0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.

106 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:43

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI VŨ QUANG HUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI VŨ QUANG HUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ THỊ THANH VÂN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Vũ Quang Huy i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Thủy lợi, cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế quản lý, phòng Đào tạo đại học sau đại học giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn cô hướng dẫn – PGS.TS Ngô Thị Thanh Vân hết lịng hướng dẫn, bảo tận tình để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả việc thu thập thơng tin, tài liệu q trình thực luận văn Những lời sau cùng, tác giả xin dành cho gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp phòng, quan chia sẻ khó khăn, quan tâm ủng hộ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trong trình thực luận văn tác giả cố gắng nỗ lực nhiều hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo nên khơng thể tránh sai sót Tác giả xin trân trọng mong tiếp thu ý kiến đóng góp, bảo thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Vũ Quang Huy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phân loại 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 1.2 Nội dung, phương pháp đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Nội dung hiệu sản xuất kinh doanh 1.2.2 Phương pháp đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 10 1.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 19 1.3.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 19 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 21 1.4 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 23 1.4.1 Những kinh nghiệm 23 1.4.2 Những học rút từ thực tiễn 26 1.5 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 27 1.5.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 27 1.5.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG .31 2.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 31 2.1.1 Quá trình hình thành 31 iii 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 32 2.2 Thực trạng sản xuất kinh doanh Công ty từ năm 2015 đến năm 2017 36 2.2.1 Tình hình đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng 36 2.2.2 Kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng 37 2.3 Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 38 2.3.1 Các tiêu hiệu sản xuất kinh doanh 38 2.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 54 2.4 Những kết đạt được, tồn nguyên nhân 58 2.4.1 Những kết đạt 58 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG 65 3.1 Định hướng phát triển SXKD Công ty năm tới 65 3.2 Căn nguyên tắc đề xuất giải pháp 66 3.2.1 Căn đề xuất giải pháp 66 3.2.2 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 66 3.3 Đề xuất số giải pháp tăng cường hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 67 3.3.1 Hồn thiện tổ chức máy Cơng ty 67 3.3.2 Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh 72 3.3.3 Giảm chi phí tăng chất lượng cơng trình 76 3.3.4 Mở rộng thị trường kinh doanh sang lĩnh vực khác 89 3.3.5 Lựa chọn hoạt động kinh doanh có hiệu 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tổng hợp số máy móc thiết bị Cơng ty 36 Bảng 2 Tình hình đầu tư sở vật chất Cơng ty giai đoạn 2015-2017 .37 Bảng Báo cáo kết hoạt động SXKD Công ty từ 2015 đến 2017 .38 Bảng Bảng cân đối kế tốn Cơng ty (Đơn vị tính: 106 đồng) 41 Bảng Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản cố định Công ty 42 Bảng Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản lưu động Công ty .43 Bảng Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn cố định Công ty 45 Bảng Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty 47 Bảng Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng lao động Công ty 48 Bảng 10 Kết cấu chi phí Cơng ty từ năm 2015-2017 49 Bảng 11 Hiệu sử dụng chi phí Cơng ty 50 Bảng 12 Tỷ suất sinh lời doanh thu năm 2015-2017 52 Bảng 13 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản Công ty 53 Bảng 14 Tỷ suất sinh lợi vốn Công ty 54 Bảng 15 Tổng hợp số liệu số tiêu phản ánh hiệu kinh doanh Công ty qua năm 2015-2017 58 Bảng 16 Hệ số khả toán công ty 60 Bảng 17 Chất lượng nguồn nhân lực Công ty 62 Biểu đồ Biểu đồ doanh thu qua năm 2015 - 2017 51 Biểu đồ 2 Biểu đồ số lao động công ty giai đoạn 2015 -2017.……………… 62 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt : Tên đầy đủ CNV : Cơng nhân viên CPSX : Chi phí sản xuất ĐVT : Đơn vị tính GĐ : Giám đốc GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT : Hội đồng quản trị KHKT : Kế hoạch kỹ thuật KQSX : Kết sản xuất LĐ : Lao động NSLĐ : Năng suất lao động PGĐ : Phó giám đốc SP : Sản phẩm SX : Sản xuất SXKD : Sản xuất kinh doanh TCHC : Tổ chức hành TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động TVGS : Tư vấn giám sát TVTK : Tư vấn thiết kế VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động vi + Tính tốn định mức hao phí vật liệu Định mức hao phí vật liệu cần thiết để hoàn thành đơn vị khối lượng công tác kết cấu xây dựng kể hao hụt vật liệu phép trình thi cơng, gồm: - Vật liệu chủ yếu (chính): cát, đá, xi măng, gạch ngói, sắt thép, cơng tác bê tông, xây, cốt thép, sản xuất kết cấu, loại vật liệu có giá trị cao chiếm tỷ trọng lớn đơn vị khối lượng kết cấu qui định mức vật tính theo đơn vị đo lường thơng thường - Vật liệu khác (phụ): xà phòng, dầu nhờn, giẻ lau, loại vật liệu có giá trị nhỏ, khó định lượng chiếm tỷ trọng đơn vị khối lượng kết cấu qui định mức tỷ lệ phần trăm so với chi phí loại vật liệu Định mức hao phí vật liệu xác định sở định mức vật liệu cơng bố tính tốn theo ba phương pháp nêu Tính tốn hao phí vật liệu chủ yếu Công thức tổng quát xác định định mức hao phí vật liệu (VL) định mức xây dựng là: VL = QV x Khh + QV LC x KLC x Ktđ (3.1) Trong đó: QV: Số lượng vật liệu sử dụng cho thành phần công việc định mức (trừ vật liệu luân chuyển), tính tốn theo ba phương pháp trên; Đối với vật liệu cấu thành nên sản phẩm theo thiết kế số lượng vật liệu xác định từ tiêu chuẩn thiết kế, ví dụ bê tơng tính theo mác vữa đá dăm, cát, xi măng, nước tính từ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN), tiêu chuẩn cơng trình, Đối với vật liệu phục vụ thi công theo thiết kế biện pháp tổ chức thi công xác định theo kỹ thuật thi công số lần luân chuyển theo định mức vật tư cơng bố tính tốn trường hợp chưa có định mức vật tư 82 - QVLC: Số lượng vật liệu luân chuyển (ván khuôn, giàn giáo, cầu công tác ) sử dụng cho thành phần cơng việc định mức tính toán theo ba phương pháp trên; - Khh: Định mức tỷ lệ hao hụt vật liệu phép thi công: Khh = + Ht/c (3.2) Ht/c: Định mức hao hụt vật liệu thi công theo quy định định mức vật tư công bố, theo khảo sát, theo thực tế công trình tương tự, theo kinh nghiệm chuyên gia tổ chức chuyên môn nghiệp vụ vật tư chưa có định mức Định mức hao hụt qui định cho loại vật liệu rời, vật liệu bán thành phẩm (vữa xây, vữa bê tông) cấu kiện (cọc, dầm đúc sẵn) - KLC: Hệ số luân chuyển loại vật liệu cần phải luân chuyển quy định định mức sử dụng vật tư Đối với vật liệu khơng ln chuyển KLC=1 Đối với vật liệu luân chuyển KLC < Hệ số luân chuyển vật liệu luân chuyển xác định theo công thức sau: KLC = h x (n-1) +2/2n (3.3) Trong đó: - h: Tỷ lệ bù hao hụt từ lần thứ trở đi; - n: Số lần sử dụng vật liệu luân chuyển (n > 1); - Ktđ: Hệ số sử dụng thời gian tiến độ thi cơng cơng trình hệ số phản ánh việc huy động không thường xuyên tối đa lượng vật liệu để hồn thành cơng tác xây dựng theo tiến độ Hệ số ảnh hưởng đến vật liệu luân chuyển, ví dụ huy động giàn giáo, cốp pha, chống, Khi biện pháp thi cơng sử dụng lần nhiều lần bổ sung thêm hệ số cho phù hợp với điều kiện xây dựng cơng trình Hệ số tính theo tiến độ, biện pháp thi cơng theo kinh nghiệm tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ 83 Tính tốn hao phí vật liệu khác Đối với loại vật liệu khác (phụ) định mức tỷ lệ phần trăm so với tổng chi phí loại vật liệu định lượng định mức xây dựng xác định theo loại công việc, theo số liệu kinh nghiệm chuyên gia định mức cơng trình tương tự + Tính tốn định mức hao phí lao động Định mức hao phí lao động định mức xây dựng xác định định mức lao động sở (thi công) công bố tính tốn theo ba phương pháp - Đơn vị tính định mức lao động sở cơng - Đơn vị tính định mức lao động định mức xây dựng ngày cơng Mức hao phí lao động xác định theo công thức tổng quát: NC =  (tgđm x Kcđđ) x 1/8 (3.4) Trong đó: - tgđm : Định mức lao động sở, mức hao phí lao động trực tiếp xây dựng cho đơn vị tính khối lượng công tác kết cấu xây dựng cụ thể; - Kcđđ : Hệ số chuyển đổi định mức xây dựng Hệ số tính từ định mức lao động sở (thi công) chuyển sang định mức xây dựng lấy theo kinh nghiệm nhà chuyên mơn Trị số phụ thuộc vào nhóm cơng tác, loại tổ hợp đơn lẻ hay hỗn hợp mà đưa hệ số khác tuỳ theo loại công tác, yêu cầu kỹ thuật điều kiện thi công cụ thể thường khoảng từ 1,05 -1,3 -1/8: Hệ số chuyển đổi từ định mức công sang định mức ngày cơng + Tính tốn định mức hao phí máy xây dựng 84 Định mức hao phí máy thi công định mức xây dựng xác định sở định mức suất máy thi cơng cơng bố tính tốn theo ba phương pháp Đơn vị tính định mức suất máy thi công máy, ca máy, Tính tốn hao phí máy thi cơng chủ yếu Công thức tổng quát xác định định mức hao phí ca máy, thiết bị xây dựng: M= - QCM x Kcđđ x Kcs (3.5) QCM: Định mức suất thi công ca máy xác định theo ba phương pháp - Kcđđ: Hệ số chuyển đổi định mức xây dựng Hệ số tính từ định mức suất máy thi cơng chuyển sang định mức xây dựng lấy theo kinh nghiệm chuyên gia tổ chức chuyên môn nghiệp vụ Trị số phụ thuộc vào nhóm cơng tác, loại tổ hợp đơn lẻ hay hỗn hợp mà phân hệ số khác tuỳ theo loại công tác, yêu cầu kỹ thuật điều kiện thi công cụ thể thường khoảng từ 1,05 -1,3 -Kcs: Hệ số sử dụng suất hệ số phản ánh việc sử dụng hiệu suất tổ hợp máy dây chuyền liên hợp, hệ số tính tốn theo suất máy thi cơng bước cơng việc có điều chỉnh phù hợp dây chuyền dùng loại máy có suất nhỏ Tính tốn hao phí máy thiết bị xây dựng khác Đối với loại máy thiết bị xây dựng phụ định mức tỷ lệ phần trăm so với tổng chi phí loại máy định lượng định mức xây dựng xác định theo loại công việc theo kinh nghiệm chun gia định mức cơng trình tương tự 85 + Phương pháp Kết hợp phương pháp Khi sử dụng phương pháp này, vận dụng cách tính phương pháp để xác định định mức hao phí vật liệu, nhân cơng máy thi cơng cho cơng tác chưa có hệ thống định mức công bố Bước Lập tiết định mức sở tổng hợp hao phí vật liệu, lao động, máy thi cơng Tập hợp tiết định mức sở tổng hợp khoản mục hao phí vật liệu, nhân công máy thi công Mỗi tiết định mức gồm phần: -Thành phần công việc: qui định rõ, đầy đủ nội dung bước công việc theo thứ tự từ khâu chuẩn bị ban đầu đến kết thúc hồn thành cơng tác kết cấu xây dựng, bao gồm điều kiện biện pháp thi công cụ thể -Bảng định mức khoản mục hao phí: mơ tả rõ tên, chủng loại, qui cách vật liệu chủ yếu công tác kết cấu xây dựng, vật liệu phụ khác; loại thợ; cấp bậc công nhân xây dựng bình qn; tên, loại, cơng suất loại máy, thiết bị thiết bị chủ yếu số máy, thiết bị khác dây chuyền công nghệ thi cơng để thực hồn thành cơng tác kết cấu xây dựng Trong bảng định mức, hao phí vật liệu chủ yếu tính vật, vật liệu phụ tính tỷ lệ phần trăm so với chi phí vật liệu chính; hao phí lao động tính ngày cơng khơng phân chia theo cấp bậc cụ thể mà theo cấp bậc công nhân xây dựng bình qn; hao phí máy, thiết bị chủ yếu tính số ca máy, loại máy khác (máy phụ) tính tỷ lệ phần trăm so với chi phí loại máy, thiết bị chủ yếu b Điều chỉnh định mức chưa phù hợp - Điều chỉnh hao phí vật liệu + Đối với hao phí vật liệu cấu thành nên sản phẩm theo thiết kế qui định, tiêu chuẩn thiết kế cơng trình để tính tốn hiệu chỉnh 86 + Đối với vật liệu biện pháp thi cơng hiệu chỉnh yếu tố thành phần định mức cơng bố theo tính tốn hao phí từ thiết kế biện pháp thi công theo kinh nghiệm chuyên gia tổ chức chuyên môn - Điều chỉnh hao phí nhân cơng -Tăng, giảm thành phần nhân cơng định mức cơng bố tính tốn hao phí theo điều kiện tổ chức thi công theo kinh nghiệm chuyên gia tổ chức chuyên môn - Điều chỉnh hao phí máy thi cơng + Trường hợp thay đổi điều kiện thi công (điều kiện địa hình, khó, dễ, tiến độ nhanh chậm cơng trình, ) tính tốn điều chỉnh tăng, giảm trị số định mức theo điều kiện tổ chức thi công theo kinh nghiệm chuyên gia tổ chức chuyên môn + Trường hợp thay đổi tăng giảm cơng suất máy thi cơng điều chỉnh theo ngun tắc: cơng suất tăng giảm trị số ngược lại Điều kiện thực giải pháp - Lực lượng cán phịng ban có liên quan phải có kiến thức, chun mơn, kinh nghiệm - Cán công trường phải vững vàng tay nghề, có kinh nghiệm, thường xuyên bổ sung, đào tạo nâng cao trình độ chun mơn - Cơng ty phải có khoản ngân sách dành riêng cho việc nghiên cứu xây dựng định mức Dự kiến kết mang lại Hồn thiện định mức thi cơng quan trọng nhằm kiểm sốt chi phí doanh nghiệp xây dựng Nội dung góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi phí giúp cho Cơng ty nâng cao hiệu công tác thi công công trường, thuận lợi với kế tốn tài cơng tác kế hoạch 87 3.3.3.3 Bố trí sử dụng hợp lý, hiệu máy móc cơng trường Căn đề xuất giải pháp Loài người chuyển từ hình thức lao động chân tay sang lao động máy móc thực tiễn chứng minh phát triển khoa học cơng nghệ mang lại lợi ích vơ lớn cho người Vì bố trí sử dụng hiệu máy móc cơng trường đảm bảo cơng tác thi công thực với hiệu cao nhất, tốn chi phí nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng Tại cơng ty có nhiều loại máy móc thiết bị với chủng loại đa dạng chất lượng Mặc dù cơng trình thi cơng nhiều địa điểm khác nhau, lại có cơng trình với quy mơ lớn địi hỏi máy móc đại số cơng trình nhu cầu máy móc Cơng ty chưa đáp ứng Ngồi ý thức trình độ quản lý bảo quản máy móc cịn hạn chế nên máy móc trang thiết bị chưa sử dụng hiệu hợp lý, nhanh hư hỏng gây thiệt hại chi phí cho Cơng ty Nội dung giải pháp Đối với Cơng ty, có đơn vị chun quản lý thi cơng giới chịu trách nhiệm máy móc cơng trình bố trí nhân cơng sử dụng máy cần thiết theo yêu cầu phận lập biện pháp thi công Do việc phối hợp với đơn vị thi công gặp khó khăn đồng thời việc tính chi phí máy cơng trình xác định theo ca máy bố trí xuống cơng trường, khơng biết sử dụng tính chi phí khấu hao Do làm tăng chi phí máy dẫn đến đội giá cơng trình lên Hơn nữa, cơng trình máy móc bố trí khơng hợp lý gây nên tình trạng máy hoạt động không hiệu ca chờ trực tràn lan làm tăng chi phí máy Đứng trước thực trạng lập biện pháp thi công Công ty phải tính tốn bố trí hợp lý máy móc Bên cạnh lập biện pháp thi cơng nên tổ chức, bố trí tổ quản lý máy công trường giao trách nhiệm cho đội trưởng, giám sát công trường quản lý Tổ, người giám sát có nhiệm vụ theo dõi quản lý hoạt động máy móc, làm cơng trình có ý thức sử dụng máy 88 Thứ nữa, việc tổ chức thi công công trường phải thực tốt, bố trí nơi đặt máy móc, thiết bị thi cơng phù hợp, vừa đảm bảo máy móc hoạt động hiệu vừa bảo đảm cho việc bảo quản máy móc tránh hư hỏng khơng đáng có Cùng với việc tổ chức tổ quản lý máy móc cơng trường xí nghiệp quản lý phải thường xun theo dõi tình hình sử dụng, biến động máy cơng trình từ báo cáo với cơng ty để có kế hoạch đầu tư bảo dưỡng Với thiết bị xe máy thi cơng cịn có khả phục hồi, cải tiến nâng cấp, công ty nên có kế hoạch cụ thể để sửa chữa nâng cấp phát động phong trào tự sửa chữa cải tiến nội công ty Đồng thời với thiết bị xe máy q cũ cơng ty xin phép Công ty cho phép lý đề xuất với Công ty xin giữ lại nguồn vốn khấu hao xe máy thiết bị đầu tư để mua sắm thiết bị thay Làm cơng ty vừa làm giảm chi phí sửa chữa thi cơng vừa có thiết bị thay góp phần giảm giá thành tăng tiến độ tránh hỏng hóc xe máy, thiết bị làm đình trệ thi cơng tăng chi phí máy 3.3.4 Mở rộng thị trường kinh doanh sang lĩnh vực khác Trong kinh doanh, ngành nghề vững bền mãi Bất doanh nghiệp sẻ phải đối mặt với thay đổi thị trường có khả vĩnh viễn chìm vào lịch sử Đó sàng lọc khắc nghiệt Khơng có ngoại lệ doanh nghiệp cách chuẩn bị cho thay đổi thị trường Hành động phổ biến để đối mặt với thay đổi, đa dạng hóa sản phẩm thông qua công việc R&D (nghiên cứu phát triển) Đa dạng hóa sản phẩm cách thức để doanh nghiệp đón đầu trào lưu mới, tạo nên sản phẩm để doanh nghiệp không bị bỏ lại với tốc độ thay đổi chóng mặt Nhưng nhiều doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm khơng cách, điều làm thương hiệu lún sâu vào khủng hoảng Hiện ngành nghề Công ty đăng ký kinh doanh gồm lĩnh vực sau: - Xây dựng cơng trình dân dụng - cơng nghiệp, cơng trình giao thông, thuỷ lợi - Phá dỡ 89 - San lấp mặt - Mua bán loại vật liệu xây dựng - Xây dựng cơng trình đường sắt đường - Lắp dựng đường dây trạm biến áp đến 110KV - Kinh doanh bất động sản, - Trồng rừng chăm sóc rừng - Bn bán kim loại quặng kim loại - Kho bãi lưu giữ hàng hóa - Bán bn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Khai thác quặng sắt, - Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác (cho th máy móc, thiết bị xây dựng) Tuy nhiên lĩnh vực hoạt động chủ yếu Công ty xây dựng: thi công xây lắp cơng trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi; kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ xây dựng Việt Nam nước có kinh tế nổi, doanh nghiệp phận quan trọng nhất, đóng góp định đến tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước Hiện nay, Việt Nam thiết lập quan hệ thương mại với 200 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới Trong giai đoạn kinh tế Việt Nam phát triển mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến cạnh tranh doanh nghiệp nước nước ngày khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp cần phải chuyển mình, có chiến lược kinh doanh đắn để khơng ngừng thích ứng bắt nhịp với kinh tế chung Hiện công ty nên mở rộng thị trường kinh doanh bất động sản lĩnh vực cơng ty có thực quy mơ cịn nhỏ Trong thời gian tới Cơng ty 90 nghiên cứu mở rộng ngành nghề với quy mô lớn để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đồng thời tạo nên lớn mạnh cho doanh nghiệp, khẳng định vị thị trường kinh tế hội nhập 3.3.5 Lựa chọn hoạt động kinh doanh có hiệu Để Cơng ty kinh doanh có hiệu việc xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế công ty vận động kinh tế thị trường vô quan trọng Trong chiến lược kinh doanh cần phải xác định rõ ngành nghề kinh doanh mũi nhọn, ngành nghề cần phải đầu tư tập trung cao hơn, doanh thu từ hoạt động mũi nhọn doanh thu cơng ty để trì hoạt động mở rộng đa dạng ngành nghề kinh doanh khác, mở rộng thị phần thị trường kinh tế Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng lâu năm, tạo uy tín thương hiệu thị trường xây dựng tỉnh Thái Nguyên tỉnh lân cận, ngành mũi nhọn cần phải trọng phát triển cách khoa học, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến thi công xây dựng để tăng hiệu sản xuất kinh doanh ngày khẳng định vị lĩnh vực Đối với lĩnh vực xây dựng Công ty cần tập trung mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh cách: -Tăng cường đầu tư trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác thi công để nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng đồng thời rút ngắn thời gian thi công, giảm nhân công lao động thủ công Khi rút ngắn thời gian thi cơng, tăng chất lượng cơng trình lợi nhuận nâng lên Tuy nhiên việc đầu tư máy móc, trang thiết bị cần nhiều kinh phí phải lên kế hoạch cụ thể cân đối nguồn vốn cơng ty -Khơng ngừng nâng cao trình độ nguồn nhân lực công ty, đào tạo đội ngũ kỹ sư tay nghề cao, bắt kịp tiến khoa học kỹ thuật, nhanh nhạy xử lý tình cơng trường Có thể nói chất lượng nguồn nhân lực yếu tố 91 định chất lượng sản phẩm xây dựng Công ty, từ tạo uy tín với Chủ đầu tư, giúp khẳng định vị mở rộng thị trường kinh doanh Cơng ty -Tích cực tham gia đấu thầu gói thầu xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh tỉnh lân cận Cần phải có chiến lược đấu thầu, đội ngũ cán tham gia công tác đấu thầu giàu kinh nghiệm, nghiên cứu gói thầu cách kỹ lưỡng giúp cho tăng hội thắng thầu KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong kinh tế hội nhập phát triển vấn đề cạnh tranh ngày trở nên gay gắt doanh nghiệp gặp phải khó khăn thuận lợi định, vào ngành muộn áp lực cạnh tranh lại lớn Muốn tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có khả nhận biết phát huy tốt nguồn lực sẵn có để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao doanh nghiệp phải xây dựng cho mục tiêu hoạt động kinh doanh Để đạt mục tiêu họ phải vận dụng triệt để cách thức, phương pháp sản xuất kinh doanh, hạ chi phí sản xuất tăng chất lượng cơng trình Chương đưa định hướng chung để phát triển Công ty, đồng thời đưa giải pháp để Cơng ty nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh thời gian tới, là: Hồn thiện tổ chức máy Cơng ty; Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh; Giảm chi phí tăng chất lượng cơng trình; Lựa chọn hoạt động kinh doanh có hiệu quả; Mở rộng thị trường kinh doanh sang lĩnh vực khác Đây giải pháp mang tính chất xương sống để cải thiện tình hình hiệu kinh doanh giai đoạn tới 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt chế thị trường doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh đứng trước khó khăn thử thách lớn việc tìm hướng để tồn phát triển Những khó khăn thử thách giải doanh nghiệp trọng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh hướng thiếu riêng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Dũng mà nhiều doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường Trong chế thị trường ngày nay, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi hay thua lỗ phụ thuộc nhiều vào nguồn lực tổng hợp doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực cho sản xuất kinh doanh trở nên thiếu doanh nghiệp đường tồn phát triển Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh khẳng định xu khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp Đối với Công ty nói chung tồn phát triển gặp khơng khó khăn thử thách Tuy Cơng ty quan tâm, trọng việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh song gặp nhiều khó khăn (khách quan chủ quan) nên nhìn chung hiệu sản xuất kinh doanh Công ty chưa đạt mong muốn Căn vào vấn đề tìm hiểu, tác giả có đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Kiến nghị Tuy nhiên với lượng thơng tin tìm hiểu nên biện pháp có ý nghĩa mức độ định Do trình độ thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tác giả mong nhận giúp đỡ thông cảm thầy Vì tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng 93 góp thầy, để luận văn hồn thiện hơn, góp phần giúp cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt Trong thời gian thực đề tài, tác giả nhận quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn trực tiếp PGS TS Ngô Thị Thanh Vân thầy cô giáo Khoa Kinh tế Quản lý Bên cạnh tác giả nhận giúp đỡ Công ty Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng Tác giả xin chân thành cảm ơn tới người giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Qua luận văn này, tác giả hy vọng kiến nghị, đề xuất áp dụng góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng nói riêng doanh nghiệp tư vấn xây dựng nói chung địa bàn tỉnh Thái Ngun q trình triển khai thực góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày giàu mạnh, phát triển Xin trân trọng cảm ơn! 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Văn Ảnh (2014) với nghiên cứu “Hiệu kinh doanh Công ty cổ phần tập đồn JOC Việt Nam” [2] Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng (2015), Báo cáo tài năm 2015 [3] Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng (2016), Báo cáo tài năm 2016 [4] Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Dũng (2017), Báo cáo tài năm 2017 [5] Nguyễn Văn Cơng (2013), “Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] Phạm Quốc Đạt (2011) với nghiên cứu “Nâng cao hiệu kinh doanh Tổng Công ty cổ phần Khoan dịch vụ khoan dầu khí”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [7] Ignatio Madanhirea, Charles Mbohwab (2016), “Enterprise resource planning (ERP) in improving operational efficiency: Case study” (Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) việc cải thiện hiệu hoạt động: Nghiên cứu điển hình) [8] Nguyễn Hải Sản (2001), “Quản trị tài doanh nghiệp”, NXB Thống kê, Hà Nội [9] Nhâm Văn Toán (2000), “Kinh tế quản trị doanh nghiệp công nghiệp”, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội [10] Phạm Quang Trung (2011), Giáo trình quản trị tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; 95 [11] Nguyễn Bá Uân (2010), Tập giảng Quản lý dự án II, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội; Nguyễn Bá Uân (2016), Tập giảng dùng cho cao học Khóa học quản lý nâng cao, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội; [12] Nguyễn Bá Uân (2016), “Tập giảng dùng cho cao học Khoa học quản lý nâng cao”, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội; [13] Ngô Thị Thanh Vân, Nguyễn Bá Uân, (2006), Kinh tế thủy lợi, NXB Xây dựng, Hà Nội; 96 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI VŨ QUANG HUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY... nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Vũ Quang Huy i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Thủy lợi, cán bộ,... mong tiếp thu ý kiến đóng góp, bảo thầy, cơ, bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Vũ Quang Huy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng.,