0

Trung Tâm Bồi Dưỡng & Luyện Thi Trường Thịnh

12 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:51

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH Chuyên đề 4 TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU A PHẦN 1 NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ I Các đại lượng trong toán chuyển động Quãng[.] TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH Chuyên đề 4: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU A PHẦN 1: NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ I Các đại lượng toán chuyển động: - Quãng đường: kí hiệu s - Thời gian: kí hiệu t - Vận tốc: kí hiệu v II Các công thức cần nhớ: S = v × t;        v = s/t;          t = s/v III Chú ý:Khi sử dụng đại lượng hệ thống đơn vị cần lưu ý cho học sinh: -Nếu quãng đường km, thời gian vận tốc km/giờ - Nếu quãng đường m, thời gian phút vận tốc m/phút Với vận tốc quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian Trong thời gian quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc Trên quãng đường vận tốc thời gian hai đại lượng tỉ lệ nghịch B PHẦN 2: CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VÀ KIẾN THỨC CẦN NHỚ  Dạng 1: Các tốn có chuyển động tham gia: I Kiến thức cần nhớ:  Thời gian = quãng đường : vận tốc ( t = s : v )  = đến – khởi hành – nghỉ (nếu có)  Giờ khởi hành = đến nơi – thời gian – nghỉ (nếu có)  Giờ đến nơi = khởi hành + thời gian + thời gian nghỉ (nếu có)  Vận tốc = quãng đường : thời gian (v=s:t)  Quãng đường = vận tốc x thời gian ( s = v × t ) II Các loại bài: Loại 1: Tính quãng đường biết vân tốc phải giải tốn phụ để tìm thờigian Loại 2: Tính quãng đường biết thời gian phải giải tốn phụ để tìm vận tốc Loại 3: Vật chuyển động quãng đường vận tốc thay đổi đoạn lên dốc, xuống dốc đường Loại 4: Tính vận tốc trung bình đoạn đường lẫn  DẠNG 2: CÁC BÀI TỐN CĨ HAI HOẶC BA CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU I Kiến thức cần nhớ:  Vận tốc vật thứ nhất: kí hiệu V1  Vận tốc vật thứ hai: kí hiệu V2  Nếu hai vật chuyển động chiều cách quãng đường S xuất phát lúc thời gian để chúng đuổi kịp : t = s : ( V1 – V2 )  Nếu vật thứ hai xuất phát trước thời gian t0 sau vật thứ xuất phát thời gian vật thứ đuổi kịp vật thứ hai là: t = V2 x t0 : ( V1 - V2 ) ( Với V2 x t0 quãng đường vật thứ hai xuất phát trước vật thứ thời gian t0 ) II Các loại bài: Loại 1: Hai vật xuất phát lúc cách quãng đường S Loại 2: Hai vật xuất phát địa điểm vật xuất phát trước thời gian to Loại 3: Dạng tốn có ba chuyển động chiều tham gia  DẠNG 3: CÁC BÀI TỐN CĨ HAI CHUYỂN ĐỘNG NGƯỢC CHIỀU I Kiến thức cần ghi nhớ:  Vận tốc vật thứ kí hiệu V1  Vân tốc vật thứ hai kí hiệu V2  Quãng đường hai vật cách thời điểm xuất phá S  Thời gian để hai vật gặp t, : t = s : (V1 + V2) Chú ý: S quãng đường hai vật cách thời điểm xuất phát Nếu vật xuất phát trước phải trừ qng đường xuất phát trước II Các loại bài: Loại 1: Hai vật chuyển động ngược chiều đoạn đường gặp lần Loại 2: Hai vật chuyển động ngược chiều gặp hai lần Loại 3: Hai vật chuyển động ngược chiều gặp lần đường tròn  DẠNG 4: VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRÊN DÒNG NƯỚC I Kiến thứ cần ghi nhớ:  Nếu vật chuyển động ngược dịng có lực cản dịng nước Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH  Nếu vật chuyển động xi dịng có thêm vận tốc dịng nước  Vxi = Vvật + Vdịng  V ngược = Vvật - Vdịng  Vdịng = (Vxi – Vngược) :  Vvật = (Vxuôi + Vngược) :  Vxi – Vngược = Vdịng x  DẠNG 5: VẬT CHUYỂN ĐỘNG CÓ CHIỀU DÀI ĐÁNG KỂ Các loại kiến thức cần ghi nhớ: Loại 1: Đoàn tàu chạy qua cột điện: Cột điện coi điểm, đoàn tàu vượt qua hết cột điện có nghĩa từ lúc đầu tàu đến cột điện toa cuối qua khỏi cột điện + Kí hiệu l chiều dài tàu; t thời gian tàu chạy qua cột điện; v vận tốc tàu Ta có: t=l:v Loại 2: Đồn tàu chạy qua cầu có chiều dài d: Thời gian tàu chạy qua hết cầu có nghĩa từ lúc đầu tàu bắt đầu đến cầu lúc toa cuối tàu khỏi cầu hay Quãng đường = chiều dài tàu +chiều dài cầu t = (l + d) : v Loại 3: Đoàn tàu chạy qua ô tô chạy ngược chiều (chiều dài ô tô không đáng kể) Trường hợp xem toán chuyển động ngược chiều xuất phát từ hai vị trí: A (đi tàu) B (ơ tơ) Trong đó: Qng đường cách hai vật = quãng đường hai vật cách + chiều dài đoàn tàu Thời gian để tàu vượt qua ô tô là: t = (l + d) : (Vôtô + Vtàu) Loại 4: Đoàn tàu vượt qua ô tô chạy chiều: Trường hợp xem toán chuyển động chiều xuất phát từ hai vị trí đI tàu tơ t = (l + d) : (Vtàu – Vôtô) Loại 5: Phối hợp loại C PHẦN BI TP VN DNG: Bài (Dạng 1- loại 1): Một ô tô dự kiến từ A đến B với vận tốc 45km/giờ đến B lúc 12 tra Nhng trời trở gió xe đợc 35km/giờ đến B chậm 40phút so với dự kiến Tính quÃng đờng từ A đến B Bài 2: (Dạng 1-loại 2) Một ngời xe máy từ A ®Õn B mÊt giê Lóc trë vỊ ngợc gió ngời chậm 10km so với lúc nên thời gian lúc lâu Tính quÃng đờng AB? Cách 1: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cách 2: Giải theo phơng pháp rút đơn vị (10 chuyên đề) Bài làm C¸ch 1: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DNG & LUYN THI TRNG THNH Bài 3: (Dạng 1-loại 3) Mét ngêi ®i bé tõ A ®Õn B, råi lại trở A 4giờ 40 phút Đờng từ A đến B lúc đầu xuống dốc tiếp đờng lại lên dốc Khi xuống dốc ngời với vận tốc 5km/giờ, đờng với vận tốc 4km/giời lên dốc với vận tốc 3km/giờ Hỏi quÃng đờng dài biết quÃng đờng AB dài 9km Cách 2: Giải theo phơng pháp rút đơn vị (10 chuyên đề) Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 4(Dạng 1-Loại4) Một ngời từ A đến B rồilại quay trë vỊ A Lóc ®i víi vËn tèc 6km/giê nhng lúc ngợc gió nên với vận tốc 4km/giờ HÃy tính vận tốc trung bình lẫn ngời âý Cách 1: Bài (Dạng 2-Loại 1) Lúc 12giờ tra, ô tô xuất phát từ điểm A với vận tốc 60km/giờ dự định đến B lóc 3giê 30 chiỊu.Cïng lóc ®ã, tõ ®iĨm C đờng từ A đến B cách A 40km, ngời xe máy với vận tốc 45 km/giờ B Hỏi lúc ô tô đuổi kịp ngời xe máy dịa điểm gặp cách A bao nhiêu? Cách 2: Dùng phơng pháp giả thiết tạm Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bµi (Dạng 2-Loại 2) Nhân dịp nghỉ hè lớp 5A tổ chức cắm trại địa điẻm cách trờng km Các bạn chia làm hai tốp Tốp thứ khởi hành từ 6giờ sáng với vận tốc 4km/giờ, tốp thứ hai xe đạp trở dụng víi vËn tèc Bµi lµm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYN THI TRNG THNH 10km/giờ Hỏi tốp xe đạp khởi hành lúc để tới nơi lóc víi tèp ®i bé? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài (Dạng 2-Loại 3) Một ngời xe đạp với vận tốc 12 km/giờ ô tô víi vËn tèc 28 km/giê cïng khëi hµnh lóc từ địa điểm A tới B Sau nửa xe máy với vận tốc 24 km/giờ xuất phát từ A để đến B Hỏi đờng từ A đến B vào lúc xe máy điểm xe đạp ô tô Lu ý: Muốn tìm thời điểm vật nằm khoảng cách xe ta thêm mét vËt chun ®éng víi vËn tèc b»ng TBC cđa hai vật đà cho Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài (Dạng 3-Loại 1) Hai thành phố A B cách 186 km Lúc sáng ngời xe máy tõ A víi vËn tèc 30 km/giê vỊ B Lóc ngời khác xe máy từ B vỊ A víi vËn tèc 35km/giê Hái lóc mÊy giê hai ngời gặp chỗ gặp cách A bao xa? Bài làm Cách 1: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bµi (Dạng 3-Loại 2) Hai ngời xe đạp ngợc chiỊu cïng khëi hµnh mét lóc Ngêi thø nhÊt ®i tõ A, ngêi thø hai ®i tõ B vµ nhanh ngời thứ Họ gặp cách A 6km iếp tục không nghỉ Sau gặp ngời th Cách 2: Giải theo toán tỉ lƯ thn Bµi lµm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH nhÊt ®i tới B quay trở lại ngờ thứ hai tới A quay trở lại Họ gặp lần thứ hai cách B 4km Tính quÃng đờng AB Bài 10 (Dạng 3-Loại 3) Hai anh em xuất phát vạch đích chạy ngợc chiều đờng đua vòng tròn quanh sân vận động Anh chạy nhanh chạy đợc 900m gặp em lần thứ Họ tiếp tục chạy nh gặp lần thứ 2, lần thứ Đúng lần gặp lần thứ họ dừng lại vạch xuất phát ban đầu Tìm vận tốc ngời, biết ngời em đà chạy tất 9phút Bài 11 (Dạng 4) Lúc 6giờ sáng, chuyến tàu thuỷ chở khách xuôi dòng từ A đến B, nghỉ lại để trả đón khách lại ngợc dòng A lúc 20 phút chiều ngày HÃy tính khoảng cách hai bến A B, biết thờ gian xuôi dòng nhanh thời gian ngợc dòng 40 phút vận tốc dòng nớc 50m/phút Bài 12 (Dạng 4): Một tàu thủy từ bến thợng nguồn đến bến dới hạ nguồn hết ngày đêm ngợc từ bến hạ nguồn bến thợng Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bµi lµm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cách 2: Giải phơng pháp rút tỉ số Bµi lµm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH nguån mÊt ngày đêm Hỏi bè nứa trôi từ bến thợng nguồn bến hạ nguồn hết ngày ®ªm? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cách 2: Giải phơng pháp rút tỉ số Bài 13 (Dạng 5) Bài làm Một đoàn tàu chạy qua cột điện hết giây Cũng với vận tốc đoàn tàu chui qua đờng hầm dài 260m ……………………………………………………………………………………… hÕt TÝnh chiỊu ……………………………………………………………………………………… dµi vµ vËn tốc đoàn tàu Bài làm Bài 14 (Dạng 5) Một ô tô gặp xe lửa chạy ngợc chiều hai đoạn đờng song song Một hành khách ôtô thấy từ lúc toa đầu lúc toa cuối xe lửa qua khỏi giây Tính vận tốc xe lưa (theo km/giê), biÕt xe lưa dµi 196m vµ vận tốc ôtô 960m/phút ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… D PHẦN BI TP T LUYN: Bài 1: Hằng ngày bác Hải xe đạp đến quan làm việc với vận tèc 12km/giê S¸ng cã viƯc bËn b¸c xt ph¸t chậm phút Bác Hải nhẩm tính, để đến quan kịp làm việc phải với vậntốc 15km/giờ Tính quÃng đờng từ nhà bác đến quan Bài 2: Một ôtô dự định từ tỉnh A đến tỉnh B lúc 16giờ Nhng chạy với vận tốc 60km/giờ ôtô đến B lúc 15 Nếu chạy với vận tốc 40km/giờ ôtô đến B lúc 17 Hỏi ôtô phải chạy với vận tốc để đến B lúc 16 giờ? Bài 3: Một ôtô phải từ A qua B ®Õn C mÊt giê Thêi gian ®i tõ A đến B gấp lần thòi gian từ B đến C quÃng đờng từ A đến B dài quÃng đờng từ B đến C 130km Biết muốn đợc thời gian đà định từ B đến C ôtô phải tăng vận tốc thêm 5km/giờ Hỏi quÃng đờng từ A đến C dài bao nhiêu? Ti liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH Bµi 4:Anh Hùng xe đạp qua quÃng đờng gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc Vận tốc lên dốc 6km/giờ, xuống dốc 15km/giờ Biết dốc xuống dài gấp đôi dốc lên thời gian tất 54phút Tính độ dài quÃng đờng Bài 5: Hai đơn vị đội Một đơn vị từ A đến B đơn vị từ B đến A cách 27km Họ xuất phát lúc hành quân với vận tốc lần lợt 5km/giờ 4km/giờ Để giữ bí mật, hai đơn vị không liên lạc với vô tuyến điện mà dùng chim bồ câu đa th bay qua bay lại với vận tèc 24km/giê ®Ĩ trun tin TÝnh qu·ng ®êng chim bay đợc khoản thời gian hai đơn vị bắt đầu xuất phát đến lúc gặp (không tính thời gian gài th vào chân chim) Bài 6: QuÃng đờng từ nhà lên huyện dài 30km, ngời xe đạp với vận tốc 12km/giờ từ nhà lên huyện Sau 1giờ 30 phút ngời xe máy đuổi theo với vận tốc 36km/giờ Hỏi ngời xe máy đuổi kịp ngời xe đạp hai ngời cách huyện km? Bài 7: Một ca nô xuôi dòng đoạn sông hết 2giờ 30phút ngợc dòng hết 3giờ 30phút HÃy tính chiều dài đoạn sông đó, biết vận tốc dòng nớc 3km/giờ Bài 8: Hai bến sông A B cách 210km Cùng lúc có ca nô khởi hành từ A, ca nô khởi hành từ B ngợc chiều Sau hai ca nô gặp Biết nớc đứng vận tốc hai ca nô nhng hành trình vậntốc dòng nớc 3km/giờ Tính vận tốc ca nô Bài 9: Một xe lửa dài 120m chạy qua đờng hầm với vận tốc 48km/giờ Từ lúc đầu tàu chui vào đờng hầm lúc toa cuối khỏi đờng hầm 8phút 12giây Hỏi đờng hầm dài bao nhiêu? Bài 10: Trên đoạn đờng quốc lộ chạy song song với đờng tàu, hành khách ngồi ôtô thấy đầu tàuđang chạy ngợc chiều cách ôtô 300m sau 12giây đoàn tàu vợt qua HÃy tính chiều dài đoàn tàu, biết vận tốc ôtô 42km/giờ vận tốc ®oµn tµu lµ 60km/giê Bµi 11( Đề thi HSG tØnh Nam Định năm 2000) Lúc sáng ngời ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B víi vËn tèc 12km/giờ Sau giờ, ngời khác xe náy tõ B ®Õn A víi vËn tèc 35km/giê BiÕt qu·ng ®êng tõ A ®Õn B dµi 118km Hái ®Õn mÊy hai ngời gặp nhau? Bài 12: ( thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2000) Một ôtô từ A đến B Một xe máy tõ B ®Õn A mÊt giê TÝnh qu·ng ®êng AB biết vận tốc ôtô xe máy 20km/giờ Nếu hai xe khởi hành lúc chúng gặp cách A kilômét? Bài 13: ( thi HSG tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2001) An bình xe đạp lúc từ A ®Õn B, An ®i víi vËn tèc 12 km/giê, B×nh với vận tốc 10km/giờ Đi đợc 1,5 giờ, để đợi Bình, An đà giảm vận tốc xuống 7km/giờ Tính quÃng đờng AB, biết lúc gặp lúc An Bình đến B? Bài 14: ( thi HSG tỉnh Thái Bình năm 2001) Trong suốt đua xe đạp, ngời thứ với vận tốc 20km/giờ suốt quÃng đờng Ngời thứ hai ®i víi vËn tèc 16km/giê nưa qu·ng ®êng ®Çu, nửa quÃng đờng sau với vận tốc 24km/giờ Ngời thứ ba nửa thời gian đầu ®i víi vËn tèc 16km/giê, nưa thêi gian sau ®i víi vË tèc 24km/giê Hái ba ngêi ®ã ®Õn ®Ých tríc? Bài 15 : Một ơtơ dự định chạy từ tỉnh A đến tỉnh B lúc 16giờ Nhưng: Nếu chạy với vận tốc 60 km/giờ ơtơ tới B lúc 15giờ Nếu chạy với vận tốc 40km/giờ ơtơ tới B lúc 17giờ Hỏi ơtơ phải chạy với vận tốc để tới B lúc 16giờ? Bài 16:Một người từ A đến B với vận tốc 6km/giờ Sau lạo đo từ B A với vận tốc 4km/giờ Tính vận tốc trung bình người qng đường về? Bài 17:Một chó đuổi thỏ cách xa 17 bước chó Con thỏ cách hang 80 bước thỏ Khi thỏ chạy bước chó chạy bước Một bước chó bước thỏ Hỏi chó có bắt thỏ khơng? Bài 18:Một người xe đạp với vậntốc 12km/giờ ôtô với vận tốc 28km/giờ khởi hành lúc địa điểm A để đến địa điểm B Sau nửa xe máy với vận tốc 24km/giờ xuất phát từ A để đến B Hỏi đường AB vào lúc xe máy điểm khoảng cách xe đạp ôtô? Bài 19:Anh Hùng xe đạp qua quãng đường gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc Vận tốc lên dốc 6km/giờ, xuống dốc 15km/giờ Biết dốc xuống dài gấp đôi dốc lên thời gian tất 54 phút Tính độ dài quãng đường Bài 20: Một xe lửa vượt qua cầu dài 450m 45 giây, vượt qua trụ điện hết 15 giây Tính chiều dài xe lửa Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH Bài 21: Một canô chạy khúc sông từe bến A đến bến B Khi xi dịng Khi ngược dịng Biết rằng, nước chảy với vận tốc 5km/giờ Hãy tính khoảng cách AB Bài 22:Một xe gắn máy từ A đến B, dự định với vận tốc 30km/giờ Song thực tế xe gắn máy với vận tốc 25 km/giờ nên đến B muộn so với thời gian dự định Tính quãng đường từ A đến B Bài 23: Sau ngày đêm, mối gặm thủng lớp giấy dày 0,8mm Trên giá sách có tác phẩm văn học gồm tập, tập dày cm, cịn bìa cứng dày 2mm.Hỏi sau thời gian mối đục xuyên từ trang đầu tập đến trang cuối tập hai? Bài 24: Toán vui:Một người tiến 10 bước lùi bước, lại tiến 10 bước lùi bước; xong lạitiến 10 bước lùi bước, lại tiến 10 bước lùi bước Và tiếp tục thực thảy 1999 bước Hỏi người cách xa điểm xuất phát mét? (Biết bước chân dài 0,7 m) Bài 25:Một xe Honda từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ Hỏi xe phải chạy từ A B với vận tốc vận tốc trung bình quãng đường 30km/giờ Bài 26: Quãng đường từ TP Hồ Chí Minh đến Biên Hồ dài 30km Người thứ khởi hành từ TP HCM lúc với vận tốc 10 km/giờ Hỏi người thứ hai phải khởi hành từ TP HCM lúc để đến Biên Hoà sau người 1/4 giờ, biết vận tốc người thứ hai 15 km/giờ Bài 27:Anh từ nhà đến trường hết 30 phút Em từ nhà đến trường hết 40 phút Hỏi em học trước anh phút anh có đuổi kịp anh khơng? Nếu đuổi kịp chỗ từ nhà đến trường? Bài 28:Ba xe: ôtô, xe máy, xe đạp từ A đến B Để đến B lúc, xe đạp trước xe máy 20 phút, cịn ơtơ sau xe máy 10 phút Biết vận tốc ôtô 36km/giờ, xe đạp 12km/giờ, tính: a Quãng đường AB b Vận tốc xe máy Bài 29: Hai địa điểm A B cách 88km Cùng lúc có xe đạp xe gắn máy xuất phát từ A để đến B có xe đạp xuất phát từ B để đến A 13 Bài 30: Tuấn cha nghỉ ngơi bãi biển Trời xế chiều, hai cha định nhà Tuấn trước cha 10 phút với vận tốc 3km/giờ Cha sau với vận tốc 5km/giờ Thấy vậy, chó Mực nằm cạnh cha liền lao lên đuổi theo Tuấn với vận tốc 12km/giờ Khi đuổi kịp Tuấn, chó Mực liền quay chạy phía cha, đến gặp cha, lại quay đầu chạy đuổi theo Tuấn.Cứ chạy qua chạy lại hai cha gặp cửa nhà Tính qng đường chó Mực chạy? Bài 31: (Từ tỉ số thời gian suy tỉ số vận tốc) Hằng ngày Hoàng từ nhà đến trường xe đạp 20 phút Sáng nay, Hoàng xuất phát chậm phút so với ngày Để đến lớp Hồng tính phút phải nhanh 50m so với ngày Tính quãng đường từ nhà đến lớp Bài 32: (Tính vận tốc trung bình): Một người từ A đến B lại quay trở A Lúc với vận tốc 6km/giờ lúc ngược gió nên với vận tốc 4km/giờ Tính vận tốc trung bình lẫn người Bài 33: Một ôtô từ A đến B Nửa quãng đường đầu, ôtô với vận tốc 40km/giờ Nửa quãng đường sau ôtô phải với vận tốc để quãng đường vận tốc trung bình 48km/giờ Bài 34: (Vật chuyển động lên dốc, xuống dốc) Một người từ A đến B lại trở A 40 phút Đường từ A đến B lúc đầu xuống dốc, tiếp đường lại lên dốc Khi xuống dốc người với vận tốc 5km/giờ, đường với vận tốc 4km/giờ lên dốc với vận tốc 3km/giờ Hỏi quãng đường dài biết quãng đường AB dài 9km? Bài 35: (Hai vật xuất phát lúc cách quãng đường S) Lúc 12 trưa, ôtô xuất phát từ điểm A với vận tốc 60km/giờ dự định đến B lúc 30 phút chiều Cùng lúc điểm C đường từ A đến B cách A 40km, người xe máy với vận tốc 45km/giờ B Hỏi lúc ôtô đuổi kịp người xe máy điểm gặp cách A bao nhiêu? Bài 36: (Cùng xuất phát điểm cách thời gian T) Nhân dịp nghỉ hè, lớp 5A tổ chức cắm trại địa điểm cách trường 8km Các bạn chia thành hai tốp: tốp khởi hành lúc 6giờ sáng với vận tốc 4km/giờ Tốp xe đạp với vận tốc 10km/giờ Hỏi tốp xe đạp phải khởi hành lúc để tới nơi lúc với tốp bộ? Bài 37: (Từ chuyển động chiều đưa chuyển động chiều) Một người xe đạp với vận tốc 12km/giờ ôtô với vận tốc 28km/giờ khởi hành lúc 6giờ sáng từ A để đến B Sau nửa giờ, xe máy với vận tốc 24km/giờ xuất phát từ A đến B Hỏi đường AB lúc xe máy điểm khoảng cách xe đạp ơtơ? Bài 38: An Bình từ A đến B bắt đầu lúc Trong nửa thời gian đầu mình, An với vận tốc 5km/giờ, nửa thời gian sau An với vận tốc 4km/giờ Trong nửa quãng đường Bình với vận tốc 4km/giờ nửa quãng đường sau Bình với vận tốc 5km/giờ Hỏi đến B trước? Bµi 39 CĐ Mét ngêi xe đạp 30 phút đợc quÃng đờng 22,5 km a) Tính vận tốc ngời xe đạp ? b) Sau ngời đợc km? c) Cần phải để ngời hết quÃng đờng dài 121,5 km? Ti liu bi dng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYN THI TRNG THNH Bài 40.CĐ : QuÃng đờng AB dµi 66,625 km Lóc h 15 mét ô tô khởi hành từ A đến B Già đờng ngời nghỉ 30 phút đến B lúc 11 giờ.Tính vận tốc ô tô? * Lu ý: Cần tính thời gian ô tô thực Bài 41.CĐ : Cùng lúc A B , hai ô tô xuất phát ngợc chiều Ô tô từ A đến B với vận tốc 36 km/h Ô tô thứ từ A B víi vËn tèc 45 km/h Sau giê ô tô gặp a) Tính chiều dài quÃng đờng AB ? b) Kể từ lúc gặp ô tô lại cách 121,5 km? c) Khi ô tô thứ đến A ô tô thứ cách B bao xa ? Bài 42.CĐ : Một ngời khởi hành từ A lúc sáng ®Ĩ ®i vỊ B víi vËn tèc 15km/giê Lóc giừ sáng , ngời khác từ B A víi vËn tèc 18 km/giê Hai ngêi gỈp C Tính : a) QuÃng đờng AB ? b) Qu·ng ®êng AC ? * Lu ý : Hai vật chuyển động cha thời điểm , để tính đợc quÃng đờng cần xác ®Þnh thêi ®iĨm hai vËt cïng chun ®éng (chän thêi ®iĨm cđa vËt chun déng sau lµ lóc hai vËt bắt đầu chuyển động ) Bài 43.CĐ : Lúc sáng , ngời xe đạp từ A ®Õn B víi vËn tèc 18 km/giê Nưa sau , ngời khác xe đạp từ A ®Õn B víi vËn tèc 21 km/giê Ngêi thứ haiđuổi kịp ngời thứ C , cách B 10 Km Tính đoạn đờng AB ? Bài 44.CĐ : Một ngời phải từ A đến B khoảng thời gian xác định Ngời nhËn thÊy r»ng : NÕu ®i víi vËn tèc 50 km/giờ đến B chậm 12 phút so với thời gian quy định , với vận tốc 60 km/giờ đến B sớm 40 phút so với thời gian quy định Tính : a) QuÃng đờng AB ? b) Vận tốc cần thiết để ®Õn B ®óng thêi gian quy ®Þnh ? * Lu ý : - Cần tính đợc quÃng đờng chênh lệch với vận tốc khác thời gian - QuÃng đờng chênh lệch chia cho hiệu vận tốc thời gian cần thiết để đến B Bài 45.CĐ : Lúc sáng , ngời xe đạp từ A vỊ B víi vËn tèc 15 km/giê §Õn , ngời khác xe đạp từ B vỊ A víi vËn tèc 18 km/giê Hai ngời gặp lúc ? Biết quÃng đờng AB dµi 129 km * Lu ý : Thêi ®iĨm gỈp b»ng thêi gian hai vËt chun ®éng gặp cộng với thời điểm hai vật bắt đầu xuất phát Bài 46.CĐ : Lúc , xe ô tô từ A đến B với vËn tèc 60 km/giê , Lóc 4giê 20 mét xe ô tô khác từ A đến B víi vËn tèc 70 km/giê Hái xe « t« thứ hai đuổi kịp xe ô tô thứ lúc ? Nơi gặp cách A Kilômét ? Bài 47.CĐ : Một ngời từ A đến B Một ngời khác từ B vÒ A mÊt giê Hái hai ngêi xuất phát lúc sau họ gặp ? * Lu ý : Đa toán dạng làm chung công việc Bài 48.CĐ : Địa điểm A cách địa điểm B 20 km Cïng mét lóc mét ngêi ®i tõ A ngời từ B chiều để C Ngời từ A đuổi kịp ngời từ B C Vận tốc ngời từ B b»ng vËn tèc ngêi ®i tõ A Tính quÃng đờng AC ? Bài 49.CĐ : Cùng lúc hai ngời khởi hành từ hai địa điểm A B ngợc chiều Một ngời xe đạp , ngời xe máy Họ gặp C cách A 15 km lại tiếp tục Ngời từ A tới B lại A Ngời tõ B tíi A råi trë vỊ B TÝnh : a) Qu·ng ®êng AB ? b) VËn tèc ngời xe máy gấp lần vận tốc ngời ®i xe ®¹p ? * Lu ý : Sau gặp lần thứ hai tổng quÃng đờng hai ngời đợc lần quÃng đờng AB Bài 50.CĐ : Một ngời xe đạp từ A ®Õn B mÊt giê Khi trë vÒ ngêi ®ã ®i mÊt giê BiÕt vËn tèc lóc vận tốc lúc km/giờ TÝnh : a) VËn tèc lóc ®i ? b) Qu·ng đờng AB ? Bài 51.CĐ : Một ngời từ A đến B lại từ B trở A BiÕt vËn tèc lóc ®i b»ng vËn tèc lóc vỊ Thêi gian ®i tõ B vỊ A hÕt giê Hái thêi gian ngêi ®ã ®i tõ A vỊ B bao l©u ? Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH Bµi 52.CĐ : Một ô tô từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ từ B vềA víi vËn tèc 50 km/giê Thêi gian vỊ Ýt thời gian 31 phút Tính quÃng đờng AB ? Bài 53.CĐ : Một tàu hoả chạy qua cột điện hết 12 giây Cùng vận tốc , tàu chạy qua cầu dài 500m hÕt 62 gi©y TÝnh : a) VËn tèc cđa tµu ? b) ChiỊu dµi cđa tµu ? Bµi 54.CĐ : Một đoàn tàu hoả chạy với vận tốc 48 km/giờ vợt qua cầu dài 720 m hết 63 giây Tính chiều dài đoàn tàu ? * Lu ý : 63 giây tàu chạy quÃng đờng 720m chiều dài đoàn tàu Bài 55.CĐ : Một tàu hoả qua cầu dài 500m hết 40 giây Cùng vận tốc tàu hoả lớt qua ngời cïng chiỊu víi vËn tèc km/giê gi©y Tính : a) Chiều dài đoàn tàu ? b) Vận tốc đoàn tàu ? * Lu ý : 40 giây tàu chạy đợc quÃng đờng 500m chiều dài tàu - giây tàu chạy đợc quÃng đờng chiều dài tàu trừ ®i qu·ng ®êng ngêi ®i bé gi©y Bài 56.CĐ : Một tàu hoả vợt qua ngời ®i xe ®¹p cïng chiỊu víi vËn tèc 12 km/giê giây lớt qua ngời xe đạp ngợc chiều với vận tốc 12 km/giờ giây Tính : a) Vận tốc tàu ? b) Chiều dài tàu ? Bài 57.CĐ : Một ngời xe đạp từ A đến B Đoạn đờng AB gồm đoạn dốc đoạn VËn tèc xuèng dèc lµ 24 km/giê vµ ë đoạn đờng 15 km/giờ Thời gian từ A đến B 10 phút Khi từ B trở A , ngời lên dốc với vận tốc km/giờ đoạn đờng lµ 15 km/giê Thêi gian tõ B vỊ A lµ giê 40 TÝnh : a) Qu·ng ®êng AB ? b) Qu·ng ®êng dèc ? c) Qu·ng đờng ? * Lu ý : Đoạn đờng với vận tốc lên thời gian đoạn đờng nh VËy thêi gian vỊ nhiỊu h¬n thêi gian hiệu thời gian lên dốc với thời gian xuống dốc Bài 58.CĐ : Một ngời khách du lịch thăm thắng cảnh Đờng gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc Vận tốc lên dốc km/giờ , vËn tèc xuèng dèc lµ km/giê Thời gian 30 phút (không kể thời gian thăm quan thắng cảnh) Tính quÃng đờng từ nơi xuất phát đến nơi thắng cảnh Bài 59.CĐ : Một ngời từ A ®Õn B råi trë vỊ A hÕt giê 41 phút Đờng từ A đến B lúc đầu xuống dốc sau đờng lại lªn dèc BiÕt r»ng vËn tèc lªn dèc lµ km/giê , xuèng dèc lµ km/giê , đờng km/giờ quÃng đờng AB km Hỏi quÃng đờng phẳng kilômét ? Bài 60.CĐ : QuÃng sông AB dài 65 km Vận tốc dòng nớc chảy km/giờ Một canô xuôi dòng từ A B , canô khác ngợc dòng từ B A Hai canô khởi hành lúc Hỏi sau chúng gặp ? Biết vận tốc riêng canô 26 km/giờ Bài 61.CĐ : QuÃng sông AB dài 72 km , lúc canô chay xuôi dòng từ A đến B , nghỉ B 80 phút ngợc dòng trở A Hái Can« tíi A lóc mÊy giê ? BiÕt r»ng vận tốc riêng cano 25 km/giờ vận tốc dòng nớc chảy 5km/giờ Bài 62.CĐ : Hai bến sông cách 54 km Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết nhng ngợc dòng từ bến B bến A hết Tìm vận tốc dòng nớc chảy ? * Lu ý : áp dụng công thức vận tốc dòng nớc = ( vận tốc xuôi dòng - vận tốc ngợc dòng ) : Bài 63.CĐ : Một canô chạy từ bến A đến bến B Khi xuôi dòng hết , ngợc dòng hết HÃy tính khoảng cách AB , biết vận tốc dòng nớc 5km/giờ Bài 64.CĐ : Một vận động viên bơi ngợc dòng từ cầu A đến cầu B hết 20 phút từ cầu B cầu A hết 15 phút Vận tốc dòng sông 50m/phút Tính khoảng cách hai cầu AB ? Bài 65.CĐ : Một vận động viên bơi xuôi dòng từ cầu A đến cầu B hết 40 phút bơi ngợc dòng từ cầu B cầu A hết Hỏi cụm bèo trôi từ cầu A đến cầu B hết thời gian ? * Lu ý : VËn tèc chun ®éng cđa cơm bÌo chÝnh vận tốc dòng nớc Bài 66.CĐ : Một thuyền xuôi dòng từ A đến B hết 32 phút ngợc dòng từ B A hết 48 phút Hỏi cụm bèo trôi từ A đến B hÕt bao nhiªu thêi gian ? Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs 10 TRUNG TÂM BỒI DNG & LUYN THI TRNG THNH Bài 67.CĐ : Một hành khách ngồi tàu hoả có vận tốc 36 km/giờ , trông thấy tàu hoả tốc hành khác ngợc chiều chạy qua mắt giây TÝnh vËn tèc cđa tµu tèc hµnh ? ( BiÕt chiỊu dµi cđa tµu tèc hµnh lµ 75m ) Bài 68.CĐ : Một ôtô từ A đến B víi vËn tèc 42,9 km/giê Sau ®ã giê 20 phút , ôtô khác từ A ®Õn B víi vËn tèc 70,2 km/giê TÝnh qu·ng ®êng AB biÕt «t« thø hai vỊ tríc «t« thø 2giờ 10 phút Bài 69.CĐ : An Bình từ A đến B bắt ®Çu cïng mét lóc Trong nưa thêi gian ®Çu , An với vận tốc km/giờ Trong nưa thêi gian sau , An ®i víi vËn tèc 1 km/giê Trong qu·ng đờng đầu , Bình với vận tốc km/giờ quÃng đờng sau , Bình víi vËn tèc km/giê Hái ®Õn B trớc ? Bài 70.CĐ : Hai xe đạp chạy đua đờng vòng , vận tốc xe thứ lµ 250m/phót , vËn tèc xe thø hai lµ 300m/phót Hai xe khëi ®éng cïng mét lóc tõ mét điểm Biết đờng vòng dài 1,1 km Hỏi họ chạy ngang : a) Nếu họ chạy ngợc chiều b) Nếu họ chạy chiều Bài 71.CĐ : Việt Nam chạy đua đờng vòng Việt chạy nhanh nên vợt lên trớc từ đầu sau 35 phút gặp Nam Lần thứ , biết Nam chạy vòng hết phút 45 giây Hỏi Việt chạy vòng hết thời gian ? Bài 72.CĐ : Hai ngời xe đạp ngợc chiỊu vµ khëi hµnh cïng mét lóc Ngêi thø nhÊt ®i tõ A , ngêi thø hai ®i từ B nhanh ngời thứ Họ gặp cách A km tiếp tục không nghỉ Sau gặp , ngời thứ tới B quay trở lại A ngời thứ hai đến A quay trở lại B Họ gặp lần thứ hai cách B km Tìm quÃng đờng AB ? Bài 73.CĐ : Lóc giê 39 , mét xe t¶i ®i tõ A vỊ C §Õn giê 10 phút xe tải thứ hai từ B C víi cïng mét vËn tèc Lóc giê 49 mét xe ®i tõ A vỊ C , xe gặp xe tải thứ lúc 19 phút gặp xe tải thứ hai lóc giê T×m vËn tèc cđa xe tải , vận tốc xe ? Biết quÃng đờng AB dài 45 km B nằm quÃng đờng AC Bài 74.CĐ : Một xe buýt chạy từ A đến B 30 phút chạy từ B đến A thời gian nh thÕ Cø 30 th× cã mét xe buýt rời A đến B xe buýt rời B đến A Hỏi quÃng đờng từ A đến B có xe buýt khác gặp xe buýt ngợc chiều ? Biết xe buýt hai đầu khởi hành lúc Bài 75.CĐ : ( Toán vui ) Một chuột kiếm ăn cách hang 30m , trông thấy mèo cách 20m đờng thẳng hang Chuột vội chạy trốn giây 5m , mèo đuổi theo phút 480 m Hỏi mèo có vồ đợc chuột không ? Bài 76.CĐ : ( Toán vui ) Một chó ®i mét thá ë c¸ch xa nã 17 bíc cđa chã Con thá c¸ch hang cđa nã 80 bíc thỏ Khi thỏ chạy đợc bớc chó chạy đợc bớc bớc chó b»ng bíc cđa thá Hái chã cã b¾t đợc thỏ không ? Bài 77.CĐ : ( Toán vui ) Một trâu bò cách 200m lao vào Trên sừng trâu có ruồi , bay tới đầu bò lại bay tới đầu trâu lại bay tới đầu bò lại bay tới đâù trâu nh trâu bò húc phải ruồi ta chết bẹp dí Biết trâu chạy với vận tốc 7m/giây , bò chạy với vận tốc 5,5m/giây , ruồi bay với vận tốc 15m/giây Tính quÃng đờng ruồi đà bay ? * Lu ý : Thêi gian ruåi bay chÝnh lµ thờigian trâu bò chạy đến lúc gặp Bài 78.CĐ : Một ngời xe đạp 45 phút , sau xe hỏng anh dắt 27 phút đến nhà Tổng quÃng ®êng anh ®i lµ 16,2 km TÝnh vËn tèc xe đạp vận tốc anh , biết vận tốc xe đạp gấp lần vận tốc dắt xe Bi 79 QuÃng đờng AB dài 14km Một ngời xe đạp từ A với vận tèc 12km/giê ®Ĩ ®i theo mét ngêi ®i bé cïng chiỊu tõ B víi vËn tèc 5km/giê Hai ngêi cïng khởi hành lúc Hỏi: a) Đến ngời xe đạp đuổi kịp ngời ? b) Chỗ ngời xe đạp đuổi kịp ngời cách B km ? E PHN BÀI TẬP KIỂM TRA CHUN ĐỀ: C©u 1: Lóc ngời xuất phát từ A liên tơc ®Ĩ ®Õn B BiÕt ngêi ®ã ®Õn B lóc 30 phút quÃng đờng Ab dài 100km Hỏi trung bình ngời đợc kilômet? Trung bình ngời đợc: Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs 11 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH Câu 2: QuÃng đờng AB dài 27km Trên đờng tõ A ®Õn B mét ngêi ®i bé 2,5km råi tiếp tục ôtô nửa ®Õn B TÝnh vËn tèc cđa «t«? VËn tèc cđa ôtô là: Câu 3: Một ngời từ A ®Õn B mÊt 2,4 giê Xt ph¸t tõ A lóc giê 40 Hái ngêi ®ã ®Õn B lóc Ngời đến B lúc: Câu 4: Mét ngêi ®i tõ A ®Õn B mÊt giê 45 phút Trên đờng ngời nghỉ 20 phút đến B lúc 11 10 phút Hỏi ngêi xt ph¸t tõ A lóc mÊy giê Ngêi xt phát từ A lúc: Câu 5: Lúc 30 phút ngời xuất phát từ A đến B đến B lúc 15 phút, ®êng ®i ngêi ®ã nghØ 15 vµ biÕt qu·ng ®êng Ab dµi 85km TÝnh vËn tèc cđa ngêi ®ã? Vận tốc ngời là: Câu 6: Một thuyền máy xuôi dòng từ bến A đến bến B hÕt giê 15 BiÕt vËn tèc cđa thuyền nớc lặng 22,6km/giờ vận tốc dòng nớc chảy 2,2km/giờ Tính độ dài quÃng sông AB? QuÃng sông AB dài: Câu 7: Tuấn cha nghỉ ngơi bÃi biển Trời đà xế chiều, hai cha định nhà Tuấn trớc cha 10 phút với vận tốc 3km/giờ Cha ®i vỊ sau víi vËn tèc 5km/giê ThÊy vËy, chã Mùc n·y giê vÉn n»m c¹nh cha liỊn lao lên đuổi theo Tuấn với vận tốc 12km/giờ Khi đuổi kịp Tuấn, chó Mực liền quay chạy phía cha, đến gặp cha, lại quay đầu chạy đuổi theo Tuấn,Cứ chạy qua chạy lại nh hai cha gặp cửa nhà Tính quÃng đờng chó Mực đà chạy? Câu 8: Hằng ngày Hoàng từ nhà đến trờng xe đạp 20 phút Sáng nay, Hoàng xuất phát chậm phút so với ngày Để đến lớp Hoàng tính phút phải nhanh 50m so với ngày Tính quÃng đờng từ nhà ®Õn líp C©u 9: Mét ngêi ®i bé tõ A ®Õn B råi l¹i quay trë vỊ A Lóc ®i với vận tốc 6km/giờ nhng lúc ngợc gió nên với vận tốc 4km/giờ Tính vận tốc trung bình lẫn ngời Câu 10: Một ngời xe đạp với vận tốc 12km/giờ ôtô với vận tốc 28km/giờ khởi hành lúc 6giờ sáng từ A để đến B Sau ®ã nưa giê, mét xe m¸y ®i víi vËn tèc 24km/giờ xuất phát từ A đến B Hỏi đờng AB lúc xe máy điểm khoảng cách xe đạp «t«? Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs 12 ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH Bµi 3: (Dạng 1-loại 3) Một ngời từ A ®Õn B, råi l¹i trë... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH 10km/giê Hái tốp xe đạp khởi hành lúc để tới nơi lúc với... giây, vượt qua trụ điện hết 15 giây Tính chiều dài xe lửa Tài liệu bồi dưỡng hsg & ôn thi thcs TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI TRƯỜNG THỊNH Bài 21: Một canô chạy khúc sông từe bến A đến bến B Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Trung Tâm Bồi Dưỡng & Luyện Thi Trường Thịnh,