0

Hsg tin12 dongthap 2019 2020

2 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 16:43

Lời giải đề thi HSG Tin 12 Đồng Tháp 2019 2020 (Mang tính chất tham khảo) Câu 1 Đánh dấu, cho i chạy từ 1 đến số chưa được đánh dấu O(n) Câu 2 Bài toán cái túi, quy hoạch động, với số lượng không giới hạn Gọi Fi là. HSG_Tin12_Đồng Tháp_2019_2020 Câu 1: (Mang tính chất tham khảo) -Đánh dấu, cho i chạy từ đến số chưa đánh dấu O(n) int C2(){ cin >> n; for (int i = 1; i x; a[x] = 1; } int ans = 1; while (a[ans] == 1){ ans ++; } return ans; } Câu 2: Bài toán túi, quy hoạch động, với số lượng không giới hạn -Gọi F[i] giá trị tốt thõa mãn khối lượng i, xét mặt hàng thứ j O(m.n) => Kết quả: F[m] int result(){ for (int i = 1; i> n >> s >> t; for (int i=0; i x[i] >> y[i]; Head[x[i]]++; Head[y[i]]++; } } -Hàm khởi tạo: avail[i]= true chưa xét, ngược lại void Init(){ for (int i=2; i
- Xem thêm -

Xem thêm: Hsg tin12 dongthap 2019 2020,