0

¤N Tëp Lo¹I To¸n Tø Lö

7 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:32

¤n tËp lo¹i to¸n tØ lÖ §Ò kiÓm tra gi÷a kú 1 khèi 5 N¨m häc 2009 2010 M«n To¸n Thêi gian 40 phót *PhÇn 1 H y khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng 1 Hçn sè ®îc chuyÓn thµnh ph©n sè lµ A B C D 2 Ph©[.] Đề kiểm tra kỳ - khối Năm học: 2009-2010 Môn : Toán - Thời gian: 40 phút *Phần 1: HÃy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Hỗn số đợc chuyển thành phân số là: A Phân số B D đợc chuyển thành phân số thập phân là: A Hỗn số C B 13 100 C D đợc viết thành số thập ph©n: A 59,024 B 59,24 C 592,4 D 5,924 Số thập phân gồm có Năm mơi lăm đơn vị, năm phần trăm đợc viết là: A 55,5 B 55,50 C 55,55 D 55,05 Sè lín nhÊt c¸c sè 8,09 ; 7,99 ; 8,89 ; 8,9 lµ: A 8,09 B 7,99 C 8,89 D 8,9 tÊn kg = kg Sè thÝch hỵp cần viết vào chỗ chấm là: A 56 B 506 C 5006 D 50006 Ghi Đ (đúng) S (sai) vào ô trống: a) 18,35>18,28 b) 1ha = 100m c) 0,008 = d) 9dm 224mm2 = 9024 mm2 *Phần Bài 1: Đặt tính tính: a) 39,72 + 46,18 b) 9,1 + 12,735 Bµi 2: Tríc mua 5l xăng phải trả 90 000 đồng Hiện xăng giảm giá lít giảm 1500 đồng Hỏi với 198 000 đồng mua đợc lít xăng ? Bài 3: Tìm ba giá trÞ cđa x cho: 0,29 < x < biểu Điểm kiểm tra kỳ - khối Môn : Toán *Phần 1: ( điểm) Mỗi câu trả lời đợc 0,5 điểm (từ đến 6), đợc điểm: D (0,5 ®) A (0,5 ®) B 59,24 (0,5 ®) D 55,05 D 8,9 (0,5 ®) (0,5 ®) C 5006 (0,5 ®) (1 ®) a) § b) S c) § d) S *PhÇn ( đ) Bài 1: Đặt tính tính đúng: ( đ) a) 85,9 b) 21,835 Bài 2: ( đ) Giải Trớc lít xăng phải trả: 90000 : = 18000 (®ång) (1 ®) HiƯn lít xăng phải trả: 18000 - 1500 = 16500 ( ®ång) (0,5 ®) Víi 198000 ®ång hiƯn cã thĨ mua đợc : 198000 : 16500 = 12 (lít) (1 đ) Đáp số: 12 lít xăng đ) Bài 3: (1 ®) Ta cã: 0,29 < x < hay 0,29 < x < 0,3 (0,5 đ) (0,5 Ba giá trị x là: 0,291; 0,292; 0,293 (0,5 đ) Đề kiểm tra kỳ - khối Năm học: 2009-2010 M«n : TiÕng ViƯt - Thêi gian: 70 I Chính tả: Viết đoạn "Đất Cà Mau" II Đọc hiểu - Luyện từ câu: * Đọc thầm "Buổi sớm cánh đồng" Từ làng , Thuỷ tắt qua đồng để bến tàu điện Sớm đầu thu mát lạnh Giữa đám mây xám đục, vòm trời nh khoảng vực xanh vòi vọi Một vài giọt ma loáng thoáng rơi khăn quàng đỏ mái tóc xoà ngang vai Thuỷ; sợi cỏ đẫm nớc lùa vào dép Thuỷ làm bàn chân nhỏ bé em ớt lạnh Ngời làng gánh lên phố gánh rau thơm, bẹ cải sớm bó hoa huệ trắng muốt Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới liệng cánh đồng lúa mùa thu kết đòng Mặt trời đà mọc xanh tơi thµnh Theo Lu Quang Vị * H·y khoanh vµo chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Tác giả tả vật buổi sớm mùa thu? a) Những đám mây xám đục, vòm trời xanh vòi vọi b) Vài giọt ma rơi loáng thoáng, cỏ đẫm nớc c) Bầy sáo bay liệng, mặt trời mọc d) Bầu trời, mặt trời, hoạt động ngời, bầy sáo cánh đồng lúa Tác giả quan sát vật giác quan nào? a) Thị giác (mắt) b) Xúc giác (cảm giác) c) Khứu giác (mũi) d) Cả ba ý Bài văn có: a) từ láy ( là: ) b) từ láy ( là: loáng thoáng, vòi vọi, chấp chới ) c) từ láy ( là: ) d) từ láy ( là: ) Dßng dới tả đợt sóng mạnh? a) oàm oạp, ầm ầm, điên cuồng dội, ào b) tợn, c) ầm ầm, ầm ĩ, trào dâng cuộn, cuộn trào, ạt d) cuồn Các từ: ca nớc, làm ca ba, ca mổ, ca vọng cổ từ: a) Từ đồng âm d) Từ trái nghĩa b) Từ đồng nghĩa c) Từ nhiều nghĩa Trong câu dới đây, từ đứng mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? (điền vào chỗ chấm) a) Tôi đứng bán hàng suốt từ sáng đến giờ, mỏi ( ) b) Ông Kô-phi A-nan ngời đứng đầu tổ chức Liên hợp quốc ( ) c) Ông bố đứng bảo l·nh cho cËu trai quý tö ( ) d) Bé Hà đứng bơc gi¶ng ( ) Điền vào chỗ chấm từ trái nghĩa với từ đợc gạch dới để có thành ngữ, tục ngữ: a) Đi xuôi mắt b) M¾t nh¾m c) Bíc thÊp bíc nỗi d) Niềm vui III Tập làm văn: Tả nhà em biểu Điểm kiểm tra kỳ - khối Năm học: 2009-2010 Môn : Tiếng Việt I Chính tả: Viết đoạn "Đất Cà Mau" (5 điểm) II Đọc hiểu - Luyện từ câu: (4 điểm) ( Mỗi phần đợc 0,5 điểm ) Riêng đợc điểm * HÃy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời ®óng: d) d) väi, chÊp chíi ) d) b) từ láy ( là: loáng thoáng, vòi a) a) nghĩa gốc b) nghÜa chun c) nghÜa chun d) nghÜa gèc §iỊn vào chỗ chấm từ trái nghĩa với từ đợc gạch dới để có thành ngữ, tục ngữ: a) ngợc d) buồn b) mở c) cao III Tập làm văn: (5 điểm) ... chấm từ trái nghĩa với từ đợc gạch dới để có thành ngữ, tục ngữ: a) ngỵc d) bn b) më c) cao III TËp làm văn: (5 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: ¤N Tëp Lo¹I To¸n Tø Lö,