0

Slide 1

9 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 08:02

Slide 1 I 3 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña I 3 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña tñ l¹nhtñ l¹nh I 3 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña I 3 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña tñ l¹nhtñ l¹nh I 3 1 S¬ ®å hÖ thèng l¹nh cña tñ I 3 1 S¬ ®å hÖ th[.] I.3 Nguyên lý hoạt động tủ lạnh I.3 Nguyên lý hoạt động tủ lạnh I.3.1 Sơ đồ hệ thống lạnh tủ lạnh Dàn bay Máy nén Dàn ngưng Phin läc èng mao Bè trÝ thiÕt bÞ thực tế I.3.2.Nhiệm vụ thiết bị sơ đồ a, Máy nén : Khi làm việc tạo suất lạnh, tuần hoàn môi chất lạnh(ga) b, Dàn ngưng tụ(NT) : Trao đổi nhiệt môi chất môi trường c, Dàn bay hơi(BH) : Nhận nhiệt vật cần làm lạnh d, ống mao dẫn : Hạ áp suất đột ngột môi chất e, Phin lọc: Lọc bẩn hút ẩm I.3.3 Nguyên lý hoạt động Quá trình hút Quá trình nén Hút Nén Dàn bay Hơi môi chất Máy nén Hơi môi chất Dàn ngưng I.3.3 Nguyên lý hoạt động (tiếp) Hơi môi chất trao ®ỉi nhiƯt Dµn ng­ng Ng­ng tơ thµnh láng Läc bÈnèng mao Fin lọc Hút ẩm Giảm áp đột ngột Nhận nhiệt môi trường cần làm lạnh Dàn bay Lỏng môi chất I.3.3 Nguyên lý hoạt động (tiếp) Máy nén Nén Dàn Hơi môi chất Hơi môi chất ngưntrao g đổi nhiệtFin Ngưng tụ thành lỏng Lọc bẩn ống mao lọc Hút ẩm Giảm đột ngột Hú Hơi môi t chÊt NhËn nhiƯt cđa m«i tr­êng Láng m«i chÊt sôi lên hóa áp Dàn bay Câu hỏi thảo luận Câu : HÃy cho biết Tủ lạnh làm việc sẽ: A Thu nhiệt Dàn lạnh thải nhiƯt ë Dµn nãng B Thu nhiƯt ë Dµn nóng thải nhiệt dan lạnh Câu : Cho biết pha môi chất thiết bị NT A Đầu dàn NT : Hơi nhiều, lỏng Giữa dàn NT : Nửa hơi, nửa lỏng Cuối dàn NT : Lỏng hoàn toàn B Đầu dàn NT : Hơi Giữa dàn NT : Nửa lỏng, nửa Cuối dàn NT : Lỏng nhiều, Câu : HÃy cho biết pha môi chất dàn BH A Đầu dàn BH : Lỏng nhiều, Giữa dàn BH : Nửa lỏng, nửa Cuối dàn BH : Hơi hoàn toàn B Đầu dàn BH : Hơi nhiều, lỏng Giữa dàn BH : Nửa hơi, nửa lỏng Cuối dµn BH : Láng hoµn toµn ...I.3 Nguyên lý hoạt động tủ lạnh I.3 .1 Sơ đồ hệ thống lạnh tủ lạnh Dàn bay Máy nén Dàn ngưng Phin läc èng mao Bè trÝ thiết bị thực tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide 1,