0

Phòng Gd&Đt Ngọc Hồi

4 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 06:21

PHÒNG GD&ĐT NGỌC HỒI PHÒNG GD&ĐT NGỌC HỒI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2009 – 2010 TRƯỜNG THCS TT PLEIKẦN MÔN TIẾNG ANH 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao bài) ĐỀ SỐ 01 (Học sinh làm trực[.] PHỊNG GD&ĐT NGỌC HỒI TRƯỜNG THCS TT PLEIKẦN ĐỀ CHÍNH THƯC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2009 – 2010 MƠN: TIẾNG ANH Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao bài) ĐỀ SỐ: 01 (Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra) Họ tên học sinh: …………………………… Lớp: 6… Học sinh trường: ……………………………………………………………………………… Điểm Lời phê * Khoanh tròn đáp án A, B, C D 1.Close book A you B your C we D I - you live? - I live in Kon Tum A Where B What C How D Who I am years old A threeteen B thirteen C tenthree D threety This is English book A you B a C we D an – “ .” - “ L-A-N, Lan.” A What’s your name? B What’s her name? C How you spell your name? D What’s this? How many people there in your family? A is B am C are D a I a student A is B am C are D a What …… ….he do? A is B C does D are What’s name? - Her name’s Hoa A my B your C his D her 10 What are those? - are schoolbags A They B It C This D That 11 - Hello, I am Nam - …………………………… A Hello, this is Lan B Hi, I’m Lan C How are you, Lan? D How is she, Lan? 12 Where you live? – I live …… Tran Phu street A at B on C in D to 13 How many ……… are there on the table? – There are two A book B books C teacher D student 14 ……… is his name? – His name is Peter A What B Where C How D Who 15 - How old are you? - ……………………………………… Tiếng Anh - Đề 01 gồm có 02 trang A Fine, thanks B I am ten C She is ten 16 What is that? – It is …… pen A a B an C the 17 This is …… desk And that is your desk A she B he C you 18 Is that ……………….pencil? – Yes, it is A you B your C she 19 What does your father do? – He is a ………………… A doctors B doctor C engineers 20 What is this? – It is ………… eraser A a B the C an D He is ten D any D my D yours D engineer D some - The end./ Tiếng Anh - Đề 01 gồm có 02 trang PHỊNG GD&ĐT NGỌC HỒI TRƯỜNG THCS TT PLEIKẦN ĐỀ CHÍNH THƯC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao bài) ĐỀ SỐ: 01 (Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra) Họ tên học sinh: …………………………… Lớp: 6… Học sinh trường: ……………………………………………………………………………… Điểm Lời phê * Khoanh tròn đáp án A, B, C D 1.Close book A you B your C we D I - you live? - I live in Kon Tum A Where B What C How D Who I am years old A threeteen B thirteen C tenthree D threety This is English book A you B a C we D an – “ .” - “ L-A-N, Lan.” A What’s your name? B What’s her name? C How you spell your name? D What’s this? How many people there in your family? A is B am C are D a I a student A is B am C are D a What …… ….he do? A is B C does D are What’s name? - Her name’s Hoa A my B your C his D her 10 What are those? - are schoolbags A They B It C This D That 11 - Hello, I am Nam - …………………………… A Hello, this is Lan B Hi, I’m Lan C How are you, Lan? D How is she, Lan? 12 Where you live? – I live …… Tran Phu street A at B on C in D to 13 How many ……… are there on the table? – There are two A book B books C teacher D student 14 ……… is his name? – His name is Peter A What B Where C How D Who 15 - How old are you? - ……………………………………… Tiếng Anh - Đề 01 gồm có 02 trang A Fine, thanks B I am ten C She is ten 16 What is that? – It is …… pen A a B an C the 17 This is …… desk And that is your desk A she B he C you 18 Is that ……………….pencil? – Yes, it is A you B your C she 19 What does your father do? – He is a ………………… A doctors B doctor C engineers 20 What is this? – It is ………… eraser A a B the C an D He is ten D any D my D yours D engineer D some - The end./ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Pleikần, ngày 14 tháng năm 2009 Người đề Nguyễn Hữu Thành DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG THCS TT PLEIKẦN Tiếng Anh - Đề 01 gồm có 02 trang ... yours D engineer D some - The end./ Tiếng Anh - Đề 01 gồm có 02 trang PHỊNG GD&ĐT NGỌC HỒI TRƯỜNG THCS TT PLEIKẦN ĐỀ CHÍNH THƯC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2009 – 2010 MƠN:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng Gd&Đt Ngọc Hồi,