0

Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

124 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 06:29

Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Giải pháp tăng cường công tác QLNN về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi hướng dẫn khoa học TS Trần Quốc Hưng Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Hoàng Thị Vân i LỜI CÁM ƠN Trong trình thực đề tài “Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, nhận nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện Ban lãnh đạo đội ngũ giảng viên trường Đại học Thủy lợi; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Lạng Sơn, tập thể phịng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Lạng Sơn Tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn chân thành hỗ trợ Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Quốc Hưng, người tận tình hướng dẫn, bảo tơi hoàn thành luận văn này; xin cảm ơn thầy, khoa Quản lý Kinh tế đóng góp ý kiến cho việc soạn thảo luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình ln động viên khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực hoàn thành luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE 1.1 Khái quát chung Karaoke 1.1.1 Quá trình đời phát triển Karaoke 1.1.2 Vai trò Karaoke 1.2 QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 1.2.1 Khái niệm QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke .7 1.2.2 Vai trò QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động karaoke địa bàn tỉnh 1 1.3.1 Các nhân tố khách quan .11 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 12 1.4 Nội dung quản lý nhà nước thuộc cấp tỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 12 1.4.1 Triển khai thực văn quản lý 13 1.4.2 Xây dựng nguồn lực cho Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 15 1.4.3 Tổ chức thực quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke .16 1.5 Các tiêu đánh giá công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 17 1.5.1 Công tác xây dựng triển khai văn quy phạm pháp luật; ban hành văn quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng năm 17 1.5.2 Công tác cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke 18 1.5.3 Công tác tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 18 iii Cơ sở thực ti n quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 19 .1 Kinh nghiệm số địa phương 19 .2 Những học rút cho Lạng Sơn công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 23 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 24 Kết luận Chương 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 27 2.1 Khái quát chung đặc điểm kinh tế xã hội 27 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 27 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, văn hóa – xã hội 30 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn.33 2.2.1 Thực trạng sở hạ tầng địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke 33 2.2.2 Mức độ thu hút khách 35 2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn…… 40 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn 43 2.3.1 Nhân tố khách quan 43 2.3.2 Nhân tố chủ quan 44 2.4 Thực trạng công tác QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn 45 2.4.1 Công tác QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn 45 2.4.2 Thực trạng mức độ QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tỉnh Lạng Sơn 60 2.5 Đánh giá chung công tác QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn 71 2.5.1 Kết đạt 71 2.5.2 Hạn chế, bất cập 72 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập 73 iv Kết luận Chương 74 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN .75 3.1 Quan điểm định hướng phát triển thực QLNN văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 75 3.1.1 Quan điểm phát triển 75 3.1.2 Định hướng phát triển văn hóa Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 76 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn 82 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện thể chế hóa hệ thống văn pháp quy hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 82 3.2.2 Tiêu chuẩn hóa sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đội ngũ nhân viên phục vụ 85 3.2.3 Giải pháp tra, kiểm tra 88 3.2.4 Giải pháp đào tạo đội ngũ cán quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 91 3.2.5 Phối hợp quản lý quan quản lý văn hóa với quyền sở người dân 93 3.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật trách nhiệm xã hội chủ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke người sử dụng dịch vụ 95 Kết luận Chương 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 v DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Đối tượng sử dụng dịch vụ karaoke 36 Hình 2.2 Độ tuổi sử dụng dịch vụ karaoke nhà hàng 36 Hình 2.3 Giới tính khách hàng 37 Hình 2.4 Mức thu nhập khách hàng 37 Hình 2.5 Mức phí sử dụng dịch vụ karaoke 39 Hình Mức độ thích hát karaoke người dân 42 Hình Mức độ sử dụng dịch vụ karaoke người dân 42 Hình 2.8 Mục đích hát karaoke 43 Hình 2.9 Cơ cấu tổ chức Sở VHTT&DL Lạng Sơn 52 Hình 2.10 Cơ cấu tổ chức Phịng Quản lý Văn hóa 53 Hình 2.11 Cơ cấu tổ chức Phòng VH&TT cấp huyện 54 Hình 2.12 Số sở kinh doanh vi phạm khơng có giấy phép 65 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thống kê tình hình phát triển sở kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn đến tháng 12 năm 2018 33 Bảng 2.2 Kinh phí đầu tư xây dựng 01 phịng karaoke diện tích 25m2 34 Bảng 2.3 Hình thức kiểm tra sở kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh.59 Bảng 2.4 Thống kê số lượng Giấy phép kinh doanh karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2014 đến năm 2018 64 Bảng 2.5 Tỷ lệ khảo sát tính lành mạnh nhà hàng karaoke 68 Bảng Đánh giá khách hàng tình hình tệ nạn xã hội quán karaoke 69 Bảng Khảo sát nhà hàng hoạt động vượt thời gian quy định .70 Bảng 2.8 Tổng hợp số lượt kiểm tra kinh phí nộp ngân sách nhà nước 70 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa giải thích thuật ngữ CNH Cơng nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa NXB Nhà xuất QLNN Quản lý nhà nước TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân VH&TT Văn hóa Thơng tin VHTT&DL Văn hóa, thể thao du lịch viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Nghị số 33-NQ T ngày 09 2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhấn mạnh vai trò to lớn văn hóa “là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc”, quan điểm đạo “văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, trị, xã hội” Như với nguồn lực kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, quốc phòng - an ninh,… văn hóa với hạt nhân phẩm chất, trí tuệ giá trị sáng tạo người nguồn lực nội sinh, ngày đóng vai trị quan trọng, chi phối, ảnh hưởng tác động trực tiếp đến phát triển bền vững đất nước Trong trình phát triển kinh tế - xã hội, việc coi trọng sách đầu tư văn hóa, đầu tư cho người; khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo văn hóa, hưởng thụ văn hóa ngày nhiều Thực Nghị định số 53 200 NĐ-CP ngày 25 200 , Nghị định số 2008 NĐ-CP ngày 08 2008, Nghị số 05/2015/NQ-CP ngày 18 2015 văn liên quan khác 1, với địa phương nước, ngày 23 2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Chỉ thị số 23-CT TU đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao mơi trường địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, chủ trương mở đường cho hội phát huy nguồn nội lực nhân dân tham gia phát triển văn hóa theo mơ hình xã hội hóa Nghị định số 53 200 NĐ-CP ngày 25 200 Chính phủ sách khuyến khích phát triển sở cung ứng dịch vụ ngồi cơng lập; Nghị định số 2008 NĐ-CP ngày 08 2008 Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường; Nghị số 05 2015/NQ-CP ngày 18 2015 Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa Thể dục thể thao; Quyết định số 14 QĐ-TTg ngày 10 10 2008 Thủ tướng Chính phủ danh mục chi tiết loại hình, tiêu chí, quy mơ, tiêu chuẩn sở thực xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường; Thơng tư số 91 200 TT-BTC ngày 02 10 200 Bộ Tài hướng dẫn thực nghị định số 53 200 NĐ-CP Chính phủ; Thơng tư số 135/2008/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 2008 NĐ-CP ngày 08/5/2008 ngày Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao mơi trường; 1 Thực chủ trương xã hội hóa đó, tỉnh Lạng Sơn có bước phát triển rõ rệt khu vực ngồi cơng lập; bước đầu huy động tiềm nguồn lực xã hội; mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình, tăng cường sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Trên địa bàn tồn tỉnh phát triển nhiều mơ hình hoạt động văn hóa như: Các câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa văn nghệ, cửa hàng kinh doanh nhạc cụ, tụ điểm hát cho nghe, sân khấu ca nhạc ngồi trời, tụ điểm vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi, chiếu phim, siêu thị sách… tư nhân bỏ vốn đầu tư, hoạt động Đặc biệt, loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke phát triển mạnh chủ doanh nghiệp, chủ sở đầu tư mức độ vừa nhỏ; đóng góp khơng nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội địa phương góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần đáp ứng nhu cầu giải trí nhân dân Tuy nhiên, địa phương nước, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke địa bàn tỉnh Lạng Sơn có phát triển nhanh mạnh, với mặt trái chế thị trường, hoạt động dịch vụ tiềm ẩn di n biến phức tạp, d gây ổn định an ninh trật tự xã hội như: số tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke khơng có giấy phép kinh doanh, kinh doanh vượt q số phịng giấy phép, khơng có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; hoạt động giờ, âm vượt quy định, kinh doanh khơng lành mạnh, sử dụng nhân viên phịng hát vượt số lượng cho phép, trang phục hở hang phản cảm, để khách sử dụng rượu bia mức, có hành vi q khích, gây trật tự cơng cộng, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư; số sở chưa thực nghiêm túc quy định phịng chống cháy nổ, đảm bảo an tồn cho khách Có tượng số sở hoạt động biến tướng hình thức kinh doanh dịch vụ karaoke sang hình thức khiêu vũ chỗ - hoạt động vũ trường trá hình Nguyên nhân tồn nêu công tác QLNN hoạt động karaoke cấp chưa trọng, cấp ủy đảng, quyền chưa thực quan tâm, đạo để có giải pháp quản lý hữu hiệu; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, chưa quan tâm mức; Đội ngũ cán sở mỏng, hạn chế kinh nghiệm lực quản lý; Các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chưa phối hợp hoạt động chặt chẽ, đồng thường xuyên xử lý chưa nghiêm ... giảm bớt TTHC; Hoàn thi? ??n máy QLNN lĩnh vực từ trung ương đến sở, thường xuyên phát hướng dẫn kịp thời cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động phát luật; Can thi? ??p kịp thời vào hoạt... Ủy ban nhân dân VH&TT Văn hóa Thơng tin VHTT&DL Văn hóa, thể thao du lịch viii MỞ ĐẦU Tính cấp thi? ??t Đề tài Nghị số 33-NQ T ngày 09 2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa... đạo “văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, trị, xã hội” Như với nguồn lực kinh tế, tài nguyên thi? ?n nhiên, quốc phòng - an ninh,… văn hóa với hạt nhân phẩm chất, trí tuệ giá trị sáng tạo người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,