0

THƯ ỦY QUYỀN CÔNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN

6 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 10:58

Ngày 16 tháng 05 năm 2019 TUYÊN BỐ Tôi, WANG HAOBO, Phó Chủ tịch của CÔNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN, sau đây chính thức và trân trọng tuyên bố rằng tài liệu đính kèm là bản sao đúng của “Thư ủy quyền”,. Ngày 16 tháng 05 năm 2019 TUYÊN BỐ Tôi, WANG HAOBO, Phó Chủ tịch CƠNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN, sau thức trân trọng tuyên bố tài liệu đính kèm “Thư ủy quyền”, tơi thức tun bố chắn tài liệu xác HSC NHẬT BẢN JSC., WANG HAOBO Phó Chủ tịch (đã ký) CÔNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN Fukuoka-ken, Kasuya-gun, Shingu-machi, Harugami 1720-2 ĐT: (+81) 92-962-5222: Fax: (+81) 92-962-5223 Fukuoka, ngày 15 tháng 01 năm 2019 THƯ ỦY QUYỀN Kính gửi: Bộ Y tế Chúng tơi, CƠNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN, Fukuoka-ken, Kasuya-gun, Shingu-machi, Harugami 1720-2, 811-0101 NHẬT BẢN, nhà phân phối độc quyền CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VASMED, Nhà máy số 116, Fujairah Free Zone, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, nhà sản xuất hợp pháp, sau ủy quyền cho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL, số 107/192 Lê Trọng Tấn, phường Định Cơng, quận Hồng Mai, Hà Nội, Việt Nam để đăng ký giấy phép nhập thiết bị y tế sau: Sản phẩm tim học can thiệp: Bóng nong PTCA (Nhãn hiệu: Fast Track, High Track, Vas Track) Bóng nong PTA (Nhãn hiệu: Indigo) Giá đỡ mạch vành khung Coban Crom phủ thuốc Sirolimus gắn bóng nong PTCA (nhãn hiệu Rapstrom) Chúng cam kết cung cấp hỗ trợ tất thông tin liên quan đến sản phẩm, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu Bộ Y tế Việt Nam (Vụ Trang thiết bị Cơng trình y tế) cho thiết bị y tế Thư ủy quyền có hiệu lực cho đến: ngày 31 tháng 12 năm 2021 Đại diện pháp luật nhà sản xuất Công ty Cổ phần HSC Nhật Bản WANG HAOBO Phó Chủ tịch (đã ký đóng dấu) Ngày 01 tháng 01 năm 2019 THƯ ỦY QUYỀN Kính gửi: Vụ Trang thiết bị Cơng trình y tế, Bộ Y tế Việt Nam Chúng tơi, CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ VASMED, Nhà máy số 116, Fujairah Free Zone, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, nhà sản xuất hợp pháp sau ủy quyền cho CÔNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN, Fukuoka-ken, Kasuya-gun, Shingu-machi, Harugami 1720-2, 811-0101 NHẬT BẢN, nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị y tế cảu lãnh thổ Việt Nam sau: Sản phẩm tim học can thiệp: Bóng nong PTCA (Nhãn hiệu: Fast Track, High Track, Vas Track) Bóng nong PTA (Nhãn hiệu: Indigo) Giá đỡ mạch vành khung Coban Crom phủ thuốc Sirolimus gắn bóng nong PTCA (nhãn hiệu Rapstrom) Chúng tơi cam kết cung cấp hỗ trợ tất thông tin liên quan đến sản phẩm, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu Bộ Y tế Việt Nam (Vụ trang thiết bị cơng trình y tế) cho thiết bị y tế Thư ủy quyền có hiệu lực cho đến: ngày 31 tháng 12 năm 2021 Đại diện pháp luật nhà sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Vasmed Rajalakshmi Jayaprasad GIÁM ĐỐC (đã ký đóng dấu) Số đăng ký 102 năm 2019 CHỨNG NHẬN CÔNG CHỨNG Chứng nhận WANG HAO BO ký tên vào tài liệu đính kèm chứng kiến Ngày 16 tháng 05 năm 2019 SUMIO NOJIRI Cơng chứng viên Phịng Pháp chế Fukuoka 3-17-13 Maizuru Chuoh-ku Fukuoka Nhật Bản (Đã ký đóng dấu) Số đăng ký 437 CHỨNG NHẬN Chứng nhận phụ lục Chứng nhận công chứng thực Công chứng, ủy quyền Fukuoka, Nhật Bản dấu thức với dấu thực tế Ngày 16 tháng 05 năm 2019 TAKESHI ITO Giám đốc Phòng pháp chế Fukuoka Đại diện Lãnh quán nước Nhật Bản, chứng nhận dấu đóng tài liệu thực Tokyo, ngày 30 tháng 05 năm 2019 T TANAKA Lãnh Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Ban dịch vụ Lãnh sự) TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI FUKUOKA CHỨNG NHẬN / HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ Quốc gia Việt Nam Giấy tờ, tài liệu Ông (Bà) với chức danh TOSHIE TANAKA ký QUAN CHỨC LÃNH SỰ dấu BỘ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN Được chứng nhận / hợp pháp hóa lãnh FUKUOKA ngày 04/06/2019 Cơ quan cấp TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI FUKUOKA Số 90/2019 T/L Tổng Lãnh Lãnh (Đã ký đóng dấu) Vũ Ngọc Quang ... gửi: Bộ Y tế Chúng tơi, CƠNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN, Fukuoka-ken, Kasuya-gun, Shingu-machi, Harugami 1720-2, 811-0101 NHẬT BẢN, nhà phân phối độc quyền CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VASMED, Nhà máy số... nhất, nhà sản xuất hợp pháp sau ủy quyền cho CÔNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN, Fukuoka-ken, Kasuya-gun, Shingu-machi, Harugami 1720-2, 811-0101 NHẬT BẢN, nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị y tế... tế Thư ủy quyền có hiệu lực cho đến: ngày 31 tháng 12 năm 2021 Đại diện pháp luật nhà sản xuất Cơng ty Cổ phần HSC Nhật Bản WANG HAOBO Phó Chủ tịch (đã ký đóng dấu) Ngày 01 tháng 01 năm 2019 THƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯ ỦY QUYỀN CÔNG TY CỔ PHẦN HSC NHẬT BẢN,