0

Luận văn đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

120 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 13:11

MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Đất nguồn tài nguyên vô quý thiên nhiên ban tặng người, coi tài sản quốc gia, dân tộc, tư liệu sản xuất chủ yếu, đối tượng sản phẩm lao động Hầu hết sản phẩm thu q trình sản xuất nơng nghiệp phải thông qua đất Trong sản xuất nông nghiệp, tài nguyên đất tư liệu sản xuất quý giá, khơng thay Có thể nói phát triển người gắn liền với đất Sử dụng hợp lý tài nguyên đất sản xuất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vấn đề quan trọng, không mà cịn có ý nghĩa lâu dài tương lai Vì muốn quản lý sử dụng đất đai hợp lý cần phải đánh giá tài nguyên đất đai, làm khoa học cho việc quy hoạch, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên quan trọng Đánh giá đất đai làm sở cho việc phát huy tối đa tiềm đất đai, đồng thời sử dụng có hiệu bảo vệ tài nguyên Tuy có nhiều trường phái, quan điểm phương pháp nghiên cứu khác vấn đề này, song nhìn chung, cơng tác nghiên cứu đánh giá đất đai giúp đạt nhiều kết cao, góp phần tích cực việc sử dụng, quy hoạch, bảo vệ cách có hệ thống nguồn tài nguyên đất cấp hành khác Phú Bình huyện trung du, nằm phía Đơng Nam tỉnh Thái Nguyên với 20 đơn vị hành gồm 19 xã thị trấn Huyện có nhiều tiềm phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ Trong năm gần đây, kinh tế nơng thơn huyện có bước phát triển, song kinh tế nơng nghiệp đóng vai trị quan trọng Huyện Phú Bình xác định mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp chủ lực, mũi nhọn phát triển cấu kinh tế huyện Mục tiêu huyện giúp nông dân nghèo làm giàu từ kinh tế nơng nghiệp Tuy nhiên việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp hạn chế, việc khai thác tiềm năng, mạnh đất đai huyện chưa cao Trong điều kiện để thúc đẩy phát huy tiềm năng, lợi tài nguyên đất huyện phát triển nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất nơng nghiệp bền vững huyện việc đánh giá tài nguyên đất nhằm quy hoạch, sử dụng hợp lý tài nguyên đất địa bàn nghiên cứu việc cần thiết Vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên đất có hiệu nhằm đem lại giá trị cao sản xuất nơng nghiệp có ý nghĩa quan trọng huyện đặc biệt hướng đến nông nghiệp bền vững trở thành xu tất yếu toàn cầu Xuất phát từ ý Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn nghĩa thực tiễn nhu cầu sử dụng đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Phú Bình, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nơng nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Ngun” Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tài nguyên đất huyện Phú Bình cho sử dụng hợp lý tài nguyên đất, phục vụ phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp huyện - Đề xuất hướng sử dụng tài nguyên đất quan điểm phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu, giải nhiệm vụ sau: - Thu thập, phân tích, hệ thống hóa tài liệu, tư liệu có liên quan đến đất nơng nghiệp huyện Phú Bình - Tổng quan sở lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu - Điều tra, đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến việc sử dụng đất nơng nghiệp - Phân tích loại hình sử dụng đất địa phương, đánh giá số loại hình sử dụng đất nơng nghiệp từ đề xuất hướng phát triển loại hình nơng nghiệp hợp lý địa bàn huyện Phú Bình Ý nghĩa đề tài - Về mặt khoa học: đề tài làm rõ sở lý luận việc đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nơng nghiệp huyện Phú Bình - Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu đề tài góp phần đánh giá tài nguyên đất đai nhằm xác định mức độ thích nghi đất đai, đặc tính phù hợp đất đai loại hình sử dụng đất nơng nghiệp điển hình cho tương lai Đề tài xây dựng đồ thổ nhưỡng, đồ đơn vị đất đai đồ thích hợp đất đai địa bàn huyện nhằm phục vụ công tác đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp Từ kết nghiên cứu, đề tài góp phần đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững Cấu trúc đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn nghiên cứu đề tài Chương 2: Đối tượng, nội dung, quan điểm phương pháp nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương 3: Kết nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Những khái niệm đất sử dụng đất - Khái niệm đất đất sản xuất nông nghiệp: Đất phần vỏ trái đất, lớp phủ bề mặt lục địa mà bên đá khống vật, bên thảm thực bì khí [6] Đất lớp mặt tươi xốp lục địa có khả sản sinh sản phẩm trồng Đất lớp phủ thổ nhưỡng thổ quyển, vật thể tự nhiên, mà nguồn gốc thể tự nhiên hợp điểm thể tự nhiên khác hành tinh thạch quyển, khí quyển, thủy sinh Sự tác động qua lại bốn thổ có tính thường xun [6] - Các nhà kinh tế, thổ nhưỡng qui hoạch Việt Nam cho rằng: “Đất đai phần mặt vỏ trái đất mà cối mọc được” Trong phạm vi nghiên cứu sử dụng đất, đất đai nhìn nhận nhân tố sinh thái (FAO, 1976) [23] Trên quan điểm nhìn nhận FAO đất đai bao gồm tất thuộc tính sinh học tự nhiên bề mặt trái đất có ảnh hưởng định đến tiềm trạng sử dụng đất Như vậy, đất hiểu tổng thể nhiều yếu tố bao gồm: (khí hậu, địa mạo/địa hình, đất, thổ nhưỡng, thủy văn, thảm thực vật tự nhiên, động vật tự nhiên, biến đổi đất hoạt động người) Theo William đưa định nghĩa: “Đất lớp tơi xốp vỏ lục địa có khả sản xuất sản phẩm trồng” Theo quan điểm đặc tính đất độ phì nhiêu, khả cho sản phẩm - Đất đai (land): Là vùng đất có ranh giới, vị trí, diện tích cụ thể có thuộc tính tương đối ổn định thay đổi có tính chất chu kỳ, dự đốn có ảnh hưởng tới việc sử dụng đất tương lai yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất, thủy văn, thực vật, động vật cư trú hoạt động sản xuất người [25] Theo học thuyết sinh thái học cảnh quan (Landscape Ecology) đất đai coi vật mang (Carrier) hệ sinh thái (Eco-System) Trong đánh giá phân hạng, đất đai định nghĩa sau: “Một vùng hay khoanh đất xác định mặt địa lý diện tích bề mặt Trái Đất với thuộc tính ổn định thay đổi có tính chất chu kì dự đốn sinh bên trên, bên bên là: khơng khí, đất, điều kiện địa chất, thủy văn, thực vật động vật cư trú, hoạt động trước người, chừng mực mà thuộc tính Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn có ảnh hưởng, có ý nghĩa tới việc sử dụng vạt đất người tương lai” Đất theo nghĩa thổ nhưỡng vật thể thiên nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời, hình thành kết nhiều yếu tố: đá mẹ, sinh vật, khí hậu, địa hình, thời gian người Thành phần cấu tạo đất gồm hạt khoáng chiếm 40%, hợp chất humic 5%, khơng khí 20% nước 35% Giá trị tài nguyên đất đo số lượng diện tích (ha, km2) độ phì (độ màu mỡ thích hợp trồng cơng nghiệp lương thực) - Theo quan điểm nhà nghiên cứu nước giới cho rằng: Đất nông nghiệp tồn diện tích đất xác định chủ yếu để sử dụng sản xuất nông nghiêp trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nghiên cứu khoa học nông nghiệp - Chất lượng đất đai (land quality): Một thuộc tính đất có ảnh hưởng tới tính bền vững đất đai kiểu sử dụng đất cụ thể như: đất cát, đất mặn, đất phèn, đất phù sa (loại đất), độ dốc (0-30; >3-80;…)…[28] - Khái niệm đánh giá đất đai theo FAO: Đánh giá đất đai trình so sánh, đối chiếu tính chất vốn có vạt/khoanh đất cần đánh giá với tính chất đất đai mà loại yêu cầu sử dụng đất cần phải có [18] - Sử dụng đất (land use): Đó hoạt động tác động người vào đất đai nhằm đạt kết mong muốn trình sử dụng Trên thực tế có nhiều loại hình sử dụng đất chủ yếu đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất trồng cỏ, đất trồng rừng, đất cảnh quan du lịch…, ngồi cịn có đất sử dụng đa mục đích với hai hay nhiều kiểu sử dụng chủ yếu diện tích đất Kiểu sử dụng đất trong tương lai, điều kiện kinh tế, xã hội, sở hạ tầng, tiến khoa học thay đổi Trong kiểu sử dụng đất thường gắn với đối tượng trồng hay vật nuôi cụ thể [18] - Yêu cầu sử dụng đất đai (land use requirements - LUR) Những địi hỏi đặc điểm tính chất đất đai để đảm bảo cho loại sử dụng đất đưa vào đánh giá phát triển cách bền vững [28] - Loại hình/kiểu sử dụng đất đai (major kind of land use): Phần chia nhỏ chủ yếu sử dụng đất nông nghiệp như: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác [28] - Loại/kiểu sử dụng đất (land utilization type - LUT): Một loại sử dụng đất đai miêu tả hay xác định theo mức độ chi tiết từ kiểu sử dụng đất Loại sử dụng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn đất đai có liên quan tới mùa vụ, kết hợp mùa vụ hệ thống trồng với phương thức quản lý tưới xác định môi trường kỹ thuật kinh tế - xã hội định [18] - Loại hình sử dụng đất tranh mơ tả thực trạng sử dụng đất vùng đất với thuộc tính LUT yêu cầu sử dụng đất (LUR) chúng, LUT cụ thể hoá kiểu sử dụng đất - Hệ thống sử dụng đất (Land Use System – LUS): Sự kết hợp loại sử dụng đất với điều kiện đất đai riêng biệt tạo thành hai hợp phần khăng khít tác động lẫn nhau, từ tương tác định đặc trưng mức độ loại chi phí đầu tư; mức độ, loại cải tạo đất đai suất, sản lượng loại sử dụng đất [28] 1.2 Lý luận chung tiềm đất đai Theo Khoản Điều Thông tư 35/2014/TT-BTNMT tiềm đất đai khả số lượng, chất lượng đất cho mục đích sử dụng đất Trong tiềm số lượng khả giảm dần diện tích đất chưa sử dụng mức độ tối đa nhằm khai thác để đưa vào mục đích khác nhau, đáp ứng chocác yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Tiềm chất lượng đất đai khả khai thác chiều sâu nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất (thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cấu trồng) Để khai thác tối đa tiềm đất đai cần phải đầu tư cải tạo với thời gian dài, mục tiêu chung Q trình sản xuất nông nghiệp liên quan chặt chẽ với yếu tố tự nhiên đặc điểm thổ nhưỡng, tính chất lý, hố học đất Ngồi ra, hiệu đem lại từ việc bố trí hợp lý cấu trồng – vật nuôi, mùa vụ sản xuất tạo vùng chuyên canh sản xuất sản phẩm hàng hoá nguyên liệu chế biến, đồng thời phụ thuộc vào điều kiện khác như: chế độ nước, khả tưới tiêu, điều kiện địa hình, vị trí phân bố không gian, vốn, lao động Việc nghiên cứu tiềm đất đai thích hợp cho loại hình sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng q trình sản xuất nơng nghiệp, nhằm bố trí trồng hợp lý, mang lại hiệu kinh tế, xã hội cao sử dụng đất bền vững Q trình nghiên cứu tiềm thích hợp đất đai dựa sở sau: - Xác định khoanh đất, vùng đất (đơn vị đất đai) mà có đồng tương đối yếu tố tự nhiên có phân biệt hay nhiều yếu tố tự nhiên so với vùng lân cận Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn - Xác định loại hình sử dụng đất, sở kết phân tích hiệu (về kinh tế, xã hội, mơi trường) hệ thống sử dụng đất, lựa chọn hệ thống sử dụng đất để đánh giá khả thích hợp đất hệ thống sử dụng đất lựa chọn - Xác định yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng sở tiêu, yếu tố đánh giá điều kiện hạn chế lựa chọn (điều kiện hạn chế tiêu, yếu tố đánh giá loại hình sử dụng đất) - Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng với đặc tính đơn vị đất đai, từ xác định khả thích hợp đơn vị đất đai 1.3 Lý luận chung đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát triển loại hình sử dụng đất 1.3.1 Đánh giá tài nguyên đất đai Đánh giá tiềm đất đai phận công tác đánh giá tài ngun mơi trường tự nhiên mà chất việc nghiên cứu, xem xét, xác định phân loại giá trị (mức độ thuận lợi, thích nghi, phong phú) loại tài nguyên vùng lãnh thổ số yêu cầu KT-XH định; từ đưa kiến nghị khả khai thác SDHL tài nguyên đất đai cho mục đích Căn vào mục đích cụ thể mà hoạt động đánh giá tài nguyên đất đai thực giai đoạn từ thấp đến cao (hình 1.1): Đánh giá chung, Đánh giá mức độ thuận lợi (thích nghi) tài nguyên đất đai hoạt động KT-XH, cụ thể phát triển ngành nông, lâm nghiệp (NLN) với hệ thống trồng phù hợp với điều kiện, tài nguyên đất đai địa phương; Đánh giá kinh tế kĩ thuật giai đoạn cao nhất, đề cập chi tiết đến giá trị hiệu kinh tế chủ thể đánh giá Nhìn chung, giai đoạn đánh giá có đặc trưng riêng, địi hỏi phải có phương pháp riêng cho kết khác Mục tiêu cao cơng tác đánh giá khai thác có hiệu tài nguyên đất đai nói riêng TNTN nói chung, đồng thời đảm bảo tính bền vững mơi trường sinh thái xã hội Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn (1) Mục tiêu, nhiệm vụ (2a) Xác định đặc điểm, nhu cầu sinh thái đối tượng nghiên cứu: loại hình SDĐ (2b) Thống kê giá trị tài nguyên đất đai (3) Lựa chọn tiêu đánh giá (4) Đánh giá thành phần (5) Đánh giá chung (6) Đánh giá tổng hợp Không phù hợp (7) Kiểm chứng thực tế thực tiễn Phù hợp với thực tiễn (8) Kiến nghị sử dụng Hình 1.1: Quy trình đánh giá tài nguyên đất đai [9] Với mục tiêu xác định, phương pháp đánh giá tài nguyên đất đai phải tuân thủ theo nguyên tắc sau: Phải đảm bảo tính khoa học việc đánh giá thông qua việc xác định giá trị quy luật phân hoá tài nguyên đất đai; coi thông tin đất đai đúc kết từ số liệu nhiều năm quan chuyên ngành sở chủ yếu việc đánh giá; đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ quán giá trị, quy luật phân hoá tài nguyên đất đai yêu cầu hoạt động sản xuất, đời sống người thông qua kết việc đánh giá; để phát triển kinh tế sinh thái hoạt động đánh giá, khai thác bảo vệ tài nguyên đất đai phải thống biện chứng với Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.3.2 Phương pháp luận đánh giá tài nguyên đất đai cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp Quá trình đánh giá tài nguyên đất đai cho phát triển loại hình sử dụng đất thực qua nhiều bước: xác định đối tượng, mục đích, nhiệm vụ đánh giá; nguyên tắc đánh giá, phương pháp đánh giá bước tiến hành đánh giá 1.3.2.1 Đối tượng đánh giá Đối tượng đánh giá đơn vị đất đai Khi đánh giá đất đai cho phát triển trồng nông, lâm nghiệp vùng đồ đất đai tỉ lệ 1: 25.000, đối tượng đánh giá đơn vị đất đai Đánh giá đất đai cho loại trồng cụ thể đồ đơn vị đất đai tỉ lệ 1: 25.000, đối tượng đánh giá đơn vị đất đai - thổ nhưỡng Tác giả lựa chọn loại hình sử dụng đất làm đối tượng đánh giá Vì loại hình loại hình sử dụng đất nhà nước khuyến khích phát triển, đem lại hiệu kinh tế cao, loại hình sản xuất đặc trưng cho huyện Phú Bình Hiện nay, huyện Phú Bình có nhu cầu phát triển loại hình sử dụng đất này, thiếu sở khoa học đánh giá phục vụ mục đích thực tiễn 1.3.2.2 Mục đích, nhiệm vụ nguyên tắc đánh giá * Mục đích đánh giá tài nguyên đất đai nhằm xác định mức độ thuận lợi đơn vị đất đai huyện Phú Bình, làm sở cho việc đề xuất kiến nghị sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý, đem lại hiệu kinh tế cao, đảm bảo môi trường sinh thái, hướng đến PTBV * Nhiệm vụ đánh giá tài nguyên đất đai nhằm tìm loại hình sử dụng đất hợp lý, đem lại hiệu cao * Nguyên tắc đánh giá tài nguyên đất đai, tác giả áp dụng nguyên tắc: Nguyên tắc tổng hợp, nguyên tắc khách quan, nguyên tắc thích nghi tương đối 1.3.2.3 Nội dung bước tiến hành đánh giá a Nội dung đánh giá Nội dung đánh giá tài nguyên đất đai đánh giá loại đất đai cho phát triển loại hình sử dụng đất cụ thể, đề xuất định hướng SDHL hiệu tài nguyên đất đai b Các bước tiến hành đánh giá Đánh giá đất đai tiến hành qua bước sau: Lựa chọn xây dựng hệ thống tiêu đánh giá; xây dựng thang điểm, hệ số tầm quan trọng yếu tố; xác Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn định phương pháp đánh giá vận dụng vào đánh giá đất đai lãnh thổ nghiên cứu Nội dung bước sau: - Lựa chọn xây dựng hệ thống tiêu đánh giá: Khi đánh giá đất đai cho phát triển loại hình sử dụng đất, tác giả vào đặc trưng sinh thái loại trồng để lựa chọn hệ thống tiêu chi tiết nhằm mục đích đánh giá cách phù hợp đắn Các yếu tố đất đai lựa chọn để đánh giá như: loại đất, độ dốc, thành phần giới, tầng dày, hàm lượng hữu cơ, độ pH, chế độ tưới Trong với loại hình đất phục vụ phát triển trồng lúa, rau màu, vụ đông: loại đất có trọng số 3; thành phần giới, tầng dày, hàm lượng hữu chế độ tưới có trọng số 2; yếu tố cịn lại có trọng số Riêng với loại hình sử dụng đất khác (cây cơng nghiệp lâu năm, lâm nghiệp) chủ yếu trông chờ vào nước trời nên chế độ tưới có trọng số 1, yếu tố khác trọng số giữ nguyên - Xây dựng thang điểm, bậc trọng số đánh giá: Thang điểm cho tiêu xác định thông qua đặc điểm vai trò tiêu đối tượng đánh giá Thang điểm chia thành bậc có điểm số tương ứng với mức độ thích nghi Trọng số tiêu đánh giá xác định dựa vào kết phân tích mức độ ảnh hưởng tiêu lựa chọn loại hình sản xuất; dựa vào kết tổng hợp ý kiến chuyên gia, thang điểm bậc trọng số chia thành cấp (bảng 1.1): Bảng 1.1: Thang điểm bậc trọng số tiêu đánh giá STT Thang điểm Bậc trọng số Mức độ Điểm Mức độ Rất thích nghi Ảnh hưởng mang tính chất định Thích nghi Ảnh hưởng mạnh Ít thích nghi Ít ảnh hưởng khơng đáng kể Bậc - Lựa chọn phương pháp đánh giá + Cánh tính điểm đánh giá Đánh giá tiềm đất đai cho mục đích phát triển loại hình sử đụng đất, đề tài vận dụng cách tính điểm thành phần cơng thức trung bình cộng Điểm trung bình cộng đánh giá theo công thức sau: DA  n  K i Di n i 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN (I) http://lrc.tnu.edu.vn Trong đó: DA: Điểm đánh giá chung địa tổng thể A; Di: Điểm đánh giá yếu tố thứ i; Ki: Hệ số tầm quan trọng yếu tố thứ i; i: yếu tố đánh giá, i=1,2, ,n Để đơn giản cho trình đánh giá, đơn vị đất đai chứa đựng yếu tố giới hạn xác định loại trồng đánh giá xếp chúng vào nhóm khơng thích nghi Sau đó, tiếp tục đánh giá đơn vị đất đai lại phân chia chúng theo cấp độ thích nghi khác cho loại trồng - Phân cấp thang điểm Đơn vị đất đai có điểm đánh giá chung cao thích nghi loại hình sử dụng đất đánh giá Từ kết đánh giá thích nghi đất đai cho loại hình, mức độ thích nghi chia thành cấp Khoảng cách điểm ΔD cấp thích nghi lấy tính theo cơng thức sau: D  Dm ax  Dm in M (II) Trong đó: Dmax: điểm đánh giá chung cao nhất; Dmin: điểm đánh giá chung thấp nhất; M: số cấp đánh giá (M = 3) * Phân loại kết đánh giá đề xuất kiến nghị sử dụng Sau có kết đánh giá, phải kiểm chứng với thực tế phân loại ứng dụng cho đơn vị đất đai Tức tiến hành gộp nhóm đơn vị đất đai có mức độ thích nghi loại hình sử dụng đất đánh giá 1.4 Tầm quan trọng đánh giá tài nguyên đất đai Đánh giá tài nguyên đất đai cung cấp thông tin đất gắn với mục đích sử dụng, mức độ thích hợp thuận lợi, sở để phân bổ, bố trí quỹ đất hợp lý theo hướng bền vững Việc nghiên cứu tiềm đất đai phải gắn liền với trình đánh giá đất Đánh giá tiềm đất đai sở cho hoạch định phát triển bền vững KT-XH, phát huy lợi so sánh theo đặc trưng vùng, miền Đánh giá tiềm đất đai sở khoa học cho công tác nghiên cứu tiềm năng, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành (nông – lâm nghiệp, xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ,…) [18] - Mục tiêu việc nghiên cứu tiềm đất đai: + Đánh giá thích hợp vùng đất với mục tiêu sử dụng khác theo mục đích nhu cầu người + Đối với mục đích sử dụng lựa chọn thì mức độ thích hợp hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn - Định hướng phát triển nông nghiệp thông minh thời đại công nghiệp 4.0, huyện nên tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực (như lúa nếp Thầu Dầu, dưa chuột, ớt, đậu tương…) đem lại giá trị kinh tế, nâng cao sinh kế cho người dân - Tập trung đầu tư phát triển mơ hình sản xuất theo hướng hữu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, bảo vệ mơi trường, hình thành nơng nghiệp phát triển theo hướng bền vững - Xây dựng mơ hình chun canh, vùng sản xuất theo hướng hàng hóa dựa lợi so sánh khu vực; việc sản xuất theo mơ hình chun canh tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, thuận lợi cho việc thu mua, bao tiêu sản phẩm - Tăng cường đầu tư áp dụng tiến kỹ thuật giống, phân bón, phương pháp canh tác, phịng trừ dịch bệnh, đầu tư phát triển thuỷ lợi, đầu tư kiên cố hoá kênh mương xây dựng thêm số cơng trình - Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu kinh tế, môi trường xã hội để hướng tới nơng nghiệp sản xuất hàng hố bền vững, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo vùng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thái Bạt (2009), Thối hóa đất vấn đề sử dụng đất bền vững, Hội thảo khoa học sử dụng đất bền vững hiệu quả, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2009), Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp (tập 1-7), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Đình Bồng (2013), Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2018), Niên giám thống kê huyện Phú Bình năm 2018, Thái Nguyên Fridland V.M (1964), Đất vỏ phong hoá nhiệt đới ẩm, Nhà xuất Khoa học Maxcơva Đỗ Nguyên Hải (2000), Đánh giá đất hướng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội Hội Khoa học đất Việt Nam (1996), Đất Việt Nam, Nxb KH&KT Nguyễn Cao Huần (2004), Đánh giá cảnh quan theo hướng tiếp cận kinh tế sinh thái, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Bình (2018), Số liệu thống kê trạng sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Bình 10 Phịng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Phú Bình (2018), Báo cáo trạng sản xuất nơng nghiệp huyện Phú Bình 11 Phạm Thị Phin (2012), Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 12 Đỗ Đình Sâm, Ngơ Đình Quế, Vũ Tấn Phương (2005), Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội 13 Bùi Văn Sỹ (2012), Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc đánh giá tiềm đất đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý bảo vệ nguồn tài nguyên đất trình cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Tài ngun Mơi trường, Hà Nội 14 Phạm Chí Thành, Đào Châu Thu (1998), Hệ thống nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 15 Nguyễn Văn Thân (1995), Giáo trình đánh giá đất đai, Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 16 Đào Châu Thu, Quyền Đình Hà, Đỗ Nguyên Hải (1997), Đánh giá hiệu áp dụng mô hình nơng lâm kết hợp việc cải tạo đất đồi trọc Tam Quan, Tam Đảo,Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học đất, Hà Nội, số 8, trang 82-92 17 Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), Giáo trình đánh giá đất, Trường Đại học Nông nghiệp I, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 18 Phạm Anh Tuấn, (2014), Đánh giá tiềm đất đai đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 19 Lương Đình Tuyển, (2013), Đánh giá hiệu đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 20 Lê Quang Trí, 2010, Giáo trình đánh giá đất đai, NXB Đại học Cần Thơ 21 UBND huyện Phú Bình (2018), Báo cáo UBND huyện Phú Bình việc đánh giá thực trạng chuyển đổi cấu trồng vật nuôi địa bàn huyện Phú Bình 22 UBND huyện Phú Bình (2017), Báo cáo kinh tế - xã hội huyện Phú Bình năm 2017 23 UBND huyện Phú Bình (2015), Quy hoạch phát triển sản xuất nơng nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 24 UBND huyện Phú Bình (2015), Quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2011 - 2020 huyện Phú Bình, Thái Nguyên 25 Viện Quy hoạch Thiết kế Nơng nghiệp (1994), Nghiên cứu quy trình đánh giá đất cho vùng lãnh thổ, Hà Nội 26 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (2004), Báo cáo thuyết minh đồ đất tỉnh Thái Nguyên (kèm theo đồ đất tỷ lệ 1/100.000), Hà Nội 27 Viện Thổ nhưỡng Nơng hố (1998), Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón, trồng, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 28 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (2012), Quy trình đánh giá đất sản xuất nơng nghiệp, Tiêu chuẩn Việt Nam 8409:2012, Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp, Hà Nội 29 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (2012), Quy trình điều tra, lập đồ đất tỷ lệ trung bình lớn, Tiêu chuẩn Việt Nam 9487 - 2012, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra nông hộ: PHIẾU ĐIỀU TRA NƠNG HỘ I Thơng tin chung hộ Họ tên chủ hộ: Tuổi: Địa chỉ: Giới tính: Nam/Nữ Trình độ văn hóa chủ hộ: Cấp 1; Cấp 2; Không biết chữ; ĐH, CĐ, TC Cấp 3; Nhà cửa: Nhà kiên cố Nhà bán kiên cố/nhà sàn loại tốt Nhà tạm Diện hộ: Khá Giàu Trung bình Nghèo II Điều kiện sản xuất hộ A Nhân Tổng số khẩu: Số người làm nông nghiệp: Số người làm dịch vụ: Số người làm nghề khác: (ghi rõ nghề gì) B Lao động (Độ tuổi lao động từ 16 tuổi đến 60 tuổi) Số người độ tuổi lao động: ; đó: Nam: Nữ: Số người độ tuổi lao động lao động được: ………… Trong là: Nam: ……… Nữ ………… Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn C Nguồn thu nhập hộ gia đình STT Nguồn thu (1000 đồng) Thu từ trồng trọt Thu từ chăn nuôi Thu từ nghề phụ Thu từ nghề khác Số lượng D Tình hình sử dụng đất hộ gia đình Ơng/bà cho biết loại hình sử dụng đất hộ gia đình điền giúp thơng tin đặc điểm loại hình sử dụng đất? Loại hình sử dụng đất Loại đất Diện tích (m2) Địa hình ruộng Tưới chủ động, bán chủ động hay không chủ động Hạn hay úng lúa - màu Chuyên lúa vụ lúa - màu Chuyên màu CNNN Chuyên rau Chuyên ăn qủa Trồng rừng sản xuất E Thu nhập chi phí hộ (tính cho năm 2018) Thu nhập từ nơng nghiệp Ơng/bà điền giúp thơng tin diện tích, suất, sản lượng, giá bán, thu nhập chi phí đầu tư sản xuất, lượng phân bón sử dụng loại hình sử dụng đất hộ gia đình ơng bà? STT Loại trồng 10 11 12 Lúa Ngô Đậu tương Dưa chuột Ớt Rau Lạc Dưa bở Khoai lang Cây ăn Keo, bạch đàn… Cây khác Diện tích (m2) Năng suất (tạ/ha) Sản lượng (tạ) Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN Giá bán (1000đ) http://lrc.tnu.edu.vn Thu nhập từ dịch vụ bán hàng: ……………………… Triệu đồng /năm Thu nhập từ làm thuê: ……………………… ………… Triệu đồng /năm Thu nhập từ trợ cấp: ……………………………………….Triệu đồng /năm Thu nhập khác: …………………………………………….Triệu đồng /năm Đầu tư sản xuất Loại trồng Giống (1000đ) Thuốc sâu Phân tổng Phân Công lao Đạm Lân Kali hợp NPK chuồng động (kg) (kg) (kg) (1000đ) (kg) (tạ) (công) Lúa Ngô Đậu tương Dưa chuột Dưa bở Ớt Rau Lạc Khoai lang Cây ăn Keo, bạch đàn… Cây khác III Tình hình tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm Cơ quan địa phương có hỏi thăm tình hình sử dụng đất gia đình khơng? A Có B Khơng Gia đình có định hướng cách quản lý sử dụng đất từ đâu khơng? A Có B Khơng Gia đình có tham gia lớp tập huấn sản xuất nơng nghiệp bền vững khơng? A Có B Khơng Gia đình có áp dụng khoa học kỹ thuật gieo trồng khơng? A Có B Khơng Nơi tiêu thụ hàng hóa mặt hàng tiêu thụ? Ông/bà thường bán sản phẩm đâu: Mặt hàng thường bán: Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Theo anh ông/bà loại hình sử dụng đất đem lại hiệu cao tăng cường áp dụng A lúa - màu B Chuyên lúa C vụ lúa – màu D Chuyên màu CNNN E Chuyên rau F Chuyên ăn G Trồng rừng sản xuất Hiện việc tiêu thụ nông sản hộ gia đình nào? A Thuận lợi B Thất thường C Khó khăn IV Bảo vệ mơi trường Ơng/bà có thường xun sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gieo trồng khơng? A Có B Khơng Theo Ơng/bà việc sử dụng loại hình sử dụng đất có phù hợp với đất khơng? A Phù hợp B Ít phù hợp C Khơng phù hợp Theo Ơng/bà việc bón phân có ảnh hưởng tới môi trường đất không? A Ảnh hưởng tốt B Ảnh hưởng không tốt Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng tới đất không? A Ảnh hưởng tốt B Ảnh hưởng xấu C Không ảnh hưởng Thái Nguyên, ngày…….tháng……năm…… Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) Chủ hộ (Ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 2: Một số bảng biểu Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) 3 1 2 1 1 Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 Chế độ tưới (2) 3 3 2 3 1 Điểm đánh giá Cấp đánh giá 3.85 4.00 4.71 4.71 3.71 4.00 3.57 3.71 4.14 3.85 3.42 4.42 3.57 3.00 3.02 S2 S2 S1 S1 S2 S2 S3 S2 S2 S2 S3 S1 S3 S3 S3 Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT2 Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) 3 1 1 1 1 1 Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) Chế độ tưới (2) 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN Điểm đánh giá Cấp đánh giá 3.85 4.71 4.71 4.71 3.71 4.00 3.57 3.85 3.57 3.42 3.42 4.42 3.57 3.00 3.28 S2 S1 S1 S1 S2 S2 S3 S2 S3 S3 S3 S1 S3 S3 S3 http://lrc.tnu.edu.vn Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT3 Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) Chế độ tưới (2) 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 Điểm đánh giá Cấp đánh giá 4.85 4.57 4.71 4,28 4.28 3.85 4.85 4.00 4.00 4.42 4.71 3.85 3.57 3.57 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S3 S1 S3 S3 S2 S1 S3 S3 S3 Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) 2 1 3 2 1 Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) Chế độ tưới (2) 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN Điểm đánh giá Cấp đánh giá 4.85 4.57 4.28 4.28 4.28 3.85 4.85 4.85 4.85 4.42 3.85 3.57 3.57 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S3 S1 S1 S1 S2 S1 S3 S3 S3 http://lrc.tnu.edu.vn Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT5 Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) 2 3 1 2 2 1 Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) Chế độ tưới (2) 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 Điểm đánh giá Cấp đánh giá 4.57 4.28 4.85 4.71 4.42 4.28 3.85 4.57 4.42 4.14 4.14 4.85 3.57 3.00 3.28 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S2 S2 S1 S3 S3 S3 Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT6 Tiêu chí đánh giá Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Loại đất (3) Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN Chế độ tưới (1) 3 3 2 3 1 Điểm đánh giá 3.71 3.85 4.42 4.14 3.28 4.42 4.42 4.14 3.85 3.57 4.14 4.28 3.85 4.28 Cấp đánh giá S2 S2 S1 S1 S3 S1 S1 S1 S2 S3 S1 S1 S2 S2 S1 http://lrc.tnu.edu.vn Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT7 Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) 1 3 1 3 3 1 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN Chế độ tưới (1) 3 3 2 3 1 Điểm đánh giá 3.14 3.28 3.42 3.57 2.71 4.42 4.42 4.00 3.42 3.14 3.85 4.14 3.57 4.00 4.28 Cấp đánh giá S3 S3 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S2 S3 S2 S1 S2 S1 S1 http://lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 3: Hình ảnh Một số hình ảnh trình vấn, thực địa địa bàn huyện Phú Bình Ảnh 1: Phỏng vấn, lấy ý kiến Trưởng phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Bình Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Ảnh 2: Phỏng vấn, lấy ý kiến cán chun mơn phịng Nơng nghiệp huyện Phú Bình (Ảnh 3: Phỏng vấn, điều tra nơng hộ) (Ảnh 4: Mơ hình trồng đậu tương) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn (Ảnh 5: Mơ hình trồng ngơ) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Bản đồ trạng sử dụng đất huyện Phú Bình Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... dụng đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Phú Bình, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nơng nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái. .. kinh tế cao phát triển bền vững 1.7 Tổng quan phát triển nông nghiệp bền vững 1.7.1 Cơ sở lý luận phát triển bền vững nơng nghiệp Có nhiều quan điểm khác phát triển nông nghiệp bền vững Cụ thể... nhiệm vụ đánh giá; nguyên tắc đánh giá, phương pháp đánh giá bước tiến hành đánh giá 1.3.2.1 Đối tượng đánh giá Đối tượng đánh giá đơn vị đất đai Khi đánh giá đất đai cho phát triển trồng nông,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện phú bình, tỉnh thái nguyên,