0

(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

89 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 11:56

(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ GCADAS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC PHÍA BẮC HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 8850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS CAO DANH THỊNH Hà Nội, 2019 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu nội dung nghiên cứu tơi trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng khoa học Hà Nội, ngày …tháng….năm…… Ngƣời cam đoan (Tác giả ký ghi rõ họ tên) ii BỘ NƠNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT Của ngƣời hƣớng dẫn luận văn thạc sĩ Họ tên người hướng dẫn: Họ tên học viên: Chuyên ngành: Khóa học: Nội dung nhận xét: Tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật: Về lực trình độ chun mơn: Về trình thực đề tài kết luận văn: Đồng ý cho học viên bảo vệ luận văn trước Hội đồng: Có Khơng Hà Nội, ngày … tháng … năm Người nhận xét iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành khố luận, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành khố luận, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Cao Danh Thịnh tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn, Bộ môn Quy hoạch Quản lý đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành khố luận/chun đề Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND thị trấn Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, xã Xuân Lũng - huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Học viên thực iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng I TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình quản lý sử dụng đất 1.1.1 Tình hình trạng sử dụng đất Việt Nam 1.1.2 Tình hình trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu 1.2 Cơ sở khoa học đồ trạng sử dụng đất 1.2.1 Khái niệm đồ trạng 1.2.2 Mục đích đồ trạng sử dụng đất 1.3 Nội dung đồ trạng sử dụng đất 1.3.1 Yếu tố đồ trạng sử dụng đất 1.3.2 Nội dung đồ trạng sử dụng đất 1.3.3 Tỷ lệ đồ trạng sử dụng đất 1.4 Một số phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất 10 1.4.1 Phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa 10 1.4.2 Phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất từ ảnh chụp máy bay, ảnh vệ tinh 11 1.4.3 Phương pháp hiệu chỉnh đồ trạng sử dụng đất từ đồ trạng sử dụng đất chu kỳ trước 13 1.5 Căn pháp lý thành lập đồ trạng sử dụng đất 14 1.6 Mục tiêu nghiên cứu 20 Chƣơng II ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.2 Phạm vi nghiên cứu 20 2.3 Nội dung nghiên cứu 20 2.4 Phương pháp nghiên cứu 21 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 21 2.4.2 Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế 22 v 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 22 2.4.4 Phương pháp chuyên gia Error! Bookmark not defined 2.5 Công nghệ thành lập đồ trạng sử dụng đất 16 2.5.1 Phần mềm Microstation 16 2.5.2 Phần mềm Famis 17 2.5.3 Phần mềm Gcadas 17 Chƣơng III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 23 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 3.2 Tình hình sử dụng đất trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu năm 2018 25 3.3 Ứng dụng phần mềm Microstation gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất khu vực khu vực nghiên cứu năm 2018 29 3.3.1 Thành lập đồ từ đồ địa 29 3.3.2 Tổng quát hóa đồ 37 3.3.3 Biên tập đồ trạng sử dụng đất 44 3.4 Thống kê trạng sử dụng đất từ đồ trạng sử dụng đất năm 2018 58 3.5 Biến động sử dụng đất địa bàn khu vực địa bàn nghiên cứu năm 2018 so với năm 2014 60 3.6 Đánh giá chất lượng đồ trạng sử dụng đất địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ 64 3.7 Một số giải pháp quản lý sử dụng đất 64 3.7.1 Về công tác quản lý đất đai 65 3.7.2 Về việc sử dụng đất có hiệu bền vững 66 3.8 Ứng dụng đồ trạng sử dụng đất công tác quản lý đất đai 67 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT HTSDĐ Hiện trạng sử dụng đất MĐSDĐ Mục đích sử dụng đất QLDĐ Quản lý đất đai BDĐH Bản đồ địa hình CT Chỉ thị TT Thông tư QĐ Quyết định CP Chính phủ BDĐC Bản đồ địa UBND Ủy ban nhân dân TTg Thủ tướng BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Hiện trạng sử dụng đất đai theo MĐ SDĐ nước tính đến ngày 01/01/2014 Bảng 1: Bảng trạng sử dụng đất năm 2014 26 Bảng 3.2: Thống kê diện tích loại đất từ đồ HTSDĐ năm 2016 58 Bảng 3.3: Bảng thống kê so sánh diện tích loại đất đồ trạng thành lập với số liệu thống kê, kiểm kê 60 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 3.1: Thanh cơng cụ phần mềm gCadas 29 Hình 3.2: Q trình ghép mảnh đồ địa 30 Hình 3.3: Kết ghép mảnh đồ địa địa bàn nghiên cứu 32 Hình 3.4: Bản đồ tổng sau xóa liệu 33 Hình 3.5: Chuyển đổi seedfile theo thông tư số 25/2014 35 Hình 3.6: Seedfile chuẩn 36 Hình 3.7: Chuyển đổi font cho file DGN 37 Hình 3.8: Gộp chuẩn hóa ranh đất 39 Hình 3.9: Hộp thoại Select By Attributes 40 Hình 3.10: Kết phá bỏ liên kết nhãn 40 Hình 3.11: Bản đồ sau gộp 41 Hình 3.12: Chuẩn hóa ghi tên sơng hồ 42 Hình 3.13: Trải cell cho đối tượng 44 Hình 3.14: tạo đường bao 45 Hình 3.15: Cơng cụ Parallel 45 Hình 3.16: Hộp thoại Create Region 45 Hình 3.17: Đường bao địa giới hành 46 Hình 3.18: Sửa lỗi tự động 47 Hình 3.19: Tìm lỗi liệu 47 Hình 3.20: Tạo đất 48 Hình 3.21: Bảng thơng tin thuộc tính 49 Hình 3.22: Gán thơng tin từ nhăn 50 Hình 3.23: Bảng thơng tin thuộc tính đất sau gán liệu 50 Hình 3.24: Tạo khoanh đất từ ranh giới đất 51 Hình 3.25: Xuất ranh giới khoanh đất 52 Hình 3.26: đánh số thứ tự khoanh đất 52 Hình 3.27: Danh sách khoanh đất 53 ix Hình 3.28: Vẽ nhãn khoanh đất 53 Hình 3.29: Xuất đồ trạng sử dụng đất 54 Hình 3.30: Bảng chọn tơ màu khoanh đất 55 Hình 3.31: Tô màu khoanh đất 55 Hình 3.32: Bảng chọn vẽ khung đồ trạng sử dụng đất 56 Hình 3.33: Khung đồ trạng sử dụng đất 57 65 đất đai Bản đồ trạng sử dụng đất tài liệu quan trọng phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất kiểm tra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phê duyệt địa phương ngành kinh tế kỹ thuật khác sử dụng đất đai Trong trình xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cần vào diện tích tự nhiên, quỹ đất, tỷ lệ nhóm đất sử dụng để đưa đề án quy hoạch phù hợp với phương hướng, tiềm mức phát triển địa phương Bản đồ trạng sử dụng đất tài liệu trực quan, giúp người quản lý nắm phân bố loại đất khu vực quản lý, đồng thời xét theo nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa thời kỳ, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án phân khu chức hợp lý, tiết kiệm nguồn nhân lực, tài nguyên Ngoài ra, sau giai đoạn thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từ công tác thành lập đồ trạng sử dụng đất kết xuất số liệu thống kê, kiểm kê đất đai thống kê số liệu, biến động diện tích đất đai, xác định mức độ hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3.5.2 Giải pháp quản lý sử dụng đất * Về công tác quản lý đất đai Ngày nay, với phát triển không ngừng công nghệ, tin học, việc áp dụng nâng cao chun mơn, nghiệp vụ cho cán địa xã, huyện phải quan tâm, ý mức thông qua việc mở lớp tập huấn, đào tạo bổ sung ngắn hạn, đào tạo kiến thức tin học việc quản lý sử dụng đất đai Phấn đấu 100% xã sử dụng đồ số q trình khai thác thơng tin đồ quản lý biến động đất đai Đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề người dân yên tâm đầu tư nhà nước thuận lợi việc quản lý đất đai 66 Nâng cao chất lượng quy hoạch để quy hoạch có tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển tương lai * Về việc sử dụng đất có hiệu bền vững Khu vực phía bắc huyện Lâm Thao phát triển nên đất đai vấn đề quan tâm, quỹ đất có hạn, dân số tăng nhanh, dự án, cơng trình ngày nhiều khiến cho việc sử dụng đất cho hiệu bền vững tốn khó cho nhà quản lý Sau hoàn thành đề tài luận văn này, tơi có số đề xuất việc sử dụng đất có hiệu bền vững sau: - Nâng cao quản lý đất sản xuất nông nghiệp, hạn chế việc chuyển đổi đất sản xuất nơng nghiệp sang mục đích sử dụng khác - Bố trí nhà máy cách xa khu dân cư, có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, tránh việc nhiễm đất, khơng khí, nước gây ảnh hưởng tới đời sống người dân 67 KẾT LUẬN Bản đồ trạng sử dụng đất đồ thể phân bố loại đất theo quy định tiêu kiểm kê theo mục đích sử dụng đất thời điểm kiểm kê đất đai thành lập theo đơn vị hành cấp, vùng địa lý tự nhiên - kinh tế nước, tài liệu điều tra tài nguyên đất phục vụ cho xây dựng đánh giá tình hình thực kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương, ngành nước Bản đồ trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:5.000 khu vực phía Bắc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thành lập theo công nghệ số tọa độ VN-2000, múi chiếu 30 theo quy định pháp luật Hệ thống phần mềm gCadas phần mềm chuẩn thống toàn quốc phục vụ cho việc lập quản lý trạng sử dụng đất Hệ thống phẩn mềm mang tính chuyên ngành rõ nét, với chức phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có khả khai thác thơng tin cao Ngồi phần mềm cịn có chức liên kết sở liệu không gian sở liệu thuộc tính tạo thành hệt thống thơng tin thống nhất, tạo điều kiện thuân lợi cho việc quản lý, chặt chẽ khai thác thơng tin tồn quốc Qua đồ trạng sử dụng đất thành lập cho thấy: - Diện tích tự nhiên đồ số liệu thống kê Độ xác diện tích đảm bảo cho cơng tác quản lý đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất theo dõi việc thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đơn vị cấp sở - Xu hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ dự đốn nhu cầu đất đai, từ quỹ đất lại địa phương xếp, lên kế hoạch sử dụng đất, dự án, phương án hợp lý, bền vững 68 KIẾN NGHỊ Để đảm bảo chất lượng đồ trạng sử dụng đất địa bàn phía bắc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đề tài có số kiến nghị sau: Thứ nhất, cần trang bị sở thực tiễn cách đầy đủ phù hợp để nâng cao hiệu công tác Do trình độ tin học cịn hạn chế, sở hạ tầng tin học yếu kém, đặc biệt vấn đề mua quyền phần mềm chuyên dụng thiết bị hỗ trợ Bởi vậy, để nâng cấp hiệu công tác quản lý đất đai việc trọng đầu tư thiết bị nâng cao kiến thức tin học cho đội ngũ cán chuyên môn cần thiết Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực ngành quản lý đất đai có chuyên môn cao đảm bảo hiệu công việc, thường xuyên tập huấn, trao đổi công việc, trau dồi kinh nghiệm tiếp thu với công nghệ Thứ ba, đảm bảo chất lượng, tính đầy đủ, xác thời đồ địa để thành lập đồ trạng sử dụng đất Với phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa chính, nguồn liệu đầu vào đồ địa khơng thể thay thế, ảnh hưởng trực tiếp đến kết đồ, cần quan tâm tới chất lượng đồ địa chính, thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa biến động đất đai Sau thời gian thực tập nghiên cứu, luận văn tơi hồn thành với cố gắng thân giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn, bạn đồng nghiệp Nhưng trình độ kinh nghiệm cịn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu xót Vậy tơi kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để kiến thức tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn TS Cao Danh Thịnh, thầy cô giáo Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn bạn đồng nghiệp giúp đỡ hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Mội trường – Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/09/2014 thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg – Ngày 16/09/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thơng tư 25/2014/TT-BTNMT đồ địa – Năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường(2014) Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/07/2014 ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Địa lý eK (2015) Hướng dẫn thực hành phần mềm gCadas Chính Phủ(2014) Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013 Nguyễn Khắc Thời (2010) Bài giảng Trắc địa nâng cao Nguyễn Khắc Thời (2014) Công nghệ Quản lý đất đai Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Đức Lộc, Phan Văn Khuê (2016) Giáo trình Trắc địa - Trường Đại học Nông nghiệp 10 Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Trọng Phương (2015) Bài giảng Phương pháp trắc địa đồ quản lý đất đai 11 Nguyễn Thị Kim Hiệp (2010) Giáo trình Bản đồ địa - Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun 12 Phạm Thanh Quế (2013) Bài giảng môn tin học ứng dụng quản lý đất đai – Trường Đại học Lâm nghiệp 13 Quốc Hội (2013) Luật đất đai 2013 – có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 70 14 Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên Mội trường (2014) – Công văn số 1592/TCQLDĐ-CĐKĐĐ ngày 18/11/2014 hướng dẫn thực thống kê kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 15 Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên Mội trường (2015) – Công văn số 629/TCQLDĐ-CĐKĐĐ ngày 07/05/2015 sử dụng đồ để kiểm tra kiểm kê cấp xã 16 Thủ tướng Chính Phủ (2014) - Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/08/2014 việc kiểm kê đất đai, lập đồ hiên trạng sử dụng đất 17 Trần Trọng Phương (2013) Giáo trình Bản đồ học - Trường Đại học Nơng nghiệp 18 Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn – Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội thị trấn Hùng Sơn – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ năm 2018 19 Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên – Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Tiên Kiên – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ năm 2018 20 Ủy ban nhân dân xã Xuân Lũng – Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Xuân Lũng – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ năm 2018 PHỤ LỤC Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Hiền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 01/TKĐĐ Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Khu vực phía Bắc THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI Huyện Lâm Thao (Đến ngày 31/12/2019) Phú Thọ Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tƣợng sử dụng Tổ chức nước Tổ chức nước (TCC) Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã Tổng diện Hộ gia tích loại đình, cá đất đơn nhân Tổ chức nước kinh tế (GDC) (TKT) vị hành Tổng số Cơ quan, đơn vị Nhà nước (TCN) Diện tích đất theo đối tƣợng quản lý (NNG) Doanh Tổ chức Tổ nghiệp chức công khác lập (TKH) (TSN) Người Cộng Việt đồng nghiệp Tổ Nam dân cư có vốn chức định cư Cơ đầu tư ngoại nước sở tơn nước giao ngồi giáo ngồi (TNG) (CNN) (CDS) (2) (3) (4)=(5)+(15) …+(14) Tổ chức Tổng số UBND cấp phát triển xã (UBQ) quỹ đất (TPQ) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) +(18) (16) (17) 2249,18 2249,18 2249,18 1294,98 1294,98 1294,98 961,56 961,56 961,56 CHN 952,8 952,8 952,8 LUA 633,16 633,16 633,16 319,64 319,64 319,64 CLN 8,76 8,76 8,76 LNP 263,33 263,33 263,33 263,33 263,33 263,33 NNP Đất sản xuất nông 1.1 nghiệp 1.1.1 Đất trồng hàng năm 1.1.1.1 Đất trồng lúa SXN Đất trồng hàng năm 1.1.1.2 khác 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp HNK 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH Tổ chức khác (15)=(16)+ I (1+2+3) Đất nông nghiệp dân cư (TKQ) Tổng diện tích đất đơn vị hành đồng (TVN) (5)=(8)+(9)+ (1) Cộng (18) Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 1.2.3 2.1 Đất 69,6 69,6 69,6 NKH 0,49 0,49 0,49 PNN 952,52 952,52 952,52 OCT 632,44 632,44 632,44 2.1.1 Đất nông thôn ONT 464,4 464,4 464,4 2.1.2 Đất đô thị ODT 168,04 168,04 168,04 CDG 254,03 254,03 254,03 2,03 2,03 2,03 2.2 Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở 2.2.1 quan TSC 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 16,95 16,95 16,95 2.2.3 Đất an ninh CAN 21,98 21,98 21,98 24,89 24,89 24,89 26,01 26,01 26,01 162,17 162,17 162,17 Đất xây dựng cơng trình 2.2.4 nghiệp DSN Đất sản xuất, kinh doanh 2.2.5 phi nơng nghiệp CSK Đất có mục đích cơng 2.2.6 cộng CCC 2.3 Đất sở tơn giáo TON 3,17 3,17 3,17 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 1,28 1,28 1,28 29,39 29,39 29,39 4,24 4,24 4,24 27,97 27,97 27,97 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 2.5 NHT NTD Đất sơng, ngịi, kênh, 2.6 rạch, suối SON Đất có mặt nước chuyên 2.7 dùng MNC 2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chƣa sử dụng CSD 1,68 1,68 1,68 Đất chưa sử dụng BCS 0,53 0,53 0,53 3.1 Núi đá khơng có rừng 3.3 NCS Đất có mặt nƣớc ven II biển (quan sát) MVB Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT Đất mặt nước ven biển có rừng MVR Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK Ngày 03 tháng 10 năm 2019 Ngày tháng năm Ngày tháng năm Người lập biểu Cơ quan tài nguyên môi trường TM Ủy ban nhân dân (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Chủ tịch ký tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Ngọc Hiền Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Hiền CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khu vực phía Bắc Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Biểu 02/TKĐĐ Huyện Lâm Thao THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Đến ngày 31/12/2019) Phú Thọ Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tƣợng sử dụng Tổ chức nước (TCC) Hộ Tổng diện tích đình, đất nơng Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã nghiệp đơn Cơ gia Tổng số vị hành cá Tổ nhân chức kinh tế nước (TKT) (GD C) quan Tổ , đơn chức Tổ vị chức nghiệp khác Nhà công (TK nước lập H) (TC (TSN) (4)=(5)+( (5)=(6)+…+ 14) (13) (6) (7) (8) Cộn Doan h Ngườ nghiệ i Việt p có Nam vốn định đầu cư tư nước nước ngoài (CNN (TV N) (3) Diện tích đất theo đối tƣợng quản lý ) N) (9) (10) (11) g đồng Cộng dân đồng cư Cơ Tổng số UBND cấp xã (UBQ) sở Tổ chức phát dân cư triển quỹ đất Tổ (TPQ) chức khác tôn (TKQ) giáo (CD S) (12) (13) (14)=(15+ +( (1) (2) Đất nông nghiệp NNP 1294,98 1294,98 1294,98 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 961,56 961,56 961,56 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 952,8 952,8 952,8 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 633,16 633,16 633,16 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 506,3 506,3 506,3 1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước lại LUK 126,86 126,86 126,86 1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nương LUN 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 319,64 319,64 319,64 17) (15) (16) (17) Đất trồng hàng năm 1.1.1.2.1 khác BHK 319,64 319,64 319,64 Đất nương rẫy trồng hàng 1.1.1.2.2 năm khác NHK 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 8,76 8,76 8,76 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 263,33 263,33 263,33 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 263,33 263,33 263,33 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 69,6 69,6 69,6 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 0,49 0,49 0,49 Ngày 03 tháng 10 năm 2019 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm Ủy ban nhân dân cấp xã/Cơ quan tài ngun mơi trường (Ký tên đóng dấu) Đơn vị báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Hiền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 03/TKĐĐ Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Khu vực phía Bắc THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT PHI NƠNG NGHIỆP Huyện Lâm Thao (Đến ngày 31/12/2019) Phú Thọ Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tƣợng sử dụng Tổ chức nước (TCC) Mã nông nghiệp đơn vị ngồi (NNG) Người đình, tích đất phi LOẠI ĐẤT Tổ chức nước Hộ gia Tổng diện Thứ tự Diện tích đất theo đối tƣợng quản lý cá Tổng số nhân hành nước (GDC) Tổ chức kinh tế (TKT) Cơ Tổ quan, chức đơn vị nghiệp Nhà công nước lập (TCN) (TSN) Việt Doanh Tổ chức khác (TKH) nghiệp Tổ có vốn chức đầu tư ngoại nước giao (TNG) (TVN) Nam định cư nước (CNN) Cộng Cộng đồng đồng dân cư Cơ Tổng số sở tôn UBND cấp xã (UBQ) Tổ chức phát dân cư triển quỹ đất Tổ (TPQ) chức giáo khác (CDS) (TKQ) (15)=(16 (5)=(8)+(9)+ (1) (2) Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất (3) (4)=(5)+(15) …+(14) )+ +(18 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ) (16) (17) PNN 952,52 952,52 952,52 OCT 632,44 632,44 632,44 2.1.1 Đất nông thôn ONT 464,4 464,4 464,4 2.1.2 Đất đô thị ODT 168,04 168,04 168,04 CDG 254,03 254,03 254,03 2.2 Đất chuyên dùng 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 2,03 2,03 2,03 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 16,95 16,95 16,95 2.2.3 Đất an ninh CAN 21,98 21,98 21,98 24,89 24,89 24,89 Đất xây dựng cơng trình 2.2.4 nghiệp DSN (18) Đất xây dựng trụ sở tổ chức 2.2.4.1 nghiệp DTS 2.2.4.2 Đất xây dựng sở văn hóa DVH Đất xây dựng sở dịch vụ xã 2.2.4.3 hội 2.2.4.4 Đất xây dựng sở y tế DXH DYT Đất xây dựng sở giáo dục 2.2.4.5 đào tạo DGD Đất xây dựng sở thể dục thể 2.2.4.6 thao DTT 0,66 0,66 0,66 20,23 20,23 20,23 4 26,01 26,01 26,01 0,25 0,25 0,25 13,57 13,57 13,57 2,56 2,56 2,56 9,63 9,63 9,63 Đất xây dựng sở khoa học 2.2.4.7 công nghệ 2.2.4.8 Đất xây dựng sở ngoại giao DKH DNG Đất xây dựng cơng trình 2.2.4.9 nghiệp khác DSK Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.5 nông nghiệp CSK 2.2.5.1 Đất khu công nghiệp SKK 2.2.5.2 Đất cụm công nghiệp SKN 2.2.5.3 Đất khu chế xuất SKT 2.2.5.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD Đất sở sản xuất phi nông 2.2.5.5 nghiệp SKC Đất sử dụng cho hoạt động 2.2.5.6 khoáng sản SKS Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 2.2.5.7 làm đồ gốm SKX Đất có mục đích cơng cộng CCC 162,17 162,17 162,17 2.2.6.1 Đất giao thông DGT 123,41 123,41 123,41 2.2.6.2 Đất thủy lợi DTL 32,85 32,85 32,85 2.2.6.3 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,1 0,1 0,1 2.2.6 2.2.6.4 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2.2.6.5 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,32 4,32 4,32 0,45 0,45 0,45 0,03 0,03 0,03 Đất khu vui chơi, giải trí cơng 2.2.6.6 cộng 2.2.6.7 DKV Đất cơng trình lượng DNL Đất cơng trình bưu chính, viễn 2.2.6.8 thơng DBV Đất chợ DCH 0,74 0,74 0,74 2.2.6.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,27 0,27 0,27 2.2.6.11 Đất cơng trình công cộng khác DCK 2.3 Đất sở tôn giáo TON 3,17 3,17 3,17 2.4 Đất sở tín ngƣỡng TIN 1,28 1,28 1,28 29,39 29,39 29,39 2.2.6.9 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 2.5 nhà tang lễ, NHT NTD 2.6 Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối SON 4,24 4,24 4,24 2.7 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 27,97 27,97 27,97 2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK Ngày 03 tháng 10 năm 2019 Ngày tháng năm Người lập biểu Ủy ban nhân dân cấp xã/Cơ quan tài nguyên môi trường (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên đóng dấu) ... phạm thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa - Thành lập đồ HTSDĐ từ đồ địa 2.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: ứng dụng phần mềm Microstation gcadas thành lập đồ trạng sử dụng đất -... địa bàn nghiên cứu năm 2018 21 - Ứng dụng phần mềm Microstation gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất địa bàn khu vực khu vực nghiên cứu năm 2018 - Thống kê trạng sử dụng đất từ đồ trạng sử dụng. .. lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ? ?? Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình quản lý sử dụng đất 1.1.1 Tình hình trạng sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Ứng dụng phần mềm MicroStation và gCadas thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực phía bắc huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ,