0

Slide 1

26 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 08:55

Slide 1 CHƯƠNG 5 ÑO COÂNG SUAÁT VAØ ÑIEÄN NAÊNG5 1 ÑO COÂNG SUAÁT MOÄT CHIEÀU 5 1 1 Phöông phaùp duøng voân keá vaø ampe keá Maéc voân keá vaø ampe keá ño coâng suaát Nhaän xeùt Ta thaáy trò soá coâng[.] CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 5.1 ĐO CÔNG SUẤT MỘT CHIỀU Phương pháp dùng vôn-kế ampe-kế Mắc vôn-kế ampe-kế đo công suất Nhận xét: Ta thấy trị số công suất PL đo vôn-kế ampe-kế có sai số điện trở nội ampe-kế CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG Iv Đo công suất vôn-kế ampe-kế Như sai số cách mắc phụ thuộc dòng điện IV qua vôn-kế Nếu IV nhỏ đo xác CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 1.2 Phương pháp đo dùng watt-kế Đo công suất watt-kế Theo cách mắc mạch điện trở nội cuộn dây dòng điện nhỏ, kết đo xác Điện trở RS điện trở hạn chế dòng điện qua cuộn dây di CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 5.2 ĐO CÔNG SUẤT XOAY CHIỀU MỘT 2.1 PHA Dùng vôn-kế ampe-kế S’ Mạch đo công suất tải xoay chiều CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG Giản đồ vectơ điện áp dòng điện công suất tải: CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG Dùng biến dòng với watt-kế Công suất tải xác định cách nhân trị số đọc watt-kế với tỉ số biến dòng Tuy nhiên sai số kết đo, phụ thuộc sai số biến dòng, CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG ùng biến dòng biến áp phối hợp với watt- Cách mắc watt-kế với biến dòng biến áp Công suất tải, phần sơ cấp biến áp biến dòng định trị số đọc watt-kế nhân với tỉ số biến áp biến dòng Kết đo có sai số CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 5.3 ĐO CÔNG SUẤT TẢI BA PHA 5.3.1 Đo công suất mạch điện bốn dây Đo công suất tải ba pha bốn dây P = P1 + P2 + P3 = VAIAcosϕA + VBIBcosϕB + VCICcosϕC CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 3.2 Đo công suất mạch điện ba dây Mạch đo công suất tải ba pha ba dây CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG ong trường hợp tải ba pha cân CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG Watt-kế ba pha hai phần tử rưỡi Watt-kế hai phần tử rưỡi, cấu tạo mạch đo CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG công suất ba pha tải có biến dòng bie Watt-kế kết hợp với biến dòng Công suất đọc watt-kế nhân với kI - tỉ số biến dòng, ta có công suất tải: CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 5.4 ĐO CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA TẢI 5.4.1 Công suất phản kháng tải Q = VIsinϕ pha Nếu dùng watt-kế để đo công suất phản kháng tải dòng điện qua cuộn điện áp cuộn dòng điện lệch pha thêm góc 90o Do watt-kế muốn biến thành VAR-kế (đo công suất phản kháng), cuộn CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG Đo công suất phản kháng tải ba pha ng suất phản kháng hệ thống bốn dây Mạch đo công suất phản kháng tải ba pha dùng watt-kế pha CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG Nghóa là: CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG âng suất phản kháng hệ thống ba dây Mạch đo công suất phản kháng tải ba pha ba dâ CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG ường hợp tải cân điện áp đối xứng: ûi cân điện áp đối xứng cho nên: CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG g tự đo công suất tác động tải ba pha Như muốn biến watt-kế thành VAR-kế thang đo kết đọc phải nhân với hệ số tỉ lệ đơn vị VAR (hoặc KVAR) CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN 5.5 ĐO ĐIỆN NĂNGNĂNG 5.5.1 Điện kế pha a) Điện kế pha ... 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 5.3 ĐO CÔNG SUẤT TẢI BA PHA 5.3 .1 Đo công suất mạch điện bốn dây Đo công suất tải ba pha bốn dây P = P1 + P2 + P3 = VAIAcosϕA + VBIBcosϕB + VCICcosϕC CHƯƠNG 5: ĐO... dòng điện qua cuộn dây di CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 5.2 ĐO CÔNG SUẤT XOAY CHIỀU MỘT 2 .1 PHA Dùng vôn-kế ampe-kế S’ Mạch đo công suất tải xoay chiều CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG... cách mắc phụ thuộc dòng điện IV qua vôn-kế Nếu IV nhỏ đo xác CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG 1. 2 Phương pháp đo dùng watt-kế Đo công suất watt-kế Theo cách mắc mạch điện trở nội cuộn dây dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide 1,