0

Chương Ii

1 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 12:13

CHƯƠNG II CÂU HỎI HỆ THỐNG MÔN HỌC 1 Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển? Giải thích tại sao các hoạt động đầu tư phát triển phải được tiến hành đầu tư theo dự án? 2 Trình bày khái niệm, công dụng,[.] CÂU HỎI HỆ THỐNG MÔN HỌC Khái niệm đầu tư đầu tư phát triển? Giải thích hoạt động đầu tư phát triển phải tiến hành đầu tư theo dự án? Trình bày khái niệm, công dụng, phân loại đặc trưng dự án đầu tư ? Lấy dự án đầu tư triển khai thực tế để minh chứng cho đặc trưng này? Nêu giai đoạn chu kỳ dự án đầu tư? Trình bày nội dung, đặc điểm yêu cầu giai đọan? Làm rõ mối quan hệ giai đoạn chu kỳ dự án đầu tư? Trình bày nội dung nghiên cứu giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi nghiên cứu khả thi Làm rõ giống khác giai đoạn nghiên cứu Trình bày cấp độ nghiên cứu dự án đầu tư? Trình bày mối liên hệ cấp độ nghiên cứu Trình bày tìm kiếm hội đầu tư? Hãy chọn ý tưởng đầu tư xác định làm nảy sinh ý tưởng đầu tư Vì vào soạn thảo dự án người ta phải nghiên cứu yếu tố thuộc điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến dự án đầu tư? Trình bày yếu tố thuộc mơi trường vĩ mơ ảnh hưởng đến hình thành thực dự án đầu tư? Cho ví dụ minh hoạ Trình bày khái quát nội dung chủ yếu phân tích khía cạnh thị trường sản phẩm dịch vụ dự án Trong nội dung phân tích đó, theo bạn, nội dung quan trọng nhất? Vì sao? Trình bày nội dung chủ yếu phân tích kỹ thuật dự án đầu tư Trong nội dung phân tích đó, theo bạn, nội dung quan trọng nhất? Vì sao? 10 Khi lập dự án đầu tư, người ta phải nghiên cứu nội dung mặt tổ chức quản lý dự án? 11 Trình bày nội dung cần phân tích đánh giá tính khả thi mặt tài dự án đầu tư? Một dự án đầu tư xem khả thi mặt tài chính? 12 Vai trị cơng thức xác định tỷ suất “r”? 13 Trình bày khái niệm, cơng thức xác định, ưu nhược điểm tiêu đánh giá hiệu tài dự án đầu tư (NPV, T, IRR, B/C)? Nguyên tắc đánh giá hiệu dự án theo tiêu? Vì đánh giá hiệu tài dự án đầu tư người ta phải sử dụng hệ thống tiêu? 14 Trình bày mối liên hệ nội dung phân tích thị trường - kỹ thuật – tài dự án đầu tư? 15 So sánh giống khác phân tích tài & phân tích KTXH dự án đầu tư? 16 Trình bày số tiêu chủ yếu đánh giá hiệu KTXH dự án đầu tư? 17 Trình bày số mơ hình quản lý dự án đầu tư? Điều kiện áp dụng mô hình? Ưu nhược điểm mơ hình quản lý dự án đầu tư?
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương Ii,