0

(Luận văn tốt nghiệp) thực trạng công tác kế toán công nợ và phân tích tình hình công nợ tại công ty tnhh minh hòa thừa thiên huế

120 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2023, 07:11

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN h tế H uế - cK in KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG NỢ VÀ họ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY NGUYỄN THỊ TÝ Tr ườ ng Đ ại TNHH MINH HÒA – THỪA THIÊN HUẾ KHÓA HỌC: 2016 - 2020 Luan van ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN in h tế H uế - cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG NỢ VÀ họ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CƠNG NỢ TẠI CƠNG TY ng Đ ại TNHH MINH HỊA – THỪA THIÊN HUẾ Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Tý ThS Trần Thị Thanh Nhàn ườ Sinh viên thực hiện: Tr Lớp: K50C – Kế tốn Niên khóa: 2016 - 2020 Huế, tháng 01 năm 2020 Luan van LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, giảng dạy nhiệt tình q thầy cơ, đặc biệt q thầy Khoa Kế tốn – Kiểm toán nhiệt huyết truyền tải kiến thức vơ bổ ích uế khơng kiến thức lý thuyết sn mà kèm theo kiến thức thực tiễn vô quý giá Những kiến thức có suốt q trình học tập trường tế H không tảng chun ngành cho q trình nghiên cứu làm khóa luận mà cịn hành trang bổ ích để tơi bước vào đời với ngành chọn Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất quý thầy cô suốt thời gian qua đồng hành, tận tình, dìu dắt chúng tơi h Đồng thời cho gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đặc biệt đến Thạc sĩ Trần in Thị Thanh Nhàn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình hồn thành cK khóa luận Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH Minh Hịa tạo điều kiện cho tơi trải nghiệm thực tập Công ty suốt ba tháng Đặc biệt dì, anh chị phịng Kế tốn, Kinh doanh tận tình dìu họ dắt, bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện vô thuận lợi để tiếp cận thực tiễn, nghiên cứu, áp dụng kiến thức học trường vào thực tế dạy cho kiến thức thực tế khác mà trường chưa học; đồng thời biết nhược Đ ại điểm để khắc phục, sửa đổi hoàn thành tốt khóa luận Tuy vậy, thời gian hạn hẹp kiến thức chưa đủ chuyên sâu nên khó tránh khỏi sai sót hạn chế định ng Vì vậy, tơi mong nhận dạy, đóng góp ý kiến quý thầy để tơi có điều kiện bổ sung, chỉnh sửa cung cấp thêm kiến thức phục vụ cho công việc ườ sau Cuối cùng, chúc q thầy Trường Đại học Kinh tế Huế nói chung, q thầy Khoa Kế tốn- Kiểm tốn nói riêng dồi sức khỏe thành công Tr nghiêp Đồng kính chúc Ban lãnh đạo Cơng ty dì,anh chị dồi sức khỏe, thành công chúc Công ty ngày phát triển Huế, tháng 01 năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thị Tý Luan van Báo cáo tài BĐSĐT Bất động sản đầu tư GTGT Giá trị gia tăng NLĐ Người lao động SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định h in Tài sản ngắn hạn Xây dựng Tr ườ ng Đ ại XDCB cK TSNH Tài sản dài hạn họ TSDH tế H BCTC uế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i Luan van DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ kế toán phải thu khách hàng .15 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán phải trả người bán 19 uế Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán phải trả người lao động 21 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 33 tế H Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 35 Sơ đồ 2.3: Tổ chức chứng từ kế toán 38 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy tính .39 ii Luan van DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hệ thống tài khoản sử dụng Công ty TNHH Minh Hịa 37 uế Bảng 2.2: Tình hình lao động Công ty qua 03 năm 2016-2018 .40 tế H Bảng 2.3: Tình hình tài sản, nguồn vốn Công ty từ năm 2016 – 2018 43 Bảng 2.4: Tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2016-2018 .45 Bảng 2.5: Thực trạng tình hình hình cơng nợ Cơng ty TNHH Minh Hòa qua 03 h năm 2016-2018 85 in Bảng 2.6: Một số tiêu phản ánh tình hình cơng nợ cơng ty qua .88 cK 03 năm 2016-2018 88 Tr ườ ng Đ ại họ Bảng 2.7: Phân tích khả tốn Cơng ty qua năm 2016-2018 91 iii Luan van DANH MỤC BIỂU MẪU Biểu mẫu 2.1: Hóa đơn GTGT bán hàng .50 uế Biểu mâu 2.2: Sổ chi tiết tài khoản 131 .53 Biểu mâu 2.3: Sổ chi tiết tài khoản 51111 54 tế H Biểu mẫu 2.4: Hóa đơn GTGT bán hàng .55 Biểu mẫu 2.5: Phiếu thu 56 Biểu mẫu 2.6: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 1111 57 Biểu mấu 2.7: Lệnh tốn- Lệnh Có .60 h Biểu mấu 2.8: Sổ tiền gửi ngân hàng 61 in Biểu mẫu 2.9: Sổ chi tiết tài khoản 131 .62 cK Biểu mẫu 2.10: Sổ chi tiết tài khoản 632 .63 Biểu mẫu 2.11: Sổ tài khoản 131 64 Biểu mấu 2.12: Hóa đơn GTGT mua hàng 66 họ Biểu mẫu 2.13: Sổ chi tiết tài khoản 331 .69 Biểu mẫu 2.14: Hóa đơn dịch vụ viễn thơng (GTGT) 71 Đ ại Biểu mẫu 2.15: Phiếu chi .72 Biểu mẫu 2.16: Giấy Ủy nhiệm chi .73 Biểu mẫu 2.17: Sổ tiền gửi ngân hàng 75 ng Biểu mẫu 2.18: Số chi tiết tài khoản 331 .76 Biểu mẫu 2.19: Số tài khoản 331 77 ườ Biểu mẫu 2.20: Bảng toán tiền lương 80 Biểu mẫu 2.21: Phiếu chi .82 Tr Biểu mẫu 2.22: Sổ tài khoản 334 83 iv Luan van MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii uế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ tế H I.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu I.2/ Mục tiêu đề tài nghiên cứu I.3/ Đối tượng phạm vi nghiên cứu I.3.1/ Đối tượng nghiên cứu .3 h I.3.2/ Phạm vi nghiên cứu in I.4/ Phương pháp nghiên cứu I.5/ Kết cấu khóa luận .5 cK PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG NỢ VÀ họ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CƠNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP .7 1.1/ Một số lý luận chung kế tốn cơng nợ .7 1.1.1/ Một số khái niệm công nợ Đ ại 1.1.2/ Nguyên tắc hạch toán kế tốn cơng nợ 1.1.3/ Vai trị nhiệm vụ kế tốn công nợ 10 1.1.4/ Mơ tả cơng việc chung kế tốn cơng nợ 11 ng 1.2/ Nội dung kế tốn cơng nợ phải thu, phải trả doanh nghiệp 11 1.2.1/ Kế toán nợ phải thu khách hàng 11 ườ 1.2.2/ Kế toán khoản phải trả cho người bán 16 1.2.3/ Kế toán phải trả người lao động .20 Tr 1.3/ Cơ sở lý luận phân tích tình hình công nợ doanh nghiệp 22 1.3.1/ Khái niệm phân tích tình hình cơng nợ 22 1.3.2/ Một số tiêu phân tích tình hình cơng nợ 22 v Luan van CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG NỢ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CƠNG NỢ TẠI CƠNG TY TNHH MINH HỊA 30 2.1/ Tổng quan Cơng ty TNHH Minh Hịa .30 uế 2.1.1/ Sơ lược trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Minh Hịa 30 2.1.2/ Chức năng, nhiệm vụ , lĩnh vực hoạt động công ty 31 tế H 2.1.3/ Tổ chức máy quản lý công ty 32 2.1.4/ Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn công ty 34 2.1.4.1/ Tổ chức máy kế toán 34 2.1.4.2/ Chế độ, sách kế tốn áp dụng Cơng ty 36 in h 2.1.5/ Tình hình lao động, tài sản, nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua 03 năm 2016-2018 .40 cK 2.1.5.1/ Tình hình lao động Cơng ty qua 03 năm 2016-2018 40 2.1.5.2/ Tình hình tài sản, nguồn vốn Công ty 41 2.1.5.3/ Tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2016-2018: 44 họ 2.2/ Thực trạng cơng tác kế tốn cơng nợ Cơng ty TNHH Minh Hịa .47 2.2.1/ Thực trạng cơng tác kế tốn khoản phải thu khách hàng 47 Đ ại 2.2.2/ Thực trạng cơng tác kế tốn khoản phải trả cho người bán 65 2.2.3/ Thực trạng công tác kế toán phải trả cho người lao động .78 2.3/ Phân tích tình hình cơng nợ Công ty qua năm 2016-2018 84 ng 2.3.1/ Thực trạng tình hình cơng nợ Cơng ty TNHH Minh Hịa qua 03 năm 2016-2018 84 ườ 2.3.2/ Phân tích tình hình công nợ Công ty .87 2.3.3/ Phân tích tình hình tốn Công ty 91 Tr PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .101 III.1/ Kết luận 101 III.2/ Kiến nghị 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 vi Luan van PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong giai đoạn nay, kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển, nắm bắt uế xu hướng bước tham gia hội nhập kinh tế thị trường khu vực giới Chính thế, thành phần đóng vai trị quan trọng kinh tế H tế, phận chủ yếu tạo tổng sản phẩm nước (GDP) doanh nghiệp Khơng doanh nghiệp cịn góp phần giải phóng phát triển sức sản xuất, huy động phát triển nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách h tham gia giải hiệu vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm in nghèo… Để đạt điều doanh nghiệp phải tự thân vận động, tự phấn đấu không ngừng tất hoạt động để tồn phát triển Trong đó, cK cơng tác kế tốn đóng vai trị quan trọng doanh nghiệp Tổ chức tốt cơng tác kế tốn phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ kế họ tốn giảm chi phí đạt mức thấp Tuy nhiên, để đạt điều doanh nghiệp cần có số vốn định điều quan trọng việc quản lý số vốn Đ ại cho hợp lý để đạt hiệu cao Bất doanh nghiệp tồn khoản vốn từ khoản nợ khách hàng đối tác, nhà cung cấp, có cơng nợ đơn giản, có cơng nợ phức tạp cần có kế tốn cơng nợ Sự tăng hay giảm khoản phải thu, khoản phải trả có tác động ng lớn đến việc bố trí cấu nguồn vốn cho đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh ườ doanh nghiệp diễn bình thường tác động đến hiệu kinh doanh Việc bố trí cấu nguồn vốn cho ta thấy sức mạnh tiềm tài Tr doanh nghiệp Khi tỷ lệ nợ cao có nghĩa hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động nguồn lực từ bên ngoài, phụ thuộc vào chủ nợ Đối với khoản phải thu cao vốn doanh nghiệp bị đối tác chiếm dụng lớn gây khó khăn cho việc chi trả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Còn khoản phải trả cao doanh nghiệp chiếm dụng vốn với đối tác cao, sử dụng số vốn để đầu tư, chi hoạt động khác Điều ảnh hưởng đến Luan van đắn, hợp lý, xác khoản nợ, tránh tình trạng ghi thiếu, ghi thừa dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng đến cơng tác tốn thu hồi nợ  Các khoản tốn có giá trị từ 20 triệu trở lên toán chuyển khoản qua ngân hàng để có đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu  Nhược điểm: có 02 nhược điểm sau đây: tế H cần nghiên cứu, khắc phục nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn uế Bên cạnh ưu điểm kể cơng ty hạn chế định  Thứ nhất, cơng tác kế tốn cơng nợ cơng ty có 02 nhược điểm sau: h  Về cơng tác kế tốn: cơng việc phịng Kế tốn có đối chiếu với in phịng ban khác nên dễ dẫn đến sai sót tổng hợp số liệu lên BCTC cK thông tin đến nhà quản lý  Về chế độ kế toán: nay, có chế độ kế tốn theo Thơng tu 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành 22/12/2014 họ Bộ Tài mà cơng ty áp dụng chế độ kế tốn theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC nên có số nghiệp vụ hạch toán khác mẫu sổ, chứng từ Đ ại có thay đổi  Thứ hai, tình hình cơng nợ cơng ty có 07 nhược điểm sau:  Công ty theo dõi khoản phải thu khách hàng Sổ chi tiết TK ng 131 theo đối tượng khách hàng chưa phản ánh thời hạn nợ khách hàng Việc ảnh hưởng đến trình thu hồi nợ công ty, công ty bị ườ chiếm dụng vốn nhiều dẫn đến vốn bị hạn chế để thực sách khác Tương tự công ty theo dõi khoản phải trả Sổ chi tiết TK Tr 331 theo đối tượng nhà cung cấp lại chưa phản ánh thời gian toán đốivới nhà cung cấp Việc ảnh hưởng đến tiến trình tốn khoản nợ đến hạn đến hạn, ảnh hưởng đến uy tín cơng ty  Cơng ty chưa có sách khuyến khích khách hàng tốn nhanh để cải thiện tình hình khách hàng chiếm dụng vốn công ty nhiều, dẫn đến số vốn 97 Luan van cơng ty ảnh hưởng đến tình hình chi trả khoản chi phí phát sinh khác công ty  Đối với khoản phải thu khoản phải thu cơng ty chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản cho thấy cơng ty chưa thực có sách thu uế hồi nợ hợp lý, đắn làm ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn công ty tế H  Đối với khoản phải trả nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao khoản nợ ngày tăng qua năm cho thấy khả tự chủ tài chưa tốt Trong nợ phải trả phần lớn khoản phải trả cho người bán, cơng ty uy tín cơng ty phần giảm h có uy tín với nhà cung cấp việc nợ lớn, thời gian tốn lâu in  Hệ số khả tốn tức thời cơng ty giảm qua năm, điều cK cho thấy khó khăn việc tốn khoản nợ việc quản trị tiền, quỹ tiền mặt công ty tường đối thấp giảm qua năm Công ty cần quan tâm đến vấn đề quản trị tiền, cần tăng lượng quỹ tiền mặt lên số định để cải thiện họ hệ số khả tốn tức thời có tiền để toán tức thời nghiệp vụ phát sinh đột xuất Đ ại  Việc nắm tình hình cơng nợ công ty dựa vào bảng tổng hợp khoản phải thu, khoản phải trả, sổ chi tiết khoản phải thu, phải trả cho đối tượng để biết tình hình cơng nợ diễn nào, mà công ty không sử dụng đến ng số tài để phân tích nhắm nắm rõ 3.2/ Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao cơng tác kế tốn cơng ườ nợ tình hình cơng nợ Cơng ty TNHH Minh Hịa Tr Nâng cao hiệu công tác quản lý công nợ biện pháp quan trọng cần thiết để nâng cao khả tốn cơng ty Dựa vào ưu điểm, nhược điểm cơng ty phân tích tơi xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao cơng tác kế tốn cơng nợ tình hình cơng nợ Cơng ty TNHH Minh Hịa 98 Luan van 3.2.1/ Đối với cơng tác kế tốn cơng nợ  Về cơng tác kế tốn: cuối kỳ phịng kế tốn nên kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách với phòng ban khác để tránh sai sót kịp thời sửa chữa trước lên báo cáo tài thơng tin đến nhà quản lý uế  Về chế độ kế tốn: với quy mơ vừa cơng ty việc áp dụng chế tế H độ kế tốn theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC hợp lý Tuy nhiên, với tình hình thị trường ngày phát triển công ty không ngừng phấn đấu, phát triển, mở rộng quy mô hơn, không tỉnh Thừa Thiên Huế mà mở chi nhánh tỉnh thành khác Việc mở rộng quy mơ hoạt động nên áp dụng chế in 3.2.3/ Đối với tình hình tốn cơng nợ h tốn kế tốn theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC hợp lý cK  Để tạo điều kiện thuận lợi việc theo dõi khoản nợ khách hàng khoản nợ nhà cung cấp, đặc biệt báo cáo số liệu cuối kỳ cho Ban Giám đốc cơng ty thiết kế thêm cột thời hạn tín dụng Với họ việc thiết kế mẫu sổ có thêm cột thời hạn tín dụng nhà quản trị nắm khoản phải thu, khoản phải trả tương ứng với đối tượng khách Đ ại hàng, nhà cung cấp thời hạn tín dụng rõ ràng để từ có sách phù hợp nợ phải thu, nợ phải trả Đối với sách khuyến khích khách hàng tốn nhanh cơng ty ng áp dụng sách mua hàng khách hàng tốn vịng 2-3 ngày sau có hóa đơn GTGT ưu đãi giảm phần trăm số tiền tốn ườ có thêm q tặng nhằm tạo uy tín khách hàng có cảm thấy có lợi Tr  Đối với khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn cơng ty nên cần có sách thu hồi nợ hợp lý như: xác định số tiền tối thiểu cần đòi từ khách hàng nợ thời hạn toán nợ Đồng thời, áp dụng sách khuyến khích khách hàng tốn nhanh đạt kết tốt 99 Luan van Đối với khoản phải trả chiếm tỷ trọng cao cơng ty cần xem xét việc thu hồi vốn từ khách hàng để bù đắp, chi trả kịp thời khoản phải trả này, đặc biệt nợ ngắn hạn Nên kết hợp song song sách thu hồi nợ khách hàng với sách tốn nợ cơng ty đối tác khác uế  Hệ số toán tức thời công ty ngày giảm công ty có vốn bị chiếm dụng lớn nên gây khó khăn toán khoản nợ thời gian ngắn tế H Vì vậy, cơng ty cần tăng cường số vốn, quỹ tiền để kịp thời toán nhanh khoản nợ thúc dục khách hàng toán nhanh thời gian ngắn toán tức thời với số tiền thối thiếu định mà cơng ty h đặt in  Cần kết hợp số tài việc phân tích tình hình cơng nợ cK cơng ty Việc áp dụng số tài giúp cho nhà quản lý nắm rõ tình hình cơng nợ, khả tốn cơng ty diễn việc dừng lại mức biết cần phải thu khách hàng nợ cơng ty cịn nợ đối tác Tr ườ ng Đ ại họ 100 Luan van PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ III.1/ Kết luận Trong suốt q trình thực tập phịng kế tốn Cơng ty TNHH Minh Hòa, nhờ giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình giảng viên hướng dẫn với anh chị uế phịng kế tốn cơng ty tơi quan sát, tìm hiểu học hỏi nhiều học quý giá, tế H kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn vấn đề khác mà ghế nhà trường chưa học Điều giúp tơi có thêm tinh thần động lực để hồn thành mục tiêu đề tài khóa luận đưa Sau q trình nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích đánh giá cơng tác kế tốn cơng nợ h tình hình cơng nợ Cơng ty TNHH Minh Hịa, đề tài đạt mục in tiêu nghiên cứu đề ban đầu: cK - Thứ nhất, thơng qua việc tìm hiểu tơi tổng hợp vấn đề, sở lý luận liên quan đến cơng tác kế tốn cơng nợ phải thu, phải trả khái niệm, ngun tắc hạch tốn, vai trị nhiệm vụ kế tốn cơng nợ, chứng từ, sổ sách, phương pháp họ hạch toán tài khoản tương ứng - Thứ hai, tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn cơng nợ như: quy trình ln Đ ại chuyển chứng từ; nguyên tắc phương pháp hạch toán; tài khoản, chứng từ, sổ sách sử dụng cho tài khoản khoản phải thu, phải trả - Thứ ba, tìm hiểu phân tích tình hình cơng nợ cơng ty thể qua phân tích số tài liên quan đến tình hình cơng nợ tình hình ng tốn cơng ty quan 03 năm 2016-2018 Để từ có nhận xét ưu điểm, nhược điểm đưa số biện pháp nhằm nâng cao cơng tác kế tốn ườ cơng nợ tình hình cơng nợ cơng ty Tr III.2/ Kiến nghị Do thời gian nghiên cứu ngắn nên đề tài nhiều hạn chế, thiếu sót như: - Về số liệu cơng ty tìm hiểu, nghiên cứu số, số liệu cơng ty, khơng tìm hiểu thêm số liệu bình quân ngành 101 Luan van - Về phân tích tình hình cơng nợ dựa vào số tài để phân tích, chưa tìm hiểu thêm mơ hình hay phương pháp phân tích khác Góp phần cho đề tài nghiên cứu đạt kết tốt tiến hành nghiên cứu, sâu tìm hiểu thêm vấn đề sau: uế - So sánh số liệu cơng ty với số liệu bình qn ngành để thấy tế H công ty vị trí nào, cần cố gắng phát triển Từ có sách, hoạch định đắn để phát triển, mở rộng quy mô, thị trường tiêu thụ - Tìm hiểu thêm số biện pháp, mơ hình phương pháp quản lý công nợ để việc công nợ khoản phải thu, khoản phải trả thực tốt Đặc biệt liên h quan đến việc phân tích tình hình cơng nợ ngồi việc sử dụng số tài in sử dụng thêm mơ hình để phân tích giúp nhà quản lý nắm rõ hơn, xác cK tình hình cơng nợ tình hình hoạt động cơng ty Từ đó, có biện pháp phù hợp để cải thiện tình hình Cơng tác kế tốn cơng nợ doanh nghiệp phần hành rộng đa họ dạng, tương đối khó Vì thế, kế tốn cơng nợ thường chịu ảnh hưởng tác động nhiều yếu tố bên bên ngồi Vì vậy, cần có nhiều thời gian nghiên Đ ại cứu, sâu tìm hiểu, tìm kiếm nhiều số liệu liên quan, tích lũy nhiều kiến thức kinh nghiệm để tập trung phân tích đánh giá cách xác tình hình cơng nợ doanh nghiệp Nếu thực điều kết đánh giá ng đề tài hồn thiện xác hơn, phản ánh rõ tình hình doang nghiệp hỗ trợ phần việc quản lý định Ban lãnh đạo Tr ườ doanh nghiệp 102 Luan van DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2016), Chế độ kế tốn doanh nghiệp ( ban hành theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC, ngày 28/06/2016 Bộ tài chính) uế PGS.TS Võ Văn Nhị (2010), Kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Nguyễn Tấn Bình (2011), Kế tốn tài chính, Nhà xuất Tổng hợp TP.HCM tế H PGS.TS Nguyễn Văn Cơng (2010), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy, Kế tốn tài chính, Nhà xuất h Tài chính, Hà Nội in Tham khảo khóa luận đề tài anh chị khóa trước như: cK - Nguyễn Trần Minh Thư (2018), “Thực trạng cơng tác kế tốn cơng nợ phân tích tình hình cơng nợ Cơng ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế” họ - Trương Thị Thanh Thảo (2018), “Kế tốn cơng nợ phân tích tình hình cơng nợ Cơng ty Cổ phần Tư vấn xây dựng số Thừa Thiên Huế” Đ ại Một số trang web: - https://thongtindoanhnghiep.co/3300350579-cong-ty-tnhh-minh-hoa - Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng”, tài khoản 331 “Phải trả ngườ bán”, ng tài khoản 334 “Phải trả người lao động” https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanhnghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho- ườ va-vua-284997.aspx Tr - http://noithatminhhoa.com - https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-165-2002- QD-BTC-sau-06-chuan-muc-ke-toan-Viet-Nam-50537.aspx -https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-161-2007-TTBTC-thuc-hien-16-chuan-muc-ke-toan-theo-Quyet-dinh-149-2001-QD-BTC-1652002-QD-BTC-234-2003-QD-BTC/61421/noi-dung.aspx 103 Luan van PHỤ LỤC Phụ lục 01: Bảng báo giá MINH HỊA CƠNG TY TNHH MINH HỊA CHUN CUNG CẤP, TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN PHỊNG VÀ TRƯỜNG HỌC uế ĐẠI LÝ CẤP HÒA PHÁT TẠI THỪA THIÊN HUẾ VÀ CÁC HÀNG NHẬP NGOẠI ĐỊA CHỈ: 18 HÀ NỘI THÀNH PHỐ HUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DECOR FAX: 0234.3839899 tế H ĐT: 0234.3823989 MINH HÒA Huế, ngày 26 tháng 11 năm 2018 in h BẢNG BÁO GIÁ cK Kính gửi: NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VN- CN H QUẢNG ĐIỀN Cơng ty xin trân trọng gửi đến quý quan, khách hàng bảng báo giá với nội dung họ trên: Tên hàng quy cách Đ ại STT ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 5.300.000 10.600.000 Ghế phòng chờ có chân, đệm inox khung giằng đỡ đệm thép sơn tĩnh điện, có chỗ Dãy 02 ng ngồi ườ Kt: 2900 650 500 mm TỔNG 10.600.000 Tr Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn Ghi chú: - Giá bao gồm hóa đơn GTGT chi phí vận chuyển lắp ráp TP Huế - Có giá trị vịng 30 ngày kể từ ngày báo giá Phòng kinh doanh Lê Xuân Hải Luan van Phụ lục 02: Hợp đồng kinh tế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc    - uế HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số: 277/2018/HDKT Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H - Căn Bộ luật dân số: 91/2015/QH13 nước CHXHCN Việt Nam, quốc hội nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2017 - Căn luật thương mại quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 - Căn nhu cầu khả hai bên Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2018 Chúng tơi gồm có: BÊN MUA (BÊN A): NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN Đại diện: Ông Phạm Biểu Chức vụ: P.Giám đốc Địa chỉ: 02 Trần Đạo Tiềm- Thị Trấn Sịa- Huyện Quảng Điền- Tỉnh Thừa Thiên Huế Mã số thuế: 0100686174-288 Điện thoại: 02343555179 Fax: 0234……… BÊN BÁN (BÊN B): CƠNG TY TNHH MINH HỊA Đại diện: Ông Phan Nhật Minh Chức vụ: P.Giám đốc Địa chỉ: 18 Hà Nội- Thành phố Huế Điện thoại: 0234 3823989 Fax: 0234 3839899 Mã số thuế: 3300350579 Tài khoản số: 4000 211 001199 Ngân Hàng NN&PTNT Chi Nhánh Thừa Thiên Huế Sau bàn bạc, thỏa thuận, đến thống với điều khoản sau: * Điều 1: Bên B đồng ý ký hợp đồng bán hàng cho bên A yêu cầu sau: Số STT Tên tài sản ĐVT Đơn giá Thành tiền lượng Ghế phịng chờ có chân, đệm inox khung giằng đỡ đệm thép sơn tĩnh điện, có chỗ Dãy 02 5.300.000 10.600.000 ngồi Kt: 2900× 650× 500 mm Tổng cộng: 10.600.000 Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm ngàn đồng / Giá bao gồm thuế VAT cước vận chuyển, chi phí lắp đặt đến đơn vị Luan van Tr ườ ng Đ ại Phạm Biểu họ cK in h tế H uế * Điều 2: Thời gian địa điểm giao hàng Thời gain giao hàng: tử 7-10 ngày sau bên A chuyển khoản cho bên B 100% tiền hàng Địa điểm giao hàng: 02 Trần Đạo Tiềm- Thị Trấn Sịa- Huyện Quảng Điền- Tỉnh Thừa Thiên Huế * Điều 3: Phương thức toán Giá trị hợp đồng: 10.600.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm ngàn đồng./.) Bên A toán tiền mặt chuyển khoản 100% số tiền cho bên B sau nhận hóa đơn GTGT bên B Đồng tiền toán: Việt Nam đồng * Điều 4: Trách nhiệm bên Trách nhiệm bên A Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B lắp đặt Thanh toán sau nghiệm thu, nhận bàn giao đầy đủ hàng hóa Trách nhiệm bên B Chịu trách nhiệm lắp đặt hàng hóa đầy đủ; hàng nguyên kiện, hàng mẫu mã tiến độ nêu * Điều 5: Điều khoản chung Hợp đồng sở Pháp lý để hai bên thực Khi có tranh chấp hợp đồng, hai bên chủ động thỏa thuận để tìm cách giải Trong trường hợp khơng thỏa thuận Tịa án tỉnh Thừa Thiên Huế giải kết luận Tòa án sở pháp lý cuối để giải Mọi chi phí cho xử lý tranh chấp bên thua chịu Hợp đồng lập thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Luan van Phan Nhật Minh Phụ lục 03: Biên bàn giao đưa vào sử dụng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc uế BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG in h tế H Hôm này, ngày 30 tháng 11 năm 2018, ………………………………., hội đồng chúng tơi gồm có: I BÊN MUA (BÊN A): NGÂN HÀNG NN&PTNT VN- CN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN Đại diện : Ông/ bà………………… Chức vụ: …………………… Đại diện : Ông/ bà………………… Chức vụ: …………………… Đại diện : Ông/ bà………………… Chức vụ: …………………… Địa : 02 Trần Đạo Tiềm- Thị trấn Sịa- Huyện Quảng Điền- TTH cK II BÊN BÁN (BÊN B): CƠNG TY TNHH MINH HỊA Đại diện : Ơng LÊ XUÂN HẢI Chức vụ: Trưởng phòng KD ng Đ ại họ Địa chỉ: 18 Hà Nội – Thành phố Huế Điện thoại: 0234.3823989 Fax: 0234.383989 Mã số thuế: 3300350579 Hai bên tiến hành bàn giao hàng hóa với nội dung sau: STT Tên hàng quy cách ĐVT SL Ghi Ghế phịng chờ có chân, đệm inox khung giằng đỡ đệm thép sơn tĩnh điện, có Dãy 02 chỗ ngồi Kt: 2900× 650× 500 mm Tr ườ Bên B tiến hàng giao nhận hàng, bàn giao cho bên A với số lượng hàng hóa Hàng mới, đảm bảo quy cách chất lượng Đạt yêu cầu Hai bên trí bàn giao đưa vào sử dụng hàng hóa Hội đồng trí với nội dung ký tên Biên lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý nhau./ ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Nguyễn Văn Đạt Lê Xuân Hải Luan van Phụ lục 04: Biên nghiệm thu lý hợp đồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc uế BIÊN BẢN NGHIỆM THU & THANH LÝ HỢP ĐỒNG tế H - Căn Hợp đồng kinh tế số 277/2018/HDKT ngày / / 2018 việc cung cấp Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Quảng Điền Cơng ty TNHH Minh Hịa Nơng Thơn Việt Nam – Chi Nhánh Huyện Quảng Điền in Chúng gồn có: h Hơm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2018, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển cK BÊN MUA (BÊN A): NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN : Ông Phạm Biếu Địa : 02 Trần Đạo Tiềm- Thị Trấn Sịa- Huyện Quảng Điền- Tỉnh Thừa Thiên Huế họ Đại diện Chức vụ: P.Giám đốc Mã số thuế : 0100686174-288 Điện thoai : 0.2343555179 Fax: 0234…………… Đ ại BÊN BÁN (BÊN B): CƠNG TY TNHH MINH HỊA Đại diện : Ông Phan Nhật Minh Địa : 18 Hà Nội- Thành Phố Huế Fax: 0234.3839899 ng Điện thoại : 0234.3823989 Chức vụ: P.Giám đốc Mã số thuế : 3300350579 ườ Tài khoản sổ: 4000 211 001199 Ngân Hàng NN&PTNT Chi Nhánh Thừa Thiên Huế - Căn thực tế số lượng hàng hóa nội thất mà Cơng ty TNHH Minh Hịa giao lắp đặt cho Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thông Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Tr Quảng Điền Hội đồng thống nghiệm thu lý hợp đồng với nội dung sau: I Phần nghiệm thu toán: Về chất lượng sản phẩm: - Bên B tiến hành lắp đặt hoàn thiện theo mẫu mã mà bên A đẫ chọn Luan van - Hàng mới, quy cách, chất lượng chủng loại theo hợp đồng Đạt yêu cầu Về số lượng hàng hóa thực tế giao: STT Tên tài sản ĐVT Số lượng Theo HĐ Theo thực tế khung giằng đỡ đệm thép sơn tĩnh Dãy điện, có chỗ ngồi 02 02 tế H uế Ghế phòng chờ có chân, đệm inox Kt: 2900× 650× 500 mm II Phần lý hợp đồng: - Tổng giá trị hợp đồng bao gồm thuế GTGT: 10.600.000 đồng h - Tổng giá trị thực tế bên B giao cho bên A: 10.600.000 đồng in - Số tiền thực tế bên A toán cho bên B: 10.600.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm ngàn đồng./.) cK III/ Thỏa thuân: Hai bên đồng ý nghiệm thu, bàn giao Tổng giá trị thực tế bên A toán cho bên B là: 10.600.000 đồng họ (Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm ngàn đồng./.) Hai bên thống lý hợp đồng số 277/2018/HĐKT Đ ại Hợp đồng kinh tế 277/2018/HĐKT việc cung cấp hàng nội thất Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Quảng Điền Công ty TNHH Minh Hòa hết hiệu lực sau bên B hoàn thành việc giao hàng bên A bên A toán đầy đủ số tiền hợp đồng cho bên B ng Biên lập thành 03 bản, bên A giữ 02 bản- bên B giữ 01 có giá trị Pháp lý Tr ườ nhau./ ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Nguyễn Văn Đạt Phan Nhật Minh Luan van Phụ lục 05: Phiếu xuất kho Cơng ty TNHH Minh Hịa 18 Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫu só: 02- VT (Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT- BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) uế PHIẾU XUẤT KHO họ cK in h tế H Ngày 01 tháng 12 năm 2018 Nợ: 632 Số: 2082 Có: 1561.1 - Họ tên người nhận hàng: Ngân Hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Huyện Quảng Điền - Địa (bộ phận): 02 Trần Đạo Tiềm- Thị Trấn Sịa- Huyện Quảng Điền- Tỉnh Thừa Thiên Huế - Lý xuất kho: Xuất kho bán hàng Ngân Hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Huyện Quảng Điền - Xuất kho (ngăn lô): Kho hàng hóa Địa điểm:………………… Tên, nhãn hiệu, Số lượng quy cách, phẩm Đơn ST Thành chất vật tư, Mã số vị Đơn giá Yêu Thực T tiền dụng cụ sản tính cầu xuất phẩm, hàng hóa A B C D Ghế chờ G3SHNS Dãy 2,00 3.590.909,00 7.181.818 Cộng 7.181.818 Đ ại - Tổng số tiền (Viết chữ): Bảy triệu trăm tám mươi mốt nghìn tám trăm mười tám đồng chẵn - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 01 tháng 12 năm 2018 Người nhận hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Tr ườ ng Người lập phiếu Luan van Kế tốn trưởng (Hoặc phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 06: Phiếu nhập kho Cơng ty TNHH Minh Hịa Mẫu só: 01- VT 18 Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT- BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) uế Tỉnh Thừa Thiên Huế PHIẾU NHẬP KHO Số: 2147 Nợ: 1561.1 tế H Ngày 04 tháng 12 năm 2018 Có: 331 - Họ tên giao: CTCP Đầu Tư Thương Mại Việt May - Theo hóa đơn số 0002147 ngày 04 tháng 12 năm 2018 CTCP Đầu Tư Thương Mại Việt h May Số lượng Đơn vị tính cK Mã số D Cái Cái Cái Cái Cái họ C BO1,8RB BO16 RB GDBRB KGHN1RB GS12001RB Đ ại Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm STT chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa A B Bàn oval 1,8 RB Bàn Oval 1,6RB Ghế đầu bò RB Kệ giày HN1RB Ghế S12001RB Cộng Địa điểm:………………… in - Nhập kho: Kho hàng hóa Theo chứng từ 1,00 1,00 14,00 1,00 8,00 Thực nhập Đơn giá Thành tiền 3.272.727,00 2.845.455,00 745.454,57 4.309.091,00 718.181,75 3.272.727 2.845.455 10.436.364 4.309.091 5.745.454 26.609.091 ng - Tổng số tiền (Viết chữ): Hai mươi sáu triệu sáu trăm linh chín ngìn khơng trăn chín mươi mốt đồng chẵn ườ - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 04 tháng 12 năm 2018 Người giao hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Tr Người lập phiếu Kế toán trưởng (Hoặc phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Luan van ... cao công Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tác kế toán tình hình cơng nợ Cơng ty TNHH Minh Hịa 29 Luan van CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG NỢ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CƠNG NỢ TẠI CƠNG TY TNHH MINH. .. phân tích tình hình cơng nợ 22 v Luan van CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG NỢ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CƠNG NỢ TẠI CƠNG TY TNHH MINH HÒA 30 2.1/ Tổng quan Cơng ty TNHH. .. tài thực trạng cơng tác kế tốn cơng nợ phân tích tình hình công nợ cũ, nhiên công ty mà tơi thực tập – Cơng ty TNHH Minh Hịa có người Tr thực tập vị trí kế tốn chưa sâu tìm hiểu đề tài công nợ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn tốt nghiệp) thực trạng công tác kế toán công nợ và phân tích tình hình công nợ tại công ty tnhh minh hòa thừa thiên huế,