0

®Ò Thi Hsg – Líp 5 Thang 2

1 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 19:46

®Ò thi hsg – líp 5 thang 2 ®Ò thi hsg – líp 4 th¸ng 2 Bµi 1 TÝnh nhanh a) ( 12 x 2 + 12 x 4 – 12 x 6 ) ( 2 + 4 + + 12 + 14 ) b) ( 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 ) ( 32 x 2 ) Bµi 2 Rót gän ph©n sè sa[.] đề thi hsg lớp tháng Bài 1: TÝnh nhanh a) ( 12 x + 12 x – 12 x ) : ( + +… + 12 + 14 ) b) ( + + + + + 11 + 13 + 15 ) : ( 32 x ) Bài Rút gọn phân số sau ( 100 chữ số tử số 100 chữ số ë mÉu sè ) Bµi Nhµ trêng mua số sách Tiếng Việt sách Toán lớp 5, số sách Tiếng Việt nhiều số s¸ch To¸n 120 qun, sè s¸ch To¸n b»ng sè s¸ch Tiếng Việt Bài Cho số có chữ số, xoá đichữ số hàng chục hàng đơn vị số giảm 4455 đơn vị Tìm số Bài Cho tứ giác ABCD, gọi M điểm cạnh AB cho 4AM = AB TÝnh diƯn tÝch tø gi¸c MCD, biÕt r»ng diƯn tÝch tam giác ADC 16cm2 diện tích tam giác BCD lµ 24cm2
- Xem thêm -

Xem thêm: ®Ò Thi Hsg – Líp 5 Thang 2,