0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

86 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 16:30

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI VĂN CHÂU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HUẾ 2018 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI VĂN CHÂU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 8850103 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM HỮU TỴ HUẾ 2018 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi “Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng”.Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Các số liệu sử dụng, kết nghiên cứu nêu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn địa bàn nghiên cứu Các kết chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Luận văn Bùi Văn Châu PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực thân, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, q thầy giáo trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế Khoa Tài ngun Đất Mơi trường Nơng nghiệp; Phịng Đào tạo Sau đại học truyền đạt cho kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn đến TS Phạm Hữu Tỵ, ngườihướng dẫn khoa học, tận tình, chu đáo Thầy giúp đỡ tơi nhiều q trình hình thành ý tưởng hồn thiện luận văn này.Xin trân trọng gửi tới q Thầy, Cơ lịng biết ơn sâu sắc tình cảm q mến Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập thể cá nhân: UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng UBND phường địa bàn quận Liên Chiểu, Phịng Tài ngun Mơi trường quận Liên Chiểu, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng,Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên Mơi trường thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Văn phịng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu bạn bè,đồng nghiệpđã giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện cung cấp số liệu để tơi hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn tới người thân, bạn bè góp ý, động viên giúp đỡ tơi vật chất lẫn tinh thần trình thực đề tài Liên chiểu, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Văn Châu PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma iii TÓM TẮT Nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tình hình đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” + Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quận Liên Chiểu sau Luật đất đai 2013 có hiệu lực, sở tìm khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân quận Liên chiểu + Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu trình cấp giấy chứng nhận QSD đất sau Luật đất đai 2013 có hiệu lực - Khảo sát thực trạng cấp giấy, đánh giá hồ sơ địa chính, đồ địa chính, tài liệu, số liệu, đồ thời kỳ quận Liên Chiểu Thu thập tài liệu, số liệu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quận Liên Chiểu - Phân tích thuận lợi, khó khăn ngun nhân ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề xuất số giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quận Liên Chiểu Kết nghiên cứu: + Công tác quản lý sử dụng đất đai địa bàn quận Liên Chiểu ngày vào nề nếp, đồng thời xem mơ hình cần nhân rộng Kết này nhờ lãnh đạo, đạo kịp thời cấp ủy Đảng, động, sáng tạo cấp quyền, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm tổ chức đoàn thể đồng thuận tầng lớp nhân dân Thông qua việc tuyên truyền pháp luật đất đai, triển khai hoạt động cải cách hành q trình thực quyền người sử dụng đất nhận thức tổ chức cá nhân chấp hành Luật Đất đai nâng lên rõ rệt đạt hiệu cao Các quan thực quản lý nhà nước đất đai ngày tăng cường nhân lực trang thiết bị phục vụ hoạt động Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu tình hình + Về tình hình đăng ký biến động đất đai đất quận Liên Chiểu giai đoạn từ năm 2014 – 2017 thể sau:Cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại: Giai đoạn 2014 - 2015 có xu hướng giảm giai đoạn 2015 - 2016 có xu hướng tăng mạnh, năm 2017 số lượng hồ sơ cấp lần đầu so với năm 2016.Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế: Giai đoạn 2014 - 2017 số lượng hồ sơ có xu hướng tăng Tách thửa, hợp thửa, đăng ký chấp, xóa chấp, gia hạn, đính chính: Giai đoạn 2014 - 2015 có xu hướng giảm giai đoạn 2015 - 2017 có xu hướng tăng mạnh.Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Đây cơng tác đăng ký có số lượng hồ sơ so với số lượng hồ sơ đăng ký khác So sánh qua năm số lượng hồ sơ có tăng, giảm; PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma iv nhiên mức độ biến thiên không nhiều nhu cầu thực tiễn người sử dụng đất chưa cao + Về tiến độ thực hoạt động đăng ký:Với nhiều nổ lực, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu giải hồ sơ đăng ký theo tiến độ Tuy nhiên, cịn có số hạn chế giải hồ sơ chậm trễ số lượng hồ sơ tăng lên đột biến, mức độ xử lý hồ sơ phức tạp, qua nhiều khâu kiểm tra dẫn đến trình ký chậm, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cao Ngoài ra, việc lập chỉnh lý hồ sơ địa chưa kịp thời, số liệu chỉnh lý cấp chưa đồng nhất, mang tính hình thức chưa đầy đủ nội dung ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất + Về đánh giá người dân công tác đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất: - Trường hợp người dân đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất: Việc giải hồ sơ tốt cho người dân, người dân lại nhiều lần Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy thủ tục đăng ký rườm rà, phức tạp, nhiều giấy tờ Việc giải hồ sơ hẹn, nhiên 16% cho hồ sơ thường trễ hẹn Thái độ phục vụ cán xử lý hồ sơ văn phòng đăng ký đất đai tốt, 25% cho thái độ phục vụ chưa tốt xử lý hồ sơ họ Có 58% cho rằng, việc cơng khai qui trình, biểu mẫu thủ tục rõ ràng, nhiên 16% cho rẳng chưa rõ ràng Qua điều tra phát rằng, có 16% cho họ phải tốn chi phí nhiều so với khoản qui định thực hồ sơ - Trường hợp người dân chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất: Qua nghiên cứu cho thấy, có 65% hộ gia đình làm thủ tục đăng ký, nhiên chưa cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Trong hộ điều tra, có đến 18% hộ gia đình chưa đăng ký để cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Nguyên nhân chủ yếu hộ gia đình khơng làm thủ tục đăng ký cấp GCN QSDĐ Đối với hồ sơ làm thủ tục đăng ký mà chưa cấp chủ yếu đất không phù hợp quy hoạch (16,7%), đất chuyển nhượng khơng có giấy tờ hợp pháp (11,7%), đất chuyển nhượng khơng có giấy tờ (11,7%), đất tự khai hoang, chưa đăng ký hồ sơ địa (10%) Lý tranh chấp đất đai chiếm 5% ranh giới không rõ ràng chiếm 8,3% Qua kết nghiên cứu trên, đề tài đưa giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng người dân đăng ký đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu chung mục tiêu cụ thể đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn CHƯƠNG 1TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1.Một số vấn đề hồ sơ địa 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước đất đai 1.1.3 Khái niệm liên quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.1.4 Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất 19 1.1.5 Vai trò pháp luật đất đai hoạt động cấp GCNQSDĐ 24 1.1.6 Cơ sở pháp lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 29 1.2.1 Công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số nước giới 29 1.2.2 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước 32 1.3 NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 35 CHƯƠNG 2ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 38 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 38 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma vi 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.3.1 Điều tra thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp: 38 2.3.2 Điều tra thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp: 39 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 39 CHƯƠNG 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT Ở QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 41 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 41 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 45 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 49 3.1.4 Tình hình thực Luật sách đất đai địa bàn Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 49 a Công tác qui hoạch thực qui hoạch sử dụng đất 52 b Công tác tài đất đai 52 c Công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đất đai 52 d Đánh giá chung 53 3.1.5 Hiện trạng sử dụng đất biến động sử dụng đất từ 1/1/ 2014 đến 1/1/2017 53 3.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CƠNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐẤT TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2014-2017 55 3.2.1 Về máy tổ chức chức nhiệm vụ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu 55 3.2.2 Số lượng trình độ chun mơn viên chức, người lao động Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu 55 3.2.3 Tình hình đăng ký đất đai địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 20142017 56 3.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GCNQSDĐ TẠI 03 PHƯỜNG: HÒA MINH, HÒA KHÁNH BẮC, HÒA HIỆP BẮC 61 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma vii 3.3.1 Đánh giá hộ gia đình đăng ký cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 61 3.3.2 Đánh giá hộ gia đình chưa cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 63 3.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐẤT Ở TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU 64 3.4.1 Về sở vật chất 64 3.4.2 Về công tác đạo 65 3.4.3 Về đội ngũ cán 65 3.4.4 Về ứng dụng công nghệ thông tin công tác cấp giấy chứng nhận 65 3.4.5 Về tài 66 3.4.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước đất đai quận Liên Chiểu 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 1.KẾT LUẬN 67 2.KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 73 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Chú giải BQ Bình quân BNV Bộ nội vụ BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BTP Bộ tư pháp CP Chính phủ CT Chỉ thị CV Cơng văn DN Doanh nghiệp ĐC Địa ĐKTK Đăng ký thống kê ĐTNN Đầu tư nước GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KCN Khu công nghiệp KD Kinh doanh NĐ-CP Nghị định - Chính phủ NTTS Ni trồng thủy sản QĐ Quyết định QH Quốc hội SP Sản phẩm SX Sản xuất STNMT Sở Tài nguyên Mơi trường TCĐC Tổng cục địa TT Thơng tư TTLT Thông tư liên tịch TTg Thủ tướng UBND Ủy ban nhân dân VPĐK Văn phòng đăng ký PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the waterma ... BÙI VĂN CHÂU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC... dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. ” Nói cách khác, giấy chứng nhận quyền. .. 1/1/2017 53 3.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CƠNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐẤT TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng,