0

Hòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Hoài Nhơn

6 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 23:18

HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN A TRẮC NGHIỆM (3 0điểm) I Hãy khoanh tròn vào tất cả những chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau (2 5điểm) Câu 1 Số 18 có bao nhiêu ước[.] A. TRẮC NGHIỆM: (3.0điểm) I Hãy khoanh tròn vào tất chữ in hoa đứng trước câu trả lời câu sau (2.5điểm) Câu 1: Số 18 có ước số nguyên? A              B.  12                  C.  18                  D.  24 Câu 2: Giá trị biểu thức  khi a =  –3 là: A. 0             B  –3           C.  120          D.  –120 Câu 3: Những phép tính có kết 72 ? A 23 (-3)2    B (-2)3 .(-3)2   C 32.23     D 23.34 Câu 4: Bạn Hùng ngủ ngày đêm Hỏi thời gian bạn Hùng thức chiếm phần ngày? Câu 5: Kết phép tính -6 : 3/2  là: A  –4 ;                    B.  –9 ;                 C.  4;                  D.  9 Câu 6:  Viết    dạng phân số ta được: Câu 7: Trong cách viết sau đây, cách viết không cho ta phân số? Câu 8: Hưởng ứng phong trào “Nuôi heo đất, giúp bạn đến trường” Hội đồng đội phát động, chi đội 6A2 góp 540 nghìn đồng Hỏi 2/3 số tiền bao nhiêu? A 180 nghìn đồng ;             B. 270 nghìn đồng ; C 360 nghìn đồng ;              D. 810 nghìn đồng Câu 9:  Cho hai góc phụ có góc 650 Số đo góc cịn lại là: A 250            B. 650             C. 900                D. 1150 Câu 10:  Nếu  thì tia tia phân giác góc tạo thành hai tia cịn lại? A Tia Ox ;            B. Tia Oy    ; C. Tia Oz ;           D. Khơng có tia II Hãy ghép ý cột A với  ý cột B để có kết đúng: (0,5điểm) Câu Cột A Số tam giác hình vẽ sau là: Cột B   a/  Kết   1          ……… b/  c/  d/ 0,5% Tỉ số phần trăm 20 40 bằng: e/ 50%   2          ……… f/ 200% B. TỰ LUẬN: (7,0điểm) Bài 1: (1,5 điểm)  Thực phép tính: Bài 2: (1,5điểm)   Tìm  x, biết: Bài 3: (1,5 điểm)  Cuối HKI vừa qua, lớp 6A1 trường THCS có 6/7 số học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt Cịn lại có em xếp loại hạnh kiểm trung bình, khơng có hạnh kiểm yếu a) Tính số học sinh lớp 6A1 trường trên ? b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh xếp hạnh kiểm trung bình so với số học sinh lớp Bài 4: (2,0 điểm)  Cho hai góc kề bù xOy yOz, góc xOy = 100º a) Tính góc yOz ? b) Vẽ Ot tia phân giác góc xOy Tính góc tOz ? c) Gọi Oa tia đối tia Ot, Ob tia đối tia Oy Tính góc aOb? Bài 5: (0,5điểm) Đáp án Đề thi học kì mơn Tốn lớp – HOÀI NHƠN A TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) I (2,5 điểm) :  Từ câu đến câu 10, câu trả lời đúng đầy đủ ghi 0,25 điểm (ở câu phải chọn đủ đáp án ghi điểm, trường hợp khác không ghi điểm nào) Câu Đáp án B D A, C D A B B, D C A II. (0,5 điểm) :  Ghép ý cột A với ý cột B ghi 0,25 điểm 10 B      —->    c ;    2   —->      e B TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Bài (1,5 điểm) a) (0,75 điểm) b) (0,75 đ) Bài (1,5 điểm) a) (0,75đ) x.9 = (-3)(-12) x.9 = 36 x = 36 : = b)(0,75 đ) 4/7x = 9/8 – 0,125 4/7x = x = : 4/7 = 7/4 Bài (1,5 điểm) a)(1,0đ) – Phân số số HS xếp loại hạnh kiểm trung bình là: – 6/7 = 1/7 ( số học sinh) – Số học sinh lớp 6A1 là: : 1/7= 42 (học sinh) b) (0,5đ) Tỉ số phần trăm số học sinh xếp loại HK trung bình so với học sinh lớp: Bài ( điểm) a) (0,75đ) Vì  góc xOy góc yOz hai góc kề bù nên ta có: xOy + yOz = 1800 mà  góc xOy = 1000 nên góc yOz = 1800 – 1000 = 800 b) (0,75 đ) Vì tia Ot tia phân giác góc xOy nên ta có: Ta có góc tOz = tOy + yOz = 500 + 800 = 1300 c)  (0,5 đ) Vì Oa tia đối tia Ot nên góc tOa = 1800 hay góc tOz + zOa = 1800 mà góc tOz = 1300 nên góc zOa = 1800 – 1300 = 500 Ta có góc yOa = góc yOz + góc zOa = 800 + 500 = 1300 Vì Ob tia đối tia Oy nên góc yOb = 1800 hay góc yOa + góc aOb = 1800 mà góc yOa = 1300 nên góc aOb = 1800 -1300 = 500 Bài (0,5 điểm) HS biến đổi Xem thêm: Đề kiểm tra học kì lớp mơn Địa có đáp án năm 2016 _ HẾT _ ... đối tia Ot, Ob tia đối tia Oy Tính góc aOb? Bài 5: (0,5điểm) Đáp án Đề thi học kì mơn Tốn lớp – HOÀI NHƠN A TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) I (2,5 điểm) :  Từ câu đến câu 10, câu trả lời đúng đầy đủ ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Hoài Nhơn,