0

3 toán dạng bảng kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm bc ktra

6 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 11:35

BÀI TOÁN KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM (DẠNG BẢNG) Câu 1 (THPT QG 2019) Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 (có tỉ lệ mol tương ứng là 4 3) vào nước thu được dung dịch X Cho từCâu 1: (THPT QG 2019) Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 (có tỉ lệ mol tương ứng là 4:3) vào nước thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:Thể tích dung dịch HCl (ml)300600Khối lượng kết tủa (gam)aa + 2,6 Giá trị của a và m lần lượt là A. 23,4 và 35,9. B. 15,6 và 27,7. C. 15,6 và 55,4.D. 23,4 và 56,3.Câu 2: Dẫn khí CO2 từ từ qua V (ml) dung dịch Ca(OH)2 1M thu được kết tủa. Kết quả thí nghiệm ghi trong bảng sau:Thể tích khí CO2 (đktc) (lít)3,365,6Khối lượng kết tủa (gam) mm Giá trị của V và m làA. 200 và 20.B. 0,2 và 15.C. 200 và 15. D. 200 và 25.Câu 3: X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2M. Thêm từ từ dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều thì trong cốc tạo ra kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, kết quả thí nghiệm ghi trong bảng sau:Thể tích dung dịch Y (ml)150250Khối lượng kết tủa (gam) 7,810,92Nồng độ mol của dung dịch X là A. 1,6M.B. 53 M.C. 1 M. D. 1,4 M.(Thiếu đơn vị)Câu 4: Cho từ từ dung dịch NaOH nồng độ x (moll) vào dung dịch có chứa 26,7 gam AlCl3. Thể tích dung dịch NaOH và lượng kết tủa được cho trong bảng sau:Thể tích dung dịch NaOH (ml)180325Khối lượng kết tủa (gam) aa + 2,34Giá trị của x và a là:A. 2 và 9,36. B. 1 và 9,36. C. 2 và 11,7. D. 2 và 11,7. (Thiếu đơn vị)Câu 5: Cho từ từ dung dịch KOH nồng độ 1 (moll) vào dung dịch có chứa m gam Al2(SO4)3. Thể tích dung dịch KOH và lượng kết tủa được cho trong bảng sau:Thể tích dung dịch KOH (ml)2501000Khối lượng kết tủa (gam) aa – 3,9 Giá trị của m và a là A. 102,6 và 19,5. B. 51,3 và 19,5. C. 51,3 và 15,6. D. 102,6 và 15,6. BÀI TỐN KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHƠM (DẠNG BẢNG) Câu 1: (THPT QG 2019) Hịa tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 (có tỉ lệ mol tương ứng 4:3) vào nước thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X, kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) 300 600 Khối lượng kết tủa (gam) a a + 2,6 Giá trị a m A 23,4 35,9 B 15,6 27,7 C 15,6 55,4 D 23,4 56,3 Câu 2: Dẫn khí CO2 từ từ qua V (ml) dung dịch Ca(OH) 1M thu kết tủa Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích khí CO2 (đktc) (lít) 3,36 5,6 Khối lượng kết tủa (gam) m m Giá trị V m A 200 20 B 0,2 15 C 200 15 D 200 25 Câu 3: X dung dịch AlCl3, Y dung dịch NaOH 2M Thêm từ từ dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy cốc tạo kết tủa Biết phản ứng xảy hồn tồn, kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch Y (ml) 150 250 Khối lượng kết tủa (gam) 7,8 10,92 Nồng độ mol dung dịch X A 1,6M B 5/3 M C M D 1,4 M (Thiếu đơn vị) Câu 4: Cho từ từ dung dịch NaOH nồng độ x (mol/l) vào dung dịch có chứa 26,7 gam AlCl Thể tích dung dịch NaOH lượng kết tủa cho bảng sau: Thể tích dung dịch NaOH (ml) 180 325 Khối lượng kết tủa (gam) a a + 2,34 Giá trị x a là: A 9,36 B 9,36 C 11,7 D 11,7 (Thiếu đơn vị) Câu 5: Cho từ từ dung dịch KOH nồng độ (mol/l) vào dung dịch có chứa m gam Al 2(SO4)3 Thể tích dung dịch KOH lượng kết tủa cho bảng sau: Thể tích dung dịch KOH (ml) 250 1000 Khối lượng kết tủa (gam) a a – 3,9 Giá trị m a A 102,6 19,5 B 51,3 19,5 C 51,3 15,6 D 102,6 15,6 Sai đáp án Sửa đáp án B 44,175 6,5 Câu 5: Cho từ từ dung dịch KOH nồng độ (mol/l) vào dung dịch có chứa m gam Al 2(SO4)3 Thể tích dung dịch KOH lượng kết tủa cho bảng sau: Thể tích dung dịch KOH (ml) 250 1000 Khối lượng kết tủa (gam) a a – 3,9 Giá trị m a A 102,6 19,5 B 44,175 6,5 C 51,3 15,6 D 102,6 15,6 Câu 6: Cho từ từ dung dịch HCl 0,5 M vào 200 ml dung dịch NaAlO 1M thu kết tủa Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) V V + 0,4 Khối lượng kết tủa (gam) a a Giá trị m a A 0,3 11,7 B 0,7 11,7 C 0,3 23,4 D 0,7 23,4 Câu 7: Cần tối thiểu V ml dung dịch KOH 1M để tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl không tạo kết tủa, sau phản ứng thu dung dịch (X) Cho từ từ dung dịch HCl x (M) vào dung dịch (X) Kết thí nghiệm cho bảng sau Thể tích dung dịch HCl (ml) 25 325 Khối lượng kết tủa (gam) a a Giá trị V x A 0,6 B 0,8 C 0,8 D 0,6 (Đề thiếu liệu nồng độ mol dd AlCl3) Câu 8: Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch Al 2(SO4)3 Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích dung dịch NaOH (ml) 180 340 Khối lượng kết tủa (gam) a a Nồng độ mol Al2(SO4)3 A 0,125M B 0,25M C 0,375M D 0,5M (Chưa có đáp án: Đáp án B) Câu 9: Dung dịch X gồm chất: NaAlO2 (0,16 mol), Na2SO4 (0,56 mol), NaOH (0,66 mol) Cho dung dịch HCl x (mol/l) vào dung dịch X Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) 180 340 Khối lượng kết tủa (gam) a a Giá trị x a A 7,8 B 15,6 C 7,8 D 15,6 (Đề Sai liệu bảng) Câu 10: Hỗn hợp X gồm Al Al 2O3 có tỉ lệ khối lượng tương ứng 0,18 : 1,02 Cho X tan vừa đủ dung dịch NaOH dung dịch Y 0,672 lít khí Cho Y tác dụng với dung dịch HCl 0,5 (M) thu kết tủa Z Nung Z đến khối lượng không đổi thu chất rắn T Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) V V + 80 Khối lượng chất rắn T (gam) a a Giá trị V a A 140 3,57 B 220 7,14 C 140 7,14 D 220 3,57 Câu 11: Hịa tan hồn toàn 21,6 gam Al lượng H 2SO4 vừa đủ thu dung dịch X Chia X thành phần Thêm dung dịch KOH 2M vào phần, sau phản ứng đem lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, khối lượng chất rắn Y cuối thu ghi bảng sau: (Đề sai) Phần Phần Thể tích dung dịch KOH (ml) V V + 550 Khối lượng chất rắn Y (gam) a a + 7,8 Giá trị V a A 200 15,6 B 250 15,6 C 150 7,8 D 250 7,8 (Đề sai) Câu 12: Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 2M vào cốc đựng 300 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 (ml) 150 375 Khối lượng kết tủa (gam) a 1,5a Giá trị x a A 7,8 B 2,5 15,6 C 23,4 D 1,5 15,6 Câu 13: Cho dung dịch KOH 2M tác dụng với 400 ml dung dịch AlCl3 x mol/l Khối lượng kết tủa ghi bảng sau: Thể tích dung dịch KOH (ml) V 3V Khối lượng kết tủa (gam) 7,8 7,8 Giá trị x A 0,7.5 B 0,625 C 0,25 D 0,75 0,25 Câu 14: Cho 10,8 gam Al vào 750 ml dung dịch HCl 2M Sau phản ứng thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích dung dịch NaOH (ml) V V + 475 Khối lượng kết tủa (gam) a a + 3,9 Giá trị a A 7,8 B 11,7 C 15,6 D 19,5 Câu 15: Hịa tan hồn tồn m gam hỗn hợp Na 2O Al2O3 vào nước dung dịch suốt A Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A nhận thấy bắt đầu xuất kết tủa thể tích dung dịch HCl 1M dùng 100 ml Nếu tiếp tục thêm dung dịch HCl vào lượng kết tủa ghi nhận lại bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) 200 600 Khối lượng kết tủa (gam) a a Giá trị a m A 7,8 19,5 B 15,6 19,5 C 7,8 39 D 15,6 27,7 Câu 16: Dẫn từ từ khí cacbonic qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 1M Kết thí nghiệm sau: Thể tích khí CO2 (đktc) (lít) 8,96 V Khối lượng kết tủa (gam) m m - 20 Giá trị V m A 17,92 30 B 17,92 40 C 4,48 30 D 4,48 40 Câu 17: Dẫn khí cacbonic qua 200 ml dung dịch Ca(OH)2 2M Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích khí CO2 (đktc) (lít) V V + 4,48 Khối lượng kết tủa (gam) m m Giá trị V A 8,96 B 6,72 C 17,92 D 2,24 Câu 18: Dẫn khí cacbonic (đktc) vào 700 ml dung dịch nước vôi 0,1 M Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích khí CO2 (đktc) (lít) x y Khối lượng kết tủa (gam) 5 Giá trị x, y A 2,016 B 1,12 C 2,016 1,12 D Đáp án khác Sai đáp án: Đáp án C 1,12 2,016 Sửa Câu 18: Dẫn khí cacbonic (đktc) vào 700 ml dung dịch nước vôi 0,1 M Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích khí CO2 (đktc) (lít) x y Khối lượng kết tủa (gam) 5 Giá trị x, y A 2,016 B 1,12 C 1,12 2,016 D Đáp án khác Câu 19: Dẫn khí cacbonic (đktc) vào 400 ml dung dịch nước vơi 0,2 M Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích khí CO2 (đktc) (lít) V V + 2,24 Khối lượng kết tủa (gam) m m Giá trị V A 0,448 B 0,112 C 0,672 D 0,896 Câu 20: Cho V lít dung dịch NaOH 0,3M vào 200 ml dung dịch Al 2(SO4)3 0,2M thu kết tủa keo trắng, lọc nung kết tủa đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích khí CO2 (đktc) (lít) V 5V Khối lượng chất rắn (gam) 1,02 1,02 Giá trị V A 0,2 B 0,2 C 0,3 D 0,4 Sai bảng Sửa lại: Câu 20: Cho V lít dung dịch NaOH 0,3M vào 200 ml dung dịch Al 2(SO4)3 0,2M thu kết tủa keo trắng, lọc nung kết tủa đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích dung dịch NaOH (lít) V 5V Khối lượng chất rắn (gam) 1,02 1,02 Giá trị V A 0,2 B 0,2 C 0,3 D 0,4 Câu 21: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na 2O Al2O3 vào nước thu dung dịch X suốt Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, hết 100 ml bắt đầu có kết tủa, tiếp tục cho HCl vào kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) 300 700 Khối lượng kết tủa (gam) a a Giá trị a m A 23,4 56,3 B 23,4 35,9 C 15,6 27,7 D 15,6 55,4 Câu 22: Sục từ từ khí cacbonic vào dung dịch chứa Ca(OH)2,, biết thời điểm kết tủa cực đại có số mol a mol, Tiếp tục dẫn khí cacbonic vào lượng kết tủa cho bảng sau Thể tích CO2 (lít – đktc) 1,344 1,792 Số mol kết tủa (mol) 2b b Tỉ lệ a : b A : B : C : D : ... tủa, tiếp tục cho HCl vào kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) 30 0 700 Khối lượng kết tủa (gam) a a Giá trị a m A 23, 4 56 ,3 B 23, 4 35 ,9 C 15,6 27,7 D 15,6 55,4 Câu 22: Sục từ... 200 ml dung dịch Al 2(SO4 )3 Kết thí nghiệm cho bảng sau: Thể tích dung dịch NaOH (ml) 180 34 0 Khối lượng kết tủa (gam) a a Nồng độ mol Al2(SO4 )3 A 0,125M B 0,25M C 0 ,37 5M D 0,5M (Chưa có đáp án:... cốc đựng 30 0 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 (ml) 150 37 5 Khối lượng kết tủa (gam) a 1,5a Giá trị x a A 7,8 B 2,5 15,6 C 23, 4 D 1,5
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 toán dạng bảng kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm bc ktra,