0

Họ Và Tên: ……………………………………

1 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:52

Họ và tên Họ và tên BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10 Bài 1 Điền số thích hợp vào chỗ chấm a 1kg 72g = kg b 1m 2cm = cm c 8,56dm2 = cm2 6028kg = tấn 2,539m = cm 0,002ha = m2 0,165tấn = kg 0,64dm = m 25,6dm2 = m2 B[.] Họ tên: …………………………………………………………………… BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10 Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a 1kg 72g = ………….kg b 1m 2cm = ………cm 6028kg = ……… 2,539m = ……….cm 0,165tấn = ……….kg 0,64dm = ……….m Bài 2: Đặt tính tính: 42,54 + 38,17 572,84 + 85,69 c 8,56dm2 = …………cm2 0,002ha = …………m2 25,6dm2 = ………….m2 396,08+ 217,64 658,3 + 96,28 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Tìm x a x – 3,56 = 15 + 4,15 b x – 132,6 = 9,8 + 14,7 c x – 98 = 5,48 + 9,06 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 4: Một vườn hình chữ nhật có chu vi 0,48 km chiều rộng chiều dài Hỏi diện tích vườn mét vuông? Bao nhiêu héc- ta? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 5: Cả hai kho có tất 358,5 gạo, kho thứ nhiều kho hai 52,5 Hỏi kho có ? gạo ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 6: Tính cách thuận tiện nhất: a 14,6 + 8,32 + 5,4 = ……………………………………………………………………………… b 6,28 + 4,7 + 12, 72 = ……………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Họ Và Tên: ……………………………………,