0

Skkn một số giải pháp nâng cao hoạt động của tổ chức công đoàn tại trường thpt đô lương 4, tỉnh nghệ an

48 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:25

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TẠI TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 4, TỈNH NGHỆ AN LĨNH VỰC: QUẢN LÝ TÊN TÁC GIẢ: HÀ QUANG PHƯƠNG TỔ: XÃ HỘI NĂM HỌC : 2020 – 2021 Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài skkn Cơng đồn sở tảng tổ chức cơng đồn Việt Nam, nơi thể vai trị đồn thể lấy việc chung, lợi ích cộng đồng làm lề xây dựng tổ chức Cơng đồn cịn sợi dây tạo dựng đồn kết hệ thống quan, đơn vị dựa sở lấy việc bảo vệ quyền lợi người lao động làm kim nam cho hoạt động Mục tiêu phương hướng cơng đồn Việt Nam là: " Tiếp tục đổi nội dung, phương thức đạo hoạt động cơng đồn cấp; hướng sở, lấy sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đồn viên, cơng nhân viên lao động làm đối tượng vân động; chuyển mạnh đạo hoạt động cơng đồn vào việc tổ chức thực chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng đồn viên, cơng nhân viên lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hồ, ổn định tiến bộ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội đất nước" Trong năm qua nhìn chung chất lượng hoạt động cơng đồn sở có nhiều hướng chuyển biến tích cực, song chưa đáp ứng theo yêu cầu mong muốn Hoạt động công đồn sở cịn mờ nhạt cịn phụ thuộc vào chuyên môn công việc chưa phát huy hết chức tổ chức vai trị cơng đồn Trình độ lực cán cơng đồn sở hạn chế ban chấp hành chưa chủ động công tác định hướng, lập kế hoạch hoạt động Sự phối hợp chuyên môn cơng đồn cịn lúng túng chưa ăn ý với Chính quyền đồng cấp số nơi chưa quan tâm tạo điều kiện thời gian vật chất để cơng đồn hoạt động Một số đồn viên cịn nghiêng nặng vai trị chun mơn, khơng hứng thú với sinh hoạt cơng đồn Một cán giáo viên suy nghĩ họ hoạt động Cơng đồn hoạt động nhà trường hai lĩnh vực hồn tồn khác Họ xem chun mơn giảng dạy quan trọng, hoạt động khác có khơng có chẳng Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơng đồn sở mà cơng tác quản lý đồn viên, tạo động lực tích cực cơng tác dân chủ hóa, xã hội hóa thi đua mà quan, ban chấp hành cơng đồn linh hồn công tác thi đua, chỗ dựa tinh thần vững cho cán bộ, giáo viên, nhân viên – người lao động Bản thân nhận thức cần thiết phải đổi mới, cơng tác quản lý đồn viên, đổi phương thức hoạt động, đề số biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu hoạt động cơng đồn sở Những năm qua chất lượng hoạt động cơng đồn trường THPT Đơ Lương cải thiện có bước tiến rõ rệt Hoạt động tổ chức cơng đồn góp phần vào thành tích chung nhà trường Có thành tựu là nhờ vào việc nâng cao hiệu hoạt động cơng đồn Với kết đạt năm qua, mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hoạt động tổ chức Cơng đồn trường THPT Đô lương 4, tỉnh Nghệ An” Chắc chắn đề tài cịn nhiều thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp làm cho đề tài hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động công đoàn sở Phạm vi nghiên cứu Phạm vi mà đề tài đề cập đến cơng đồn sở trường THPT Đô Lương Đối tượng nghiên cứu 3.1 Đề tài tập trung nêu biện pháp, kinh nghiệm để nâng cao hiệu hoạt động cơng đồn trường THPT Đơ Lương 3.2 Đề tài tập trung vào mặt làm được, đề xuất giải pháp phù hợp cho trình hoạt động cơng đồn trường THPT Đơ Lương hiệu skkn Mục đích nghiên cứu Đề tài hướng đến biện pháp cụ thể hoạt động cơng đồn nhằm nâng cao hiệu chất lượng hoạt động cơng đồn trường THPT Đơ Lương Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5.3 Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: điều tra, thu thập thơng tin, phân tích liệu, so sánh, tổng hợp… Kết cấu đề tài: gồm có ba phần: - Phần I Đặt vấn đề - Phần II Nội dung nghiên cứu - Phần III Kết luận kiến nghị PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Cơ sở lí luận skkn 1.1 Một số vấn đề tổ chức cơng đồn Cơng đồn tổ chức trị - xã hội giai cấp cơng nhân người lao động với quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân, viên chức người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức người lao động khác; xây dựng bảo vệ Tổ quốc” (Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013) 1.1.1 Vị trí Cơng đồn Việt Nam: Cơng đồn thành viên hệ thống trị xã hội Việt Nam - Với Đảng, Cơng đồn chịu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng - Với Nhà nước, Cơng đồn người cộng tác đắc lực, bình đẳng tơn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện pháp lý sở vật chất cho Cơng đồn hoạt động - Với tổ chức trị, xã hội khác, Cơng đồn thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân khối liên minh Cơng, Nơng, trí thức, bình đẳng, tơn trọng, tạo điều kiện cho hoạt động (thông qua Nghị liên tịch…) 1.1.2 Vai trị Cơng đồn Việt Nam: Vai trị tổ chức Cơng đồn Việt Nam khơng ngừng phát triển, mở rộng qua thời kỳ Ngày giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại, vai trị Cơng đồn Việt Nam tác động lĩnh vực: - Trong lĩnh vực trị: Cơng đồn có vai trị to lớn việc góp phần xây dựng nâng cao hiệu hệ thống trị - xã hội xã hội chủ nghĩa Tăng cường mối liên hệ mật thiết Đảng nhân dân, bảo đảm phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động, bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật để Nhà nước thực Nhà nước dân, dân dân Để đảm bảo ổn định trị - Trong lĩnh vực kinh tế: Cơng đồn tham gia xây dựng hoàn thiện chế quản lý kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung sở mở rộng dân chủ Góp phần củng cố thành tựu kinh tế văn hoá khoa học kỹ thuật đạt năm thực đường lối đổi Đảng Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu hoạt động thành phần kinh tế kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, liên kết hỗ trợ thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh Đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực giới Đặc biệt, điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động thành phần kinh tế đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai trị chủ đạo - Trong lĩnh vực văn hoá - tư tưởng: Trong kinh tế nhiều thành phần Cơng đồn phát huy vai trị việc giáo dục công nhân, viên chức lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hoạt động, phát huy giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc tiếp thu thành tựu tiên tiến văn minh nhân loại góp phần xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Việt Nam skkn - Trong lĩnh vực xã hội: Cơng đồn có vai trị tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh số lượng chất lượng, khơng ngừng nâng cao trình độ giác ngộ trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, có nhãn quan trị, thực lực lượng nịng cốt khối liên minh cơng - nơng - trí thức, làm tảng khối đại đoàn kết toàn dân, sở vững đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng tăng cường sức mạnh Nhà nước 1.1.3 Chức Cơng đồn Việt Nam Cơng đồn Việt Nam có ba chức - Cơng đồn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động - Cơng đồn đại diện tổ chức người lao động tham gia quản lý quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước phạm vi chức mình, thực quyền kiểm tra giám sát hoạt động quan đơn vị, tổ chức theo quy định pháp luật - Cơng đồn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực nghĩa vụ công dân, xây dựng phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Chức Cơng đồn thể, hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn Trong đó, chức bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động cơng đồn Từ chức định nhiệm vụ cụ thể Cơng đồn 1.1.4 Nhiệm vụ, quyền hạn cơng đồn sở đơn vị nghiệp cơng lập - Tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nhiệm vụ tổ chức cơng đồn; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ - Phối hợp với thủ trưởng người đứng đầu quan, đơn vị tổ chức thực quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán công chức, viên chức quan, đơn vị; cử đại diện tham gia hội đồng xét giải quyền lợi đoàn viên người lao động Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc Cùng với thủ trưởng người đứng đầu quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội đoàn viên, người lao động - Kiểm tra, giám sát việc thi hành chế độ, sách, pháp luật, bảo đảm việc thực quyền lợi đoàn viên người lao động Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Phát tham gia giải khiếu nại, tố cáo, giải tranh chấp lao động thực quyền cơng đồn sở theo quy định pháp luật - Tập hợp, giải tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, đáng đồn viên, người lao động; tổ chức vận động đoàn viên, người lao động quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực nghĩa vụ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc thủ tục hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác - Phát triển, quản lý đồn viên; xây dựng cơng đồn sở vững mạnh tham gia xây dựng Đảng skkn - Quản lý sử dụng tài chính, tài sản cơng đồn theo quy định pháp luật 1.1.5 Yêu cầu cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn Trong năm vừa qua, nhờ cố gắng nỗ lực nhiều cán đồn viên cơng đồn, cấp cơng đồn, hoạt động cơng đồn sở có nhiều chuyển biến tích cực, hồn thành nhiệm vụ cơng đồn cấp giao, đáp ứng nguyện vọng đoàn viên người lao động Nhiều việc làm tốt tổ chức công đoàn xuất nhận rộng, nhiều quyền lợi đoàn viên người lao động đáp ứng; đồn viên cơng nhân lao động ngày tin tưởng vào cán tổ chức cơng đồn Tuy nhiên, trình hoạt động số vấn đề tồn nảy sinh làm ảnh hưởng tới hoạt động cơng đồn là: - Cán cơng đồn kiêm nhiệm sở nặng chun mơn nên bận cơng việc chun mơn, có thời gian chăm lo tới cơng việc cơng đồn Một số cán cơng đồn chưa biết việc, chưa thạo việc cơng đồn lại khơng có thời gian học tập, nghiên cứu văn nên không kịp thời triển khai nhiệm vụ, không nắm bắt thông tin khơng giải thích chế độ sách cho đồn viên người lao động, không tổ chức thực nhiệm vụ cơng đồn Đồn viên dần xa cách tổ chức Cá biệt có cán bơ cơng đồn coi thường tổ chức tham gia Ban chấp hành để có vị thế, có phụ cấp, khơng tích cực hoạt động, gió chiều nào, che chiều Khi đồn viên u cầu giúp đỡ khơng dám phản ánh ý kiến đoàn viên - Đổi hoạt động Ban chấp hành, số Ban chấp hành thiếu quy chế hoạt động, nghị phân công công tác dẫn đến công việc tập thể lãnh đạo Ban chấp hành lại rơi vào cá nhân chủ tịch cơng đồn sở, biến chủ tịch cơng đồn sở thành thủ trưởng giải vấn đề theo cá nhân Trong hoạt động Ban chấp hành không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, số phục tùng số đơng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Nhiều Ban chấp hành phân công công tác cho uỷ viên không rõ ràng, chồng chéo nhiệm vụ Các uỷ viên Ban chấp hành chưa phát huy tính tích cực tham mưu, tổ chức thực nhiệm vụ phối hợp cộng tác với uỷ viên khác, phận khác Khi khuyết uỷ viên ban chấp hành chuyển công tác, nghỉ công tác chưa kịp thời bổ sung thay đáp ứng yêu cầu cơng việc Các uỷ viên khơng tập huấn công tác nên việc không thạo việc Sinh hoạt ban chấp hành không đặn thường kỳ, không ghi sổ nghị để theo dõi thực nhiệm vụ, chưa ý phê bình nhắc nhở tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm - Trong cơng tác tài cịn nhiều cơng đồn sở chưa thu đúng, thu đủ đồn phí cơng đồn, số cơng đồn sở thu đúng, thu đủ theo quy định Tổng liên đồn đồn viên khơng tham gia…Tổng kinh phí dành cho hoạt động cơng đồn lại khơng kịp thời, chi khơng theo u cầu nhiệm vụ cơng đồn sở, đồn viên Có cơng đồn sở dành chi cho mục tuyên truyền cho đoàn viên đào tạo cán cơng đồn Nếu có tỷ lệ kinh phí cho mục thấp - Cơng tác tun giáo cơng đồn sở nặng tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, tham quan du lịch, ý tới tuyên truyền pháp luật, kiến skkn thức văn hoá , hiểu biết tổ chức cơng đồn cho đồn viên, quyền trách nhiệm Từ dễ nhận thấy đồn viên nặng địi hỏi quyền lợi, ý trách nhiệm, chưa ý thức đoàn kết thống để tạo nên sức mạnh - Trong công tác kiểm tra chưa thường xuyên quan tâm mức Sự đạo quản lý cơng đồn cấp có điều kiện sâu sát quan tâm đến sở, không kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sở Thơng tin có nhiều từ xuống, có thơng tin cơng đồn sở lên Nhiều việc làm tốt cơng đồn sở không kịp thời phản ánh, không nhân rộng điển hình tiên tiến Cơ sở thực tiễn 2.1 Đặc điểm tình hình 2.1.1 Thuận lợi Trường THPT Đô Lương thành lập theo định số 2836/QĐUBND.VX Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vào ngày tháng năm 2006 Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2006 Ban thường vụ công đồn giáo dục Nghệ An định thành lập Cơng đồn trường THPT Đơ Lương Năm học cơng đồn có 26 đồn viên với Ban chấp hành cơng đồn lâm thời gồm đồng chí Hoàng Nữ Hạnh làm chủ tịch Đến số lượng đồn viên tăng lên 54 người với tổ cơng đồn Ban chấp hành cơng đồn kiện tồn với đồng chí Trải qua 10 năm hoạt động, Cơng đồn trường THPT Đơ Lương thật tổ ấm đoàn viên bước vào ổn định, phát triển Nơi đây, buồn, vui ln sẻ chia Cơng đồn ln nơi bảo vệ quyền lợi đáng, hợp pháp tất đoàn viên Qua giai đoạn Ban chấp hành cơng đồn trường khắc phục khó khăn để đưa tổ chức cơng đồn trở thành mái ấm tập trung người đơn vị đoàn kết, thống nhất, chia sẻ nhằm thực thắng lợi Nghị Chi Đảng đề Trong q trình hoạt động, Cơng đồn ln quan tâm đạo sát cấp uỷ, chi bộ, nhà trường, cơng đồn cấp đoàn kết thống cao BCH đồn viên tổ chức Hoạt động cơng đồn quan tâm cuả chi Đảng với phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi lãnh đạo trường đoàn thể trường Ban chấp hành Cơng đồn trường THPT Đơ Lương đạo sát kịp thời Cơng đồn nghành GD Nghệ an Đội ngũ GV trẻ động, nắm bắt tình hình nhanh ln tâm huyết với nghề BCH Cơng đồn tập thể đoàn viên thực khối đoàn kết vững thực tốt nhiệm vụ kế hoạch để từ đầu năm học Ngoài Nhà trường có nhà cơng vụ, bếp ăn tập thể cho giáo viên nên tạo điều kiện thuận lợi công tác, sinh hoạt Trong điều kiện kinh tế xã hội nay, nhìn chung đời sống CBNGNLĐ thu nhập thấp so với mặt xã hội, ổn định so với vùng trường đóng Cơng đồn chủ động tham mưu cho nhà trường quan tâm đời sống đoàn viên, thực chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ sách đồn viên tiền lương, phụ cấp chế độ qui định khác Nhà nước… Tất CBNGNLĐ yên tâm công tác thực tốt nhiệm vụ giao, tâm huyết với công việc nhà trường Bên cạnh cơng đồn tiến hành thăm hỏi, hiếu hỉ, mừng tết, mừng thọ cách chu đáo kịp thời 2.1.2 Khó khăn: skkn Trường đóng địa bàn vùng hạ huyện Đơ Lương có điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí cịn hạn chế Đa số học sinh em gia đình nông nên việc đầu tư tập trung cao học tập gặp trở ngại Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đa số trẻ, nhà xa trường, hồn cảnh gia đình số đồn viên khó khăn nên gây trở ngại cơng tác Chất lượng đầu vào thấp địi hỏi phụ huynh cao nên gây áp lực cơng việc Ban chấp hành cịn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nặng chuyên môn nên ảnh hưởng hiệu hoạt động Cơ sở vật chất nhà trường, thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học nay: phòng học thực hành chưa đạt chuẩn… 2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động Cơng đồn trường THPT Đơ lương từ năm 2015 đến 2.2.1 Tình hình tổ chức công tác cán Trong nững năm qua tình hình tổ chức cơng tác cán ngày vào ổn đinh từ cán quản lý đến đội ngũ giáo viên, nhân viên Năm 2016 cán quản lý có thay đổi lớn thầy Lê Đức Hưng- Hiệu trưởng chuyển đến công tác trường THPT Đô Lương thầy Nguyễn Quốc Dũng – phó hiệu trưởng trường THPT Đơ Lương chuyển làm hiệu trưởng trường THPT Đô Lương Đó dấu ấn ngơi trường THPT Đơ Lương tròn 10 năm tuổi skkn Hiện tổng số đồn viên cơng đồn 53 đồn viên, có 33 nữ (tỉ lệ 61,1%), 34 đảng viên (tỉ lệ 62,9%), 06 thạc sĩ,13 lượt giáo viên giỏi tỉnh (tỉ lệ 24,1% ), 02 đồng chí có trình độ cao cấp lí luận trị, đồng chí có trình độ trung cấp lí luận trị(1 đồng chí theo học) Ban chấp hành Cơng đồn: đồng chí ( nữ : 02 đồng chí – tỉ lệ 50%), tổ trưởng cơng đồn: đồng chí (nữ: đồng chí – tỉ lệ 75%) Tổ chức Cơng đồn gồm 04 tổ: + Tổ Tốn - Tin + Tổ Tự nhiên + Tổ Xã hội + Tổ Ngữ văn – Tiếng Anh 2.2.2 Những kết đạt 2.2.2.1 Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đội ngũ cán bộ, nhà giáo người lao động đơn vị, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hịa, ổn định Cơng đoàn tham gia hội đồng nhà trường (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng nâng ngạch…) liên quan đến chế độ, sách, quyền lợi CBNGNLĐ việc phản ánh trực tiếp văn Cơng đồn thường xun triển khai việc phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật đơn vị: Cùng nhà trường soạn thảo ban hành qui chế quan ( Qui chế chi tiêu nội bộ, quy ước văn hố, quy chế phối hợp Cơng đoàn nhà trường…) Mỗi tháng lần tổ chức lần thơng tin tình hình thời phổ biến tuyên truyền chủ trưởng sách Nhà nước, ngành Tham mưu, phối hợp với chuyên môn rà sốt, hồn thiện, bổ sung quy chế, quy định nội theo hướng “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho CBNGNLĐ phù hợp với điều kiện cụ thể đơn vị Thường xuyên định kì phối hợp với nhà trường kiểm tra giám sát việc thực sách hành nhà giáo lao động Kiến nghị sách hành thực đúng, đủ kịp thời Chỉ đạo Ban TTND giám sát cơng tác tài quan hoạt động giáo dục khác; việc thực chi trả tài chế độ sách khác quy định kịp thời, báo cáo cơng đồn kiến nghị đề xuất nhà trường giải vướng mắc; đề xuất nhà trường kiểm tra sổ Bảo hiểm xã hội đóng BHXH cho đồn viên cơng đồn; phổ biến loại văn liên quan đến quyền lợi đáng người lao động, chế độ sách ( thai sản, ốm đau, bảo hiểm, tiền lương, thừa giờ, chấm bài… ) Kiến nghị nhà trường thực đúng, nghiêm túc sách trên, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực Thực nghiêm túc công tác Bảo hộ lao động An toàn vệ sinh lao động nhà trường Hàng năm, hưởng ứng tích cực tuần lễ quốc gia phòng chống cháy nổ vệ sinh an tồn lao động Cơng đồn tổ chức cho CBNGNLĐ tham gia góp ý xây dựng Luật, văn quy phạm pháp luật: văn kiện Đại hội Đảng cấp với tham gia tất đoàn viên đơn vị Việc thực dân chủ sở đảm bảo quy định theo Nghị định 04/2015/ NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 Chính phủ việc thực dân chủ hoạt động quan hành Nhà nước đơn vị nghiệp cơng lập Cơng skkn đồn tham gia tư vấn, hướng dẫn cho người lao động việc giao kết Hợp đồng Lao động thực đầy đủ Công đồn trường làm tốt vai trị kiểm tra, giám sát việc thực chế độ, sách Nhà nước CBGVNLĐ Cụ thể gồm có: tiền lương, nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên nhà giáo, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Hàng năm công đoàn phối hợp với nhà trường sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội nhằm sử dụng hiệu nguồn ngân sách, nguồn thu tăng thu nhập cho đồn viên Ngồi ra, Cơng đồn trường giám sát việc thực chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ thai sản, nghỉ lễ tết, phân cơng thời khóa biểu khóa hoạt động giáo dục khác Cho đến khơng có hành vi xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự quyền lợi đáng đồn viên đơn vị Cơng đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng quy ước văn hóa trường học đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với tình hình nhằm xây dựng khối đồn kết nội Với phương châm xây dựng hình ảnh ngơi trường lịng dân thầy lịng học trị; năm qua ngơi trường THPT Đơ Lương điểm đến tin tưởng cho phụ huynh học sinh Phối hợp triển khai tốt quy chế dân chủ sở tạo môi trường tự dân chủ cho phép đồn viên có ý kiến phát biểu xây dựng hoạt động nhà trường Đến khơng có đơn thư khiếu nại, tố cáo đơn vị vượt cấp Cơng đồn xây dựng quy chế, quy định đảm bảo quyền lợi cho đồn viên Cơng tác động viên thăm hỏi, hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn thực đầy đủ, kịp thời Trong dịp Tết Ngun đán cơng đồn thành lập đoàn tổ chức đến mừng lão bố mẹ CBGVNLĐ lên tuổi 70; 75, 80…Bên cạnh vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cơng đồn tổ chức tặng quà vui chơi, biểu dương khen thưởng cháu CBGVNLĐ đạt danh hiệu HSG, đạt giải kỳ thi học sinh giỏi thi đậu đại học Mừng lão bố mẹ CBNGNLĐ 10 skkn thi nữ công giỏi,…thu hút đông đảo chị em tham gia, tạo khơng khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao suất lao động tinh thần cho chị em Thứ ba, tổ chức tốt phong trào thi đua vận động Tổ chức phong trào thi đua phải nhằm động viên phát huy sức mạnh tất đoàn viên đơn vị tham gia Trong nội dung quan trọng để tổ chức phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ trị Bộ, ngành, đơn vị để đề tiêu chương trình, kế hoạch hàng năm thời điểm cụ thể Nội dung phương thức tổ chức phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với việc thực vận động Khi xây dựng kế hoạch thực phong trào thi đua, bên cạnh xác định mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi, biện pháp thực hiện, cần có nội dung kiểm tra, giám sát phân cơng trách nhiệm, tiến độ q trình thực Kế hoạch phải cụ thể có tính khả thi thu hút đơng đảo đồn viên tham gia tích cực, hiệu Gắn kết phong trào thi đua với việc đẩy mạnh việc“Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị (Khóa XI), để tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh biểu sống qua phong trào thi đua yêu nước, qua nâng cao chất lượng phong trào thi đua Từ chuyên đề liên quan đến việc“Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” như: Đăng ký thực chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu cao vai trị trách nhiệm người đứng đầu; chuyên đề “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nói làm”, “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chống chủ nghĩa cá nhân”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng vụ”… Thứ tư, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Chi Đảng Nhà trường đơn vị Vào đầu năm học, Ban chấp hành xây dựng chương trình cơng tác trọng tâm năm học học kỳ thơng qua chi xét duyệt, góp ý để lãnh đạo tổ chức thực Tham mưu với chi ủy, nhà trường xây dựng “Quy chế dân chủ”, phát động phong trào “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức học tập tuyên truyền đường lối sách Đảng, học tập quán triệt nghị Đại hội Đảng cấp vận động CB,GV, NV tham gia học tập Thông qua phong trào hoạt động Cơng đồn tổ chức, phát động theo dõi, phát giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bồi dưỡng, kết nạp theo qui định điều lệ Đảng, góp phần cơng tác phát triển đảng viên, hoàn thành tiêu, xây dựng tổ chức Đảng đơn vị vững mạnh Cử ủy viên Ban chấp hành đảng viên nằm tổ cơng đồn có nhiệm vụ phát đồn viên ưu tú để giới thiệu cho chi Trong việc tổ chức phong trào vui chơi, sinh hoạt trường giao lưu với đơn vị bạn ngày lễ, tổ chức tham quan du lịch cuối năm Ban chấp hành họp bàn lên kế hoạch liên tịch với Ban giám hiệu sau thơng qua Chi để góp ý, đồng ý tiến hành thực Trong việc giải thực vấn đề đột xuất cơng đồn, Ban chấp hành xin ý kiến chi ủy Cơng đồn có nhiệm vụ tham gia phối hợp nhiều mặt xây dựng: kế hoạch, cam kết; quy chế phối hợp: nhà trường Cơng đồn, Chun mơn - cơng đồn… tổ chức hội nghị CB - CC; tổ chức đạo hoạt động ban tra nhân dân; tổ chức phong trào thi đua đơn vị… 34 skkn Thứ năm, thường xuyên đổi hình thức, phương pháp sinh hoạt cơng đồn sở Ban Chấp hành Cơng đồn tham gia đầy đủ hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cơng đồn Giáo dục Nghệ An tổ chức, gồm chuyên đề: Tổ chức hoạt động cơng đồn sở; Cơng tác tun truyền giáo dục; Cơng tác Tài chính; Cơng tác Nữ cơng; Cơng tác sách pháp luật; Cơng tác kiểm tra cơng đồn sở; Cơng tác Thanh tra nhân dân; Kỹ giao tiếp ứng xử nghệ thuật vận động thuyết phục; Thực dân chủ hoạt động quan hành Nhà nước đơn vị nghiệp công lập; hướng dẫn số nội dung Bộ luật Lao động; hướng dẫn thương lượng tập thể, ký kết, thực thỏa ước lao động tập thể Cơng đồn xây dựng tiêu chuẩn thi đua năm học cho giáo viên, nhân viên; đề tiêu chí bầu chọn cơng đồn viên xuất sắc cuối năm học, giới thiệu đoàn viên xuất sắc cho Chi xem xét kết nạp; Đồng thời, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán cơng đồn, giới thiệu cán cơng đồn có phẩm chất, lực kỹ hoạt động cho Đảng quyền lựa chọn, bố trí làm cán quản lý vị trí thích hợp Thứ sáu, trì thi đua giữ danh hiệu cơng đồn sở vững mạnh Xây dựng tổ chức Cơng đồn vững mạnh vấn đề mà tất đơn vị Cơng đồn quan tâm Cơng đồn có vững mạnh có đủ vị để thể chức nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng CBGV, CNV Đối với CĐ trường THPT Đô lương 4, việc xây dựng công đoàn sở vững mạnh trọng điều mong muốn tất đoàn viên cơng đồn Cơng đồn cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, quán triệt thực tốt quan điểm đạo theo tinh thần Nghị Đại hội cơng đồn cấp Tổ chức triển khai phải lồng ghép với nội dung phong trào vận động ngành vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" vận động " Hai không" phong trào: “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Hai tốt”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Thường xuyên quan tâm việc bồi dưỡng lực cho cán làm cơng tác cơng đồn: xây dựng máy ban chấp hành có lực, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ cơng đồn, tổ chức cơng đồn đơn vị Ban chấp hành nên có đồng chí ngồi lực tổ chức hoạt động cơng đồn, lực chun mơn cịn có khiếu văn nghệ, thể dục thể thao điều thuận lợi tổ chức hoạt động phong trào Đồng thời cán cơng đồn cần nêu cao ý thức học tập kinh nghiệm từ thực tiễn công tác Sau đại hội, Ban chấp hành công đoàn cần quan tâm xây dựng quy chế hoạt động phối hợp hoạt động với nhà trường với tổ chức đoàn thể để thực chương trình cơng tác cơng đồn Cần xác định rõ trách nhiệm mối quan hệ công tác để phận nhà trường hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị Cán công chức hàng năm, phát huy dân chủ hoạt quan, xây dựng tiêu chí thi đua vận động cán cơng chức đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể Ban chấp hành công đồn trường đứng đầu đồng chí Chủ tịch Cơng đồn có kế hoạch tổ chức sinh hoạt cơng đồn theo quy chế Tập trung nâng cao chất lượng 35 skkn sinh hoạt cơng đồn, phải gắn việc đổi nội dung với phương thức hoạt động Định kì, Ban chấp hành cơng đồn cần đánh giá kết phong trào thi đua hoạt động Cơng đồn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, chọn việc trọng tâm cần tổ chức triển khai tháng, kỳ vào dịp ngày kỉ niệm lịch sử đất nước, ngành, địa phương : Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Chào mừng 8/3, Ngày thành lập tổ chức Cơng đồn 28/7 Bên cạnh cần tăng cường công tác kiển tra đánh giá, rút kinh nghiệm Đặc biệt, cần phát huy trách nhiệm hoạt động Uỷ ban kiểm tra cơng đồn, coi trọng ngun tắc tập trung dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể, lực làm chủ Đoàn viên Trong hoạt động cơng đồn xây dựng đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, công Cơng đồn ln coi trọng cơng tác tun truyền giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức cán viên chức Tổ chức đầy đủ đợt sinh hoạt trị phổ biến sâu rộng đến tận đồn viên Cơng đồn nội dung văn pháp luật, qn triệt Nghị Đảng, Cơng đồn cấp 3.3 Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Cơng đồn trường THPT Đơ lương Giải pháp 1: Về cơng tác trị, tư tưởng Cơng đồn lãnh đạo mặt Chi nhà trường đặc biệt thường xuyên trọng cơng tác giáo dục trị tư tưởng đơn vị Ban chấp hành cơng đồn phối hợp với quyền đổi cơng tác tun truyền giáo dục đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động với nhiều hình thức hoạt động phong phú như: tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội thi; nghe nói chuyện thời sự, học tập quán triệt Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo”…Nhằm nâng cao nhận thức trị, lịng u nghề, ý thức trách nhiệm với nhà trường xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, sáng đội ngũ CB, GV, NV đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Nhà trường Bên cạnh Ban chấp hành ln chủ động nắm bắt tình hình dự báo sách tinh giản biên chế thực chương trình giáo dục phổ thơng 2018 để ổn định tư tưởng cho đồn viên cơng đồn nhằm n tâm công tác tốt Giải pháp 2: Công tác bảo vệ quyền lợi ích đáng người lao động Cơng đồn phải thường xun tìm hiểu, nắm bắt chế độ, sách có liên quan đến quyền lợi người lao động để kịp thời đề xuất với lãnh đạo nhà trường thực đúng, đủ, kịp thời theo quy định Điều xây dựng quy chế, định mức chi chế độ sách cách rõ ràng, phù hợp với thực tế khả tài nhà trường; mục tiêu đảm bảo cho hoạt động thường xuyên trường có tiết kiệm để nâng cao đời sống cán giáo viên Muốn vậy, lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành Cơng đồn trường phận tham mưu trực tiếp việc xây dựng quy chế, quy định phải nắm vững tình hình kinh phí trường quy định hành Nhà nước Pháp luật chế độ sách Quy chế phải đưa thảo luận rộng rãi, lấy ý kiến đóng góp cán bộ, giáo viên trước thực hiện, tạo đồng thuận cao nội đơn vị 36 skkn Cơng đồn phải quan tâm đến cán giáo viên, kịp thời thăm hỏi động viên người bị ốm đau gặp khó khăn sống Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp trường nói chung cơng đồn nói riêng, giá trị q thăm hỏi nhỏ mang lại giá trị tinh thần lớn, tăng thêm gắn kết cá nhân với nhà trường cá nhân với nhau, góp phần tạo nên sức mạnh đồn kết trường Để đòi hỏi phải có cách tổ chức cách khoa học, hiệu như: Cơng đồn trường giao trách nhiệm cho tổ cơng đồn; tổ cơng đồn phải chủ động việc quan tâm đến đời sống cán giáo viên tổ nói riêng tổ cơng đồn khác Ngồi quan tâm vật chất, cơng đồn cần phải quan tâm đến đời sống tinh thần cán giáo viên Việc tổ chức hoạt động văn thể, tham quan nghỉ mát, học tập kinh nghiệm đem lại hiệu khích lệ tinh thần cán giáo viên sau thời gian làm việc mệt mỏi, làm tăng hiệu suất lao động thời gian Cơng đồn nên trọng đến tình cảm, suy nghĩ cán bộ, đoàn viên để kịp thời thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ Họp mặt động viên tặng quà nhân ngày lễ, tết, ngày truyền thống ngày 8/3, ngày Tết Trung thu, ngày 20/10, ngày 20/11, ngày tết cổ truyền Tuy việc làm lớn tạo niềm vui gần gũi nội để thực tốt nhiệm vụ với cố gắng tinh thần trách nhiệm công tác chuyên môn Xác định rõ việc chăm lo đời sống tinh thần cho cán giáo viên người lao động nhiệm vụ quan trọng công tác công đồn Làm tốt cơng tác góp phần khơng nhỏ việc gắn kết cán cơng đồn viên khơng khí đầm ấm, nhân văn tình đồng chí đồng nghiệp, có tác dụng tích cực việc nâng cao đời sống tinh thần, động viên công đồn viên khắc phục khó khăn để hồn thành tốt nhiệm vụ chun mơn Cơng đồn phải ln phối hợp chặt chẽ với quyền, thể cho chức đại diện quyền lợi hợp pháp, đáng Nhà giáo người lao động Dám đấu tranh đấu tranh đến với việc làm vi phạm đến chế độ, sách Nhà giáo người lao động Bằng việc làm cụ thể, thiết thực, tổ chức cơng đồn phải khẳng định vai trị đại diện bảo vệ lợi ích đáng, hợp pháp cho người lao động, thúc đẩy, làm tốt chức mái ấm tình thương, tạo lịng tin cán cơng đồn viên hồn thành chức nhiệm vụ mình; tạo điều kiện để cơng đồn viên an tâm cơng tác, đời sống nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị ngày phát triển Muốn làm tốt nhiệm vụ mình, trước hết cơng đồn cần phối hợp chặt chẽ với chun mơn thực tốt sách Đảng, nhà nước chăm lo tốt đời sống CBNGNLĐ, khơng làm tốt khơng thể vận động quần chúng thi đua dạy tốt, củng cố lịng u nghề giáo viên khơng thể lãnh đạo cơng đồn viên gắn với tổ chức cơng đồn Cơng đồn cần tập trung nhiều cho cơng tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích cho cơng đoàn viên, lao động, xem nhiệm vụ trung tâm, hàng đầu cho mục tiêu hoạt động cơng đồn, từ đẩy mạnh thực có hiệu qủa hoạt động chăm lo đời sống đơn vị nhằm góp phần ổn định, nâng cao đời sống, động viên nhà giáo yên tâm dành nhiều tâm huyết cho nghiệp trồng người Giải pháp 3: Tham gia công tác quản lý 37 skkn Để làm tốt công tác tham gia quản lý đơn vị, công đồn phải phối hợp với quyền tổ chức cho CBNGNLĐ tham gia xây dựng thực quy định, nội quy, quy chế, chương trình, kế hoạch cơng tác nhà trường Cơng đồn tham gia với Ban giám hiệu việc tổ chức, cải tiến lề lối làm việc thủ tục hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác; cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thực tốt quy chế dân chủ đơn vị Tùy theo đặc điểm công việc, công đồn vận dụng linh hoạt hình thức tham gia như: Tham gia ý kiến với đơn vị vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, đáng NLĐ; tham dự họp, hội nghị, hội thảo đơn vị tổ chức liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, đáng NLĐ; tham gia với tư cách thành viên ban, hội đồng đơn vị thành lập như: Hội đồng tuyển dụng, hội đồng kỷ luật; Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng lương… để giải vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, đáng NLĐ Cơng đồn tham gia lớp tập huấn Cơng đồn ngành quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp đồng chí ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng cơng đồn nắm nội dung vấn đề để chủ động tham gia quản lý đơn vị Bên cạnh đó, cơng đồn phối hợp với quyền cấp tạo điều kiện cho đồng chí đồn viên phát huy tinh thần tự chủ công việc, nâng cao tinh thần tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Đẩy mạnh đổi sinh hoạt chuyên môn tổ, giúp phương pháp giảng dạy; trao đổi bàn bạc kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục tồn diện Bên cạnh trọng công tác bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng, ngoại ngữ tin học Đến nay, cán bộ, giáo viên tự bồi dưỡng tin học, thành thạo kỹ việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy điều hành công việc Động viên, tạo điều kiện cho cán giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn quản lý Công đồn tích cực tham gia hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh Thân thiện nhà trường 38 skkn Giải pháp 4: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức vững mạnh Cơng đồn nhà trường phải xác định tham gia xây dựng đảng, xây dựng tổ chức vững mạnh nhiệm vụ trị quan trong q trình hoạt động Để làm tốt cơng tác Cơng đồn cần thực tốt nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ: thực đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương cơng tác cơng đồn Chủ động đổi cơng tác tuyên truyền vận động CBNGNLĐ, thực chủ trương đường lối Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước liên quan đến tổ chức Cơng đồn người lao động; triển khai thực Nghị Cơng đồn cấp; tập trung tun truyền, triển khai tới CBNGNLĐ giải pháp thực Nghị 29/NQ/TW đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo; triển khai Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) Luật Giáo dục (sửa đổi) Tuyên truyền hoạt động bật Cơng đồn Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức CNVCLĐ ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng nội dung Đại hội XII Cơng đồn Việt Nam.Làm tốt cơng tác trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ gắn với thực tốt Chỉ thị số 05-CT/BCT Bộ Chính Trị “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Động viên đồn viên học tự học nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tự bồi dưỡng lực ứng xử văn hóa, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáo dục hồn thành xuất sắc nhiệm trị Động viên khen thưởng kịp thời đồn viên đạt thành tích cao công tác, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn phê bình, điều chỉnh sai trái, lệch lạc 39 skkn Phát huy vai trò tổ chức Cơng đồn, kiện tồn Ban chấp hành, bồi dưỡng lực cho cán cơng đồn lựa chọn đồn viên có lực tổ chức hoạt động cơng đồn Phát huy vai trị tổ chức Cơng đồn để cán bộ, đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện mặt, có khả quy tụ, động viên đồn viên tham gia vào hoạt động nhà trường chăm lo đời sống cho người lao động Để có đội ngũ cán cơng đồn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hàng năm vào đầu năm học Ban chấp hành bầu chọn tổ trưởng phải đồn viên có nhiều kinh nghiệm, uy tín cơng tác Thường xun tổ chức cho đồng chí Ban chấp hành tổ trưởng tổ công đoàn tham gia lớp tập huấn giao lưu học tập, đồng thời cán cơng đồn tăng cường học tập kinh nghiệm từ thực tiễn công tác nêu cao tinh thần tự học qua kênh thơng tin Các đồng chí Ban chấp hành phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến cơng đồn viên; tôn trọng sáng tạo, tham mưu giải pháp, tình cơng đồn viên đưa ra; dám nói lên quan điểm giải vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động; làm tốt cơng tác khen thưởng Cơng đồn cần làm tốt cơng tác tham mưu, phối hợp xây dựng quy chế hoạt động Đầu năm học Ban chấp hành xây dựng chương trình cơng tác trọng tâm năm học học kỳ thông qua Cấp ủy chi xét duyệt, góp ý để lãnh đạo tổ chức thực Tham mưu với Ban chi ủy xây dựng “Quy chế dân chủ”, phát động phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức học tập tuyên truyền đường lối sách Đảng, học tập quán triệt nghị Đại hội Đảng cấp vận động cán công chức tích cực tham gia học tập Ban chấp hành cần quan tâm xây dựng quy chế hoạt động quy chế phối hợp hoạt động với nhà trường, phối hợp với tổ chức đoàn thể để thực chương trình cơng tác cơng đồn Cần xác định rõ trách nhiệm mối quan hệ cơng tác để phận hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CBCC đầu năm học, phát huy dân chủ hoạt quan đơn vị, xây dựng tiêu chí thi đua vận động cán cơng chức đăng kí danh hiệu thi đua đăng ký thực nhiệm vụ năm học, phối hợp với quyền xây dựng tổ chức kí kết giao ước thi đua Xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động cơng đồn cần phải sát, với Nghị văn hướng dẫn thực cơng đồn cấp trên, đồng thời phải phù hợp với thực tiễn hoạt động đặc điểm đơn vị Trong trình tổ chức Ban chấp hành đề cao vai trò trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho đồng chí, đồng thời kêu gọi tồn thể đồn viên người lao động tích cực hưởng ứng thực Bên cạnh Ban chấp hành cần phối hợp chặt chẽ với chun mơn, tổ chức đồn thể để tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết khen thưởng động viện kịp thời Thực chế độ sinh hoạt nâng cao chất lượng sinh hoạt Chủ tịch cơng đồn phải có kế hoạch tổ chức sinh hoạt cơng đồn theo quy chế Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cơng đồn, gắn việc đổi nội dung phương thức hoạt động Tuỳ theo tình hình thực tế, hàng tháng Ban chấp hành xây dựng nội dung chương trình sinh hoạt phù hợp Trong kì sinh hoạt, Ban chấp hành cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hồn cảnh cơng đồn viên, nhắc nhở thực 40 skkn tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng hiệu công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm công tác, xây dựng nếp sống văn hóa nơi cơng sở, chấp hành nhiêm túc nội qui, qui đinh ngành nhà trường Định kì Ban chấp hành cần đánh giá kết phong trào thi đua hoạt động cơng đồn, tổng kết cơng tác thi đua khen thưởng, bên cạnh cần phải có phần thưởng xứng đáng để động viên kịp thời cán cơng đồn, đồn viên người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thực có hiệu nhiệm vụ giao Tổ chức tốt phong trào thi đua vận động, phát giới thiệu đoàn viên ưu tú Mỗi tháng, đợt thi đua, Ban chấp hành trình Cấp ủy phê duyệt, xin ý kiến đạo thống nhất; sau phát động, triển khai thực sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cụ thể, đầy đủ; tuyên dương, khen thưởng công minh, kịp thời động viên phong trào thi đua yêu nước Khi xây dựng kế hoạch phải bám sát hoạt động chuyên môn song phải chủ động linh hoạt kế hoạch phải biến kế hoạch chuyên môn thành phong trào thi đua Cần trọng phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị viên chức đầu năm, phát huy dân chủ hoạt động đơn vị, xây dựng tiêu chí thi đua vận động cán bộ, viên chức đăng ký thi đua cá nhân tập thể Tổ chức phong trào vận động cần ý đến chất lượng vào chiều sâu, tránh tổ chức mang tính chất đối phó Đồng thời phải thu hút đơng đảo đồn viên cơng đồn tham gia cách tích cực Thông qua phong trào thi đua hoạt động cơng đồn tổ chức, phát động theo dõi, phát giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bồi dưỡng, kết nạp theo qui định điều lệ Đảng, góp phần cơng tác phát triển đảng viên, hoàn thành tiêu, xây dựng tổ chức Đảng đơn vị vững mạnh Cử ủy viên Ban chấp hành đảng viên nằm tổ cơng đồn có nhiệm vụ phát đồn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán giáo viên nhiệm vụ quan trọng tổ chức cơng đồn Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nhà trường, hăng hái tham gia hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Giải pháp 5: Về công tác kiểm tra, giám sát Cơng đồn phối hợp cơng tác kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền lợi ích đáng đoàn viên Cần quan tâm đến hoàn cảnh, thu nhập thực tế đoàn viên, đảm bảo thực đầy đủ sách, lương bổng đồn viên Cơng đồn tham mưu xếp bố trí lao động hợp lý, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện cho cán đồn viên cơng việc Chú trọng chăm lo đời sống tinh thần sức khỏe cán đoàn viên, thực tốt chế độ BHXH, BHYT Tổ chức vận động cán đoàn viên tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch Duy trì tốt cơng tác động viên thăm hỏi ốm đau, khó khăn, hiếu hỉ Tổ chức buổi lễ trang trọng ý nghĩa tuyên dương em CBGVNV có thành tích dịp lễ 41 skkn Tổ chức tham quan học tập thực tế hè năm 2019 Thường xuyên đổi phương pháp kiểm tra, giám sát Tăng cường hiệu hoạt động Ban tra nhân dân, ủy ban kiểm tra cơng đồn Vào đầu năm học phải xây dựng kế hoạch chu đáo, sát với thực tế đơn vị có tính khả thi thực hiệu Giải pháp 6: Về công tác tổ chức cán Ban chấp hành cơng đồn cần bám sát nhiệm vụ giải pháp; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế đơn vị năm học với chủ đề, chủ điểm Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cơng đồn vị trí, vai trị, chức năng, nhiệm vụ cán cơng đồn Cần nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng Ban chấp hành cơng đồn hoạt động cơng đồn trường học Cán cơng đồnphải vừa có tâm, vừa đủ tầm, tràn đầy nhiệt huyết với công việc hoạt động cơng đồn hiệu quả, quyền lợi ích đáng, hợp pháp người lao động bảo vệ tích cực Qua đó, góp phần tích cực xây dựng khối đồn kết nội xây dựng chi bộ, quyền sạch, vững mạnh Lựa chọn xây dựng tập thể ban chấp hành cơng đồn có đủ phẩm chất đạo đức lực cơng tác cơng đồn, chủ tịch cơng đồn trường phải thực thủ lĩnh tập thể Để làm tốt chức nhiệm vụ mình, địi hỏi ban chấp hành cơng đồn phải có lực tập hợp đồn viên; có tác phong liên hệ mật thiết với CBNGNLĐ để giải thấu đáo vấn đề phát sinh quan hệ lao động; có lĩnh dám đấu tranh bảo vệ lợi ích đáng, hợp pháp đồn viên, người lao động Vì vậy, việc lựa chọn đội ngũ cán cơng đồn, chủ tịch cơng đồn thực thủ lĩnh tập thể lao động đặc biệt quan trọng Muốn vậy, 42 skkn kỳ đại hội có thay đổi nhân cơng đồn cần chuẩn bị tốt cơng tác nhân sự; việc bầu cử cần đổi theo hướng phát huy dân chủ, đặc biệt cần đổi mới, nhân rộng hình thức bầu cử trực tiếp chủ tịch cơng đồn, tạo điều kiện để đồn viên thực có hội lựa chọn người thủ lĩnh Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ ban chấp hành cơng đồn nhà trường Cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán Cơng đồn Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hồn thiện hệ thống sách cán cơng đồn, tập trung vào việc xây dựng chế độ, sách tiền lương, phụ cấp Có hình thức ghi nhận cống hiến họ; sách ưu đãi bồi dưỡng; hình thức động viên khen thưởng nhằm tạo động lực để cán công đoàn phấn đấu, làm việc Giải pháp 7: Đổi nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt bám sát vào nội dung, nhiệm vụ tổ chức Cơng đồn Trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, Cơng đồn cần qn triệt thực tốt quan điểm đạo theo tinh thần Nghị Đại hội cơng đồn cấp Tổ chức triển khai sở cần xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động thời kỳ sát, với chủ trương, Nghị cơng đồn cấp đồng thời phải phù hợp với thực tiễn hoạt động đặc điểm Đoàn viên đơn vị Cần lồng ghép với nội dung phong trào vận động ngành vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" vận động " Hai không" phong trào: “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Hai tốt”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Cơng đoàn cần quan tâm bồi dưỡng lực cho đồng chí ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng cơng đồn Tổ chức cơng đồn sở phải xây dựng nhân BCH có lực, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ cơng đồn, tổ chức cơng đồn đơn vị Ban chấp hành cơng đồn nên có đồng chí ngồi lực tổ chức hoạt động cơng đồn, lực chun mơn cịn có khiếu văn nghệ, thể dục thể thao điều thuận lợi tổ chức hoạt động phong trào Để có đội ngũ cán cơng đồn sở đáp ứng u cầu nhiệm vụ, cần tổ chức cho đồng chí BCH tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cơng đồn cơng đồn cấp tổ chức Đồng thời cán cơng đồn cần nêu cao ý thức học tập kinh nghiệm từ thực tiễn công tác Qua đó, giúp cho đồng chí ban chấp hành vững vàng nghiệp vụ công tác công đoàn, tự tin thực tốt nhiệm vụ người cán cơng đồn sở Sau đại hội, ban chấp hành cơng đồn cần quan tâm xây dựng quy chế hoạt động phối hợp hoạt động với nhà trường với tổ chức đoàn thể để thực chương trình cơng tác cơng đồn Cần xác định rõ trách nhiệm mối quan hệ công tác để phận nhà trường hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị Cán công chức hàng năm, phát huy dân chủ hoạt quan, xây dựng tiêu chí thi đua vận động cán cơng chức đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể Tổ chức triển khai thực chế độ sinh hoạt, hội họp cơng đồn quy chế Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cơng đồn, phải gắn việc đổi nội dung với phương thức hoạt động Định kì, ban chấp hành cơng đồn cần đánh giá kết phong trào thi đua hoạt động Cơng đồn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, 43 skkn chọn việc trọng tâm cần tổ chức triển khai tháng, kỳ vào dịp ngày kỉ niệm lịch sử đất nước, ngành, địa phương : Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Chào mừng 8/3, Ngày thành lập tổ chức Cơng đồn 28/7 Bên cạnh đó, cần tăng cường cơng tác kiển tra đánh giá, rút kinh nghiệm Đặc biệt, cần phát huy trách nhiệm hoạt động Uỷ ban kiểm tra công đoàn, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể, lực làm chủ Đồn viên Trong hoạt động cơng đồn xây dựng đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, công Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức cán viên chức Tổ chức đầy đủ đợt sinh hoạt trị phổ biến sâu rộng đến tận đoàn viên Cơng đồn nội dung văn pháp luật, qn triệt Nghị Đảng, Cơng đồn cấp Tổ chức đời sống văn hóa sở: Tổ chức sinh hoạt văn hóa thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, xây dựng gia đình Nhà giáo văn hóa, góp phần xây dựng Đời sống văn hố tổ dân phố nơi đồn viên cơng đồn cư trú Ban chấp hành cơng đồn cần quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục nữ CNVC-LĐ Đổi nội dung hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ bình đẳng giới, nhân gia đình, dân sốKHH-GĐ… Giải pháp 8: Về công tác thi đua khen thưởng Cơng đồn cần chủ động phối hợp với chun môn việc phân công nhiệm vụ, đảm bảo người, việc, hợp lí, khoa học tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên vừa hoàn thành tốt cơng việc chun mơn trường, vừa có điều kiện chăm lo sống gia đình Thường xuyên phát động phong trào thi đua Coi việc hưởng ứng phong trào thi đua giải pháp quan trọng để thực thắng lợi nhiệm vụ trị giao Cơng đồn chủ động phối hợp với quyền theo dõi, kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn, nội quy, quy chế hoạt động nhà trường cấp Chú trọng quan tâm sâu, sát nắm bắt tâm tư tình cảm đồng chí cơng đồn viên, kịp thời có biện pháp giải vấn đề nảy sinh hoạt động chuyên môn sống Ban chấp hành cơng đồn tổ chức tốt hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập chuyên môn đơn vị huyện trường cụm thi đua Bên cạnh Cơng đồn cần có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao việc thực nhiệm vụ giao Qua phong trào thi đua cần có sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tổ cơng đồn đạt thành tích tiêu biểu nhắc nhở cá nhân, tổ cơng đồn chưa thực tốt nhiệm vụ giao Giải pháp 9: Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng nhà trường Để cơng tác phối hợp nhà trường, gia đình xã hội việc quản lý, giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, thời gian tới Cơng đồn tiếp tục phối hợp với nhà 44 skkn trường tăng cường kỷ cương, nếp trường, lớp học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giáo dục theo hướng bền vững Tăng cường nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, phụ huynh, người đứng đầu cấp ủy, quyền, tổ chức trị, xã hội ý nghĩa, vai trị cơng tác phối hợp ba mơi trường nhà trường, gia đình xã hội việc quản lý, giáo dục học sinh; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn bên liên quan đến môi trường giáo dục; người phải ý thức sẵn sàng phối hợp, chủ động phối hợp mà khơng có thái độ trông chờ hay ỷ lại vào môi trường giáo dục khác; qua tạo đồng thuận cao huy động tham gia chủ động, tích cực toàn xã hội nghiệp giáo dục Tiếp tục thực mục tiêu giáo dục toàn diện; trọng công tác quản lý giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ sống, văn hóa ứng xử, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, giáo dục pháp luật ý thức, trách nhiệm cơng dân cho học sinh; kết hợp hài hịa “dạy chữ”, “dạy người” xây dựng môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, phịng, chống bạo lực học đường; xây dựng thực văn hóa ứng xử trường học Tổ chức đa dạng, sáng tạo, thiết thực hiệu hoạt động hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ sống, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục ngồi lên lớp tạo sân chơi bổ ích, giáo dục tồn diện học sinh Xây dựng thực nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trường học Phối hợp chặt chẽ với gia đình việc quản lý, giáo dục, đạo đức, lối sống học sinh Phát huy vai trị trách nhiệm tổ chức đồn thể nhà trường (tổ chức Đồn, cơng đồn), đội ngũ giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp; thường xuyên giữ mối liên lạc với gia đình học sinh, học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt, để nắm bắt tâm tư tình cảm, theo dõi sát tình hình tư tưởng, diễn biến tâm lý có biện pháp kịp thời giáo dục học sinh Thực có hiệu cơng tác phối hợp với quyền, đồn thể, tổ chức xã hội, địa phương việc quản lý, giáo dục học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an tồn, thân thiện có văn hố Bên cạnh giáo dục khóa, tăng cường phối hợp tổ chức đa dạng, phong phú, sáng tạo hoạt động giáo dục ngoại khóa, ngồi lên lớp, trải nghiệm sáng tạo, để tạo sân chơi lành mạnh trí tuệ để thu hút học sinh, sinh viên có hội môi trường phát triển phẩm chất lực thân Đặc biệt công ty du học, xuất lao động để định hướng cho học sinh sau trường Giải pháp 10: Huy động ngồn lực, xã hội hóa giáo dục Các nguồn lực xã hội có vai trị quan trọng trình đầu tư cho phát triển giáo dục; việc huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục không để thay mà nguồn bổ sung quan trọng cho ngân sách nhà nước, góp phần làm tăng tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục nâng cao hiệu sử dụng ngân sách nhà nước đơn vị Với mục tiêu chung tăng cường huy động nguồn lực xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất thu hút, sử dụng quản lý nguồn lực cá nhân, tổ chức nhà trường cho phát triển nâng cao chất lượng giáo dục Trong năm qua trường THPT Đô Lương làm tốt cơng tác huy động ngồn lực xã hội hóa giáo dục 45 skkn Năm học 2016 - 2017 nhà trường vận động xã hội hóa giáo dục 439 triệu đồng, nguồn kinh phí để nhà trường tu sửa hệ thống điện, phòng chức năng, xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh,; mua sắm trang thiết bị sở vật chất, mua máy tính, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học … góp phần kinh phí giúp nhà trường tổ chức thành công lễ kỹ niệm 10 năm thành lập trường Năm học 2017 - 2018 nhà trường vận động xã hội hóa giáo dục 311 triệu đồng, nguồn kinh phí để tu sửa phịng thực hành, xây dựng nhà tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh như: học hướng nghiệp, lên lớp Năm học 2018 - 2019 nhà trường không vận động tài trợ, nhiên ủng hộ từ nguồn ngân sách UBND huyện, nhà trường làm sân trường năm học 2017 - 2018 2018 - 2019 với tổng kinh phí 420 triệu đồng Năm học 2019 - 2020 nhà trường tổ chức vận động tài trợ sau Sở phê duyệt, nguồn vận động dự kiến xấp xỉ 350 triệu đồng, nhà trường tiến hành tu sửa hạng mục nhỏ sở vật chất, mua bổ sung thiết bị dạy học, xây thêm nhà vệ sinh cho học sinh 46 skkn Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong năm qua, tổ chức công đồn trường THPT Đơ Lương hồn thành tốt nhiệm vụ giao; thơng qua hoạt động cơng đồn từ phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng Đảng, xây dựng quyền sạch, vững mạnh; vị thế, vai trị tổ chức cơng đoàn ngày khẳng định Chi bộ, nhà trường tất đoàn viên đơn vị tin tưởng, ghi nhận, nhiều đoàn viên cấp khen thưởng, biểu dương Bản thân chủ tịch cơng đồn với đồng chí Ban chấp hành thực tốt giải pháp đưa cơng đồn trường ngày vững mạnh thực tốt nhiệm vụ trị ngành đề Phát huy tốt kết đạt được, thời gian tới Cơng đồn trường THPT Đơ Lương tiếp tục nắm vững quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương Đảng Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đồn viên Cơng đồn; thường xun quan tâm đời sống, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, để xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác cho phù hợp, khoa học, khả thi tổ chức thực liệt, hiệu Bên cạnh ln chủ động tham mưu cho cấp ủy chi bộ, nhà trường lãnh đạo việc thực Quy chế dân chủ sở nơi làm việc; phối hợp với thủ trưởng tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào đầu năm học Nâng cao chất lượng đối thoại đổi phương pháp sinh hoạt cơng đồn hoạt động theo hướng tập trung thực tốt quy chế dân chủ sở Tăng cường phối hợp, tổ chức hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên phát động phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời nhằm làm tốt công tác bảo vệ, chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đồn viên Kiến nghị Ban giám hiệu có phối hợp chặt chẽ, hiệu với cơng đồn tổ chức, phát động phong trào thi đua vận động ngành Cần có hỗ trợ kịp thời, lúc tạo điều kiện giao lưu để cơng đồn có dịp trao đổi thêm kinh nghiệm Cơng đoàn cấp tăng cường lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng cho Cán cơng đồn sở Thường xuyên quan tâm, đạo sát đến cơng đồn trường học tạo động viên, khuyến khích giúp đỡ để đồn viên an tâm cơng tác Cần có chế độ sách phù hợp với cán cơng đồn tăng nguồn kinh phí cho cơng đồn sở hoạt động hiệu 47 skkn TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 Sổ tay tổ chức Cơng đồn Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII Sổ tay cơng tác nữ cơng cơng đồn Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra nhân dân Sổ tay nghiệp vụ công tác kiểm tra công đồn Luật lao động Điều lệ Cơng đồn Việt Nam năm 2012 Tài liệu bồi dưỡng cán Cơng đồn sở - NXB Lao động năm 2007 10 Giáo trình TCLLCT- HC Mơn: Kĩ lãnh đạo quản lí nghiệp vụ cơng tác Đảng, đồn thể sở ( tập2 )- NXB Chính trị - hành 11 Luật cơng chức, viên chức 12 Báo cáo tổng kết năm học năm từ 2015 - 2020 48 skkn ... dân số KHHGĐ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TẠI TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Mục tiêu chung Nâng cao hiệu đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn. .. “ Một số giải pháp nâng cao hoạt động tổ chức Cơng đồn trường THPT Đô lương 4, tỉnh Nghệ An? ?? Chắc chắn đề tài cịn nhiều thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp làm cho đề tài hồn thiện nâng cao. .. THPT Đơ lương xác định rõ vị trí, vai trị chức tổ chức cơng đồn trường học để hồn thành tốt nhiệm vụ 3.2 Giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đồn trường THPT Đơ lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số giải pháp nâng cao hoạt động của tổ chức công đoàn tại trường thpt đô lương 4, tỉnh nghệ an,