phát triển tư cho học sinh, tạo điều kiện tương tác giáo viên học sinh, ni dưỡng bầu khơng khí lớp học Tuy nhiên vấn đề chưa nghiên cứu chuyên biệt Trên thực tế, khơng giáo viên bỏ qua xem nhẹ Đơi họ thực cách cẩn thận, trau chuốt có người dự giờ, phải lên tiết chuyên đề, tiết thi giáo viên giỏi Họ không ý thức họ bỏ qua hoạt động hữu ích để tạo thành công dấu ấn cho tiết dạy Theo xu tồn cầu hóa hội nhập quốc tế nay, giáo dục nước ta tiến trình đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Nếu trước giáo dục trọng mục tiêu giáo dục tồn diện cho học sinh giúp người học hình thành hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái độ ngày nay, điều cịn đúng, cịn cần chưa đủ Chương trình giáo dục hành hướng tới việc hình thành phẩm chất lực góp phần hồn thiện nhân cách học sinh, thực thơng qua tiết dạy học Việc tổ chức trò chơi học tập phù hợp cho học sinh tiết học Toán giúp trau dồi lực chung: lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo lực chuyên môn góp phần bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp cho học sinh Với trăn trở thay đổi phương pháp giảng dạy mơn Tốn giáo viên trẻ, với kinh nghiệm giảng dạy thực tế với kiến thức đào tạo trình giảng dạy trường - trường đề cao tính sáng tạo tính ứng dụng, tơi mạnh dạn đề cập tới việc đổi khía cạnh dạy skkn học tích cực, là: Nâng cao hứng thú học tập học sinh thông qua tổ chức trị chơi học tập dạy học Tốn 11 Tơi hy vọng sáng kiến chia sẻ nhận đóng góp từ đồng nghiệp để có nhiều thành giáo dục thời gian khó khăn đầy thử thách II TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI - Là lần đề tài “Nâng cao hứng thú học tập học sinh thơng qua tổ chức trị chơi học tập dạy học Toán 11” thực trường THPT DTNT Tỉnh - Các giải pháp đề xuất đề tài phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh môi trường sinh hoạt học tập Trường THPT DTNT Tỉnh III MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Sáng kiến kinh nghiệm tơi có mục đích: - Cung cấp số trị chơi dạy học mơn Tốn 11 nói riêng dạy học mơn nói chung - Giúp giáo viên có thêm cách tổ chức hoạt động dạy học nhằm nâng cao hứng thú học sinh - Cung cấp thêm phương pháp tạo nên tiết học tích cực, hiệu cho học sinh, kết nối tốt người dạy người học - Mở đầu cho ý tưởng có tính chất khả thi, từ mở rộng ứng dụng sáng kiến phân môn khác, khối lớp khác, đáp ứng nhu cầu đổi dạy học giáo viên học sinh IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động dạy học toán học lớp 11 THPT theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh Phạm vi nghiên cứu: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng với học sinh khối 11 năm từ năm học 2020 - 2021 đến tháng năm 2022 Sáng kiến kinh nghiệm có thay đổi nội dung hình thức phù hợp với tình hình thực tế sống xã hội phù hợp với thay đổi chủ trương đường lối nhà trường năm học 2021 - 2022 V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu lí luận Phân tích nội dung từ tài liệu tham khảo, xây dựng sở lí luận đề tài - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp thực nghiệm sư phạm Tiến hành thực nghiệm sư phạm kiểm chứng giả thuyết khoa học đề tài skkn - Phương pháp thống kê tốn học Sử dụng cơng cụ tốn học thống kê xử lí số liệu điều tra kết thực nghiệm sư phạm - Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích giải pháp đúc rút thành kết luận, khuyến nghị cần thiết VI CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu phần kết luận, đề tài gồm ba phần: Phần I: Cơ sở lí luận thực trạng vấn đề nghiên cứu Phần II: Giải pháp Phần III: Kết thực skkn B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cơ sở lí luận 1.1 Để góp phần đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo mục tiêu giáo dục nói chung, giáo dục trung học phổ thơng nói riêng xác định Luật giáo dục 2019, hoạt động dạy học (DH) cần tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng đại; Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Một giải pháp đưa là: Tiếp tục đổi đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Trong tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kĩ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học Nhiệm vụ tổ chức hoạt động giáo dục phổ thông đưa là: - Tiếp tục triển khai đồng giải pháp đổi giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển lực phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ ngoại ngữ, tin học; rèn luyện lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển lực sáng tạo tự học Tiếp tục triển khai đổi phương pháp dạy học gắn với đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học - Chỉ đạo hướng dẫn trường phổ thông chương trình giáo dục cấp học chủ động xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục năm học đáp ứng yêu cầu phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương - Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông phạm vi nước địa phương có điều kiện để đề xuất sách, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - Đổi đồng phương pháp dạy, học kiểm tra đánh giá học sinh; mở rộng tổ chức dạy học buổi/ngày cấp học phổ thông Phát động sâu rộng, nâng cao hiệu thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học dạy học thông qua di sản skkn Như vậy, thấy đổi phương pháp dạy học yêu cầu cấp bách triển khai rộng rãi khắp trường học Việc thiết kế dạy theo hướng tích cực ln phải hướng đến học sinh tất hoạt động lên lớp Do hoạt động tiết học cần phải đổi mới, sáng tạo 1.2 Một tiết dạy thường có bước: Hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng, hoạt động tìm tịi, mở rộng Việc xây dựng học liệu học tập phù hợp với hoạt động giúp học sinh nhớ lại khắc sâu kiến thức Ngoài việc xác định kiến thức trọng tâm, học sinh cịn tự đánh giá kết học tập Từ em điều chỉnh lại phương pháp học cho phù hợp - Hoạt động khởi động nhằm giúp học sinh huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân vấn đề có nội dung liên quan đến học Cần hướng dẫn tiến trình hoạt động khởi động HS thông qua hoạt động cá nhân nhóm tổ chức linh hoạt cho vừa giúp em huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân, vừa xây dựng ý thức hợp tác, tinh thần học tập lẫn HS Việc trao đổi với GV thực sau kết thúc hoạt động nhóm - Hoạt động hình thành kiến thức nhằm giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức chủ đề, rèn luyện lực cảm nhận, cung cấp cho HS sở khoa học kiến thức đề cập đến chủ đề Cần nêu nhiệm vụ cụ thể hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm để thực nhiệm vụ Kết thúc hoạt động, HS phải trình bày kết thảo luận với GV - Hoạt động luyện tập yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức vừa tiếp thu để giải nhiệm vụ cụ thể GV tổ chức hoạt động trình bày, luyện tập, thực hành,… giúp cho em thực tất hiểu biết lớp biến kiến thức thành kĩ - Hoạt động vận dụng nhằm tạo hội cho HS vận dụng kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị học vào sống thực tiễn gia đình, nhà trường cộng đồng - Hoạt động tìm tịi, mở rộng khuyến khích HS tiếp tục tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức, nhằm giúp HS hiểu ngồi kiến thức học nhà trường cịn nhiều điều cần phải tiếp tục học hỏi, khám phá Phương thức hoạt động làm việc cá nhân (hoặc theo nhóm), chủ yếu làm nhà, đồng thời yêu cầu HS làm tập đánh giá lực Có nhiều phương pháp để tổ chức hoạt động phát triển lực cho học sinh như: sử dụng hệ thống câu hỏi, tập; sử dụng sơ đồ, bảng biểu; cho HS tự tổng kết kiến thức Ngoài ra, số phương pháp để củng cố theo hướng phát triển tổ chức trò chơi học tập Biện pháp tạo vui vẻ, hứng khởi cho skkn - Nhiệm vụ đội là: Trong vòng 10 phút, đội chơi cần phải xếp thành chuỗi liên tục bắt đầu “START”, kết thúc “END” Khi xếp card cạnh cần lưu ý, đầu card sát phải Đội có phần ghép xác dành chiến thắng Hình Sản phẩm học tập “Domino” 2.7 Trị chơi “Rung chng vàng” - Mục đích trị chơi: Giúp học sinh ơn tập lại kiến thức, kĩ học, phù hợp tiết Ơn tập Học kì lượng kiến thức nhiều, bao quát chương trình học kì năm học Đây trò chơi phù hợp với chương trình ngoại khóa mơn Tốn, tạo hứng thú khơng khí thi đua HS - Cách thức tổ chức trò chơi: Hoạt động cá nhân hoạt động nhóm Ví dụ 2.7.1 Tổ chức trị chơi “Rung chng vàng” dạy học “Ơn tập Học kì I” Mục đích: Củng cố kiến thức, kĩ học chương trình Tốn 11 Học kì I: Phương trình lượng giác; Tổ hợp - Xác suất; Cấp số cộng - Cấp số nhân; Phép biến hình - Phép dời hình; Quan hệ song song Cách chơi: - Chia lớp thành nhóm, nhóm buộc màu dây ruy băng để phân biệt (dây màu hồng, vàng, xanh …) - Tạo không gian chơi rộng, có kẻ phương án A, B, C, D 24 skkn A C B D - Sau giáo viên đọc câu hỏi, thành viên đội có 15 giây để suy nghĩ chạy địa điểm ghi phương án mà cho Khi có hiệu lệnh hết giờ, thành viên khơng đứng khu vực đáp án bị loại khỏi chơi - Kết thúc 10 câu hỏi, đội cịn nhiều thành viên lại nhất, đội dành chiến thắng Qua việc tổ chức trò chơi “Rung chng vàng”, tơi nhận thấy hình thức trả lời chạy khu vực có đáp án chọn gây hứng thú cho học sinh 25 skkn Trò chơi tổ chức hình thức khác: - Chia lớp thành đội chơi - Mỗi đội phát bìa tương ứng với phương án A, B, C, D - Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ 10 giây, sau tín hiệu hết giờ, đội phải giơ bảng có phương án mà chọn Hoặc tổ chức theo cá nhân Học sinh điền đáp số vào bảng, trả lời sai câu HS dừng phần thi câu 2.8 Trị chơi “Jeopardy” - Mục đích trị chơi: Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức, kĩ học, phù hợp tiết Ôn tập chương Các câu hỏi phân hóa theo mức độ từ dễ đến khó, nên lồng ghép đầy đủ mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng - Các bước thiết kế trò chơi “Domino”: GV thiết kế Powerpoint Trò chơi bắt nguồn từ chương trình đố vui kiến thức truyền hình Mỹ Khi thiết kế, GV cần chia thành mảng nội dung cụ thể, mảng nội dung có câu hỏi từ dễ đến khó tương ứng với mức điểm từ 100 điểm đến 400 điểm - Cách thức tổ chức trị chơi: Hoạt động theo nhóm - học sinh Ví dụ 2.8.1 Tổ chức trị chơi Jeopardy củng cố “Ôn tập chương Phép biến hình - Phép dời hình” Mục đích: Củng cố nội dung: Phép tịnh tiến; Phép quay; Phép vị tự; Phép đồng dạng thơng qua trị chơi Jeopardy Cách chơi: - Chia lớp thành nhóm nhóm - Các nhóm chọn tương ứng với nội dung chơi (Phép tịnh tiến; Phép quay; Phép vị tự; Phép đồng dạng) với số tiền có ($100, $200, $300, $400, $500) Thời gian suy nghĩ: 30 giây Sau thời gian này, nhóm phải trả lời ghi điểm Nếu trả lời sai, phần trả lời chuyển cho nhóm khác Nhóm dành nhiều điểm sau trị chơi nhóm chiến thắng 26 skkn 2.9 Một số trị chơi trực tuyến khác Ngồi cách tự thiết kế phiếu học tập tổ chức hoạt động dạy học, GV tận dụng nguồn tài nguyên có sẵn Internet Hiện nay, có nhiều trang Web hữu ích giúp GV triển khai hoạt động học tập với giao diện bắt mắt, kèm theo số liệu thống kê việc trả lời đúng/ sai học sinh Bên cạnh nhiều trang Web học tập phổ biến như: Kahoot, Quizziz, Mentimeter, Padlet,… yêu cầu người học tham gia phải có thiết bị hỗ trợ, có hai trang Web phù hợp với đối tượng học sinh trường THPT DTNT hơn, xin chia sẻ SKKN 27 skkn 2.9.1 Plickers Plickers công cụ đơn giản, mạnh mẽ cho phép GV thu thập liệu đánh giá theo thời gian thực mà không cần sử dụng thiết bị cầm tay cho người học - Mục đích: Giúp kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ HS sau học sau chương học Các câu hỏi đầy đủ mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng Với Plickers, GV dễ dàng đánh giá lực HS, từ có hướng điều chỉnh phù hợp trình dạy học - Các bước thiết kế Plickers máy tính: + Truy cập trang “Plickers.com” + Đăng ký tài khoản qua nút “Sign up” tạo lớp học + Nhập danh sách tất HS lớp Mỗi HS nhận thẻ QR mang số thứ tự + Tạo câu hỏi trắc nghiệm + Cài đặt phần mềm Plickers từ “Google play” điện thoại để quét mã QR đáp án HS - Cách thức tổ chức trò chơi: Hoạt động cá nhân Mỗi học sinh nhận thẻ QR chứa đáp án: A, B, C, D HS giơ đáp án chọn để GV quét mã Phần mềm chấm HS trả lời hay sai Ví dụ 2.9.1: Tổ chức trò chơi Plickers củng cố “Quy tắc đếm” 28 skkn Sau GV trình chiếu câu hỏi, HS có thời gian 30 giây suy nghĩ Hết thời gian, HS giơ mã QR cho đáp án chọn quay lên GV dùng điện thoại để quét mã QR HS Phần mềm Plickers nhận đáp án HS sau kiểm tra xem đáp án hay sai Nếu màu xanh Một thuận lợi việc tổ chức trị chơi trực tuyến Plickers, HS không cần phải chuẩn bị thiết bị điện tử điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay để tham gia học tập Với HS trường THPT DTNT Tỉnh, giải pháp tối ưu Ngồi ra, Plickers cịn đóng vai trị quan trọng việc tổng hợp, báo cáo kết học tập HS Kết thúc hoạt động, số lượng câu trả lời phần trăm câu trả lời hiển thị để GV HS dễ theo dõi, từ có hướng điều chỉnh phù hợp hoạt động dạy GV hoạt động học HS 29 skkn 2.9.2 Bamboozle - Baamboozle ứng dụng tạo trị chơi dạng câu hỏi kèm hình ảnh cho HS chơi lớp học với mục đích giúp cho HS nhớ lại kiến thức kĩ học từ buổi học trước Bằng cách sử dụng trị chơi lớp học, GV tạo khơng khí sơi động cho lớp học vừa kiểm tra lại kiến thức mà HS học cách hiệu Trò chơi phù hợp với hoạt động khởi động để khuấy động khơng khí lớp học để thu hút tập trung ý HS trước bắt đầu học - Các bước thiết kế Bamboozle máy tính: + Truy cập trang “Bamboozle.com” + Đăng ký tài khoản qua nút “Sign up” + Thiết kế câu hỏi đa dạng hình thức: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn - Cách thức tổ chức trò chơi: HS thi đấu theo đội Có thể tổ chức tối đa với đội chơi Với câu trả lời đúng, đội chơi cộng từ 15 đến 30 điểm, đội chơi dành nhiều điểm đội thắng Một điểm thú vị trị chơi, có nhiều câu hỏi may mắn chịu hình phạt khiến trị chơi trở nên gay cấn Trong trình tổ chức, phần mềm tự động lưu điểm đội chơi cơng bố nhóm chiến thắng sau câu hỏi cuối Ví dụ 2.9.2 Tổ chức trị chơi Bamboozle khởi động “Luyện tập quy tắc tính đạo hàm” 30 skkn III KẾT QUẢ THỰC HIỆN Kết thực nghiệm 4.1 Phân tích định tính Bảng Kết thực nghiệm năm học 2021 - 2022 Số lượng Học sinh STT Trị chơi Bài học Hài lịng Hình bí ẩn Hình bí ẩn Ơ chữ kì diệu Một số phương 59/65 trình lượng giác Giới hạn hàm số 63/65 Ơ số kì diệu Quy tắc đếm 54/65 Ơ số kì diệu Đạo hàm hàm số lượng giác 65/65 Đúng hay sai Quan hệ song song 62/65 Hài lòng Chưa thực hài lịng ✓ 6/65 Quy tắc tính 65/65 đạo hàm Chưa thực hài lòng Giáo viên Tăng số lượng câu hỏi, mở rộng hình vng, từ tạo hình bí ẩn đẹp Nghiên cứu thêm để tìm hình chủ đề mà học sinh quan tâm ✓ 2/65 Rút kinh nghiệm ✓ 11/65 ✓ Có thể thay đổi số cho có chứa thơng tin bổ ích Tốn học ✓ Khi sử dụng trị chơi lần 2, thay đổi hình thức trị chơi “Vui hay ✓ 3/65 31 skkn buồn”, giơ mặt vui, sai giơ mặt buồn Ghép hình Giới hạn dãy số 65/65 ✓ Domino Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số 65/65 ✓ Rung chuông vàng 10 Jeopardy 11 Plickers 12 Ơn tập học kì I 59/65 Ơn tập chương Phép biến 55/65 hình - Phép dời hình Quy tắc đếm 6/65 10/65 ✓ Cần sử dụng loa trình tổ chức Bổ sung câu hỏi gợi mở học ✓ Chỉnh sửa power point đẹp ✓ Điều chỉnh câu hỏi mức độ vận dụng cao dạy lớp 11C2 ✓ 65/65 Luyện tập Bamboozle quy tắc tính 55/65 đạo hàm Cho học sinh tự sáng tạo hình sau ghép 10/65 Thông qua hoạt động học tập lớp kết kiểm tra HS, nhận thấy rằng: - Việc tổ chức trò chơi phù hợp tiết học Tốn giúp HS tích cực hơn, tham gia nhiệt tình hoạt động học tập, có nhiều ý tưởng hay, sáng tạo, phát huy lực giải vấn đề lực giải tốn cho em Các hoạt động nhóm ln diễn sôi nổi, hiệu quả, phát huy lực hợp tác 32 skkn nhóm lực cá nhân HS giúp em tìm thấy niềm say mê u thích mơn học - Bên cạnh phát huy lực chung lực chun biệt mơn Tốn, việc tổ chức trị chơi học tập tạo điều kiện để HS tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin đại, bồi dưỡng lực số cho em - Thông qua hoạt động học tập tích cực mà GV tổ chức, HS trải nghiệm, tự làm Từ đó, em học hỏi lẫn nhau, nhận sai lầm thường gặp q trình giải tốn, đúc rút kinh nghiệm cho thân 4.2 Phân tích định lượng Bảng Kết khảo sát chất lượng học tập kiểm tra học kì II mơn Tốn HS khối 10 năm học 2020 - 2021 Lớp Từ - 10 Từ - Từ 6.5 - Từ - 6.5 Dưới 10A1 12 17 10C2 13 12 Bảng Kết khảo sát chất lượng học tập kiểm tra học kì I mơn Tốn HS khối 11 năm học 2021 - 2022 Lớp Từ - 10 Từ - Từ 6.5 - Từ5 - 6.5 Dưới 11A1 18 12 11C2 15 10 4.3 Đánh giá Thông qua kết khảo sát thực nghiệm nói (bảng - thực sau tiết dạy, bảng 5, bảng - thực thống kê tháng 3/2022) thấy học sinh thực có hứng thú tham gia trò chơi học tập kết học tập có bước tiến đáng kể, khẳng định tính hiệu sáng kiến kinh nghiệm Các trò chơi cần chỉnh sửa, cập nhật thường xuyên để phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu đạt mục tiêu giảng dạy đặt Với thành công bước đầu, cá nhân tổ chuyên môn tiếp tục triển khai rộng rãi sáng kiến kinh nghiệm tới khối 10, 12 Mục tiêu năm tới tổ chuyên môn chúng tơi hệ thống trị chơi thành tư liệu giảng dạy nhằm hỗ trợ giáo viên tổ năm công tác tới 33 skkn C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực, phương tiện dạy học đại yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu chất lượng giáo dục tương lai Việc thiết kế dạy học theo hướng tích cực ln phải hướng đến học sinh tất hoạt động lên lớp Do hoạt động củng cố tiết học cần phải đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao hứng thú hiệu người học Việc tổ chức hiệu trò chơi học tập khâu củng cố học giúp học sinh khắc sâu mở rộng kiến thức học; tạo niềm tin học tập từ tạo u thích hứng thú học tập mơn Dựa tiêu chí này, kết hợp với lý thuyết phương pháp trò chơi học tập, tơi đưa 12 ví dụ tổ chức trò chơi học tập củng cố dạy học Tốn 11: Trị chơi “Hình bí ẩn”, “Ghép hình”, “Đúng hay Sai ?”, “Rung chng vàng”, “Ơ chữ kì diệu”, “Ơ số kì diệu”, “Jeopardy”, “Plickers”, “Bamboozle” Các trò chơi tổ chức đối tượng học sinh lớp 11 trường mang lại hiệu lớn cho tiết dạy Khơng khí tiết học sôi nổi, học sinh hào hứng ghi nhớ tốt kiến thức, kĩ bài, tránh sai lầm thường gặp Ngoài ra, giáo viên cảm thấy vui, hài lòng tự tin với thành đạt Tơi tiếp tục sáng tạo, không ngừng đúc rút ứng dụng vào dạy Toán THPT trường Khuyến nghị Trên sở kinh nghiệm tâm huyết mình, xin phép đưa vài kiến nghị: 2.1 Đối với cấp, ngành - Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu phục vụ cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo hướng đổi giảng dạy đổi nội dung học tập, tích hợp trị chơi có sử dụng phiếu học tập - Có kế hoạch lấy ý kiến giáo viên tồn diện, thường xuyên mặt ngành giáo dục Những đóng góp chương trình, cách thiết kế hoạt động, đối tượng học sinh nay… có nhiều vấn đề thiếu đồng khiến cho giáo viên gặp nhiều khó khăn giảng dạy - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên sử dụng số phần mềm để thiết kế trò chơi online ứng dụng dạy học 2.2 Đối với nhà trường Tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, thời gian để giáo viên thực đổi phương pháp giảng dạy 34 skkn Với mục này, khuôn khổ sáng kiến, phần hệ thống số trò chơi dạy học Tốn 11 chắn khơng đáp ứng hết nhu cầu mong muốn q thầy giáo học sinh Do kính mong nhận đóng góp, nhận xét nhà trường, Sở giáo dục, quý thầy cô để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện Thành phố Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2022 35 skkn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị số 29-NQ/TW [2] Chương trình Giáo dục phổ thơng mơn Tốn (Ban hành kèm theo Thơng tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) [3] Jan E Pollock, Các phương pháp dạy học hiệu quả, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 [4] Nguyễn Bá Kim (2015), Phương pháp dạy học mơn Tốn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội [5] Nguyễn Thị Minh Phượng (2017), Cẩm nang phương pháp sư phạm, Cơng ty văn hóa sáng tạo trí tuệ Việt - First News [6] Phạm Hồng Qn (Chủ biên), Phạm Sỹ Nam, Phan Hoàng Chơn, Nguyễn Sơn Hà, Hoa Ánh Tường (2017), Ôn tập, kiểm tra lực mơn Tốn lớp 10 (Theo hình thức tự luận trắc nghiệm), NXB Đại học Sư phạm [7] Đỗ Đức Thái (Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Vũ Đình Phượng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Vũ Phương Thúy, Trần Quang Vinh (2018), Dạy học phát triển lực mơn Tốn Trung học phổ thông, NXB Đại Học Sư phạm [8] https://www.teacherspayteachers.com 36 skkn PHỤ LỤC PHỤ LỤC I BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT (Thăm dị việc học tập mơn Tốn) Tơ kín vào lựa chọn mức độ đồng ý em tham gia học tập mơn Tốn ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ Hồn tồn khơng đồng ý Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Hoàn toàn đồng ý TT Nội dung lấy ý kiến Mức độ đánh giá Kiến thức chương trình Tốn 11 mẻ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ khó em Em cảm thấy hứng thú, có thái độ tích cực ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ tham gia học Toán Em tham gia nhiều hoạt động học tập với ① ② ③ ④ ⑤ nhiều hình thức khác (thuyết trình, trả lời ⑥ câu hỏi, hoạt động nhóm,…) học Tốn Em thường xun tham gia trò chơi học tập để ghi nhớ vận dụng kiến thức học Toán Việc tham gia trò chơi học tập giúp em cảm ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ thấy hào hứng hiểu Trong trình học, em nhận nhiều phản hồi, hỗ trợ từ thầy cô giáo Kết kiểm tra cuối học kì em đạt mức ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ giỏi (từ điểm trở lên) ① ⑥ ① ⑥ ② ② ③ ③ Xin cảm ơn em dành thời gian trả lời câu hỏi! skkn ④ ④ ⑤ ⑤ PHỤ LỤC II HỆ THỐNG PHIẾU HỌC TẬP 1/ Phiếu trị chơi “Hình bí ẩn” - Một số phương trình lượng giác thường gặp 2/ Phiếu trị chơi “Hình bí ẩn” - Quy tắc tính đạo hàm 3/ Phiếu trị chơi “Ơ chữ kì diệu” - Tính giới hạn hàm số 4/ Phiếu trị chơi “Ơ chữ kì diệu” - Đạo hàm hàm số lượng giác 5/ Phiếu trị chơi “Ơ số kì diệu” - Quy tắc đếm 6/ Phiếu trị chơi “Ơ số kì diệu” - Nhị thức Niutơn 7/ Phiếu trò chơi “Giải mật thư” - Cấp số cộng 8/ Phiếu trò chơi “Ghép hình” - Giới hạn dãy số 9/ Phiếu trị chơi “Domino” - Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số skkn ... KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THƠNG QUA TỔ CHỨC TRỊ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TOÁN 11 LĨNH VỰC: TOÁN HỌC Người thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh Tổ mơn: Tốn - Tin Điện... dụng, mạnh dạn đề cập tới việc đổi khía cạnh dạy skkn học tích cực, là: Nâng cao hứng thú học tập học sinh thơng qua tổ chức trị chơi học tập dạy học Tốn 11 Tơi hy vọng sáng kiến chia sẻ nhận đóng... kiến thức học; tạo niềm tin học tập từ tạo yêu thích hứng thú học tập mơn Mặt khác, học sinh thường hào hứng, có tâm sẵn sàng tham gia trò chơi học tập Do việc tổ chức trò chơi học tập giúp đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn nâng cao hứng thú học tập của học sinh thông qua tổ chức trò chơi học tập trong dạy học toán 11,