0

Phßng Gd&§T Trùc Ninh

7 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:48

phßng GD&§T TRùC NINH phßng GD&§T TRùC NINH trêng tiÓu häc trùc ®¹o KIÓM tra ®Þnh kú gi÷a häc kú i N¨m häc 2009 2010 M«n TiÕng viÖt líp 5 Hä vµ tªn Líp M«n ®äc líp 5 (Thêi gian lµm bµi 30 phót) I §äc[.] phòng GD&ĐT TRựC NINH trờng tiểu học trực đạo KIểM tra định kỳ học kỳ i Năm học 2009- 2010 Môn Tiếng việt lớp Họ tên : .. Số phách Lớp : điểm kiểm tra số chữ Môn đọc lớp số phách (Thời gian làm : 30 phút) I-Đọc thầm trả lời câu hỏi ( 30 phút ): điểm Những ngời bạn tốt A-ri-ôn nghƯ sü nỉi tiÕng cđa Hi L¹p cỉ Trong mét thi ca hát đảo Xi-xin, ông đoạt giải với nhiều tặng vật quý giá Trên đờng trở về kinh đô, đến biển đoàn thuỷ thủ tàu chở ông lòng tham, cớp hết tặng vật đòi giết A-ri-ôn Nghệ sỹ xin đợc hát ông yêu thích trớc chết Bọn cớp đồng ý A-ri-ôn đứng boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn say mê nhất, ông nhảy xuống biển Bọn cớp cho A-ri-ôn đà chết liền dongn buồm trở đất liền Nhng tên cớp đà nhầm Khi tiếng đàn, tiếng hát A-ri-ôn vang lên, có đàn cá heo đà bơi đến vây quanh tàu, say sa thởng thức tiếng hát nghệ sỹ tài ba Bầy cá heo đà cứu A-ri-ôn Chúng đa ông trở đất liền nhanh tàu bọn cớp A-ri-ôn tâu với vua toàn việc nhng nhà vua không tin, sai giam ông lại Hai hôm sau, bän cíp míi vỊ tíi ®Êt liỊn Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi hành trình Chúng bịa chuyện A-ri-ôn lại đảo Đúng lúc A-ri-ôn bớc Đám thuỷ thủ sửng sốt, không tin vào mắt Vua truyền lệnh trị tội bọn cớp trả tự cho A-ri-ôn Sau câu chuyện kì lạ ấy, nhiều thành phố Hi Lạp Dựa vào nội dung đọc: Những ngời bạn tốt, đánh dấu x vào ô trống trớc câu trả lời đúng: Câu chuyện kể nghệ sỹ Hi Lạp cổ tên A-ri-ôn với loài cá gig dới đại dơng? (0,5đ) a Cá mập d Cá sấu b Cá voi c Cá heo Học sinh Không đợc Viết vào Khoảng nµy Sù viƯc nµo nỉi bËt nhÊt cho thÊy A-ri-ôn ngời say mê ca hát? (0,5đ) a Ông đạt giải đảo Xi-xin b A-ri-ôn xin đợc hát yêu thích trớc buộc phải chết c Tiếng hát A-ri-ôn vang lên, đàn cá heo đà bơi đến vây quanh tàu, say sa thởng thức tiếng hát nghệ sỹ tài ba d Ông đợc dự thi hát đảo Xi-xin Vì A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? (0,5đ) a Vì ông không muốn bị bọn cớp giết hại b Vì ông biết đà có đàn cá heo cứu c Vì ông có khả vợt nguy hiểm biển d Vì ông hát say mê đến mức phải nhảy xuống biển Đàn cá heo làm để cứu A-ri-ôn? (0,5đ) a Bơi đến vây quanh tàu say sa thởng thức tiếng hát A-ri-ôn b Báo cho nhà vua biét việc A-ri-ôn bị bọn cớp sát hại biển c Đa A-ri-ôn trở đất liền nhanh bọn cớp d Bơi đến vây quanh tàu thơngnr thức tiếng hát cứu A-ri-ôn thấy ông nhảy xuống biển Việc làm đàn cá heo với A-ri-ôn cho thấy cá heo có phẩm chất đáng quý? (0,5đ) a Yêu thích ca hát b Biết cứu giúp ngời lúc gặp hoạn nạn biển c Có tinh thần đoàn kết, tơng thân tơng d Yêu thích ca hát biết thởng thức giọng hát hay, đồng thời biết cứu giúp ngời lúc gặp hoạn nạn Qua câu chuyện, em thấy tình cảm cá heo ngời nh nào? (1đ) a Cá heo bạn tốt nhà nghệ sỹ b Cá heo ngời bạn tốt ngời c Cá heo luôn lo lắng cho ngời d Cá heo tình cảm ngời Từ biển câu văn: A-ri-ôn đứng boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn say mê nhất, ông nhảy xuống biển đợc dungnf theo nghĩa hay nghĩa chun? (0,5®) a NghÜa chÝnh chun b NghÜa Trong câu văn: Đúng lúc A-ri-ôn bớc Đám thuỷ thủ sửng sốt, không tin vào mắt có từ láy, từ ghép? (0,5đ) a từ láy, tõ ghÐp b tõ l¸y, tõ ghÐp c tõ l¸y, tõ ghÐp d tõ l¸y, tõ ghÐp Tõ tr¸i nghÜa víi tõ Thông minh là? (0,5đ) a Sáng suốt d Sáng b.Năng động c Đần độn II- Đọc diễn cảm: ( điểm ) phòng GD&ĐT TRựC NINH trờng tiểu học trực đạo KIểM tra định kỳ học kỳ i Năm học 2009- 2010 Môn TIếNG VIệT lớp Họ tên : .. Số phách Lớp : điểm kiểm tra số chữ I- Môn VIếT lớp số phách (Thời gian làm bµi : 55phót) Chính tả : (15phút) Nghe - viÕt ®iĨm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Học sinh Không đợc Viết vào Khoảng II- Tp lm vn: (40 phút) điểm Đề bài: Tả cảnh đẹp mà em yêu thÝch ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM: I-Chính tả : 5điểm -Mỗi lỗi tả trừ 0,5 điểm - Chữ viết khơng rõ ràng, sai độ cao,kích thước, khoảng cách, trình bày bẩn trừ tồn : 1điểm II- Tập làm văn : điểm -Viết văn đủ nội dung - Không mắc lỗi ngữ pháp, từ, tả -Chữ viết rõ ràng, trình bày ... là? (0,5đ) a Sáng suốt d Sáng b.Năng động c Đần độn II- Đọc diễn cảm: ( điểm ) phòng GD&ĐT TRựC NINH trờng tiểu học trực đạo KIểM tra định kỳ học kỳ i Năm học 2009- 2010 Môn TIếNG VIệT lớp Họ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phßng Gd&§T Trùc Ninh,