0

Vßng 23

2 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 03:11

Vßng 23 Vßng 23 Bµi 1 T¨ng dÇn 3,01 3,45 6,1 2,35 2,6 5,68 1/3/4 1,204 3/1/2 4,7 5,35 5/4/5 1,6 3,32 1/1/2 6/1/5 4/1/5 6,098 3,3 4/1/2 Bµi 2 CÆp hîp lÝ 0,2002 0,01 125% cña 32 2,009 0,01 40 0,2009 100[.] Vòng 23 Bài 1: Tăng dần: 3,01 5,68 5,35 6/1/5 3,45 1/3/4 5/4/5 4/1/5 6,1 1,204 1,6 6,098 2,35 3/1/2 3,32 3,3 2,6 4,7 1/1/2 4/1/2 Bài 2: Cặp hợp lÝ: 0,2002 : 0,01 0,2009 : 1000 4,8 110% cña 30 20,09 : 0,1 125% cña 32 13,6 x 0,01 200,2 : 100 0,2009 : 0,001 2002 : 1000 2,009 : 0,01 1,36 x 0,1 0,3 25% cña 45 2,002 : 0,1 40 33 25% cña 1,2 60% cña 11,25 Bài 3: Vợt chớng ngại vật Theo kÕ ho¹ch thánh nhà máy phải sản xuất đợc 800 sản phẩm Nhng nhờ cải tiến kĩ thuật nhà máy đà làm đợc 1000 sản phẩm Nh tháng nhà máy đà làm vợt mức phần trăm kế hoạch? 25% Diện tích toàn phần hinhg hộp chữ nhËt cã chiỊu dµi 15cm, chiỊu réng 13 cm, chiỊu cao 9,5 cm cm 2? 873 cm Tìm hai số tự nhiên liên tiếp a b thoả mÃn điều kiện: a< 198,57 < b 198 ; 199 Lóc giê mét ngêi ®i tõ A ®Õn B víi 40km/giê Cïng lóc ®ã mét ngêi khác từ B A với vận tốc 45 km/giê Hái hä gỈp lóc mÊy giê biÕt qu·ng ®êng AB dµi 127,5 km? giê 30 Mét ô tô di 1,5 đợc 75 km Hỏi với vận tốc 2,5 ô tô đợc quÃng đờng dài bao nhieu km? 125 km Cho phân số 97/149 Hỏi phải bớt tử số mẫu số phân số đơn vị để đợc phân số có giá trị bằng3/5? 19 Tìm phân số biết phân số có giá trị 2/5 biết thêm vào tử số 45 đơn vị đợc phân số có giá trị 13/20 Tìm phân số biết phân số có giá trị 4/5 biết bớt tử số 35 đơn vị đợc phân số có giá trị 19/30 168/210 Cho phân số 93/123 Hỏi cần phải thêm vào tử số mẫu số phân số đơn vị để đợc phân số có giá trị 4/5? 32 10 Tính diện tích toàn phần có cạnh 14,5 cm? 1261,5 cm2 11 Líp 5A cã 36 häc sinh Häc k× I cã 75% tỉng sè häc sinh xÕp lo¹i häc lùc giái Nh vËy sè häc sinh xÕp loại học lực giỏi lớp bạn? 27 em 12 Tính diện tích hònh tròn có đờng kính 25 cm cm2? 490,625 13 Lúc giê mét ngêi ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 40 km/giê Sau 45 mét ngêi kh¸c ®i tõ B vỊ A víi vËn tèc 45 km/giê Họ gặp lúc biết quÃng đờng AB dài 200 km? 45 phút 14 Tìm phân số biết chuyển từ mẫu số lên tử số đơn vị đợc phân số có giá trị Còn chuyển từ tử số xuông mẫu số đơn vị đợc phân số có giá trị 4/5? 15 Hiện 16 ti, mĐ 44 ti TÝnh ti hai mĐ ti mĐ gÊp lÇn ti con? 14 42 16 Mét líp häc cã 40 häc sinh ®ã cã 24 bạn nam Nh số % số học sinh nam so với học sinh nữ bao nhiêu? 150% 17 Lúc ngời từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ đến B lóc giê Hái nÕu ®i víi vËn tèc 50 km/giờ đến B lúc giờ? 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Vßng 23,