0

§Ò Thi C«Ng Nhën Häc Sinh Giái ®Ît 1

2 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:12

§Ò thi c«ng nhËn häc sinh giái ®ît 1 §Ò thi c«ng nhËn häc sinh giái ®ît 1 ( th¸ng 1 n¨m häc 2009 – 2010) M«n to¸n líp 4 D Thêi gian 60 phót Hä vµ tªn líp Trưêng TH An Léc Bµi ra C©u 1 (2 ®iÓm) T×m X X[.] Đề thi công nhận học sinh giỏi đợt ( tháng năm học 2009 2010) Môn toán lớp Thời gian 60 phút D Họ tên lớp Trưêng TH An Léc Bµi : Câu : (2 điểm) Tìm X : X x 15 + X x 35 = 150 713 - X x = 173 C©u : TÝnh nhanh : (1®iĨm) 11 - 12 + 13 - 14 + 15 - 16 + 17 - 18 + 19 20 + 21 - 22 = C©u : (2,5điểm) Hiệu số 322 Tìm số Biết xoá chử số hàng đơn vị số bị trừ ®ỵc sè trõ ? Câu : (2,5điểm) Một mảnh vờn hình chữ nhật có chu vi 192 m Tính diện tích vờn biết chiều dài gấp đôi chiÒu réng ? C©u : (2 điểm) Có 27 chanh cam BiÕt r¾ng 1/ sè chanh b»ng 1/4 sè cam Hỏi có cam , chanh ? ... C©u : (2 điểm) Có 27 chanh cam Biết rắng 1/ sè chanh b»ng 1/ 4 sè cam Hái có cam , chanh ?
- Xem thêm -

Xem thêm: §Ò Thi C«Ng Nhën Häc Sinh Giái ®Ît 1,